Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET Dochody: Wydatki: Deficyt i nadwyżka budżetowa 2011 r r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET Dochody: Wydatki: Deficyt i nadwyżka budżetowa 2011 r r."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET Dochody: Wydatki: Deficyt i nadwyżka budżetowa 2011 r. 2012 r.
,98 zł ,87 zł ,31 zł ,03 zł 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. ,80 zł ,40 zł ,79 zł ,51 zł 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. ,82 zł ,47 zł ,52 zł ,52 zł

2 BUDŻET zadłużenie 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r 6 752 169,60 zł
co stanowi wartość % (max 60 %) 31,67% 27,79% 20,62% 12,67%

3 Opieka społeczna W roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował łączną kwotę 3  ,39zł z tego: środki z budżetu Państwa ,30 zł środki własne gminy ,09 zł. Z pomocy społecznej skorzystało 216 rodzin tj. 776 osób na kwotę zł. Pobyt mieszkańców w DPS zł Świadczenia rodzinne otrzymało 569 rodzin na kwotę zł. Fundusz alimentacyjny – 20 rodzin na kwotę zł. Wydano decyzji administracyjnych. Złożono 3 odwołania do SKO – jedno zwrócono do ponownego rozpatrzenia

4 oświata 4 szkoły podstawowe 1 gimnazjum
Koszty całkowite, ,50 zł w tym: subwencja 6  ,00 zł środki gminy ,50 zł Oddziały przedszkolne „0” koszt: ,65 zł Środki na godziny zastępstw: kwota ,60 zł

5 Oświata - programy Projekt ,, Każdy z nas jest inny - wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Łabowa” realizacja w okresie od 1 września do 31 sierpnia 2013. Projekt skierowany do uczniów klas I- III szkół podstawowych na kwotę 128 856,60zł. Dofinasowanie 100% W ramach projektu: zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę ,60 zł zrealizowane zajęcia pozalekcyjne – 8 rodzajów w ilości 1020 godz. na kwotę 41 889,00 zł, w zajęciach wzięło udział 169 uczniów Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Łabowa” W ramach projektu zostaną wykonane 3 zadania na kwotę 611 283,00zł Dofinasowanie 100% Zadanie I Organizacja Placu Zabaw  000,00 zł Zadanie II Dostosowanie pomieszczeń 27 837,00 zł Zadanie III Wyposażenie 397 446,00 zł

6 Program unijny Zawodowa przyszłość
Wsparciem objęto 232 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej. Uczniowie uczestniczyli : zajęciach indywidualnych i dydaktyczno- wyrównawczych; zajęciach warsztatowych z zakresu: przedsiębiorczości , techniki uczenia się; matematyczno – przyrodniczych w tym ICT, geografia, biologia; humanistycznych w tym języki polski, angielski i niemiecki. Wartość projektu: koszt całkowity - 581 772,00 zł wartość dofinasowania % Projekt realizowany był od sierpnia 2009 r. do września 2011 r.

7 Program unijny Młodzi górą
Od stycznia 2011 roku do grudnia roku w ramach POLK realizowano projektu „Młodzi Górą”. Głównym celem było wyrównanie szans edukacyjnych 528 uczniów  i uczennic, uczęszczających do czterech szkół podstawowych z terenu Gminy Łabowa. Całkowity koszt projektu wyniósł 1 590 815,04 zł wartość dofinasowania % W ramach projektu zakupiono 60 komputerów o 4 tablice multimedialne na kwotę zł.

8 Program unijny Przedszkolaki są wśród nas
Projekt pn. Przedszkolaki są wśród nas realizowany od 1 czerwca 2011 r. do 31 maja 2013r. Budżet projektu – ,00 PLN W ramach projektu otwarto i wyposażono 3 Punkty Przedszkolne – w Maciejowej, w Czaczowie oraz w Nowej Wsi Przeprowadzono: 438 godzin lekcyjnych zajęć z logopedą 219 godzin lekcyjnych gimnastyki korekcyjnej 219 godzin lekcyjnych rytmiki 438 godzin lekcyjnych języka angielskiego 198 zajęć komputerowych łącznie 5090 godzin zajęć edukacyjnych

9 Sala w Maciejowej „Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w miejscowości Maciejowa, Gmina Łabowa” W ramach powyższego projektu wybudowano w miejscowości Maciejowa salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i magazynowym, wyposażeniem w sprzęt sportowy. Wartość nakładów inwestycyjnych: koszt całkowity ,47 zł środki Unii Europejskiej 1 799 353,37 zł wartość dofinasowania - 70% Sala oddana do użytku w 2011 r. Dzięki realizacji tego zadania wszystkie szkoły w Gminie Łabowa posiadają sale gimnastyczne !

10 Sala w Maciejowej Tak było Tak jest

11 Drogi: Realizacja zadań drogowych w latach 2011 – 2013
Realizacja zadań drogowych w latach – 2013 oraz plan na 2014 r. W latach 2011 – 2013 wykonano 21 dużych inwestycji drogowych o łącznej długości ponad 13 km. Koszy całkowity zamknął się kwotą ponad 2,3 milionów złotych. Najważniejsze inwestycje, to: Czaczów – Maciejowa – Feleczyn; Koło Krzyża w Łabowej; Łabowa – Uhryń; w Kamiannej; w Kotowie.

12 Drogi: Realizacja zadań drogowych w roku 2014
Na 2014 rok zaplanowano wykonanie dwóch dróg o długości 1 040,- mb. za kwotę 132 tyś. zł.

13 Mosty i przepusty: Realizacja zadań w latach 2011 – 2013
W latach 2011 – 2013 wykonano mosty i przepusty na łączną kwotę ok. 3 miliony złotych Najważniejsze inwestycje, to: Roztoka Wielka k. Cerkwi zł; w ciągu drogi na Uhryń zł; Łabowa k. Tukana zł; w ciągu drogi Łabowa – Feleczyn zł.

14 Mosty i przepusty: Realizacja zadań w latach 2011 – 2013
Przed remontem Po remoncie

15 Modernizacja najważniejszego obiektu sportowego miejscowości Łabowa oraz jedynej sali widowiskowej GOK” W ramach projektu wykonano: boisko sportowe w centrum miejscowości Łabowa (nawierzchnia boiska, ogrodzenie oraz urządzenia sportowe); remont pomieszczeń w budynku GOK: biblioteki, sali widowiskowej, klatki schodowej. Wartość nakładów inwestycyjnych: koszt całkowity  092 zł środki Unii Europejskiej zł wartość dofinasowania 75% Projekt zrealizowano w 2011 roku

16 Rewitalizacja centrum miejscowości Łabowa
W ramach realizacji programu „Odnowa i rozwój wsi” wykonano parkingi przed Urzędem Gminy oraz przed „apteką” Koszt całości wyniósł ,74 zł Dofinasowanie 75% środków kwalifikowanych. W ramach projektu wykonano: place utwardzone 2330 m2 odwodnienie oświetlania

17 Rewitalizacja centrum miejscowości Łabowa TAK BYŁO

18 Rewitalizacja centrum miejscowości Łabowa TAK JEST

19 Ukształtowanie przestrzeni społecznej w centrum miejscowości Łabowa”
W ramach projektu przy budynku Ośrodka Zdrowia powstaną place i chodniki utwardzone kostką brukową, obiekty małej architektury – plac zabaw, ławki, kosze na śmieci, zieleń, odbudowane będzie ogrodzenie obiektu i przeprowadzony remont istniejącego odwodnienia, sieci sanitarnej. Wartość nakładów inwestycyjnych: koszt całkowity  180,97 zł środki Unii Europejskiej  371,00 zł wartość dofinasowania - 75% Planowany termin zakończenia inwestycji – wrzesień 2014r.

20 Ukształtowanie przestrzeni społecznej w centrum miejscowości Łabowa”

21 Kanalizacja w Kamiannej
„Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamianna i Jarabina” W ramach powyższego projektu we wieś Kamianna wykonano: Sieć kanalizacyjną o długości 7 480 mb; oczyszczalnia ścieków o przepustowości m3 /d . Wartość nakładów inwestycyjnych: koszt całkowity - 2 820 051,81 zł środki Unii Europejskiej - 2 378 842,98 zł wartość dofinasowania - 85% Projekt zakończono w lipcu

22 Kanalizacja w łabowej „Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina” W ramach powyższego projektu we wsiach Łabowa i Maciejowa zostanie wykonane: sieć kanalizacyjną o długości mb; rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maciejowej do przepustowości 250 m3 /dobę; zabezpieczeniem brzegów cieków wodnych na odcinku 570m Wartość nakładów inwestycyjnych: koszt całkowity Łabowa i Jarabina 2 519 557,85 EUR koszt całkowity Łabowa 1 625 519,81 EUR środki Unii Europejskiej 1 381 691,84 EUR wartość dofinasowania 85% Planowany termin zakończenia inwestycji - grudzień 2014r.

23 Ochotnicze straże pożarne
Na działalność statutową Gmina Łabowa w okresie od 2010 do 2014 roku przeznaczyła środki w wysokości: z tego na inwestycje ,10 zł. OSP wspólnie z Gminą uzyskały z pomocy zewnętrznej środki w wysokości: zł.

24 Ochotnicze straże pożarne
Zrealizowano w tym okresie: wykonano system powiadamiania i łączności pomiędzy OSP, a GCZK, przeprowadzono remont remizy OSP w Łosiu, zagospodarowano teren zajmowany przez OSP w Czaczowie oraz przeprowadzono remont remizy, odnowiono budynek remizy OSP w Nowej Wsi. Zakupiono: samochód specjalny dla OSP w Nowej Wsi, samochód specjalny dla OSP w Łabowej


Pobierz ppt "BUDŻET Dochody: Wydatki: Deficyt i nadwyżka budżetowa 2011 r r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google