Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Dochody:  Wydatki:  Deficyt i nadwyżka budżetowa 2011 r.2012 r.2013 r.2014 r. 21 320 346,98 zł 20 215 012,87 zł 21 901 856,31 zł 28 327 199,03 zł 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Dochody:  Wydatki:  Deficyt i nadwyżka budżetowa 2011 r.2012 r.2013 r.2014 r. 21 320 346,98 zł 20 215 012,87 zł 21 901 856,31 zł 28 327 199,03 zł 2011."— Zapis prezentacji:

1  Dochody:  Wydatki:  Deficyt i nadwyżka budżetowa 2011 r.2012 r.2013 r.2014 r ,98 zł ,87 zł ,31 zł ,03 zł 2011 r.2012 r.2013 r.2014 r ,80 zł ,40 zł ,79 zł ,51 zł 2011 r.2012 r.2013 r.2014 r ,82 zł ,47 zł ,52 zł ,52 zł

2 2011 r.2012 r.2013 r.2014 r ,60 zł ,07 zł ,80 zł ,40 zł co stanowi wartość % (max 60 %) 31,67%27,79%20,62%12,67%

3 W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował łączną kwotę ,39zł z tego:  środki z budżetu Państwa ,30 zł  środki własne gminy ,09 zł. Z pomocy społecznej skorzystało 216 rodzin tj. 776 osób na kwotę zł. Pobyt mieszkańców w DPS zł Świadczenia rodzinne otrzymało 569 rodzin na kwotę zł. Fundusz alimentacyjny – 20 rodzin na kwotę zł. Wydano decyzji administracyjnych. Złożono 3 odwołania do SKO – jedno zwrócono do ponownego rozpatrzenia

4 4 szkoły podstawowe 1 gimnazjum Koszty całkowite, ,50 zł w tym:  subwencja ,00 zł  środki gminy ,50 zł Oddziały przedszkolne „0” koszt:  ,65 zł Środki na godziny zastępstw:  kwota ,60 zł

5 Projekt,, Każdy z nas jest inny - wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Łabowa”  realizacja w okresie od 1 września 2012 do 31 sierpnia  Projekt skierowany do uczniów klas I- III szkół podstawowych na kwotę ,60zł.  Dofinasowanie 100% W ramach projektu:  zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę ,60 zł  zrealizowane zajęcia pozalekcyjne – 8 rodzajów w ilości 1020 godz. na kwotę ,00 zł,  w zajęciach wzięło udział 169 uczniów Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Łabowa”  W ramach projektu zostaną wykonane 3 zadania na kwotę ,00zł  Dofinasowanie 100%  Zadanie I Organizacja Placu Zabaw ,00 zł  Zadanie II Dostosowanie pomieszczeń ,00 zł  Zadanie III Wyposażenie ,00 zł

6  Wsparciem objęto 232 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej.  Uczniowie uczestniczyli :  zajęciach indywidualnych i dydaktyczno- wyrównawczych;  zajęciach warsztatowych z zakresu: przedsiębiorczości, techniki uczenia się;  matematyczno – przyrodniczych w tym ICT, geografia, biologia;  humanistycznych w tym języki polski, angielski i niemiecki.  Wartość projektu:  koszt całkowity ,00 zł  wartość dofinasowania %  Projekt realizowany był od sierpnia 2009 r. do września 2011 r.

7  Od stycznia 2011 roku do grudnia 2012 roku w ramach POLK realizowano projektu „Młodzi Górą”.  Głównym celem było wyrównanie szans edukacyjnych 528 uczniów i uczennic, uczęszczających do czterech szkół podstawowych z terenu Gminy Łabowa.  Całkowity koszt projektu wyniósł ,04 zł  wartość dofinasowania %  W ramach projektu zakupiono 60 komputerów o 4 tablice multimedialne na kwotę zł.

8 Projekt pn. Przedszkolaki są wśród nas  realizowany od 1 czerwca 2011 r. do 31 maja 2013r. Budżet projektu – ,00 PLN W ramach projektu otwarto i wyposażono 3 Punkty Przedszkolne – w Maciejowej, w Czaczowie oraz w Nowej Wsi Przeprowadzono:  438 godzin lekcyjnych zajęć z logopedą  219 godzin lekcyjnych gimnastyki korekcyjnej  219 godzin lekcyjnych rytmiki  438 godzin lekcyjnych języka angielskiego  198 zajęć komputerowych łącznie 5090 godzin zajęć edukacyjnych

9 „Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w miejscowości Maciejowa, Gmina Łabowa”  W ramach powyższego projektu wybudowano w miejscowości Maciejowa salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i magazynowym, wyposażeniem w sprzęt sportowy. Wartość nakładów inwestycyjnych:  koszt całkowity ,47 zł  środki Unii Europejskiej ,37 zł  wartość dofinasowania - 70%  Sala oddana do użytku w 2011 r.  Dzięki realizacji tego zadania wszystkie szkoły w Gminie Łabowa posiadają sale gimnastyczne !

10 Tak było Tak jest

11  Realizacja zadań drogowych w latach 2011 – 2013 oraz plan na 2014 r.  W latach 2011 – 2013 wykonano 21 dużych inwestycji drogowych o łącznej długości ponad 13 km.  Koszy całkowity zamknął się kwotą ponad 2,3 milionów złotych.  Najważniejsze inwestycje, to:  Czaczów – Maciejowa – Feleczyn;  Koło Krzyża w Łabowej;  Łabowa – Uhryń;  w Kamiannej;  w Kotowie.

12 Na 2014 rok zaplanowano wykonanie dwóch dróg o długości 1 040,- mb. za kwotę 132 tyś. zł.

13  W latach 2011 – 2013 wykonano mosty i przepusty na łączną kwotę ok. 3 miliony złotych  Najważniejsze inwestycje, to:  Roztoka Wielka k. Cerkwi zł;  w ciągu drogi na Uhryń zł;  Łabowa k. Tukana zł;  w ciągu drogi Łabowa – Feleczyn zł.

14 Przed remontem Po remoncie

15 W ramach projektu wykonano:  boisko sportowe w centrum miejscowości Łabowa (nawierzchnia boiska, ogrodzenie oraz urządzenia sportowe);  remont pomieszczeń w budynku GOK: biblioteki, sali widowiskowej, klatki schodowej.  Wartość nakładów inwestycyjnych:  koszt całkowity zł  środki Unii Europejskiej zł  wartość dofinasowania 75%  Projekt zrealizowano w 2011 roku

16 W ramach realizacji programu „Odnowa i rozwój wsi” wykonano parkingi przed Urzędem Gminy oraz przed „apteką”  Koszt całości wyniósł ,74 zł  Dofinasowanie 75% środków kwalifikowanych. W ramach projektu wykonano:  place utwardzone 2330 m 2  odwodnienie  oświetlania

17

18

19 W ramach projektu przy budynku Ośrodka Zdrowia powstaną place i chodniki utwardzone kostką brukową, obiekty małej architektury – plac zabaw, ławki, kosze na śmieci, zieleń, odbudowane będzie ogrodzenie obiektu i przeprowadzony remont istniejącego odwodnienia, sieci sanitarnej. Wartość nakładów inwestycyjnych:  koszt całkowity ,97 zł  środki Unii Europejskiej ,00 zł  wartość dofinasowania -75%  Planowany termin zakończenia inwestycji – wrzesień 2014r.

20

21 „Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamianna i Jarabina” W ramach powyższego projektu we wieś Kamianna wykonano:  Sieć kanalizacyjną o długości mb;  oczyszczalnia ścieków o przepustowości 50 m 3 /d.  Wartość nakładów inwestycyjnych:  koszt całkowity ,81 zł  środki Unii Europejskiej ,98 zł  wartość dofinasowania - 85%  Projekt zakończono w lipcu 2011.

22 „Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina” W ramach powyższego projektu we wsiach Łabowa i Maciejowa zostanie wykonane:  sieć kanalizacyjną o długości mb;  rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maciejowej do przepustowości 250 m 3 /dobę;  zabezpieczeniem brzegów cieków wodnych na odcinku 570m Wartość nakładów inwestycyjnych:  koszt całkowity Łabowa i Jarabina ,85 EUR  koszt całkowity Łabowa ,81 EUR  środki Unii Europejskiej ,84 EUR  wartość dofinasowania 85%  Planowany termin zakończenia inwestycji - grudzień 2014r.

23 Na działalność statutową Gmina Łabowa w okresie od 2010 do 2014 roku przeznaczyła środki w wysokości:  zł  z tego na inwestycje ,10 zł. OSP wspólnie z Gminą uzyskały z pomocy zewnętrznej środki w wysokości:  zł.

24 Zrealizowano w tym okresie:  wykonano system powiadamiania i łączności pomiędzy OSP, a GCZK,  przeprowadzono remont remizy OSP w Łosiu,  zagospodarowano teren zajmowany przez OSP w Czaczowie oraz przeprowadzono remont remizy,  odnowiono budynek remizy OSP w Nowej Wsi. Zakupiono:  samochód specjalny dla OSP w Nowej Wsi,  samochód specjalny dla OSP w Łabowej


Pobierz ppt " Dochody:  Wydatki:  Deficyt i nadwyżka budżetowa 2011 r.2012 r.2013 r.2014 r. 21 320 346,98 zł 20 215 012,87 zł 21 901 856,31 zł 28 327 199,03 zł 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google