Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca ze środowiskiem lokalnym"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Projekt pt. „Studia podyplomowe dla oświatowej kadry kierowniczej i pracowników administracji oświatowej” nr WND-POKL /09 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Współpraca ze środowiskiem lokalnym Izabela Pietruczuk

2 Planowanie i realizowanie strategii współpracy ze środowiskiem
Cele: Planowanie i realizowanie strategii współpracy ze środowiskiem Promowanie placówki w środowisku lokalnym Korzystanie z zasad public relations

3 Pozyskiwanie partnerów do współpracy
Planowanie i realizowanie strategii współpracy ze środowiskiem: integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym relacje interpersonalne sposoby realizacji współpracy pozyskiwanie środków finansowych

4 Współdziałanie placówki oświatowej ze społecznością lokalną ma na celu jej uspołecznienie, rozumiane jako wpływ władz administracyjnych na rzecz podporządkowania jej oddziaływaniom samorządowych sił, co prowadzi do tworzenia własnego mikrosystemu dydaktyczno – wychowawczego, odpowiadającego oczekiwaniom społecznym.

5 Podstawy Dobry marketing: Promocja Reklama PR

6 Partnerzy szkoły: Rodzice
Władze lokalne (samorząd, Prezydent, Marszałek, Wojewoda) Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna Poradnie (Psychologiczno-Pedagogiczne) Ośrodek Opieki i Oświaty Ośrodek Pomocy Społecznej

7 Partnerzy szkoły: Organizacje pozarządowe (Dom Dziecka w Zdrojach, Dom Samotnej Matki, Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Sąd Rodzinny, PFRON, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Polski Komitet Pomocy Społecznej.

8 Partnerzy szkoły: Polski Czerwony Krzyż
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dom Pomocy Społecznej Centra Kultury (Biblioteka Miejska, Biblioteki Osiedlowe, Ogniska Muzyczne, Muzea, Galerie)

9 Partnerzy szkoły: Placówki oświatowe: Koła łowieckie
szkoły i przedszkola, Koła łowieckie Instytucje i organizacje wspierające edukację ekologiczną.

10 Zakres współpracy Rodzice - informowanie o osiągnięciach dziecka w nauce i zachowaniu (kontakt bezpośredni i pośredni); - informowanie o zasadach ujętych w regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; - udzielanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci; - poznanie i ustalenie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych dzieci; - współudział w organizowaniu wycieczek i imprez klasowych - zapraszanie rodziców na imprezy i uroczystości szkolne; - bieżące informacje o potrzebach szkoły (np. współpraca z Radą Rodziców, pozyskiwanie sponsorów); - eksponowanie na tablicy ogłoszeń informacji adresowanych dla rodziców - pedagogizacja rodziców; - angażowanie rodziców do działań na rzecz szkoły - wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w pracach na rzecz szkoły

11 Formy współpracy szkoły z rodzicami
Organizacja spotkań informacyjnych i integrujących z wychowawcami i uczącymi (początek roku szkolnego), Spotkania dotyczące rozwoju zdolności dziecka oraz rozwiązywanie aktualnych trudności wychowawczo-dydaktycznych, przedstawienie postępów w nauce z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowań za I semestr i koniec roku szkolnego – wywiadówki, Comiesięczna pisemna informacja o postępach w nauce uczniów, Odwiedzanie swoich wychowanków w domach, poznanie warunków i nawiązywanie dobrych kontaktów z rodzicami (poznanie środowiska domowego).

12 Pedagogizacja rodziców poprzez upowszechnianie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej zgodnie z bieżącymi potrzebami, Pogłębianie więzi wspólnoty klasowej poprzez organizowanie wycieczek, okolicznościowych spotkań związanych z przekazywaniem dziedzictwa kulturowego (Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne - tradycje, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i inne) i historycznego, Rzetelne egzekwowanie powyższych wymagań, Włączenie rodziców do pomocy przy realizacji zamierzeń wychowawczych i kształceniowych, Organizowanie wspólnych warsztatów z rodzicami np.(ustalanie kryteriów na poszczególne oceny z zachowania) stanowiących wsparcie dla rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych przed jakimi stają rodzice, a zarazem nauczyciele,

13 Organizowanie wspólnych warsztatów z rodzicami np
Organizowanie wspólnych warsztatów z rodzicami np.(ustalanie kryteriów na poszczególne oceny z zachowania) stanowiących wsparcie dla rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych przed jakimi stają rodzice, a zarazem nauczyciele, Udział rodziców w lekcjach otwartych Pomoc pieniężna lub rzeczowa rodzinie i dziecku potrzebującemu we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zapoznanie rodziców z zasadami przeprowadzania sprawdzianu kompetencji i interpretacji wyników, Realizacja treści programu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

14 Cele współpracy z rodzicami:
istnieje wspólny cel - rodzicom i nauczycielom zależy na rozwoju dziecka, rodzice ponoszą odpowiedzialność za opiekę i wychowanie dziecka i nie są z niej zwolnieni, gdy posyłają dziecko do szkoły, szkoła uczy i wychowuje dzieci, dla których istotne są jednolite zasady postępowania w sprawach wychowawczych wszystkich dorosłych, rodzice wywierają ogromny wpływ na przyswajane przez dzieci wartości, przekonania i zachowania - szkoła dopełnia działanie domu, bez współdziałania z rodzicami szkoła nie poradzi sobie np. z takimi problemami jak: agresja i inne patologie, profilaktyka uzależnień, szkoła może pomóc rodzicom w ich kłopotach wychowawczych,

15 Cele współpracy z rodzicami:
rodzice mogą pomóc szkole w jej kłopotach organizacyjnych, oczekiwania rodziców to ważna informacja dla szkoły planującej swoje zadania, opinia rodziców o szkole może być pożyteczną informacją i służyć poprawie jakości jej pracy, rodzice mają prawo do rzetelnej informacji o swoim dziecku, rodzice mają prawo do wyrażania swojej opinii o szkole, integracja rodziców może przyczynić się do większej integracji dzieci w szkole, wśród rodziców jest wielu fachowców, z których wiedzy i umiejętności szkoła może korzystać.

16 Współpraca z Radą Rodziców:
Opiniowanie Programu Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktyki opracowanego przez Radę Pedagogiczną – Radę Rodziców, występowanie do dyrekcji szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu, podejmowanie działań na rzecz poprawy bazy szkoły, pomoc w kultywowaniu tradycji i organizowaniu imprez, uroczystości szkolnych, występowanie w ważnych sprawach z petycjami do Rady Miejskiej, Radnych, Prezydenta,

17 Współpraca z Radą Rodziców:
podejmowanie inicjatyw dotyczących życia szkoły i ich opiniowanie, wspieranie działalności wychowawczej, opiniowanie pracy nauczycieli opiniowanie dokumentów regulujących prace szkoły (programy nauczania, zestawy podręczników, projekt budżetu, zmiany w statucie oraz WSO)

18 Współpraca z władzami lokalnymi:
Władze lokalne: - zapoznanie uczniów z pracą urzędów; - nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji: - „drzwi otwartych szkoły” - uroczystości szkolnych; - dofinansowanie do projektów edukacyjnych i sportowych; - sponsorowanie nagród w konkursach organizowanych przez szkołę; - promocja szkoły na stronach Gminnego Portalu Internetowego.

19 organizowanie spotkań dzieci i młodzieży szkolnej z przedstawicielami władz gminy celem poznania problemów i potrzeb mieszkańców całej gminy itp. zwracanie się o pomoc w pozyskiwaniu materiałów dotyczących historii, ekologii i bieżących spraw naszej gminy, zwracanie się z różnego rodzaju petycjami lub opiniami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem szkół, udział przedstawicieli władz samorządowych w uroczystościach szkolnych, bieżące konsultacje z przedstawicielami władz samorządowych dotyczące funkcjonowania szkoły, udział dyrektora w posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy, współpraca z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

20 Zakres współpracy Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna - działania profilaktyczne ze strony policji i straży miejskiej (prelekcje dla uczniów i rodziców); - przeprowadzanie różnorodnych akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na uczniów; sposoby zapobiegania - praca policjanta w Zespole Wychowawczym działającym w szkole; - zabezpieczenia większych uroczystości szkolnych; - pomoc w przygotowaniu uczniów i przeprowadzaniu egzaminu na kartę rowerową; - wycieczki do komisariatu – poznawanie pracy policjantów. - wycieczki i prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym; - udział uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych i wiedzy organizowanych pod patronatem tych instytucji.

21 Zakres współpracy nadzorowanie i kontrola umiejętności praktycznych uczniów w ramach przygotowania do uzyskania karty rowerowej, poznanie zagrożeń cywilizacyjnych i nabycie umiejętności właściwego zachowania się w kontakcie z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwopalnymi, wybuchowymi i niewypałami, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, pogadanki o bezpieczeństwie przed wszystkimi dłuższymi przerwami w szkole, tj. przed przerwą świąteczną, przed feriami zimowymi, przed wakacjami, pogadanka o bezpieczeństwie dla uczniów klasy I rozpoczynających I etap edukacyjny, przeprowadzana na początku roku szkolnego, pogadanka o bezpieczeństwie dla uczniów klasy IV, którzy rozpoczynają II etap edukacyjny, przeprowadzana na początku roku szkolnego,

22 Zakres współpracy obecność policjanta podczas Dnia Profilaktyki – pogadanki tematyczne współpraca w zakresie organizowania zajęć dla uczniów w ramach miasteczka ruchu drogowego – sprawdzian praktyczny przed uzyskaniem karty rowerowej, zaopatrzenia uczniów w opaski odblaskowe, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przed wycieczkami szkolnymi – kontrola przewoźnika, zabezpieczenie przed osobami nieznajomymi.

23 Zakres współpracy diagnozowanie uczniów z problemami w nauce,
Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna diagnozowanie uczniów z problemami w nauce, pomoc w rozpoznawaniu kłopotów wychowawczych, organizowanie zajęć integracyjnych, pogadanki dla uczniów i rodziców, praca z uczniem zdolnym badania logopedyczne Ośrodek Opieki - współpraca ze szkołą i środowiskiem domowym ucznia; - dofinansowanie do wyjazdów sportowych oraz wypoczynku zimowego i letniego; Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - rozpoznanie środowiska ucznia; - finansowanie obiadów najbardziej potrzebującym; - udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej; - dofinansowanie do wyjazdów uczniom z rodzin ubogich; - wspieranie rodzin potrzebujących pomocy;

24 Zakres współpracy Polski Czerwony Krzyż - zajęcia praktyczne dla uczniów i nauczycieli dotyczące umiejętności udzielania pierwszej pomocy; - udział w happeningach zdrowotnych organizowanych w szkole; - wspólna zbiórka darów dla najbardziej potrzebujących Zakład Opieki Zdrowotnej - kontrolowanie stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej, - kwalifikowanie dzieci na zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, - zapraszanie pielęgniarki, omawianie spraw związanych z higieną ciała, - kontrola higieny uczniów, - dofinansowanie do konkursów zdrowotnych, - współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie dbania o profilaktykę jamy ustnej i czystości. - dofinansowania do spektakli profilaktycznych; - dofinansowania do wyjazdów sportowych-profilaktycznych;

25 Zakres współpracy Dom Pomocy Społecznej: - odwiedzanie ludzi starszych przez uczniów naszej szkoły; - świąteczne kartki wykonywane przez dzieci; - Jasełka przedstawiane przez uczniów; - drobne upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka.

26 Zakres współpracy Biblioteka Miejska: - wystawy okazjonalne; - koncerty muzyczne; - występy artystyczne uczniów szkoły, - spektakle teatralne; - udział uczniów i nauczycieli w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez BM; - lekcje biblioteczne; - włączenie znanych ludzi do akcji organizowanej przez szkołę ,, Cała Polska czyta dzieciom”; - spotkania z ciekawymi ludźmi. Ognisko Muzyczne - wspólne organizowanie koncertów muzycznych odbywających się w auli szkoły, a skierowanych do wszystkich mieszkańców miasta Muzea - lekcje muzealne - udział pana dyrektora w akcji organizowanej przez szkołę ,, Cała Polska czyta dzieciom”

27 Zakres współpracy Placówki oświatowe (szkoły i przedszkola) - organizowanie konkursów gminnych i powiatowych; - spektakle teatralne dla dzieci z przedszkoli; - konkursy plastyczne dla przedszkoli; - ,,Dzień Otwarty Szkoły” - zapraszanie dzieci z przedszkoli na prezentacje multimedialne przygotowane przez szkołę; - udział szkół i przedszkoli w happeningu zdrowotnym;

28 Zakres współpracy Koła, Kluby itp.
- organizowanie leśnych lekcji; - dokarmianie zwierząt i ptaków; - zajęcia dotyczące ekologii Organizowanie zawodów sportowych, Sponsorowanie przez klub nagród dla sportowców. Instytucje i organizacje wspierające edukację ekologiczną. - wspólne działania ekologiczne dotyczące segregacji śmieci; - wycieczki edukacyjne; - udział w programach ekologicznych: „Sprzątanie Świata”, „Ratujmy kasztanowce”, „Dzień Kasztanowca”, ,, Segregujmy śmieci”.

29 Zakres współpracy Parafie Udział księży w uroczystościach szkolnych,
udział uczniów w uroczystościach kościelnych, udział uczniów oraz nauczycieli w rekolekcjach parafialnych, akcje charytatywne pomoc w zorganizowaniu wigilii w szkole Media - Publikowanie informacji o imprezach odbywających się na terenie szkoły na łamach prasy lokalnej: Kuriera Poranny, Gazety Współczesnej, Gazety Wyborczej, na stronach Białystokonline czy Wrót Podlasia,

30 PRZEWIDYWANE EFEKTY: 1. Pozyskanie funduszy na rozwój placówki. 2. Wyposażenie uczniów w podręczniki. 3. Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu poruszanych tematów: (zdrowie, ochrona środowiska, regionalizm itp.). 4. Szacunek dla pracy innego człowieka. 5. Poszanowanie godności człowieka. 6. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą. 7. Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.


Pobierz ppt "Współpraca ze środowiskiem lokalnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google