Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitorowanie ZPORR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitorowanie ZPORR."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitorowanie ZPORR

2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Plan: l l Podstawy prawne l l Monitoring – definicje l l Obowiązki instytucji zaangażowanych l l Rola komitetów monitorujących l l Raporty l l Wskaźniki Monitoring ZPORR

3 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitoring ZPORR Podstawy prawne: l l Art. 34 – 37 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej Nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie ogólnych zasad wdrażania funduszy strukturalnych (tzw. rozporządzenie ramowe) l l Rozdziały 6 – 7 Ustawy o NPR (projekt) l l Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, wraz z jego Uzupełnieniem l l Inne (np. Metodyczne dokumenty robocze nr 1 i 3 na okres programowania 2000-2006, umowy)

4 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitoring ZPORR Monitoring: l l proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych opisujących postęp i efekty programu (-> wskaźniki) l l spełnia m.in. rolę systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach l l biorą w nim udział wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie programu

5 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitoring ZPORR – zadania (MF, IP) INSTYTUCJA PŁATNICZA (MF, IP) l lprowadzi monitoring finansowy wdrażania ZPORR, którego przedmiotem są: – –zobowiązania finansowe (przestrzeganie limitów), – –płynność dostępu środków (na rachunkach bankowych w momencie płatności), – –terminowość ich wydatkowania (-> zasada wygasania środków, „n+2”), l lsporządza kwartalne i roczne raporty o postępie wydatków i ewentualnych nieprawidłowościach finansowych na potrzeby Instytucji Zarządzającej PWW i Komitetu Monitorującego PWW, l lzarządza systemem informatycznym SIMIK.

6 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitoring ZPORR – zadania INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR (MGPiPS, DRR) l l prowadzi monitoring w oparciu o ilościowe i jakościowe -> wskaźniki z realizacji programu, zdefiniowane w ZPORR i UZPORR, w przekroju działania/priorytetu/programu, l l w oparciu o raporty Instytucji Pośredniczących sporządza zbiorcze raporty monitoringowe, a po ich zaakceptowaniu przez Komitet monitorujący ZPORR przekazuje je do Instytucji Zarządzającej PWW, Instytucji Płatniczej oraz Komisji Europejskiej (roczne i końcowe), l l na zlecenie Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej PWW czy Instytucji Płatniczej sporządza także raporty ad hoc oraz na temat wybranych aspektów wdrażania, l l odpowiada za wprowadzanie danych do systemu SIMIK na poziomie programu, l l organizuje -> ocenę ZPORR.

7 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitoring ZPORR – zadania INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (UW) l l prowadzi monitoring realizacji komponentu regionalnego programu w oparciu o wskaźniki ilościowe i jakościowe zdefiniowane w ZPORR i UZPORR, l l odpowiada za wprowadzanie danych do systemu SIMIK na poziomie komponentu regionalnego ZPORR, l l weryfikuje raporty monitoringowe z działania*/projektu od beneficjentów końcowych, l l w oparciu o ww. sporządza raporty monitoringowe z komponentu regionalnego ZPORR, które po ich zaakceptowaniu przez wojewódzki Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego są przekazywane do Instytucji Zarządzającej ZPORR.

8 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitoring ZPORR – zadania BENEFICJENT KOŃCOWY (INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA* lub ODBIORCA OSTATECZNY ) l l monitoruje wdrażanie poszczególnych projektów, w tym przygotowuje okresowe, roczne i końcowe raporty monitoringowe z działania*/projektu i przedkłada go Instytucji Pośredniczącej l l odpowiada za wprowadzanie danych do systemu SIMIK na poziomie działania*

9 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Komitety monitorujące-struktura: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

10 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitoring ZPORR – zadania KOMITET MONITORUJĄCY ZPORR KOMITET MONITORUJĄCY ZPORR l ljest odpowiedzialny za monitoring ZPORR na poziomie krajowym, m.in.: – –za zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów oraz rzeczowych i finansowych wskaźników monitorowania, – –za okresowe badanie: postępu w zakresie osiągnięcia celów pomocy, rezultatów wdrażania, – –za zatwierdzanie raportów monitoringowych przed ich przekazaniem Instytucji Zarządzającej PWW, Instytucji Płatniczej, JMK, KE, – –za rozpatrywanie wyników przeprowadzonych ocen programu – polepszenie efektywności wdrażania i zarządzania finansowego, – –za podejmowanie decyzji ws. realokacji środków pomiędzy działaniami w ramach tego samego priorytetu ZPORR, – –za opiniowanie i rekomendowanie planu działań promocyjnych w ramach ZPORR i sugerowanie jego zmian oraz korekt.

11 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitoring ZPORR – zadania wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR l ljest odpowiedzialny za monitoring ZPORR na poziomie województwa, w tym za: – –okresowe badanie postępu, efektywności oraz skuteczności działań i projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego ZPORR, w szczególności na podstawie wskaźników monitoringowych określonych w ZPORR i UZPORR; – –zatwierdzanie raportów okresowych, rocznych oraz raportów na zakończenie realizacji komponentu regionalnego ZPORR przed ich przekazaniem do Instytucji Zarządzającej ZPORR; – –opiniowanie i rekomendowanie KM ZPORR propozycji zmian zapisów ZPORR i w UZPORR, które umożliwią efektywniejsze wdrażanie i lepsze zarządzanie finansowe, w tym zmian i przesunięć alokacji pomiędzy działaniami w ramach tego samego priorytetu ZPORR; – –opiniowanie i rekomendowanie planu działań promocyjnych w ramach komponentu regionalnego ZPORR i sugerowanie jego zmian oraz korekt.

12 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitoring ZPORR – zadania wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR l lzasady funkcjonowania: – –przewodniczy Wojewoda, zastępuje go Marszałek; – –posiedzenia przynajmniej 4 razy do roku (zawiadomienie + materiały min. 7 dni przed - przewodniczący) ; – –częściej z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek 1/3 członków; – –możliwość zapraszania niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli innych instytucji, grup społecznych i zawodowych (głos doradczy); – –możliwość udziału dla przedstawicieli KE, EBI lub właściwego UKS (obserwatorzy); – –możliwość tworzenia stałych zespołów i grup roboczych (także spoza członków); – –możliwość zlecania dodatkowych analiz i ekspertyz; – –decyzje i opinie w formie uchwał: konsensus, ew. głosowanie (zwykła większość obecnych i uprawnionych), możliwy tryb obiegowy; – –sekretariat i obsługę prac zapewnia Wojewoda.sekretariat

13 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitoring ZPORR - raporty WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA jest pierwotnym narzędziem raportowania. We wniosku znajdują się zakładane przez projektodawcę wskaźniki i ich oczekiwane wartości docelowe. RAPORT jest sprawozdaniem, przedstawionym w standaryzowanym formacie: - aktualny stan i przebieg realizacji projektu/działania/programu (najważniejsze zadania zrealizowane i niezrealizowane oraz planowane na następny okres sprawozdawczy); - aktualny stan i przebieg realizacji projektu/działania/programu (najważniejsze zadania zrealizowane i niezrealizowane oraz planowane na następny okres sprawozdawczy); - postępu realizacji planu rzeczowego projektu/działania/programu (wskaźniki); - postępu realizacji planu rzeczowego projektu/działania/programu (wskaźniki); - finansowe wdrażanie pomocy z uwzględnieniem całkowitych wydatków faktycznych poniesionych oraz prognoza na kolejny okres sprawozdawczy - finansowe wdrażanie pomocy z uwzględnieniem całkowitych wydatków faktycznych poniesionych oraz prognoza na kolejny okres sprawozdawczy

14 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej POZIOMY program:ZPORR program: - ZPORR - komponent regionalny ZPORR - komponent regionalny ZPORR działanie działanie projekt projekt CZĘSTOTLIWOŚĆ okresowe okresowe roczne roczne końcowe końcowe Monitoring ZPORR - raporty

15 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

16 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Monitoring ZPORR - wskaźniki Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej TYP Produkt -. Produkt - rzeczowe efekty działalności. Liczone w jednostkach materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; ilość firm, które otrzymały pomoc. Rezultat - Rezultat - bezpośredni i natychmiastowy efekt wynikający z wdrożenia programu. Mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni, itp.) Oddziaływanie - Oddziaływanie - konsekwencje danego programu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów, np. liczba innowacji wprowadzonych przez wsparte firmy w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu

17 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitoring ZPORR - wskaźniki CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU

18 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS POZIOMY Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitoring ZPORR - wskaźniki wskaźniki l l Globalne - ZPORR l l Priorytet - ZPORR l l Działanie - UZPORR l l Projekt – załącznik do podręcznika procedur

19 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Komitet Monitorujący ZPORR - skład 1a. strona rządowa IZ ZPORR (MGPiPS, DRR);MGPiPSDRR IZ PWW (MGPiPS, DKS);DKS IP (MF, IP); IP JMK EFRR (MGPiPS, DKS, wydział); JMK EFS (MGPiPS, DZF, wydział);DZF Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn; właściwi ministrowie dla kategorii interwencji w ramach ZPORR;właściwi ministrowie Wojewodowie;

20 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS 1b. strona samorządowa Marszałkowie; ogólnopolskie organizacje samorządu terytorialnego; 1c. partnerzy społeczni i gospodarczy partnerzy społeczni i gospodarczy o zasięgu ogólnopolskim zainteresowani współudziałem w efektywnej realizacji Programu, reprezentujący podstawowe filary partnerstwa, (organizacje pracodawców i pracobiorców, środowiska naukowo-akademickie oraz organizacje pożytku publicznego) Komitet Monitorujący ZPORR - skład skład

21 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS wojewódzki* Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego – skład Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Instytucja Pośrednicząca (Wojewoda - przewodniczący), - Jednostka Uczestnicząca w zarządzaniu ZPORR w województwie (Marszałek – zastępca przewodniczącego), - Instytucje Wdrażające (Samorząd Województwa: Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski) - Instytucja Zarządzająca Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (MGPiPS), - ministrowie właściwi ze względu na kategorie interwencji w ramach ZPORR - przedstawiciele właściwych miejscowo samorządów powiatowych i gminnych, - przedstawiciele partnerów gospodarczych i społecznych z terenu województwa

22 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Partnerzy gospodarczy i społeczni oddziały najbardziej reprezentatywnych dla województwa organizacji pracodawców; regionalne oddziały najważniejszych związków zawodowych jako organizacji pracobiorców; regionalne środowiska akademickie, naukowo-techniczne oraz ośrodki innowacyjne i rozwoju przedsiębiorczości; inne ważne w skali regionu organizacje pozarządowe Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wojewódzki* Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego – skład skład

23 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitorowanie ZPORR Dziękuję Państwu za uwagę - Magdalena Jasińska, DRR

24 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Raporty Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Zawartość c.d.: działania podjęte w celu zagwarantowania zgodności realizowanego projektu/działania/programu z politykami wspólnotowymi (udzielanie zamówień publicznych, polityka ochrony środowiska, polityka równości szans, polityka społeczeństwa informacyjnego, pomoc publiczna), inicjatywy promujące interwencję danego funduszu strukturalnego w ramach wdrażania określonego projektu/działania/programu; skuteczność stosowanych instrumentów realizacyjnych (ocena).

25 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS   opracowywanie rocznych planów pracy Komitetu i porządku posiedzeń; przygotowanie i obsługa posiedzeń; koordynacja przygotowania oraz dostarczenie materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, oceny lub zatwierdzenia przez Komitet, w szczególności projektów uchwał; sporządzanie protokołów z posiedzeń; gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami, w szczególności uchwał i protokołów z posiedzeń; zapewnienie tłumaczenia wszelkich niezbędnych materiałów i dokumentów; zlecanie wykonania dodatkowych analiz, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Komitetu; wykonywanie innych zadań zleconych przez Komitet lub przewodniczącego; ustalanie budżetu na obsługę prac Komitetu; formułowanie i przedkładanie wniosków o finansowanie z pomocy technicznej prac związanych z posiedzeniami. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR – zadania sekretariatu wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR

26 DRR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego (MGPiPS)

27 DKS Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej (MGPiPS)

28 DZF Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym (MGPiPS)

29 IIP Departament Instytucji Płatniczej (MF)

30 właściwi ministrowie: - Minister Edukacji Narodowej i Sportu - Minister Infrastruktury - Minister Nauki - Minister Kultury - Minister Rolnictwa - Minister Środowiska - Minister Zdrowia

31 Sekretariat: MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Plac Trzech Krzyży 3/5 00 – 507 Warszawa


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Monitorowanie ZPORR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google