Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Maciej Kapalski Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Maciej Kapalski Departament."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Maciej Kapalski Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Poznań, 13 maja 2014 r.

2 Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: –wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów surowców i odpadów, –stymulowanie rozwoju gospodarczego –dywersyfikację kierunków dostaw energii Najważniejsze rodzaje OZE w Polsce: biomasa, biogaz, energia słoneczna i energia wiatrowa na lądzie i morzu Potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce: bardzo duży lecz nierównomiernie rozmieszczony Ograniczenia wynikające z uwarunkowań środowiskowych (obszary chronione i cenne krajobrazowo) i technicznych (stan infrastruktury energetycznej) 2

3 3 Odnawialne źródła energii w Polsce OZE w Polsce (moc zainstalowana w MW)

4 4 Produkcja energii elektrycznej z OZE

5 Udział OZE w Polsce oraz cel na 2020 r. * - szacunkowy cel na 2020 r wskazany w Krajowym Planie Działania 20092010201120122020* udział energii z OZE w transporcie 4,82%5,49%6,51%6,09%11,36% udział energii z OZE w elektroenergetyce 5,87%6,67%8,15%10,68%19,13% udział energii z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie 11,92%11,91%13,38%13,66%17,05% udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto 8,87%9,39%10,42%11,04%15,85% 5

6 Kierunki regulacji dla sektora OZE – ustawa o OZE – założenia (1) NOWE REGULACJE PRAWNE – USTAWA O OZE Projekt ustawy o OZE - propozycje kompleksowych rozwiązań porządkujących system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii: –utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE (poszanowanie praw nabytych) –wprowadzenie nowych rozwiązań/opcji dla istniejących instalacji OZE w celu optymalizacji rachunku ekonomicznego –wdrożenie nowoczesnego systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji OZE, (maksymalizacja korzyści związanych z potrzebą osiągnięcia określonego udziału OZE w bilansie energetycznym do 2020 r.) –promocja prosumenckiego wytwarzania energii z OZE w mikro- i małych instalacjach 6

7 ustawa o OZE – założenia (2) Wybór systemu wsparcia - Wytwórcy energii elektrycznej z OZE będą mieli wybór pomiędzy zachowaniem obecnych zasad wsparcia, a zadeklarowaniem przystąpienia do nowego systemu aukcyjnego; Łączny okres wsparcia dla energii elektrycznej z OZE - 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia; W celu osiągnięcia optymalizacji kosztowej istniejącego mechanizmu świadectw pochodzenia, planuje się wprowadzenie tzw. ceny referencyjnej za jednostkę energii elektrycznej dla istniejących wytwórców energii elektrycznej z OZE; Cena referencyjna dla istniejących instalacji OZE zostanie wyznaczona w oparciu o: –historyczną cenę świadectw pochodzenia, –cenę energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym z poprzedniego roku (średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym). 7

8 ustawa o OZE – założenia (3) Dla nowych inwestorów OZE projekt ustawy przewiduje nowy innowacyjny sposób wyliczania stałej ceny gwarantowanej, obowiązującej przez okres 15 lat. Ceny referencyjne dla technologii OZE: –zostaną wprowadzone w celu obiektywizacji procesu aukcyjnego –będą obliczane w uzasadnionych technologicznie przedziałach mocy zainstalowanej Zastosowanie systemu aukcji ma na celu: –ograniczenie poziomu wsparcia do kosztów faktycznie ponoszonych przez inwestorów –zachowanie pełnej transparentności i konkurencyjności całego procesu Planuje się podział na aukcje dla obiektów o mocy zainstalowanej do 1 MW i powyżej 1 MW. 8

9 Rozwój energetyki prosumenckiej Rozwój energetyki prosumenckiej będzie promowany na obecnych zasadach (ułatwienia wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy – Prawo Energetyczne z 2013 r.), tj.: –zwolnienie osób fizycznych z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w mikroinstalacji i sprzedaż tej energii z OZE –zwolnienie wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji oraz małej instalacji z obowiązku uzyskania koncesji –obowiązek zakupu nadwyżek energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji przez kolejnych 15 lat, po cenie 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez Prezesa URE –promowanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w nowo oddanych budynkach lub poddanych generalnemu remontowi (od dnia 1 stycznia 2015 r.) –ułatwienia związane z przyłączeniem do sieci dla mikroinstalacji (do 40 kW mocy) 9

10 10 PROJEKT USTAWY OZE Działalność prosumencka (1) mikroinstalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW; mała instalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW; uproszczone zasady prowadzenia działalności prosumenckiej i działalności gospodarczej przez inwestorów w małej instalacji (brak koncesji – efekt deregulacji i uproszczeń o charakterze administracyjnym).

11 11 PROJEKT USTAWY OZE Działalność prosumencka (2) 1.Gwarancja zakupu wytworzonej z OZE przez prosumenta energii elektrycznej po cenie wynoszącej 80 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (ustawa o OZE); 2.Preferencyjne zasady rozliczeń za energię elektryczną wytwarzaną z OZE przez prosumentów – 6 miesięczny okres rozliczeniowy (ustawa o OZE); 3.Brak kosztów przyłączenia (ustawa – Prawo energetyczne); 4.Obowiązek przyłączenia odbiorcy końcowego do sieci stosownie do warunków przyłączenia – zgłoszenie (ustawa – Prawo energetyczne); 5.Brak konieczności pokrywania kosztów instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego. Koszty ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (ustawa – Prawo energetyczne); 6.Odformalizowany proces inwestycyjny (ustawa – Prawo budowlane).

12 Rozwój energetyki odnawialnej Instytucja spółdzielni energetycznej Ministerstwo Gospodarki rozważa zlecenie pilnego przygotowania analizy (dzieła) pn. „Wdrożenie instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu prawa w oparciu o najlepsze praktyki krajów Unii Europejskiej”. Zakres przedmiotowy dzieła: Zastawienie najlepszych praktyk krajów Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania instytucji spółdzielni energetycznej (przepisy prawne, uproszczenia proceduralne, tworzenie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznej, ulgi i zwolnienia podatkowe), a także propozycje zmian obecnie obowiązujących przepisów prawa. 12

13 Dziękuję za uwagę Maciej.Kapalski@mg.gov.pl Maciej.Kapalski@mg.gov.pl 13


Pobierz ppt "Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Maciej Kapalski Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google