Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Dochody:  Wydatki:  Deficyt i nadwyżka budżetowa 2011 r.2012 r.2013 r.2014 r. 21 320 346,98 zł 20 215 012,87 zł 21 901 856,31 zł 28 327 199,03 zł 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Dochody:  Wydatki:  Deficyt i nadwyżka budżetowa 2011 r.2012 r.2013 r.2014 r. 21 320 346,98 zł 20 215 012,87 zł 21 901 856,31 zł 28 327 199,03 zł 2011."— Zapis prezentacji:

1  Dochody:  Wydatki:  Deficyt i nadwyżka budżetowa 2011 r.2012 r.2013 r.2014 r. 21 320 346,98 zł 20 215 012,87 zł 21 901 856,31 zł 28 327 199,03 zł 2011 r.2012 r.2013 r.2014 r. 21 689 718,80 zł 19 140 002,40 zł 20 662 501,79 zł 27 499 550,51 zł 2011 r.2012 r.2013 r.2014 r. - 369 371,82 zł 1 075 010,47 zł 1 239 354,52 zł 827 648,52 zł

2 2011 r.2012 r.2013 r.2014 r 6 752 169,60 zł 5 617 092,07 zł 4 516 448,80 zł 3 588 587,40 zł co stanowi wartość % (max 60 %) 31,67%27,79%20,62%12,67%

3 W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował łączną kwotę 3 688 767,39zł z tego:  środki z budżetu Państwa 3 203 287,30 zł  środki własne gminy 485 480,09 zł. Z pomocy społecznej skorzystało 216 rodzin tj. 776 osób na kwotę 410 542 zł. Pobyt mieszkańców w DPS 71 020 zł Świadczenia rodzinne otrzymało 569 rodzin na kwotę 2 499 922 zł. Fundusz alimentacyjny – 20 rodzin na kwotę 175 770 zł. Wydano 2 456 decyzji administracyjnych. Złożono 3 odwołania do SKO – jedno zwrócono do ponownego rozpatrzenia

4 4 szkoły podstawowe 1 gimnazjum Koszty całkowite, 8 040 583,50 zł w tym:  subwencja 6 381 597,00 zł  środki gminy 1 658 986,50 zł Oddziały przedszkolne „0” koszt:  574 249,65 zł Środki na godziny zastępstw:  kwota 55 549,60 zł

5 Projekt,, Każdy z nas jest inny - wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Łabowa”  realizacja w okresie od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013.  Projekt skierowany do uczniów klas I- III szkół podstawowych na kwotę 128 856,60zł.  Dofinasowanie 100% W ramach projektu:  zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 86 967,60 zł  zrealizowane zajęcia pozalekcyjne – 8 rodzajów w ilości 1020 godz. na kwotę 41 889,00 zł,  w zajęciach wzięło udział 169 uczniów Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Łabowa”  W ramach projektu zostaną wykonane 3 zadania na kwotę 611 283,00zł  Dofinasowanie 100%  Zadanie I Organizacja Placu Zabaw - 186 000,00 zł  Zadanie II Dostosowanie pomieszczeń 27 837,00 zł  Zadanie III Wyposażenie 397 446,00 zł

6  Wsparciem objęto 232 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej.  Uczniowie uczestniczyli :  zajęciach indywidualnych i dydaktyczno- wyrównawczych;  zajęciach warsztatowych z zakresu: przedsiębiorczości, techniki uczenia się;  matematyczno – przyrodniczych w tym ICT, geografia, biologia;  humanistycznych w tym języki polski, angielski i niemiecki.  Wartość projektu:  koszt całkowity - 581 772,00 zł  wartość dofinasowania - 100 %  Projekt realizowany był od sierpnia 2009 r. do września 2011 r.

7  Od stycznia 2011 roku do grudnia 2012 roku w ramach POLK realizowano projektu „Młodzi Górą”.  Głównym celem było wyrównanie szans edukacyjnych 528 uczniów i uczennic, uczęszczających do czterech szkół podstawowych z terenu Gminy Łabowa.  Całkowity koszt projektu wyniósł 1 590 815,04 zł  wartość dofinasowania - 100 %  W ramach projektu zakupiono 60 komputerów o 4 tablice multimedialne na kwotę 146 396 zł.

8 Projekt pn. Przedszkolaki są wśród nas  realizowany od 1 czerwca 2011 r. do 31 maja 2013r. Budżet projektu – 1 913 295,00 PLN W ramach projektu otwarto i wyposażono 3 Punkty Przedszkolne – w Maciejowej, w Czaczowie oraz w Nowej Wsi Przeprowadzono:  438 godzin lekcyjnych zajęć z logopedą  219 godzin lekcyjnych gimnastyki korekcyjnej  219 godzin lekcyjnych rytmiki  438 godzin lekcyjnych języka angielskiego  198 zajęć komputerowych łącznie 5090 godzin zajęć edukacyjnych

9 „Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w miejscowości Maciejowa, Gmina Łabowa”  W ramach powyższego projektu wybudowano w miejscowości Maciejowa salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i magazynowym, wyposażeniem w sprzęt sportowy. Wartość nakładów inwestycyjnych:  koszt całkowity -2 724749,47 zł  środki Unii Europejskiej 1 799 353,37 zł  wartość dofinasowania - 70%  Sala oddana do użytku w 2011 r.  Dzięki realizacji tego zadania wszystkie szkoły w Gminie Łabowa posiadają sale gimnastyczne !

10 Tak było Tak jest

11  Realizacja zadań drogowych w latach 2011 – 2013 oraz plan na 2014 r.  W latach 2011 – 2013 wykonano 21 dużych inwestycji drogowych o łącznej długości ponad 13 km.  Koszy całkowity zamknął się kwotą ponad 2,3 milionów złotych.  Najważniejsze inwestycje, to:  Czaczów – Maciejowa – Feleczyn;  Koło Krzyża w Łabowej;  Łabowa – Uhryń;  w Kamiannej;  w Kotowie.

12 Na 2014 rok zaplanowano wykonanie dwóch dróg o długości 1 040,- mb. za kwotę 132 tyś. zł.

13  W latach 2011 – 2013 wykonano mosty i przepusty na łączną kwotę ok. 3 miliony złotych  Najważniejsze inwestycje, to:  Roztoka Wielka k. Cerkwi - 65.000 zł;  w ciągu drogi na Uhryń- 60.000 zł;  Łabowa k. Tukana- 70.000 zł;  w ciągu drogi Łabowa – Feleczyn-2.389.102 zł.

14 Przed remontem Po remoncie

15 W ramach projektu wykonano:  boisko sportowe w centrum miejscowości Łabowa (nawierzchnia boiska, ogrodzenie oraz urządzenia sportowe);  remont pomieszczeń w budynku GOK: biblioteki, sali widowiskowej, klatki schodowej.  Wartość nakładów inwestycyjnych:  koszt całkowity 484 092 zł  środki Unii Europejskiej 289487 zł  wartość dofinasowania 75%  Projekt zrealizowano w 2011 roku

16 W ramach realizacji programu „Odnowa i rozwój wsi” wykonano parkingi przed Urzędem Gminy oraz przed „apteką”  Koszt całości wyniósł - 403 440,74 zł  Dofinasowanie 75% środków kwalifikowanych. W ramach projektu wykonano:  place utwardzone 2330 m 2  odwodnienie  oświetlania

17

18

19 W ramach projektu przy budynku Ośrodka Zdrowia powstaną place i chodniki utwardzone kostką brukową, obiekty małej architektury – plac zabaw, ławki, kosze na śmieci, zieleń, odbudowane będzie ogrodzenie obiektu i przeprowadzony remont istniejącego odwodnienia, sieci sanitarnej. Wartość nakładów inwestycyjnych:  koszt całkowity-334 180,97 zł  środki Unii Europejskiej -210 371,00 zł  wartość dofinasowania -75%  Planowany termin zakończenia inwestycji – wrzesień 2014r.

20

21 „Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamianna i Jarabina” W ramach powyższego projektu we wieś Kamianna wykonano:  Sieć kanalizacyjną o długości 7 480 mb;  oczyszczalnia ścieków o przepustowości 50 m 3 /d.  Wartość nakładów inwestycyjnych:  koszt całkowity - 2 820 051,81 zł  środki Unii Europejskiej - 2 378 842,98 zł  wartość dofinasowania - 85%  Projekt zakończono w lipcu 2011.

22 „Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina” W ramach powyższego projektu we wsiach Łabowa i Maciejowa zostanie wykonane:  sieć kanalizacyjną o długości 15 243 mb;  rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maciejowej do przepustowości 250 m 3 /dobę;  zabezpieczeniem brzegów cieków wodnych na odcinku 570m Wartość nakładów inwestycyjnych:  koszt całkowity Łabowa i Jarabina 2 519 557,85 EUR  koszt całkowity Łabowa 1 625 519,81 EUR  środki Unii Europejskiej 1 381 691,84 EUR  wartość dofinasowania 85%  Planowany termin zakończenia inwestycji - grudzień 2014r.

23 Na działalność statutową Gmina Łabowa w okresie od 2010 do 2014 roku przeznaczyła środki w wysokości:  1 027 835 zł  z tego na inwestycje 331 498,10 zł. OSP wspólnie z Gminą uzyskały z pomocy zewnętrznej środki w wysokości:  407 148 zł.

24 Zrealizowano w tym okresie:  wykonano system powiadamiania i łączności pomiędzy OSP, a GCZK,  przeprowadzono remont remizy OSP w Łosiu,  zagospodarowano teren zajmowany przez OSP w Czaczowie oraz przeprowadzono remont remizy,  odnowiono budynek remizy OSP w Nowej Wsi. Zakupiono:  samochód specjalny dla OSP w Nowej Wsi,  samochód specjalny dla OSP w Łabowej


Pobierz ppt " Dochody:  Wydatki:  Deficyt i nadwyżka budżetowa 2011 r.2012 r.2013 r.2014 r. 21 320 346,98 zł 20 215 012,87 zł 21 901 856,31 zł 28 327 199,03 zł 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google