Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA

2 Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, który powstał na bazie konsultacji społecznych prowadzonych wśród społeczności lokalnych gmin leżących na obszarze działania Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. Przeprowadzone konsultacje miały na celu poznanie potrzeb i aspiracji społeczności, kierunków działań jakie należy podjąć, aby w jak największym stopniu odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczne i jak najlepiej wykorzystać zasoby finansowe przeznaczone dla terenu LGD w okresie programowania na lata 2007-2013. Stanowi ona swoisty plan działań jakie przez najbliższe lata będzie podejmowało Stowarzyszenie.

3 W LSR określone zostały cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia, które będą realizować poniższe cele: Cele ogólne: I. Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych. II. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia. Cele szczegółowe: 1. Wykreowanie atrakcyjnej oferty rekreacyjno-turystycznej 2. Zachowanie zasobów naturalnych i kulturowych 3. Stworzenie warunków do rozwoju usług i przetwórstwa 4. Rozwój oferty społeczno- kulturalnej

4 Przedsięwzięcia i przykłady projektów: Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej Przykładowe projekty: zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym budowa chodników, oświetlenia, parkingów itp. budowa i modernizacja obiektów kultury odnawianie zabytków budowa małej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej zagospodarowanie obiektów publicznych tworzenie muzeów i izb regionalnych

5 Place zabaw Przykładowe projekty : tworzenie warunków dla poprawy oferty edukacyjno-wychowawczej budowa infrastruktury sportowo- wychowawczej budowa i modernizacja placów zabaw

6 Sieć szlaków Korony Północnego Krakowa Przykładowe projekty: tworzenie nowych i modernizacja istniejących gospodarstw agroturystycznych utworzenie nowych lub modernizacja istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne budowa lub modernizacja obiektów publicznych służących rozwojowi turystyki; zakup takich obiektów np. na centrum informacji turystycznej zagospodarowanie miejsc związanych z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie tych miejsc, chodniki przy tych miejscach wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych budowa i modernizacja małej architektury działania promocyjne (wydawnictwa, imprezy promocyjne - rajdy, udział w tragach turystycznych itp.) wsparcie przedsiębiorstw działających w branży turystycznej organizowanie imprez

7 Oferta wolnego czasu - zdrowa i kulturalna Przykładowe projekty: budowa i modernizacja obiektów kulturalnych organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych zakup strojów i instrumentów dla zespołów artystycznych budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych organizacja imprez rekreacyjno-sportowych zakup strojów, sprzętu dla klubów i zespołów sportowych. szkolenia i warsztaty związane z podnoszeniem kwalifikacji kadr

8 Smaki Korony Przykładowe projekty: tworzenie nowych przedsiębiorstw i inwestycje w istniejących przedsiębiorstwach branży przetwórstwa rolno-spożywczego, szkolenia dotyczące produktów lokalnych, projekty dotyczące promocji produktów lokalnych (certyfikacja produktów, wydawnictwa, udział w targach, organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych o charakterze promocyjnym). organizowanie targów produktów regionalnych organizowanie imprez

9 Podział środków w ramach Działania 4.1/413 10 634 000zł LpŹródła finansowania projektów tys. zł% 1„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 1 100 00010,3 2„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 1 200 00011,3 3„Odnowa i rozwój wsi”6 320 00059,4 4„Małe projekty”2 014 00019,0

10 Procedura naboru wniosków: I nabór wniosków przewidziany jest na Iv kwartał 2009 roku. W tym naborze przyjmowane będą wnioski o pomoc na następujące operacje: „Odnowa i rozwój wsi” ( limit środków w tym naborze-1000000 oraz „Małe projekty”(limit środków – 200000)

11 „Odnowa i rozwój wsi” O środki na działania z tego zakresu mogą ubiegać się Gminy. Są to środki na duże inwestycje, które w konsekwencji przyczynią się do realizacji projektów mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

12 Małe projekty – zakres realizacji: Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: Udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, Organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

13 Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: Promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, Kultywowanie języka regionalnego i gwary, Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła ; Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: Utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych, dotyczących obszaru objętego LSR, Budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych; Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

14 Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: Odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, Odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, Remont lub wyposażenie muzeów, Remont lub wyposażenie świetlic wiejskich; Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenia jakości takich produktów; Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej.

15 „Małe projekty” Małe projekty – o pomoc na operacje może ubiegać się podmiot będący: Osobą fizyczną, która: Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Jest pełnoletnia, Ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, zwana dalej LSR, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo Osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: Parafie, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, lub Fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

16 Małe projekty – c.d. Pomoc na małe projekty jest przyznawana, jeżeli mały projekt: Będzie realizowany jeżeli jego całkowity planowany koszt wynosi co najmniej 4,5 tys. złotych, lecz nie więcej niż 100 tys. złotych; Nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania: Z Funduszu Kościelnego lub Ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną

17 Zgodnie z rozporządzeniem Mały projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące.

18 Pomoc na małe projekty jest przyznawana: 1. podmiotowi - jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 2. jeżeli zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu oraz przepisach odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji małego projektu; 3.Do wysokości limitu dostępnych środków, który jest określony w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty za pośrednictwem lokalnej grupy działania wybranej do realizacji LSR, zwanej dalej „LGD”.

19 Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji części kosztów niezbędnych do realizacji małego projektu które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją małego projektu. Poniesionych od dnia, w którym została zawarta umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty.

20 Refundacji podlega nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych małych projektów poniesionych przez beneficjenta. Pomoc na małe projekty wynosi 100 tys. złotych na jednego beneficjenta, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. zł.

21 Jeden wnioskodawca w okresie 2009-2013 może złożyć maksymalnie 4 projekty po 25 000 zł dofinansowania.

22 organ samorządu województwa podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGD, wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty. Informacja jest zamieszczana także przez LGD na jej stronie internetowej oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

23 Wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty zawiera w szczególności: Numer identyfikacyjny Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; Opis planowanego małego projektu, w tym określenie miejsca jego realizacji, celów i zakresu; Plan finansowy małego projektu; Zestawienie rzeczowo-finansowe małego projektu ; Oświadczenie lub zobowiązania wnioskodawcy dotyczące pomocy; Informacje o dołączonych do wniosku załącznikach

24 LGD dokonuje wyboru małych projektów spośród małych projektów, które: - są zgodne z LSR, - zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji Na podstawie kryteriów wyboru małych projektów; Do wysokości limitu.


Pobierz ppt "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google