Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Małgorzata Samusjew Adrianna Gniado-Turkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Małgorzata Samusjew Adrianna Gniado-Turkowska."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Małgorzata Samusjew Adrianna Gniado-Turkowska Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Olsztyn, 17 maja 2011 r.

2 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest częścią programu bezzwrotnej pomocy finansowej dla rozszerzonej Unii Europejskiej. Państwami beneficjentami są Polska oraz 11 innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej w latach 2004-2007.

3 W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ustanowiony został specjalny instrument finansowy – tzw. Grant Blokowy, a w jego obrębie 2 fundusze: 1. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 2. Fundusz Partnerski

4 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Priorytet: Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju.

5 Cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest zwiększanie aktywności obywatelskiej i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz promowanie jego roli, jako ważnego uczestnika procesu zmniejszania różnic społeczno-gospodarczych na obszarze naszego kraju, a także różnic pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej.

6 Jaki rodzaj podmiotu może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych? Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zarejestrowane w Polsce, niezależne od partii politycznych i ich organizacji wspierających lub instytucji działających w celu osiągnięcia zysku.

7 Jaki rodzaj podmiotu może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych cd. Są to w szczególności:  fundacje,  stowarzyszenia oraz związki stowarzyszeń,  osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych np.:

8 Jaki rodzaj podmiotu może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych cd. -spółki kapitałowe, które w umowie lub statucie posiadają zapisy o działalności non profit lub non for profit, -organizacje założone na podstawie przepisów kościelnych lub związków wyznaniowych, nie będące ich jednostkami organizacyjnymi, -kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń kultury fizycznej, - uczniowskie kluby sportowe posiadające osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Starostów Powiatów,

9 Jaki rodzaj podmiotu może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych cd. -lokalne grupy działania założone w formie stowarzyszeń na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz prawa o stowarzyszeniach, -niepubliczne szkoły wyższe o ile spełniają zasady statutowe non profit lub non for profit, -inne podmioty wyżej nie wymienione spełniające kryteria powyższej definicji ngo, założone na gruncie prawa o stowarzyszeniach lub ustawy o fundacjach.

10 Jednocześnie organizacje te muszą spełniać następujące warunki:  mieć osobowość prawną,  być zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie,  być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11 Kto nie może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  partie polityczne i inne podmioty założone przez partie lub powstałe przy ich wsparciu,  związki zawodowe i organizacje pracodawców,  samorządy zawodowe i gospodarcze,  fundacje, których jedynym fundatorem jest skarb państwa lub jednostka samorządu terytorialnego,  stowarzyszenia i ich związki, których członkiem lub założycielem jest jednostka samorządu terytorialnego lub inna instytucja publiczna,

12 Kto nie może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych cd.  kluby sportowe działające w formie spółki, na podstawie przepisów Ustawy z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń kultury fizycznej lub uczniowskie kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia kryteriów pkt. 2.1),  organy i jednostki organizacyjne kościołów lub związków wyznaniowych utworzone na podstawie odrębnych przepisów.

13 Cele projektów W związku z nadrzędnym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jakim jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, finansowaniem objęte zostaną te działania, które bezpośrednio przyczynią się do zwiększenia aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.

14 Cele projektów cd.  zwrócenie społeczeństwu uwagi, na poziomie lokalnym i regionalnym, na rolę aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych,  promowanie partycypacyjnego modelu demokracji,  rozwój aktywności i postaw obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli oraz równouprawnienia płci,

15 Cele projektów cd.  propagowanie rządów prawa - a w szczególności konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego,  promowanie włączania się obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne,  zachęcanie obywateli i organizacji pozarządowych do zaangażowania się w społeczną kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego,

16 Cele projektów cd.  udoskonalanie już funkcjonujących oraz/lub wypracowanie nowych innowacyjnych rozwiązań, które będą miały za zadanie wspierać procesy demokratyczne oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego,  wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów lokalnych, regionalnych i centralnych.

17 Rodzaje obszarów tematycznych 1. Edukacja obywatelska 2. Działania kontrolne 3. Partycypacja w polityce publicznej

18 1. Edukacja obywatelska  działania edukacyjne dotyczące praw wyborczych elektoratu (z wykluczeniem prowadzenia kampanii wyborczych i partyjnej agitacji) oraz mające na celu zwiększenie świadomości praw obywatelskich (w tym edukacja konsumencka),  kampanie oraz programy informacyjne i edukacyjne w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej,

19 1. Edukacja obywatelska cd.  tworzenie narzędzi, w tym informatycznych, pozwalających na zwiększenie partycypacji obywatelskiej (np. niezależnych od władz publicznych wyspecjalizowanych portali służących udostępnianiu informacji publicznej lub mobilizacji społecznej),  programy edukacyjno-informacyjne adresowane do liderów organizacji pozarządowych, aktywnych w zakresie partycypacji obywatelskiej,  działania mające na celu podnoszenie wiedzy i świadomości w zakresie współdziałania w różnych formach organizacyjnych,

20  programy służące rozwijaniu postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży, w tym służące rozwojowi samorządności uczniowskiej i angażowaniu młodzieży na rzecz środowiska lokalnego,  programy, których celem jest wzmocnienie zaufania do instytucji publicznych oraz zmniejszenie dystansu między obywatelami a instytucjami publicznymi,  poradnictwo obywatelskie – edukacja w zakresie praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia. 1. Edukacja obywatelska cd.

21 2. Działania kontrolne  działania mające na celu wzmocnienie oraz promocję instrumentów i procedur demokratycznych dotyczących społecznej kontroli działań władz i instytucji publicznych,  obywatelski monitoring działań administracji publicznej na poziomie centralnym, lokalnym i regionalnym,  społeczne inicjatywy w zakresie działań antykorupcyjnych, dostępu do informacji publicznej oraz dziennikarstwa obywatelskiego,

22 2. Działania kontrolne cd.  monitorowanie i recenzowanie administracji publicznej i środowisk politycznych w zakresie wdrażania przez nich działań z zakresu partycypacji obywatelskiej,  monitoring obietnic wyborczych na poziomie centralnym, lokalnym i regionalnym.

23 3. Partycypacja w polityce publicznej  promocja konsultacji społecznych, włączających zarówno instytucje, jak indywidualnych obywateli, a także uczestnictwo w tych konsultacjach,  wypracowywanie upowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie partycypacji obywatelskiej - technik organizowania debat, referendów, petycji, deliberacji, inicjatyw ustawodawczych uchwałodawczych, wysłuchań publicznych, konsultacji itp. (z wyłączeniem prowadzenia kampanii wyborczych),

24 3. Partycypacja w polityce publicznej cd.  działania obywatelskie w zakresie oceny jakości funkcjonowania administracji publicznej (audyt społeczny) zwiększania tzw. responsywności działań administracji publiczne,  projekty mające na celu zwiększenie zakresu partycypacji obywatelskiej w formułowaniu i wdrażaniu polityk publicznych (tworzenie strategii, budżetowanie, ustalanie wskaźników opartych na „satysfakcji” obywateli, itp.,

25 3. Partycypacja w polityce publicznej cd.  budowanie mechanizmów partycypacji rzecznictwa na rzecz grup pomijanych lub w niewielkim stopniu reprezentowanych w publicznej debacie (np. osoby starsze, osoby pozostające w skrajnym ubóstwie, osoby niepełnosprawne, imigranci, itp.).

26 Przykłady działań  spotkania robocze, debaty, zebrania, zgromadzenia publiczne,  interaktywne narzędzia wymiany informacji i wiedzy,  wydawanie pism, biuletynów lub wykorzystanie innych form społecznego przekazu,  konferencje, szkolenia, spotkania konsultacyjne,  opracowania, publikacje, analizy.

27 Typy projektów Projekty MAŁE Kwota dofinansowania: od 10 000 CHF do 60 000 CHF. Okres realizacji projektu: do 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do 30 września 2014 roku. Suma przychodów z działalności organizacji w ostatnim zatwierdzonym okresie obrachunkowym nie przekracza kwoty 50 000 PLN.

28 Typy projektów cd. Projekty DUŻE Kwota dofinansowania od 10 000 CHF do 250 000 CHF. Okres realizacji projektu: brak ograniczenia czasowego, jednak nie dłużej niż do 30 września 2014 roku.

29 Partnerstwo  zawiązanie partnerstwa nie jest konieczne, aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 1,  partner powinien pochodzić ze Szwajcarii lub krajów należących do UE,  partner projektu nie musi mieć osobowości prawnej i być zarejestrowany dłużej niż 12 miesięcy od daty złożenia Wniosku,  partnerstwo musi mieć uzasadniony udział w projekcie w kontekście celów i zakresu projektu,

30 Partnerstwo cd.  zaangażowanie partnera w projekcie powinno mieć charakter non-profit,  partnerstwo w projekcie powinno opierać się na wniesieniu odpowiednich zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych w proporcji odpowiadającej realizowanym przez partnera zadaniom i podejmowanym działaniom.

31 Składanie Wniosków o dofinansowanie Ostateczny termin składania Wniosków o dofinansowanie projektów „dużych” upływa 31 maja 2011r. o godzinie 17.00.

32 Planowane nabory Projekty DUŻE Numer naboru Okres naboru Wniosk ó w Budżet we frankach szwajcarskich II kwartał 2011 3 666 667 CHF IIIV kwartał 2011 3 666 667 CHF IIIIII kwartał 2012 3 666 667 CHF + środki niewykorzystane w poprzednich naborach

33 Planowane nabory Numer naboru Okres naboru Wniosk ó w Budżet we frankach szwajcarskich III kwartał 2011 1 890 231 CHF IIII kwartał 2012 1 890 231 CHF IIII kwartał 20131 890 231 CHF + środki niewykorzystane w poprzednich naborach Projekty MAŁE

34 Etapy oceny wniosku  Ocena administracyjna  Ocena formalna – możliwość odwołania od decyzji Operatora  Ocena merytoryczna  Komitet Sterujący ds. zatwierdzania projektów

35 Ocena administracyjna  rejestracja Wniosku o dofinansowanie w bazie danych,  nadanie Wnioskom numerów ewidencyjnych.

36 Ocena formalna Aby Wniosek o dofinansowanie mógł być przekazany do oceny merytorycznej, konieczne jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych wskazanych w karcie oceny formalnej:  Poprawność Wniosku o dofinansowanie: - kompletność Wniosku, - termin złożenia Wniosku, - podpis pod Wnioskiem (osoby upoważnione), - oryginał Wniosku, 2 kopie, wersja elektroniczna, - okres realizacji projektu,

37 Ocena formalna cd.  Spełnienie kryterium dotyczącego aplikującej organizacji  Spełnienie kryteriów dotyczących typów projektu  Spełnienie kryteriów dotyczących ilości złożonych Wniosków/uczestnictwa w innym Wniosku w charakterze partnera  Zgodność wnioskowanych kwot dofinansowania z zasadami Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: - wnioskowana kwota dofinansowania, - wkład własny (finansowy oraz rzeczowy), - zasada 10% (G6), 30% (G5, G6, G7) oraz 40% (partner).

38 Ocena formalna – załączniki do Wniosku o dofinansowanie  statut, umowa lub inny równoważny dokument określający cele i przedmiot działalności Wnioskodawcy,  wyciąg z KRS, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający datę rejestracji Wnioskodawcy, osobowość prawną ubiegającego się o dofinansowanie oraz dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy (wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku),

39 Ocena formalna – załączniki do Wniosku o dofinansowanie cd.  dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy – zatwierdzony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni pełny okres obrachunkowy,  list intencyjny partnera projektu – jeżeli dotyczy,  wyciąg z rachunku, informacja z banku lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, które potwierdzają wysokość posiadanych środków w wysokości nie mniejszej niż zadeklarowany wkład własny finansowy,

40 Ocena formalna – załączniki do Wniosku o dofinansowanie cd.  gdy wkład własny zapewnia partner lub sponsor: a) oświadczenie partnera lub sponsora o zapewnieniu wkładu finansowego do projektu w wysokości nie mniejszej niż zadeklarowano we wniosku oraz b) wyciąg z rachunku, informacja z banku lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, które potwierdzają wysokość posiadanych środków przez partnera lub sponsora w wysokości nie mniejszej niż zadeklarowany wkład własny finansowy,

41 Ocena formalna – załączniki do Wniosku o dofinansowanie cd.  gdy wkład własny zapewnia JST – oświadczenie JST o zapewnieniu wkładu własnego finansowego,  oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej (pomocy de minimis).

42 Uzupełnienia do Wniosku Dopuszczalne jest dokonywanie korekty wyłącznie następujących błędów:  brak wersji elektronicznej,  brak elementów załączników,  brak kopii Wniosku,  brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii Wniosku i kopii załączników,  brak podpisów na przedstawionych kopiach dokumentów.

43 Uzupełnienia do Wniosku cd. Pisemne wyjaśnienia lub uzupełnienia do Wniosku muszą wpłynąć do siedziby Operatora faksem na numer 22 339 45 46 lub drogą mailową na adres sfngo@ecorys.pl nie później niż w przeciągu 10 dni roboczych od daty wysłania przez Operatora powiadomienia o wymaganych uzupełnieniach. Dokumenty wysłane faksem lub mailem należy również przesłać listem poleconym.sfngo@ecorys.pl

44 Odwołania od oceny formalnej  odwołania pisemne można składać w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora decyzji informującej o odrzuceniu Wniosku z przyczyn formalnych  odwołanie należy złożyć w 2 formach: a) faksem na numer 22 339 45 46 lub mailem na adres sfngo@ecorys.pl oraz b) listem poleconym na adres Operatorasfngo@ecorys.pl  odwołania zostaną rozpatrzone przez Komitet Sterujący w ciągu 14 dni roboczych od dnia w którym Operator otrzyma ostatnie pismo z odwołaniem (faksem lub mailem)

45 Ocena merytoryczna Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w trakcie oceny wynosi 200 punktów. Projekty muszą otrzymać przynajmniej 101 punktów, aby zostały wpisane na listę rankingową. Jednocześnie muszą one uzyskać co najmniej 50% punktów w ramach pierwszego kryterium oceny merytorycznej „Kryterium spójności”. Projekty, które nie osiągną minimum 101 punktów lub nie uzyskają co najmniej 10 punktów w ramach pierwszego kryterium zostają odrzucone.

46 Ocena merytoryczna – kryteria oceny WYNIKI OCENY PROJEKTU NAZWA KRYTERIUM LICZBA ZDOBYTYCH PUNKT Ó W WAGI (% SUMY PUNKT Ó W) I.KRYTERIUM SP Ó JNOŚCI 2010% I.UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU3015% 1. POTRZEBA REALIZACJI PROJEKTU2010% 2. ZASPOKOJENIE POTRZEB GRUP DOCELOWYCH105% I.ZDOLNOŚĆ WNIOSKODAWCY DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU3517,5% 1.ZASOBY KADROWE I ORGANIZACYJNE2010% 1.DOŚWIADCZENIE157,5% IV. OPIS PROJEKTU ORAZ FINANSE PROJEKTU6030% 1. SP Ó JNOŚĆ I RACJONALNOŚĆ DZIAŁAŃ 157,5% 2. OPIS DZIAŁAŃ157,5% 3. RACJONALNOŚĆ KOSZT Ó W I KONSTRUKCJA BUDŻETU 2010% 4. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZT Ó W 105% V. OCZEKIWANE REZULTATY ORAZ TRWAŁOŚĆ PROJEKTU3517,5% 1. REZULTATY PROJEKTU2010% 2. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU157,5% VI. PARTNERSTWO105% VII. KRYTERIUM STRATEGICZNE105% SUMA200100%

47 Wniosek o dofinansowanie  wypełnianie Wniosku  koszty kwalifikowane  koszty niekwalifikowane

48 Kategorie kosztów 1.Koszty usług przygotowawczych i doradczych (G 1), 2.Koszty informacji i promocji (G 2), 3.Koszty opłat finansowych (G 3), 4.Koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu (G 4), 5.Koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne dotyczące wsparcia instytucjonalnego (G.5), 6.Koszty personelu zarządzającego projektem (G.6), 7.Koszty biurowe (G.7).

49 Zasady kwalifikowalności wydatków  Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych organizacji, czyli koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne dotyczące wsparcia instytucjonalnego (G.5), koszty personelu zarządzającego projektem (G.6) oraz koszty biurowe (G.7) nie mogą przekroczyć 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.  Wnioskodawca powinien sam zdecydować o podziale kosztów w obrębie ww. 30%, przy czym koszty personelu zarządzającego projektem nie mogą być wyższe niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

50 Zasady kwalifikowalności wydatków cd.  W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie istnieje możliwość poniesienia kosztów przez partnera bądź partnerów, jednakże nie mogą one przekroczyć 40% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Wysokość wydatków poniesionych przez partnera/partnerów uzależniona powinna być od roli jaką odgrywają oraz od ich poziomu udziału w realizacji projektu.

51 Zasady kwalifikowalności wydatków cd.  Koszty kwalifikowane to koszty poniesione od dnia podjęcia przez Komitet Sterujący ds. zatwierdzania projektów decyzji o przyznaniu dofinansowania.

52 Wydatki niekwalifikowane  koszty działań inwestycyjnych, takich jak zakup sprzętu i wyposażenia, koszty remontu i adaptacji pomieszczeń, koszty nabycia środków transportu w przypadku gdy koszty te nie mieszczą się w limicie kosztów wzmocnienia zdolności instytucjonalnych organizacji, tj. 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,  zakup nieruchomości,

53 Wydatki niekwalifikowane cd.  pieniężne i rzeczowe nagrody znacznej wartości dla uczestników konkursów i zawodów organizowanych w ramach projektu (dopuszczalne są tylko nagrody symboliczne, o wartości jednostkowej nie przekraczającej 200 zł),  podatki i opłaty, w tym podatek od towarów i usług, które w świetle obowiązujących przepisów prawnych mogą być odzyskiwane,

54 Wydatki niekwalifikowane cd.  mandaty, grzywny, kary finansowe, koszty postępowań sądowych,  koszt oprocentowania salda debetowego z przeprowadzonych transakcji finansowych, straty spowodowane różnicami kursowymi, prowizje związane z wymianą walut,  koszty zakupu i instalacji komputerowych systemów zarządzania organizacją.

55 Wydatki niekwalifikowane cd.  wydatki sfinansowane z innych źródeł,  indywidualne stypendia socjalne, naukowe i szkoleniowe,  koszty wynagrodzenia za pracę jednej osoby w przypadku, gdy suma przepracowanych przez nią godzin przekracza 60 godzin tygodniowo,  koszty przygotowania Wniosku o dofinansowanie.

56 Podpisywanie umowy o dofinansowanie  Załączniki do umowy o dofinansowanie  Podpisywanie umowy  Weksel in blanco – dofinansowanie powyżej 30 000 CHF

57 Raportowanie  Kwartalne raporty okresowe (merytoryczne i finansowe)  Raport końcowy  Załączniki do raportów (wyciągi z rachunku, 3 dokumenty finansowe o najwyższej wartości)

58 Płatności  Zaliczka – 40% wartości dofinansowania (nie więcej niż 60 000CHF)  Kolejne płatności – zwrot poniesionych kosztów  10% - kwota zatrzymana

59 Dziękujemy za uwagę! Ecorys Spółka z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa infolinia: +48 22 339 45 45 w godzinach 10.00–17.00 Faks: +48 22 339 45 46 Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Tel. +48 55 237 47 22 Tel./fax. +48 55 237 47 25 Priorytet 1: sfngo@ecorys.plsfngo@ecorys.pl www.swissgrant.pl

60 Fundusz Partnerski w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Małgorzata Samusjew Adrianna Gniado-Turkowska Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Olsztyn, 17 maja 2011 r.

61 Fundusz Partnerski Priorytet: Promowanie i /lub wzmacnianie partnerstwa pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami w Polsce i Szwajcarii

62 Cel Funduszu Partnerskiego Podstawowym celem Funduszu Partnerskiego jest:  promowanie, tworzenie i wzmacnianie partnerstw pomiędzy polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi, oraz  tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy polskich i szwajcarskich władz lokalnych i regionalnych, instytucji i partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu lub podregionu.

63 Jaki rodzaj podmiotu może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Partnerskiego  polskie jednostki samorządu terytorialnego w tym ich związki i stowarzyszenia założone w oparciu o ustawy z wyłączeniem Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w partnerstwie ze szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym ich stowarzyszeniami i związkami, jak również szwajcarskimi partnerami społecznymi i instytucjami;

64 Jaki rodzaj podmiotu może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Partnerskiego cd.  polskie instytucje i polscy partnerzy społeczni w partnerstwie ze szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym ich stowarzyszeniami i związkami lub szwajcarskimi instytucjami i partnerami społecznymi.

65 Jaki rodzaj podmiotu może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Partnerskiego cd. Określenie „instytucja” oznacza instytucję non-profit lub non-for-profit nie będącą organizacją pozarządową w myśl polskiej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) podejmującą działania dla dobra publicznego, której właścicielem jest samorząd terytorialny.

66 Jaki rodzaj podmiotu może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Partnerskiego cd. Przykłady „polskich instytucji i partnerów społecznych”:  jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa)  stowarzyszenia i związki JST, których jedynymi członkami są JST lub inne instytucje publiczne  organizacje pracodawców i pracobiorców w tym związki zawodowe, samorząd zawodowy i gospodarczy, zrzeszenia, federacje, izby i kółka rolnicze itp.

67 Jaki rodzaj podmiotu może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Partnerskiego cd.  szkoły podstawowe, gimnazja, licea – o ile posiadają odrębną osobowość prawną lub składają wniosek za pośrednictwem organu stanowiącego tzw. „matki”,  samorządowe instytucje kultury tj. domy kultury, muzea, galerie, biblioteki itp.  spółki prawa handlowego tworzone przez samorządy na potrzeby realizacji zadań własnych ustawowych.

68 Jednocześnie organizacje te muszą spełniać następujące warunki:  mieć osobowość prawną,  być zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie,  być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  działać na zasadzie non-profit i non-for-profit tj. nie dla osiągnięcia zysku lub przeznaczać wygenerowany zysk na cele statutowe.

69 Partnerstwo W ramach Funduszu Partnerskiego zawiązanie partnerstwa międzynarodowego pomiędzy kwalifikowalnymi podmiotami polskimi a kwalifikowalnymi podmiotami szwajcarskimi jest obowiązkowe. Kwalifikowalnymi Partnerami w ramach Funduszu są:  szwajcarskie i polskie jednostki samorządu terytorialnego,

70 Partnerstwo cd.  szwajcarskie i polskie stowarzyszenia/związki założone przez szwajcarskie i polskie jednostki samorządowe,  szwajcarskie i polskie instytucje i partnerzy społeczni,

71 Partnerstwo cd.  polskie organizacje pozarządowe typu non-profit i non-for-profit w rozumieniu artykułu 3.2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane w Polsce, niezależnie od władz rządowych i innych instytucji publicznych, partii politycznych lub instytucji działających w celu osiągnięcia zysku, pod warunkiem że kolejnym partnerem będzie przynajmniej jeden podmiot szwajcarski wymieniony powyżej.

72 Partnerstwo cd. Partner uczestniczący w realizacji projektu powinien spełniać poniższe warunki:  pochodzić ze Szwajcarii bądź Szwajcarii i Polski,  mieć uzasadniony udział w projekcie w kontekście celów i zakresu projektu,  partnerstwo w projekcie powinno opierać się na wniesieniu odpowiednich zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych w proporcji odpowiadającej realizowanym przez partnera zadaniom i podejmowanym działaniom,

73 Partnerstwo cd.  zaangażowanie partnera w projekcie powinno mieć charakter non-profit – partner projektu nie może czerpać zysków z uczestnictwa w projekcie, co oznacza, że dofinansowaniu mogą podlegać jedynie rzetelnie obliczone niezbędne koszty udziału partnera w przedsięwzięciu,  uczestnictwo partnera projektu jest przewidziane na każdym etapie projektu,  zakładane cele współpracy są podobne dla wszystkich partnerów, muszą odnosić się do wspólnego celu.

74 Partnerstwo cd. Partner projektu nie musi mieć osobowości prawnej i nie musi być zarejestrowany dłużej niż 12 miesięcy, licząc od daty złożenia Wniosku.

75 Projekty kwalifikowane w ramach Funduszu Partnerskiego:  projekty partnerskie mające na celu tworzenie/wzmacnianie partnerstw, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych przez polskie i szwajcarskie jednostki samorządowe, instytucje i partnerów społecznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk i/lub przekazanie know-how lub wiedzy w obrębie partnerskich podmiotów /instytucji,

76 Projekty kwalifikowane w ramach Funduszu Partnerskiego (cd.):  projekty partnerskie mające na celu tworzenie/wzmacnianie partnerstw, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych przez polskie i szwajcarskie jednostki samorządowe instytucje i partnerów społecznych w celu zapewnienia transferu wiedzy i doświadczeń szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji i partnerów społecznych w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących konkretnych przedsięwzięć takich jak działania informacyjne, konsultacje społeczne i negocjacje z partnerami społecznymi;

77 Projekty kwalifikowane w ramach Funduszu Partnerskiego (cd.):  projekty partnerskie mające na celu tworzenie/wzmacnianie sieci współpracy polskich i szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji, partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu i/lub podregionu.

78 Projekty kwalifikowane w ramach Funduszu Partnerskiego (cd.): Przedmiotem dofinansowania będą tylko projekty „miękkie”/nieinwestycyjne skierowane na zwiększanie różnorodności działań podejmowanych przez Wnioskodawców i ich Partnerów, propagowanie dobrych praktyk, podnoszenie jakości i skuteczności prowadzonych przez nich działań.

79 Typy projektów Kwota dofinansowania: od 10 000 CHF do 250 000 CHF. Okres realizacji projektu: brak ograniczenia czasowego, jednak nie dłużej jednak niż do 30 września 2014 roku.

80 Planowane nabory Numer naboru Okres naboru Wniosk ó w Budżet we frankach szwajcarskich I1 czerwiec 2011 1 800 000 CHF III kwartał 2012 (w przypadku niewykorzystania alokacji w pierwszym naborze) środki niewykorzystane w pierwszym naborze

81 Etapy oceny wniosku  Ocena administracyjna  Ocena formalna – możliwość odwołania od decyzji Operatora  Ocena merytoryczna  Komitet Sterujący ds. zatwierdzania projektów

82 Ocena administracyjna  rejestracja Wniosku o dofinansowanie w bazie danych,  nadanie Wnioskom numerów.

83 Ocena formalna Aby Wniosek o dofinansowanie mógł być przekazany do oceny merytorycznej, konieczne jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych wskazanych w karcie oceny formalnej:  Poprawność Wniosku o dofinansowanie: - kompletność Wniosku, - termin złożenia Wniosku, - podpis pod Wnioskiem (osoby upoważnione), - oryginał Wniosku, 2 kopie, wersja elektroniczna, - okres realizacji projektu,

84 Ocena formalna cd.  Spełnienie kryterium dotyczącego aplikującego podmiotu  Spełnienie kryterium dotyczącego partnerstwa  Spełnienie kryteriów dotyczących ilości złożonych Wniosków (tylko 1 Wniosek w danym naborze)  Zgodność wnioskowanych kwot dofinansowania z zasadami Funduszu Partnerskiego: - wnioskowana kwota dofinansowania, - wkład własny (finansowy oraz rzeczowy), - zasada 30% (G5), 10% (G6), 800 zł miesięcznie (G7), - zasada 40 % (partner)

85 Ocena formalna – załączniki do Wniosku o dofinansowanie  statut, umowa lub inny równoważny dokument określający cele i przedmiot działalności Wnioskodawcy (nie dotyczy JST),  wyciąg z KRS, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający datę rejestracji Wnioskodawcy, osobowość prawną ubiegającego się o dofinansowanie oraz dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy (wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku),

86 Ocena formalna – załączniki do Wniosku o dofinansowanie  W przypadku gdy Wnioskodawcą jest JST w miejsce powyższych dokumentów Wnioskodawca składa oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione) dokumentu o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta miasta bądź inny równoważny dokument np. zaświadczenie z Państwowej Komisji Wyborczej.

87 Ocena formalna – załączniki do Wniosku o dofinansowanie cd.  dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy – zatwierdzony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni pełny okres obrachunkowy (nie dotyczy JST),  list intencyjny partnera/prtnerów projektu,  wyciąg z rachunku, informacja z banku lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, które potwierdzają wysokość posiadanych środków w wysokości nie mniejszej niż zadeklarowany wkład własny finansowy,

88 Ocena formalna – załączniki do Wniosku o dofinansowanie cd.  w przypadku gdy Wnioskodawcą jest JST w miejsce powyższego dokumentu Wnioskodawca składa pisemne oświadczenie kontrasygnowane przez skarbnika o posiadaniu wystarczających środków finansowych i zapewnieniu wkładu własnego finansowego w przypadku ewentualnego otrzymania dofinansowania,

89 Ocena formalna – załączniki do Wniosku o dofinansowanie cd.  gdy wkład własny zapewnia partner lub sponsor : a) oświadczenie partnera lub sponsora o zapewnieniu wkładu finansowego do projektu w wysokości nie mniejszej niż zadeklarowano we wniosku oraz b) wyciąg z rachunku, informacja z banku lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, które potwierdzają wysokość posiadanych środków przez partnera lub sponsora w wysokości nie mniejszej niż zadeklarowany wkład własny finansowy,

90 Ocena formalna – załączniki do Wniosku o dofinansowanie cd.  gdy wkład własny zapewnia JST – oświadczenie JST o zapewnieniu wkładu własnego finansowego,  oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej (pomocy de minimis).

91 Uzupełnienia do Wniosku Dopuszczalne jest dokonywanie korekty wyłącznie następujących błędów:  brak wersji elektronicznej,  brak elementów załączników,  brak kopii Wniosku,  brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii Wniosku i kopii załączników,  brak podpisów na przedstawionych kopiach dokumentów.

92 Uzupełnienia do Wniosku cd. Pisemne wyjaśnienia lub uzupełnienia do Wniosku muszą wpłynąć do siedziby Operatora faksem na numer 22 339 45 46 lub drogą mailową na adres sfp@ecorys.pl nie później niż w przeciągu 10 dni roboczych od daty wysłania przez Operatora powiadomienia o wymaganych uzupełnieniach. Dokumenty wysłane faksem lub mailem należy również przesłać listem poleconym.sfp@ecorys.pl

93 Odwołania od oceny formalnej  odwołania pisemne można składać w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora decyzji informującej o odrzuceniu Wniosku z przyczyn formalnych  odwołanie należy złożyć w 2 formach: a) faksem na numer 22 339 45 46 lub mailem na adres sfp@ecorys.pl oraz b) listem poleconym na adres Operatorasfp@ecorys.pl  odwołania zostaną rozpatrzone przez Komitet Sterujący w ciągu 14 dni roboczych od dnia w którym Operator otrzyma ostatnie pismo z odwołaniem (faksem lub mailem)

94 Ocena merytoryczna Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w trakcie oceny wynosi 200 punktów. Projekty muszą otrzymać przynajmniej 130 punktów, aby zostały wpisane na listę rankingową. Jednocześnie muszą one uzyskać co najmniej 65% punktów w ramach pierwszego kryterium oceny merytorycznej „Kryterium spójności”. Projekty, które nie osiągną minimum 130 punktów lub nie uzyskają co najmniej 10 punktów w ramach pierwszego kryterium zostają odrzucone.

95 Ocena merytoryczna – kryteria oceny

96 Wniosek o dofinansowanie  wypełnianie Wniosku  koszty kwalifikowane  koszty niekwalifikowane

97 Kategorie kosztów 1.Koszty usług przygotowawczych i doradczych (G 1), 2.Koszty informacji i promocji (G 2), 3.Koszty opłat finansowych (G 3), 4.Koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu (G 4), 5.Koszty związane z tworzeniem i wzmacnianiem współpracy (G5), 6.Koszty personelu zarządzającego projektem (G6), 7.Koszty biurowe (G7).

98 Zasady kwalifikowalności wydatków  Koszty związane z tworzeniem i wzmacnianiem współpracy nie mogą przekroczyć wartości 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu partnerskiego;  Koszty personelu zarządzającego projektem nie mogą przekroczyć wartości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu partnerskiego;  Limit kosztów biurowych wynosi 800 zł miesięcznie.

99 Zasady kwalifikowalności wydatków cd.  W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie istnieje możliwość poniesienia kosztów przez partnera bądź partnerów, jednakże nie mogą one przekroczyć 40% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Wysokość wydatków poniesionych przez partnera/partnerów uzależniona powinna być od roli jaką odgrywają oraz od ich poziomu udziału w realizacji projektu.

100 Zasady kwalifikowalności wydatków cd.  Koszty kwalifikowane to koszty poniesione od dnia podjęcia przez Komitet Sterujący ds. zatwierdzania projektów decyzji o przyznaniu dofinansowania.

101 Wydatki niekwalifikowane  koszty działań inwestycyjnych, w tym zakup sprzętu i wyposażenia, koszty remontu i adaptacji pomieszczeń, koszty nabycia środków transportu, zakup nieruchomości,  pieniężne i rzeczowe nagrody znacznej wartości dla uczestników konkursów i zawodów organizowanych w ramach projektu (dopuszczalne są tylko nagrody symboliczne, o wartości jednostkowej nie przekraczającej 200 zł),

102 Wydatki niekwalifikowane cd.  podatki i opłaty, w tym podatek od towarów i usług, które w świetle obowiązujących przepisów prawnych mogą być odzyskiwane,  mandaty, grzywny, kary finansowe, koszty postępowań sądowych,  prowizje i odsetki z tytułu spłaty kredytów,

103 Wydatki niekwalifikowane cd.  koszty zakupu i instalacji komputerowych systemów zarządzania organizacją,  koszt oprocentowania salda debetowego z przeprowadzonych transakcji finansowych, straty spowodowane różnicami kursowymi, prowizje związane z wymianą walut,  wydatki sfinansowane z innych źródeł,

104 Wydatki niekwalifikowane cd.  indywidualne stypendia socjalne, naukowe i szkoleniowe,  koszty wynagrodzenia za pracę jednej osoby w przypadku, gdy suma przepracowanych przez nią godzin przekracza 60 godzin tygodniowo,  koszty przygotowania Wniosku o dofinansowanie,

105 Wydatki niekwalifikowane cd.  wydatki nieudokumentowane,  wydatki poniesione niezgodnie z prawem zamówień publicznych w przypadku gdy Wnioskodawca ustawowo zobowiązany jest do przestrzegania prawa zamówień publicznych.

106 Podpisywanie umowy o dofinansowanie  Załączniki do umowy o dofinansowanie  Podpisywanie umowy  Weksel in blanco – dofinansowanie powyżej 30 000 CHF (nie dotyczy Sektora Finansów Publicznych )

107 Raportowanie  Kwartalne raporty okresowe (merytoryczne i finansowe)  Raport końcowy  Załączniki do raportów (wyciągi z rachunku, 3 dokumenty finansowe o najwyższej wartości)

108 Płatności  Zaliczka – 40% wartości dofinansowania (nie więcej niż 60 000CHF)  Kolejne płatności – zwrot poniesionych kosztów  10% - kwota zatrzymana

109 Dziękujemy za uwagę! Ecorys Spółka z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa infolinia: +48 22 339 45 45 w godzinach 10.00–17.00 Faks: +48 22 339 45 46 Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Tel. +48 55 237 47 22 Tel./fax. +48 55 237 47 25 Prorytet 2: sfp@ecorys.plsfp@ecorys.pl www.swissgrant.pl


Pobierz ppt "Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Małgorzata Samusjew Adrianna Gniado-Turkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google