Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasa dwuj ę zyczna GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU Z ODDZIA Ł AMI DWUJ Ę ZYCZNYMI Projekt zrealizowany przez Zuzann ę Rutkowsk ą pod.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasa dwuj ę zyczna GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU Z ODDZIA Ł AMI DWUJ Ę ZYCZNYMI Projekt zrealizowany przez Zuzann ę Rutkowsk ą pod."— Zapis prezentacji:

1

2 Klasa dwuj ę zyczna GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU Z ODDZIA Ł AMI DWUJ Ę ZYCZNYMI Projekt zrealizowany przez Zuzann ę Rutkowsk ą pod opiek ą mgr Ma ł gorzaty Stasi ń skiej

3 Dlaczego warto wybra ć klas ę dwuj ę zyczn ą ? G ł ównym za ł o ż eniem oddzia ł u dwuj ę zycznego w naszej szkole jest rozwijanie zainteresowa ń uczniów, którzy lubi ą si ę uczy ć j ę zyka angielskiego, a swoj ą wiedz ę pragn ą czerpa ć nie tylko z podr ę czników. Je ż eli chcesz bez problemu porozumiewa ć si ę w j ę zyku angielskim oraz przygotowa ć si ę do zdania certyfikatu potwierdzaj ą cego znajomo ść j ę zyka (PET, FCE) ta klasa jest w ł a ś nie dla Ciebie !

4 Co oferuje klasa dwuj ę zyczna?  Zwi ę kszon ą liczb ę godzin lekcyjnych j ę zyka angielskiego (6 godz. tygodniowo) poszerzonych o nauk ę kultury krajów angielskiego obszaru j ę zykowego;  Mo ż liwo ść wyjazdu na warsztaty j ę zykowe w Anglii oraz warsztaty typu Euroweek;  Nauczanie przynajmniej 2 przedmiotów cz ęś ciowo w j ę zyku angielskim (biologia, matematyka, w-f);  Poznawanie kultury innych krajów poprzez uczestnictwo w prezentacjach prowadzonych przez wolontariuszy z zagranicy;  Ogl ą danie spektakli w j ę zyku angielskim w teatrze v6 z Ł odzi;  Wspó ł prac ę ze szko ł ami na terenie Europy poprzez platform ę e-twenning

5 Angielski troch ę inaczej! Klasa dwuj ę zyczna powsta ł a w naszym gimnazjum w 2009 r. Co roku zg ł asza si ę wielu uczniów VI klas szkó ł podstawowych aby stara ć si ę o przyj ę cie do tej klasy. We wspó ł pracy z uczniami nasi nauczyciele wci ąż szukaj ą nowych pomys ł ów na to co zrobi ć, aby zaj ę cia by ł y ciekawe. Uczniowie mog ą si ę uczy ć nie tylko gramatyki i s ł ownictwa, nie tylko czyta ć, pisa ć i s ł ucha ć, ale tak ż e poznawa ć histori ę, kultur ę, obyczaje i tradycje krajów angielskiego obszaru j ę zykowego, poprzez ogl ą danie filmów, wykonywanie prezentacji, ś piewanie piosenek, czy rozmowy z rówie ś nikami na Skype, tak aby j ę zyk angielski mogli poczu ć.

6 Szkolny Dzie ń J ę zyków Obcych Co roku 26 wrze ś nia w naszej szkole odbywa si ę Dzie ń J ę zyków Obcych. Jest to wydarzenie, w którym bior ą udzia ł wszyscy uczniowie. Jego celem jest propagowanie ró ż norodno ś ci j ę zykowej Europy i przybli ż anie idei Unii Europejskiej, czyli tolerancji i ciekawo ś ci innych kultur i ludzi. W tym dniu nauczyciele organizuj ą zaj ę cia zach ę caj ą ce do nauki j ę zyków obcych, przeprowadzaj ą quizy wiedzy o kulturach narodów zamieszkuj ą cych Europ ę, a uczniowie przygotowuj ą plakaty np. „10 powodów dla których warto uczy ć si ę j ę zyków obcych” lub „Jak wyzna ć mi ł o ść w 15 j ę zykach” Plakaty z rozmówkami

7 e-Twinning e- Twinning to internetowa platforma edukacyjna, pozwalaj ą ca na wspó ł prac ę szkó ł z ró ż nych krajów Unii Europejskiej. Praca w projekcie nie wymaga ż adnych nak ł adów finansowych i ma na celu tworzenie projektów umo ż liwiaj ą cych poznawanie kultur innych krajów, wspó ł prac ę z uczniami w j ę zyku angielskim, a tak ż e pozwala na wymian ę opinii na ró ż ne tematy poprzez referaty oraz krótkie listy. Jest to ś wietna okazja na zawarcie nowych znajomo ś ci bez wzgl ę du na odleg ł o ść. Dotychczas wspó ł pracowali ś my m.in. z Holandi ą, Francj ą, Niemcami, Hiszpani ą, Portugali ą, Grecj ą, Turcj ą oraz Estoni ą.

8 Fundacja „Dziewczynka z zapa ł kami” Jest to projekt pomocy biednym i zaniedbanym dzieciom przez wolontariuszy z ca ł ego ś wiata. M ł odzi ludzie przy okazji swojego pobytu w Ł odzi, prezentuj ą swoje kraje zainteresowanym szko ł om. Nasze gimnazjum od kilku lat wspó ł pracuje z Fundacj ą i kilkakrotnie wci ą gu roku szkolnego odwiedzaj ą nas ich wolontariusze z tak ciekawych i odleg ł ych zak ą tków jak Chiny, Kolumbia, Brazylia czy … Wielka Brytania. Prezentuj ą swoje kraje, ucz ą ta ń ców i swojego j ę zyka, opowiadaj ą o tradycjach, przyrodzie i du ż o o sobie i swojej dzia ł alno ś ci w naszym kraju. Jest to okazja do poznania wielu ciekawych i nieznanych informacji o innych krajach i ich kulturach.

9 Nauczyciel z Turcji W roku szkolnym 2012/2013 mieli ś my okazj ę go ś ci ć u nas nauczyciela- asystenta programu Comenius z Turcji. Pan Emrah Donmez by ł asystentem pani Ireny Ignasiak, nauczycielki matematyki, ucz ą cej w klasach dwuj ę zycznych. Bra ł równie ż udzia ł w zaj ę ciach innych nauczycieli ucz ą cych nie tylko w klasach dwuj ę zycznych i to nie tylko matematyki, ale np. biologii czy geografii. Rok wspólnej pracy up ł yn ął w mgnieniu oka. Na po ż egnanie uczniowie zorganizowali po ż egnalne spotkanie podczas, którego zaprezentowali histori ę szko ł y oraz jej patrona, a tak ż e sk ł adank ę zdj ęć z pobytu pana Emraha w naszej szkole. Ca ł o ść zako ń czy ł a si ę pocz ę stunkiem, oraz wr ę czeniem w ł asnor ę cznie wykonanych Ksi ąż ki kucharskiej z polskimi przepisami i Przewodnika po najciekawszych miejscach w Polsce.

10 Teatr v6 Od kilku lat je ź dzimy na przedstawienia w j ę zyku angielskim, które odbywaj ą si ę w Ł ódzkim Teatrze v6 przy ul. Ż eromskiego 76/79 S ą to przedstawienia prezentuj ą ce klasyczne utwory literatury brytyjskiej i ameryka ń skiej, takie jak: „Duch z Canterbury”, „Podró ż e Guliwera”, „Oliwer Twist”, „Doktor Jekyll i Pan Hyde” czy „Pigmalion” Mamy wi ę c okazj ę zobaczy ć oryginaln ą sztuk ę i us ł ysze ć prawdziwy j ę zyk angielski w wykonaniu profesjonalnych aktorów, po ś mia ć si ę na komediach i zastanowi ć si ę nad powa ż niejszymi kwestiami poruszanymi w tych dzie ł ach.

11 Warsztaty J ę zykowe w UK W program klasy dwuj ę zycznej wpisane jest uczestnictwo w wyjazdach do Wielkiej Brytanii w ramach Warsztatów J ę zykowych organizowanych przez nasz ą szko łę we wspó ł pracy z Biurem Turystyki M ł odzie ż owej ATAS z Ł odzi. Podczas tych wyjazdów mieszkamy w rodzinach Brytyjskich, które mog ą mie ć korzenie w Pakistanie lub na Jamajce, i które nam gotuj ą oryginalne dania swojej kuchni, chyba ż e kto ś woli frytki z pizz ą oryginalne danie brytyjskie W ci ą gu 5 dni pobytu zwiedzamy najró ż niejsze obiekty w Londynie i innych miastach Wielkiej Brytanii. Do tej pory byli ś my w: Brighton, Bath, Stonehenge, Canterbury, Oxfordzie, Cambridge, Stratford nad Avonem, i Warwick. Zawsze jedzie z nami polski pilot, ale wykonujemy ć wiczenia w j ę zyku angielskim, no i porozumiewamy si ę nim 24 godziny na dob ę, robi ą c zakupy czy rozmawiaj ą c z przewodnikami czy przechodniami no i z „naszymi rodzinami”.

12 EuroWeek Now ą tradycj ą klasy dwuj ę zycznej staje si ę 5 dniowy wyjazd na EuroWeek – Szko ł a Liderów w D ł ugopolu Zdrój. Projekt polega na zaanga ż owaniu wolontariuszy z ca ł ego ś wiata w prac ę z m ł odzie żą. Polega ona nie tylko na prezentowaniu w ł asnej kultury i zwyczajów krajów wolontariuszy, ale na ca ł ym cyklu zaj ęć maj ą cych o ś mieli ć nas do u ż ywania j ę zyka angielskiego w sytuacjach komunikacyjnych np. Mój autoportet, oraz do kreatywnego podchodzenia do rozwi ą zywania problemów np. Mission Impossible. Ma nas równie ż uczy ć pracy w grupie np. Nowy wynalazek lub kraj oraz budowania wiary we w ł asne mo ż liwo ś ci i dobrej samooceny.

13 Dwuj ę zyczno ść w szkole

14 Szyld na budynku szkoły

15 Dekoracja wejścia oraz korytarza elementami związanymi z klasą dwujęzyczną.

16 Pracownie językowe.

17 Dwujęzyczne tabliczki informacyjne

18 Jak si ę dosta ć do klasy? Aby zosta ć przyj ę tym do klasy dwuj ę zycznej nale ż y w wyznaczonym terminie:  Z ł o ż y ć ś wiadectwo uko ń czenia klasy V Szko ł y Podstawowej do sekretariatu szko ł y;  W marcu przyst ą pi ć do testu predyspozycji j ę zykowych;  Z ł o ż y ć ś wiadectwo uko ń czenia klasy VI Szko ł y Podstawowej do sekretariatu szko ł y; Wi ę cej informacji na stronie: http://www.gim2.miasto.zgierz.pl/?page_id=238 http://www.gim2.miasto.zgierz.pl/?page_id=238

19 Thank you for watching  For more information conntact our school front office or visit our website www.gim2zgierz.miasto.pl


Pobierz ppt "Klasa dwuj ę zyczna GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU Z ODDZIA Ł AMI DWUJ Ę ZYCZNYMI Projekt zrealizowany przez Zuzann ę Rutkowsk ą pod."

Podobne prezentacje


Reklamy Google