Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego"— Zapis prezentacji:

1 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego
Nowa perspektywa finansowa Wstępne założenia funkcjonowania instrumentu RLKS w województwie kujawsko-pomorskim Toruń, maj 2014 r.   

2 Instrument RLKS w perspektywie finansowej 2014-2020
Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego Instrument RLKS w perspektywie finansowej Podstawy prawne wdrażania RLKS na poziomie UE i krajowym Rozporządzenie ramowe dotyczące EFSI - rozdział II art ; Rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS); Rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR); Rozporządzenie dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT); Rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) Stanowisko służb Komisji w sprawie opracowania umowy partnerstwa i programów operacyjnych w Polsce na lata 2014–2020 Common Guidance of the European Commission' Directorates-General AGRI, EMPL, MARE and REGIO on Community-led local development in European Structural and Investment funds Umowa Partnerstwa Ustawa o realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (minister właściwy do spraw rozwoju wsi) Wspólne rozporządzenie dot. RLKS (minister właściwy do spraw rozwoju wsi, ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego)

3 Wnioski z regulacji zawartych w rozporządzeniach UE dot. RLKS
Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego Wnioski z regulacji zawartych w rozporządzeniach UE dot. RLKS 1. instrument bazujący na stosowanym podejściu LEADER (WPR i WPRyby); 2. instrument zintegrowanego rozwoju terytorialnego umożliwiający zastosowanie podejścia terytorialnego i koordynację funduszy EFSI, instrument realizacji Umowy Partnerstwa; 3. obowiązkowy instrument dla WPR (min. 5% alokacji EFRROW), dobrowolny dla polityki spójności (EFRR i EFS) i WPRyb; 4. zakłada prowadzenie rozwoju lokalnego poprzez zaangażowanie i aktywizację lokalnych społeczności, które tworzą trójsektorowe partnerstwa (LGD - przedstawiciele lokalnych aktorów społecznych i gospodarczych, mieszkańców oraz władz publicznych, w której żadna ze stron nie posiada większości głosów) i oddolnie określają (a następnie realizują) strategię rozwoju swojego obszaru (LSR)- partycypacyjny charakter;

4 Wnioski z regulacji zawartych w rozporządzeniach UE dot. RLKS
Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego Wnioski z regulacji zawartych w rozporządzeniach UE dot. RLKS 5. podstawowe instytucje uczestniczące we wdrażaniu RLKS to: Lokalna Grupa Działania, Instytucja Zarządzająca (lub IW) oraz powołany w jej ramach Komitet Wybierający; 6. działa w oparciu o opracowaną i realizowaną przez LGD, zintegrowaną oraz wielosektorową LSR obejmującą konkretnie wyodrębniony obszar (przedział ludności od do ); 7. w przypadku realizacji RLKS w ramach jednej osi priorytetowej maksymalny poziom dofinansowania może być zwiększony o 10%; 8. pomimo zaprogramowania RLKS w jednym priorytecie, może on realizować wszystkie 11 celów tematycznych (dot. polityki spójności)

5 Kujawsko-pomorskie Plan modernizacji 2020+
PRIORYTETY Konkurencyjna gospodarka Modernizacja przestrzeni wsi i miast Silna metropolia Nowoczesne społeczeństwo CELE STRATEGICZNE Dostępność i spójność Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi Gospodarka i miejsca pracy Innowacyjność Nowoczesny sektor rolno-spożywczy Bezpieczeństwo Sprawne zarządzanie Tożsamość i dziedzictwo Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego

6 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego
Kujawsko Pomorskie Plan Modernizacji 2020+ przepisy unijne Umowa Partnerstwa polityka terytorialna RPO/PROW ORSG s t r a t e g i a RLKS s t r a t e g i a wytyczne dot. realizacji RLKS przedsięwzięcia przedsięwzięcia Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego

7 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Założenia w regionie kujawsko-pomorskim. Główne wyzwania, cele i priorytety - formuła bezpośrednia realizacji RLKS (PROW i RPO) - realizacja wielofunduszowych LSR na całym obszarze województwa, zgodnie z zasadami wskazanymi w rozporządzeniach unijnych, UP, przyszłej ustawie MRiRW i wspólnym rozporządzeniu; - zwiększanie partycypacji społecznej lub szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej; - RLKS powinno dopełniać działania władz lokalnych, a nie je zastępować ; - realizacja RLKS w RPO : z EFS, w ramach PI 9.9 (mogą być realizowane działania wchodzące w zakres innych PI, z rekomendacją ograniczenia się do PI 8.5, 9.4, 9.7 i 9.8), z EFRR, w ramach 9.10 (mogą być realizowane działania wchodzące w zakres innych PI, z rekomendacją ograniczenia się do PI 9.2); - realizacja RLKS w PROW: cel szczegółowy 6B-wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (dodatkowo wsparcie podejścia RLKS w 3A, 6A, 6C ); - realizacja LSR poprzez projekty jednofunduszowe (dot. także projektów parasolowych);

8 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Założenia w regionie kujawsko-pomorskim. Typy terytoriów, na których RLKS może być zastosowane - EFRROW na obszarach wiejskich (tj. z wyłączeniem obszaru miast o liczbie M większej niż 20 tys.), LGD na obszarach wiejskich 30 tys. – 150 tys. M. (rekomendacja obszar powiatu) - EFS i EFRR (w RPO WK-P): EFRR na obszarach wiejskich oraz w miastach do 20 tys. M, EFS na obszarze całego regionu, (przy czym na obszarach wiejskich i rybackich jako uzupełnienie wsparcia odpowiednio - EFRROW i EFMiR) LGD na obszarach miast i małych dzielnic (>20 tys. M) 20 tys tys. M jedna gmina) wyklucza się możliwość łączenia powyższych obszarów w jednej LGD

9 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Założenia w regionie kujawsko-pomorskim. Rolę jaką będą pełnić LGD - minimalne zadania LGD zostały określone w przepisach unijnych (art. 34 ust. 3 rozporządzenia 1303/2013): np. stworzenie i realizacja LSR, animacja, preselekcja projektów konkursowych, nabór projektów parasolowych, nadzór nad realizowanymi w ramach LSR projektami - LGD musi zapewnić wkład własny na funkcjonowanie LGD w ramach projektów związanych z kosztami bieżącymi i animacji oraz realizację projektów własnych LGD, w których beneficjentem jest LGD. W przypadku projektów parasolowych realizowanych przez LGD jako beneficjenta, wkład własny powinien być zapewniony przez podmioty realizujące mikroprojekty lub środki własne LGD, podobnie jak w przypadku projektów beneficjentów innych niż LGD wybieranych przez LGD i przedkładanych do weryfikacji urzędu marszałkowskiego.

10 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Założenia w regionie kujawsko-pomorskim. Mechanizmy koordynacyjne - podstawową rolę koordynacyjną na obszarze województwa będzie pełnić zarząd województwa, pełniący funkcję IZ RPO oraz podmiotu wdrażającego PROW i PO RYBY (daje to możliwość przyjęcia wspólnych zasad wdrożeniowych dla wszystkich funduszy np. wspólny komitet wybierający, wspólne kryteria wyboru, wspólny konkurs); - mechanizm warunkowości polegający na obejmowaniu dofinansowaniem kolejnych projektów w ramach LSR zależnie od osiągania zakładanych rezultatów/kroków milowych określonych w projekcie i LSR oraz poprawności i efektywności wydatkowania środków; - zasada niewykluczania się terytorialnego ZIT i RLKS, ale zakresy wsparcia LSR i strategii ZIT na terytoriach należących jednocześnie do obszaru realizacji obu instrumentów powinny być ze sobą spójne i skoordynowane; - podstawowa zasada 1 LGD - 1 obszar - 1 LSR; - zasady zwiększające efektywność i skuteczność RLKS, w tym: ustalenie kosztów niekwalifikowanych; ograniczenie wartości kwotowej projektów, które wybierają LGD,

11 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Założenia w regionie kujawsko-pomorskim. Zadania IZ (RPO) lub IW (PROW) - powołanie komisji wybierającej LSR na poziomie regionalnym - wsparcie LGD w procesie tworzenia LSR - zatwierdzenie LSR (w tym zmian) - podpisanie umowy z LGD na realizacje LSR (umowa ramowa) - weryfikacja kwalifikowalności projektów (oprócz mikro projektów w ramach tzw. projektu parasolowego) - kontrola i monitoring realizacji LSR i działalności LGD - nadzór nad realizacją LSR i działalnością LGD (w tym przestrzeganiem zasady unikania konfliktu interesów w LGD)

12 Instrument RLKS w RPO WKP 2014-2020
Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego Instrument RLKS w RPO WKP 1. Oś priorytetowa 7 (finansowana w ramach EFRR) – ,21 euro - działania realizowane na obszarach wiejskich oraz w miastach do 20 tys. M; - typy przedsięwzięć: rewitalizacja na obszarach miejscowości wiejskich (odnowa społeczno-gospodarcza wsi); przedsięwzięcia rozwojowe realizowane przez mikro i małe przedsiębiorstwa (biznesy charakterystyczne dla danego obszaru); tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości dla przedsiębiorstw z branży nierolniczej 2. Oś priorytetowa 11 (finansowana w ramach EFS) – ,39 euro - typy przedsięwzięć: budowa i rozwój lokalnego partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych; wspieranie przedsiębiorczości, zatrudnienia i mobilności pracowników; inicjatywy w zakresie solidarności międzypokoleniowej, służącej podejmowaniu aktywności i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu; inicjatywy na rzecz młodych mieszkańców służące podejmowaniu przez nich aktywności i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu; rozwój rodzinnych i środowiskowych form wsparcia dla rodzin; profesjonalizacja usług na rzecz osób ubogich i wykluczonych społecznie

13 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego
wytyczne dot. realizacji RLKS w województwie kujawsko – pomorskim – wstępne założenia - wytyczne jako instrument stymulowania rozwoju - partnerstwo (LSR) powinno obejmować obszar jednego powiatu strategia ORSG i LSR stanowią uzupełniające się kierunki działań (nie zastępują się) proces przygotowania LSR przy stałej współpracy IZ RPO partnerstwa lokalne – stowarzyszenia propozycja zakresu LSR (wpisujące się w koncepcję rozwoju województwa w zakresie stymulowania przedsiębiorczości, aktywizacji społecznej, tworzenia nowych miejsc pracy) kryteria wyboru LSR i nadzór nad realizacją LSR demarkacja między funduszami w ramach LSR zasady wsparcia przygotowawczego udzielanego na etapie poprzedzającym wybór LSR zasady dot. wspierania bieżącej działalności związanej z zarządzanie LSR oraz działań animacyjnych (funduszem wiodącym EFS)

14 Dziękuję za uwagę Wydział Programowania Europejskiego Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego


Pobierz ppt "Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google