Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Maciej Kapalski Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Maciej Kapalski Departament."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Maciej Kapalski Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Poznań, 13 maja 2014 r.

2 Miejsce OZE w bilansie energetycznym
Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów surowców i odpadów, stymulowanie rozwoju gospodarczego dywersyfikację kierunków dostaw energii Najważniejsze rodzaje OZE w Polsce: biomasa, biogaz, energia słoneczna i energia wiatrowa na lądzie i morzu Potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce: bardzo duży lecz nierównomiernie rozmieszczony Ograniczenia wynikające z uwarunkowań środowiskowych (obszary chronione i cenne krajobrazowo) i technicznych (stan infrastruktury energetycznej)

3 OZE w Polsce (moc zainstalowana w MW)
Odnawialne źródła energii w Polsce OZE w Polsce (moc zainstalowana w MW)

4 Produkcja energii elektrycznej z OZE

5 Udział OZE w Polsce oraz cel na 2020 r.
2009 2010 2011 2012 2020* udział energii z OZE w transporcie 4,82% 5,49% 6,51% 6,09% 11,36% udział energii z OZE w elektroenergetyce 5,87% 6,67% 8,15% 10,68% 19,13% udział energii z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie 11,92% 11,91% 13,38% 13,66% 17,05% udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto 8,87% 9,39% 10,42% 11,04% 15,85% * - szacunkowy cel na 2020 r wskazany w Krajowym Planie Działania

6 Kierunki regulacji dla sektora OZE – ustawa o OZE – założenia (1)
NOWE REGULACJE PRAWNE – USTAWA O OZE Projekt ustawy o OZE - propozycje kompleksowych rozwiązań porządkujących system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii: utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE (poszanowanie praw nabytych) wprowadzenie nowych rozwiązań/opcji dla istniejących instalacji OZE w celu optymalizacji rachunku ekonomicznego wdrożenie nowoczesnego systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji OZE, (maksymalizacja korzyści związanych z potrzebą osiągnięcia określonego udziału OZE w bilansie energetycznym do 2020 r.) promocja prosumenckiego wytwarzania energii z OZE w mikro- i małych instalacjach

7 ustawa o OZE – założenia (2)
Wybór systemu wsparcia - Wytwórcy energii elektrycznej z OZE będą mieli wybór pomiędzy zachowaniem obecnych zasad wsparcia, a zadeklarowaniem przystąpienia do nowego systemu aukcyjnego; Łączny okres wsparcia dla energii elektrycznej z OZE lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia; W celu osiągnięcia optymalizacji kosztowej istniejącego mechanizmu świadectw pochodzenia, planuje się wprowadzenie tzw. ceny referencyjnej za jednostkę energii elektrycznej dla istniejących wytwórców energii elektrycznej z OZE; Cena referencyjna dla istniejących instalacji OZE zostanie wyznaczona w oparciu o: historyczną cenę świadectw pochodzenia, cenę energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym z poprzedniego roku (średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym).

8 ustawa o OZE – założenia (3)
Dla nowych inwestorów OZE projekt ustawy przewiduje nowy innowacyjny sposób wyliczania stałej ceny gwarantowanej, obowiązującej przez okres 15 lat. Ceny referencyjne dla technologii OZE: zostaną wprowadzone w celu obiektywizacji procesu aukcyjnego będą obliczane w uzasadnionych technologicznie przedziałach mocy zainstalowanej Zastosowanie systemu aukcji ma na celu: ograniczenie poziomu wsparcia do kosztów faktycznie ponoszonych przez inwestorów zachowanie pełnej transparentności i konkurencyjności całego procesu Planuje się podział na aukcje dla obiektów o mocy zainstalowanej do 1 MW i powyżej 1 MW.

9 Rozwój energetyki prosumenckiej
Rozwój energetyki prosumenckiej będzie promowany na obecnych zasadach (ułatwienia wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy – Prawo Energetyczne z 2013 r.), tj.: zwolnienie osób fizycznych z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w mikroinstalacji i sprzedaż tej energii z OZE zwolnienie wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji oraz małej instalacji z obowiązku uzyskania koncesji obowiązek zakupu nadwyżek energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji przez kolejnych 15 lat, po cenie 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez Prezesa URE promowanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w nowo oddanych budynkach lub poddanych generalnemu remontowi (od dnia 1 stycznia 2015 r.) ułatwienia związane z przyłączeniem do sieci dla mikroinstalacji (do 40 kW mocy)

10 Działalność prosumencka (1)
PROJEKT USTAWY OZE Działalność prosumencka (1) mikroinstalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW; mała instalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW; uproszczone zasady prowadzenia działalności prosumenckiej i działalności gospodarczej przez inwestorów w małej instalacji (brak koncesji – efekt deregulacji i uproszczeń o charakterze administracyjnym).

11 Działalność prosumencka (2)
PROJEKT USTAWY OZE Działalność prosumencka (2) Gwarancja zakupu wytworzonej z OZE przez prosumenta energii elektrycznej po cenie wynoszącej 80 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (ustawa o OZE); Preferencyjne zasady rozliczeń za energię elektryczną wytwarzaną z OZE przez prosumentów – 6 miesięczny okres rozliczeniowy (ustawa o OZE); Brak kosztów przyłączenia (ustawa – Prawo energetyczne); Obowiązek przyłączenia odbiorcy końcowego do sieci stosownie do warunków przyłączenia – zgłoszenie (ustawa – Prawo energetyczne); Brak konieczności pokrywania kosztów instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego. Koszty ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (ustawa – Prawo energetyczne); Odformalizowany proces inwestycyjny (ustawa – Prawo budowlane).

12 Rozwój energetyki odnawialnej
Instytucja spółdzielni energetycznej Ministerstwo Gospodarki rozważa zlecenie pilnego przygotowania analizy (dzieła) pn. „Wdrożenie instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu prawa w oparciu o najlepsze praktyki krajów Unii Europejskiej”. Zakres przedmiotowy dzieła: Zastawienie najlepszych praktyk krajów Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania instytucji spółdzielni energetycznej (przepisy prawne, uproszczenia proceduralne, tworzenie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznej, ulgi i zwolnienia podatkowe), a także propozycje zmian obecnie obowiązujących przepisów prawa.

13 Dziękuję za uwagę Maciej.Kapalski@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Maciej Kapalski Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google