Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM KONKURSY 2009 rok II kwartał Karolina Jarosz Kielce 2009

2 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Harmonogram ogłaszania konkursów II kwartał 2009 roku Poddziałanie 7.2.1 Poddziałanie 8.2.1 Działanie 9.4 Działanie 9.5

3 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Typ procedury konkursowej IP w 2009 roku przeprowadzi konkursy zamknięte dla wszystkich Działań i Poddziałań, co pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie naboru projektów i kontraktację środków

4 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej

5 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODDZIAŁANIE 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  KONKURS ZAMKNIĘTY  TYPY BENEFICJENTÓW – WSZYSTKIE PODMIOTY z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

6 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 1. Wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej, 2. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, 3. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, 4. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,

7 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 5. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, treningu pracy), 6. Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy, 7. Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, 8. Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie, 9. Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

8 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 10. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, 11. Organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 12. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, 13. Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych).

9 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GRUPY DOCELOWE  Osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)  otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie typów projektów nr 4, 6, 9, 10, 11 i 12)  instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy lub wolontariusze (w zakresie typów projektów nr 9, 11, 12 i 13)  partnerzy społeczni i gospodarczy (w zakresie typów projektów nr 11, 12 i 13)

10 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego  Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi Biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa świętokrzyskiego  Wnioskodawca składa maksymalnie trzy wnioski w ramach jednego konkursu  Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące  Minimalna wartość projektu - 50 000 zł

11 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Grupę docelową w projekcie stanowią mieszkańcy gminy, na terenie - waga: 5 pkt. (dot. wszystkich typów projektów) której liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższa niż średnia liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa na terenie województwa - waga: 5 pkt. (dot. wszystkich typów projektów)  Projekt zapewnia wsparcie dla tworzenia i/lub działalności centrum - waga: 5 pkt. ( stosuje się do typów projektów: 1, 3, 5, 6, 8, 9) integracji społecznej, klubu integracji społecznej lub zakładu aktywności zawodowej - waga: 5 pkt. ( stosuje się do typów projektów: 1, 3, 5, 6, 8, 9)

12 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - waga: 5 pkt. (dot. wszystkich typów projektów)  Realizacja projektu w partnerstwie instytucji publicznych i niepublicznych z wykorzystaniem metod wspierania zatrudnienia w trzecim sektorze, wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL - waga: 5 pkt. (dot. wszystkich typów projektów) - waga: 5 pkt. ( stosuje się do typów projektów: 1 - 10)  Projekt zapewnia zarówno reintegrację zawodową jak i społeczną określoną w art. 2 pkt. 4 i 5 ustawy a dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. (Dz.U.03.122.1143 z późn. zm.) - waga: 5 pkt. ( stosuje się do typów projektów: 1 - 10) - waga: 5 pkt. ( stosuje się do typów projektów:2, 4, 7)  Grupę docelową w projekcie w co najmniej 30% stanowią osoby powyżej 45 roku życia - waga: 5 pkt. ( stosuje się do typów projektów: 2, 4, 7)

13 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W A Ż N E Przygotowując wniosek ramach Poddziałania 7.2.1 Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia we wniosku następujących rezultatów twardych, zgodnie z „ Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013”: Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie (ogółem/ kobiet/ mężczyzn) Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

14 Kontraktacja na 2009 rok Poddziałanie 7.2.1 PO KL 21 748 500,00 PLN

15 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów

16 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw  KONKURS ZAMKNIĘTY  TYPY BENEFICJENTÓW – WSZYSTKIE PODMIOTY z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

17 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW staże i szkolenia praktyczne dla:  staże i szkolenia praktyczne dla: -pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych -pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach  tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu  promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out)

18 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW  szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out,  stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI)

19 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GRUPY DOCELOWE - przedsiębiorcy - pracownicy przedsiębiorstw - uczelnie - jednostki naukowe - pracownicy naukowi jednostek naukowych - pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni - doktoranci, absolwenci uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) i studenci

20 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego  Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi Biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa świętokrzyskiego  Wnioskodawca składa maksymalnie trzy wnioski w ramach jednego konkursu  Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące  Minimalna wartość projektu - 50 000 zł

21 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W A Ż N E Przygotowując wniosek w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia we wniosku następujących rezultatów twardych, zgodnie z „ Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013”: 1.Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych w podziale na: -p-pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; -p-pracowników naukowych w przedsiębiorstwach. 2.Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out. 3. L iczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe

22 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kontraktacja na 2009 rok Poddziałanie 8.2.1 PO KL 2 600 000,00 PLN

23 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty CEL DZIAŁANIA: Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty

24 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  KONKURS ZAMKNIĘTY  TYPY BENEFICJENTÓW – WSZYSTKIE PODMIOTY z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

25 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW  studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć);  studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu;

26 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW  studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia;  studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej;  programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

27 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GRUPY DOCELOWE   nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych  instruktorzy praktycznej nauki zawodu  kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących

28 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego  Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi Biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa świętokrzyskiego  Wnioskodawca składa maksymalnie trzy wnioski w ramach jednego konkursu  Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące  Minimalna wartość projektu - 50 000 zł  wkład własny –– może pochodzić ze środków : - publicznych (budżetu np. JST szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – nie może być wyższy niż poziom współfinansowania krajowego w Programie, tj. 15 %. - prywatnych. W formie pieniężnej lub niepieniężnej co wynika z indykatywnych źródeł współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL.

29 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - waga: 5pkt.  Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji, finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny - waga: 5pkt. - waga: 10 pkt.  Projekt zakłada doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystywania ICT w procesie nauczania - waga: 10 pkt. - waga : 5 pkt.  Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50% stanowią osoby powyżej 45 roku życia - waga : 5 pkt.

30 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W A Ż N E Przygotowując wniosek w ramach Działania 9.4 PO KL Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia we wniosku następujących rezultatów twardych, zgodnie z „ Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013”: Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach, w tym: - n- nauczyciele na obszarach wiejskich - n- nauczyciele kształcenia zawodowego

31 Kontraktacja na 2009 rok Działanie 9.4 PO KL 11 535 700,00 PLN

32 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich CEL DZIAŁANIA: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich

33 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  KONKURS ZAMKNIĘTY  TYPY BENEFICJENTÓW – WSZYSTKIE PODMIOTY z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

34 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:  tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich;  projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach;  działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

35 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GRUPY DOCELOWE  mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców  społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich  podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju

36 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego  Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi Biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa świętokrzyskiego  Wnioskodawca składa maksymalnie trzy wnioski w ramach jednego konkursu  Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy  Maksymalna wartość projektu - 50 000 zł

37 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - waga: 10 pkt.  Projekt złożony przez podmioty lokalne działające na rzecz społeczności lokalnej - waga: 10 pkt. - waga: 5 pkt.  Projekt jest realizowany w partnerstwie z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub/i jednostką samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego - waga: 5 pkt. - waga : 5 pkt.  Projekt zakładający rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki użyciu nowoczesnej technologii oraz zakładający kształcenie kompetencji kluczowych z uwzględnieniem ICT - waga : 5 pkt.

38 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W A Ż N E Przygotowując wniosek w ramach Działania 9.5 PO KL Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia we wniosku następujących rezultatów twardych, zgodnie z SzOP PO KL: Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania

39 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kontraktacja na 2009 rok Działanie 9.5 PO KL 1 100 000,00 PLN

40 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktualności i bieżące informacje: http://www.mrr.gov.pl http://www.funduszestrukturalne.gov.pl http://www.pokl.sbrr.pl http://www.wup.kielce.pl

41 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL ul. Jagiellońska 70 Tel. 041-335-05-02 Fax 041-335-06-07 pokl_sekr@pokl.sbrr.pl


Pobierz ppt "Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google