Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płock, październik 2014 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płock, październik 2014 roku"— Zapis prezentacji:

1 Płock, październik 2014 roku
Ocena pracy nauczyciela (w pytaniach i odpowiedziach) Płock, październik 2014 roku

2 Ocena pracy nauczyciela – podstawy prawne:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 4) (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (art. 6, art.6a, art.42) (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, poz. 1198) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1538)

3 Ocena pracy nauczyciela
Kto jest oceniany? nauczyciele, z wyjątkiem nauczycieli stażystów Jaka jest forma i skala ocen? ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy ocena pracy jest przygotowywana i doręczana na obowiązującej karcie oceny (wzór karty znajduje się w rozporządzeniu) ocena pracy zakończona jest stwierdzeniem uogólniającym: - ocena wyróżniająca - ocena dobra - ocena negatywna

4 Ocena pracy nauczyciela
Kto występuje z inicjatywą oceny pracy nauczyciela? dyrektor szkoły (jako organ dokonujący oceny) z wnioskiem do dyrektora mogą wystąpić: - sam nauczyciel, którego praca ma zostać oceniona - organ sprawujący nadzór pedagogiczny - organ prowadzący szkołę - rada szkoły - rada rodziców ilekroć którykolwiek z uprawnionych organów złoży stosowny wniosek, dyrektor zobowiązany jest do dokonania oceny pracy nauczyciela

5 Ocena pracy nauczyciela
Kto dokonuje oceny pracy nauczyciela? dyrektor szkoły – jeśli posiada kwalifikacje pedagogiczne dyrektor szkoły – w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny (jeśli dyrektor nie posiada kwalifikacji pedagogicznych) w stosunku do nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (jeśli dyrektor nie posiada kwalifikacji pedagogicznych)

6 Ocena pracy nauczyciela
Kto dokonuje oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach? w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, na odrębnych umowach o pracę, oceny pracy nauczyciela dokonuje, odrębnie i niezależnie, każdy z dyrektorów tych szkół w przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego pensum na podstawie art. 22 ust. 1 KN – oceny pracy dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć

7 Ocena pracy nauczyciela
Co jest przedmiotem oceny pracy nauczyciela? Ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego: stopień realizacji zadań określonych w art. 6 KN rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z podstawowych funkcji szkoły wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju dążenie do pełni własnego rozwoju osobistego

8 Ocena pracy nauczyciela
kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wychowanie w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnych z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów stopień realizacji zadań określonych w art. 4 UoSO „Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”

9 Ocena pracy nauczyciela
stopień realizacji obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 KN, uwzględniających w szczególności (zgodnie z § 2 ust. 8 rozporządzeniem MEN z 21 grudnia 2012 r.): poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy dzieci, utrzymanie odpowiedniej dyscypliny na zajęciach zaangażowanie zawodowe (np.: udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie dzieckiem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami)

10 Ocena pracy nauczyciela
aktywność w doskonaleniu zawodowym działania w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć, właściwe prowadzenie dokumentacji) stopień realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły (np. zakres obowiązków, uprawnień i kompetencji)

11 Ocena pracy nauczyciela
Realizacja przez nauczyciela obowiązków pracowniczych „Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę” (art. 100 ustawy – kodeks pracy) nauczyciel powinien: przestrzegać czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych dbać o dobro szkoły, chronić jej mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę przestrzegać zasad współżycia społecznego

12 Ocena pracy nauczyciela
Co może być pomocne dyrektorowi w dokonywaniu oceny pracy nauczyciela, np. opracowane przez radę pedagogiczną, pod kierownictwem dyrektora, szczegółowe kryteria/standardy oceny pracy nauczyciela (nauczyciel powinien wiedzieć, co dokładnie będzie podlegało ocenie, co będzie brane pod uwagę) z kryteriami oceny pracy nauczyciela opracowanymi w szkole/placówce powinni być zapoznani nauczyciele opracowane w szkole kryteria oceny pracy nauczyciela powinny uwzględniać te obszary, jakie proponuje Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu, ale jednocześnie muszą wynikać z potrzeb i specyfiki danej placówki

13 przykładowe szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela
Komentarz: poszczególne kolory oznaczają kryteria oceny pracy nauczyciela określone w rozporządzeniu poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu, kultura i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy dzieci, utrzymanie odpowiedniej dyscypliny na zajęciach zaangażowanie zawodowe (np.: udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie dzieckiem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami) aktywność w doskonaleniu zawodowym działania w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć, właściwe prowadzenie dokumentacji)

14 Lp OCENA NEGATYWNA OCENA DOBRA OCENA WYRÓŻNIAJĄCA 1. Nauczyciel ma problemy z realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego. Prawidłowo planuje i realizuje program dydaktyczno-wychowawczy. Podejmuje działania innowacyjne planując i realizując program dydaktyczno-wychowawczy lub realizuje projekty i programy autorskie. 2. Niewłaściwie dobiera formy i metody pracy, nie osiąga założonych celów zajęć. Zna i prawidłowo dobiera formy i metody pracy, osiąga zaplanowane cele. Efektywnie poszukuje nowatorskich form i metod pracy. 3. Nie stosuje dostępnych środków dydaktycznych, nie dba o warsztat pracy. Prawidłowo stosuje dostępne środki dydaktyczne, dba o warsztat pracy. Oprócz dostępnych, stosuje środki dydaktyczne wykonane samodzielnie; wzbogaca swój warsztat pracy. 4. Ma problemy z organizacją zajęć oraz z dyscypliną na lekcji. Prawidłowo organizuje pracę uczniów na zajęciach i dba o zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na lekcjach. Potrafi zaproponować uczniom ciekawe formy zajęć, tworzy przyjazny klimat uczenia się. Nie ma problemów z utrzymaniem dyscypliny na lekcji. 5. Zaniedbuje lub lekceważy przepisy dotyczące bezpieczeństwa uczniów i warunków pracy. Zna, stosuje i przestrzega przepisy dotyczące bezpieczeństwa uczniów i warunków pracy w szkole oraz potrafi przewidywać niebezpieczeństwa i eliminować je, szczególnie w sytuacjach pozaszkolnych. Dodatkowo stosuje w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej programy profilaktyczne.

15 6. Nie jest zainteresowany pobudzaniem inicjatywy uczniów. Potrafi pobudzać inicjatywę uczniów poprzez inspirowanie ich do działań i rozwiązywania problemów samodzielnie lub zespołowo. Potrafi pobudzić inicjatywę uczniów poprzez inspirowanie ich do działań widocznych na forum szkolnym i pozaszkolnym oraz sprawuje opiekę nad tymi inicjatywami. 7. Nie interesuje się udziałem swoich uczniów w konkursach przedmiotowych, sportowych i innych. Zachęca uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, sportowych i innych. Aktywnie przygotowuje swoich uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach. Jest organizatorem konkursów. 8. Nie umie stosować narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów ani interpretować uzyskanych przy ich pomocy wyników. Potrafi stosować narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów oraz interpretować uzyskane przy ich pomocy wyniki. Potrafi wytwarzać narzędzia diagnozy odpowiednie do zakładanych celów oraz wykorzystywać uzyskane wyniki do podnoszenia jakości pracy. 9. Nie reaguje na sygnalizowane przez ucznia problemy związane z patologią w jego rodzinie lub otoczeniu. Reaguje na sygnalizowane przez ucznia problemy związane z patologią w jego rodzinie lub otoczeniu i szuka ich rozwiązania. Dostrzega, reaguje i rozwiązuje (sam lub we współpracy z różnymi instytucjami) problemy ucznia związane z patologią w jego rodzinie lub otoczeniu. Prowadzi edukację pedagogiczną dla rodziców.

16 10. Uchyla się od działań pozalekcyjnych. Realizuje działania pozalekcyjne lub pozaszkolne wyznaczone przez program wychowawczy i program profilaktyki szkoły. Aktywnie podejmuje i inicjuje działania wynikające z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły 11. Nie realizuje przydzielonych zadań wynikających z potrzeb szkoły. Wykonuje przydzielone czynności dodatkowe wynikające z potrzeb szkoły. Inicjuje i aktywnie wykonuje dodatkowe zadania i sprawuje opiekę nad różnymi projektami wynikającymi z potrzeb szkoły. 12. Nie przestrzega obowiązujących w szkole przepisów i regulaminów. Pracuje zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami i regulaminami. Przestrzega obowiązujących w szkole przepisów i regulaminów oraz uczestniczy w tworzeniu wewnętrznych dokumentów regulujących pracę szkoły. 13. Notorycznie ma problemy z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji szkolnej. Prawidłowo, terminowo i bez zastrzeżeń prowadzi dokumentację szkolną. Prowadzi dodatkową dokumentację, związaną np. z pracą z uczniem trudnym lub zdolnym (karty obserwacji). 14. Nie przestrzega dyscypliny pracy, nie respektuje zarządzeń i zaleceń przełożonych ani przepisów prawa. Przestrzega dyscypliny pracy, respektuje zarządzenia i zalecenia przełożonych oraz przepisy prawa. Przestrzega dyscypliny pracy, prezentuje szczególną obowiązkowość i odpowiedzialność, czym wpływa pozytywnie na postawy pozostałych pracowników szkoły.

17 15. Prezentuje niski poziom kultury oraz zachowanie sprzeczne z zasadami etyki, przejawia lekceważący stosunek do innych, negatywnie oddziałuje na postawy z zaangażowanie pozostałych nauczycieli. Jego postawa etyczno-zawodowa i kultura współżycia społecznego nie budzą zastrzeżeń. Wykazuje wysoką kulturę osobistą i takt pedagogiczny. Potrafi zapobiegać konfliktom i łagodzić je. Przejawia wszelkie cechy powołania zawodowego. 16. Nie dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym, uchyla się od pomocy innym nauczycielom. Dzieli się swoimi refleksjami i doświadczeniem zawodowym, chętnie udziela pomocy innym nauczycielom. Upowszechnia swoje osiągnięcia i publikacje, udostępnia scenariusze zajęć, prowadzi otwarte zajęcia dla nauczycieli lub jest opiekunem stażysty. 17. Uchyla się od uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego. Uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego na terenie szkoły (zespoły samokształceniowe, rady szkoleniowe, spotkania z metodykiem). Aktywnie uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Systematycznie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje, pełni funkcję przewodniczącego zespołu samokształceniowego lub wykorzystuje w swojej pracy pedagogicznej inne posiadane uprawnienia i kwalifikacje. 18. Uchyla się od korzystania z techniki komputerowej i informacyjnej. Wykorzystuje technikę komputerową i informacyjną w bezpośredniej pracy z uczniami. Systematycznie wykorzystuje technikę komputerową i informacyjną w bezpośredniej pracy z uczniami oraz upowszechnia swoje działania na terenie szkoły.

18 19. Nie wyciąga wniosków z popełnionych błędów. W swojej pracy pedagogicznej potrafi wyciągać wnioski z popełnionych błędów i stosownie dokonywać odpowiednich korekt. Diagnozuje poziom swojej pracy poprzez poddawanie go procesowi ewaluacji (arkusze ewaluacyjne), oraz stosownie do uzyskanych wyników koryguje swoje działania. 20. Nie współpracuje, nie szuka kontaktów z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz uczniów/wychowanków i szkoły/placówki. Współpracuje z organizacjami szkolnymi oraz z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi w zakresie potrzeb uczniów/wychowanków. Nawiązuje kontakty, koordynuje i organizuje współpracę szkoły z różnymi instytucjami, organizacjami i zakładami pracy. 21. Nie dba o estetykę i wystrój sal. Dba o wystrój sali i estetykę przydzielonych miejsc i pomieszczeń w szkole, wykazuje dbałość o mienie szkolne. Wykazuje szczególną dbałość o estetykę i wystrój sali włącza uczniów i rodziców do współpracy, pozyskuje sponsorów na rzecz klasy i szkoły. 22. Nie bierze udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły. Bierze udział w tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły. Przyczynia się do wzbogacania oferty edukacyjnej szkoły oraz kultywowania jej tradycji i tworzenia pozytywnego wizerunku.

19 Ocena pracy nauczyciela
Jakie terminy regulują procedury oceny pracy nauczyciela? ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego (art. 6a ust. 1 - KN) dyrektor szkoły jest zobowiązany do dokonania oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku

20 Ocena pracy nauczyciela
przy obliczaniu 3 – miesięcznego okresu nie uwzględnia się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego w przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela, co najmniej miesiąc przed dokonaniem oceny

21 Ocena pracy nauczyciela
Jaka jest rola i zadania dyrektora przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela? podejmuje decyzję o dokonaniu oceny pracy nauczyciela przyjmuje wniosek o dokonanie oceny pracy od nauczyciela od organu nadzoru pedagogicznego, organu prowadzącego, rady szkoły lub rady rodziców powiadamia nauczyciela na piśmie co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny, że zostanie ona dokonana i z czyjej inicjatywy zapoznaje się ze zgromadzonymi materiałami o pracy nauczyciela uzupełnia posiadane informacje o dane uzyskane w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego

22 Ocena pracy nauczyciela
na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć, opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela – opinia ta powinna być wyrażona na piśmie może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego na temat pracy nauczyciela przygotowuje na podstawie zgromadzonych materiałów projekt oceny pracy nauczyciela powiadamia o terminie zapoznania nauczyciela z projektem oceny, informując, że swoje uwagi i zastrzeżenia do projektu może zgłosić na piśmie, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem

23 Ocena pracy nauczyciela
powiadamia nauczyciela o tym, że na jego wniosek przy zapoznawaniu go z projektem i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej zapoznaje nauczyciela z pisemnym projektem oceny, (co zostaje poświadczone podpisem nauczyciela i ewentualnie przedstawiciela związków (z datą) na projekcie oceny) wysłuchuje uwag i zastrzeżeń nauczyciela do projektu oceny przygotowuje i doręcza nauczycielowi ostateczną wersję oceny pracy (za potwierdzeniem) w przypadku odwołania przyjmuje od nauczyciela pismo skierowane do organu nadzoru pedagogicznego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty doręczenia oryginału karty oceny

24 Ocena pracy nauczyciela
Na podstawie jakich dokumentów (obligatoryjnych i wewnątrzszkolnych) dyrektor może formułować wnioski o pracy nauczyciela? obowiązująca dokumentacja przebiegu nauczania, np.: protokoły rad pedagogicznych arkusze ocen dzienniki lekcyjne dzienniki zajęć kompensacyjno – wyrównawczych dzienniki zajęć pozalekcyjnych dzienniki zajęć realizowanych zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 - KN

25 Ocena pracy nauczyciela
dokumentacja dotycząca pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentacja uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego dokumenty opracowane przez dyrektora, np.: arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela protokoły kontrolne arkusze i protokoły monitorowania ankiety dla rodziców ankiety dla uczniów ankiety o pracy nauczyciela karta kontrolna do dokonania oceny pracy nauczyciela (kryterium, punkty)

26 Ocena pracy nauczyciela
dokumenty opracowane przez nauczyciela, np.: protokoły zespołów przedmiotowych, problemowych, zadaniowych arkusze samooceny nauczyciela okresowe sprawozdania nauczycieli z realizacji zaplanowanych działań na każdy rok szkolny sprawozdania z pracy kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych sprawozdania z lekcji otwartych sprawozdania z prowadzonych szkoleń przez nauczyciela w ramach WDN analiza wyników nauczania osiągnięcia uczniów protokoły zebrań z rodzicami

27 Ocena pracy nauczyciela
dokumentacja pracy wychowawcy klasowego scenariusze organizowanych imprez szkolnych, uroczystości lokalnych , wycieczek inne dokumenty, np.: listy pochwalne, podziękowania, gratulacje, wycinki prasowe świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające ukończone formy doskonalenia zawodowego programy autorskie, innowacje pedagogiczne, publikacje dokumentacja pracy z uczniem uzdolnionym i słabym

28 Ocena pracy nauczyciela
skargi i zażalenia dokumentacja świadcząca o współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uczniów i oświaty (np. TPD, MOPS, PCPR), wolontariat dokumentacja współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dokumentacja innowacji pedagogicznych dokumentacja potwierdzająca udział uczniów w konkursach, zawodach, przeglądach, olimpiadach

29 Ocena pracy nauczyciela
Jaki jest tryb odwoławczy od oceny pracy nauczyciela? nauczyciel wnosi odwołanie, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu nadzoru pedagogicznego w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania organ nadzoru pedagogicznego powołuje zespół oceniający składający się z: przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą (w roli przewodniczącego) przedstawiciela rady pedagogicznej przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada nie została powołana, przedstawiciela rady rodziców właściwego doradcy metodycznego, przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela

30 Ocena pracy nauczyciela
zespół oceniający rozpatruje odwołanie w ciągu 30 dni od dnia wniesienia odwołania zespół może ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela rozstrzygnięcia co do utrzymania lub ustalenia nowej oceny pracy zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu oceniającego od oceny dokonanej przez zespół nie przysługuje odwołanie nauczyciel może jednak zwrócić się do sądu pracy z pozwem o sprawdzenie prawidłowości i rzetelności dokonanej oceny. W tym kontekście sąd bada, jak ocena została przeprowadzona

31 Ocena pracy nauczyciela
Jakie są skutki oceny pracy nauczyciela? Negatywna – rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od dnia jej otrzymania przez nauczyciela dobra (co najmniej i nie starsza niż 5 lat) – warunek konieczny do udziału w konkursie na dyrektora szkoły wyróżniająca – warunek konieczny przy składaniu wniosku o nagrodę ministra i kuratora oświaty, a także może być wymagana podczas ubiegania się o nagrodę prezydenta, burmistrza czy wójta

32 Ocena pracy nauczyciela
Komu i do czego potrzebna jest ocena pracy? dyrektorowi szkoły – dla wypełnienia obowiązku nałożonego art. 6a KN nauczycielowi ze względów formalnych (przy zgłoszeniu do konkursu na dyrektora szkoły/placówki) oraz jako powód do satysfakcji z wykonywanej pracy i motywacja do dalszych działań dyrektorowi szkoły i nauczycielowi - przy wnioskach o nagrody organów nadrzędnych może być również uwzględniana w szkolnych regulaminach przyznawania dodatków motywacyjnych i nagród dyrektora szkoły

33 Ocena pracy nauczyciela
Wnioski rada pedagogiczna, pod kierownictwem dyrektora, może opracować i zatwierdzić do stosowania, szczegółowe kryteria i standardy oceny pracy nauczycieli, uwzględniające specyfikę placówki istotne jest, aby wszyscy nauczyciele znali i akceptowali kryteria oceny swojej pracy rzetelna ocena pracy nauczyciela możliwa jest tylko dzięki prawidłowo sprawowanemu i dokumentowanemu przez dyrektora nadzorowi pedagogicznemu konieczne jest więc staranne i systematyczne dokumentowanie czynności wynikających z rocznych planów nadzoru sprawowanego przez dyrektora

34 Ocena pracy nauczyciela
Prawidłowo i obiektywnie przeprowadzona ocena pracy jest czynnikiem motywującym nauczyciela do podnoszenia jakości, skuteczności i efektywności pracy. ☻

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Płock, październik 2014 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google