Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Welcome to the Committee of the Regions European Union LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG RO Regionsudvalget CS DA DE ET EL EN FR IT LV ES Comité de las.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Welcome to the Committee of the Regions European Union LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG RO Regionsudvalget CS DA DE ET EL EN FR IT LV ES Comité de las."— Zapis prezentacji:

1 Welcome to the Committee of the Regions European Union LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG RO Regionsudvalget CS DA DE ET EL EN FR IT LV ES Comité de las Regiones Výbor regionů Ausschuss der Regionen Regioonide Komitee Επιτροπή των Περιφερειών Committee of the Regions Comité des Régions Comitato delle regioni Reģionu komiteja Regionų komitetas Régiók Bizottsága Kumitat tar-Reġjuni Comité van de Regio's Komitet Regionów Comité das Regiões Výbor regiónov Odbor regij Alueiden komitea Regionkommittén Comitetul Regiunilor Комитет на регионите

2 Komitet Regionów Zgromadzenie polityczne przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych Unii Europejskiej

3  Pełnienie funkcji rzecznika samorządów lokalnych i regionalnych w procesie opracowywania prawodawstwa unijnego (70% przepisów wdrażanych jest na szczeblu lokalnym i regionalnym)  Przybliżanie Unii obywatelom i rozpowszechnianie kultury pomocniczości  Odgrywanie roli forum, na którym regiony i miasta mogą dzielić się wzorcowymi rozwiązaniami i uczestniczyć w dialogu z instytucjami europejskimi Jaka jest rola Komitetu Regionów?

4 KR w skrócie  Utworzenie Komitetu na mocy traktatu z Maastricht (1993), pierwsza sesja plenarna w marcu 1994 r.  344 członków – przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, oraz 344 zastępców  27 delegacji krajowych  6 komisji tematycznych  4 grupy polityczne

5 Członkowie KR-u 344 członków i 344 zastępców Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy.... 24 Hiszpania, Polska...................... 21 Rumunia............................ 15 Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja, Holandia, Portugalia, Szwecja, Węgry........ 12 Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, Słowacja.... 9 Estonia, Łotwa, Słowenia................. 7 Cypr, Luksemburg..................... 6 Malta............................... 5

6 Członkowie KR-u  Przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych proponowani przez państwa członkowskie  Formalne powołanie członków KR-u przez Radę Unii Europejskiej  Pięcioletnia kadencja, odnawialny mandat

7 Grupy polityczne NIEZRZESZENI PPEPSE ALDE EA PPE E Europejska Partia Ludowa PSE Partia Europejskich Socjalistów ALDE Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz EuropyEA P Przymierze Europejskie

8  Przewodniczący reprezentuje Komitet i nadzoruje jego prace, kieruje sesjami plenarnymi i reprezentuje Komitet na zewnątrz  Obecna przewodnicząca (2010–2012): Mercedes BRESSO (PSE/IT), przewodnicząca włoskiego regionu Piemont  Obecny pierwszy wiceprzewodniczący (2010–2012): Ramón Luis VALCARCEL SISO (PPE/ES), przewodniczący autonomicznego regionu Murcja  Przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący są wybierani przez członków Komitetu na dwuipółletnią kadencję  Ponadto wybierany jest jeden wiceprzewodniczący z każdego państwa członkowskiego Ramón Luis Valcárcel Siso Mercedes Bresso Przewodniczący

9

10  W skład Prezydium wchodzi 60 członków (liczba przedstawicieli poszczególnych państw odzwierciedla ich demografię i układ sił politycznych): przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący jeden wiceprzewodniczący z każdego państwa członkowskiego czterech przewodniczących grup politycznych 27 innych członków  Prezydium organizuje prace KR-u: zbiera się siedem razy w roku ustala porządek obrad sesji plenarnych określa program polityczny KR-u przydziela opinie komisjom podejmuje decyzje o przygotowaniu opinii z inicjatywy własnej Prezydium

11  Ogół członków KR-u zbiera się na sesjach plenarnych  Pięć razy w roku  Przyjmowanie opinii oraz debaty polityczne Sesje plenarne

12  COTER – Komisja Polityki Spójności Terytorialnej  ECOS – Komisja Polityki Gospodarczej i Społecznej  ENVE – Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii  EDUC – Komisja Kultury, Edukacji i Badań Naukowych  CIVEX – Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych  NAT – Komisja Zasobów Naturalnych  CAFA – Komisja Spraw Finansowych i Administracyjnych Komisje

13 WNIOSEK WSPÓŁDECYZJA KONSULTACJA KR w unijnym procesie decyzyjnym Komisja EuropejskaParlament EuropejskiRada UE DECYZJA Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

14  Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna  Edukacja i młodzież  Kultura  Zdrowie publiczne  Sieci transeuropejskie  Ochrona ludności  Transport  Zatrudnienie  Sprawy socjalne  Ochrona środowiska  Kształcenie zawodowe  Energia  Zmiany klimatyczne  Turystyka Konsultacja jest obowiązkowa w następujących dziedzinach: Konsultacja obowiązkowa

15  Parlament Europejski, Rada lub Komisja mogą, jeśli chcą, zasięgać opinii KR-u również w wypadkach, gdy konsultacja nie jest obowiązkowa; opinia taka włączona zostanie do procedury prawodawczej  KR może wydawać opinie z inicjatywy własnej, ilekroć uzna to za stosowne  KR może postanowić o wydaniu opinii, jeśli zwrócono się o nią również do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i jeśli uzna, że kwestia dotyczy szczególnych interesów lokalnych i regionalnych Konsultacja fakultatywna

16 1.Wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji o sporządzenie opinii 2.Przydzielenie wniosku przez Prezydium właściwej komisji KR-u 3.Wyznaczenie sprawozdawcy komisji KR-u i rozpoczęcie prac 4.Przedstawienie pierwszego projektu opinii w komisji KR-u 5.Dalsza praca sprawozdawcy nad opinią 6.Dyskusja, wprowadzenie poprawek oraz przyjęcie opinii przez komisję KR-u 7.Przyjęcie opinii na sesji plenarnej oraz publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Powstawanie opinii

17 1.PLATFORMA MONITOROWANIA PROCESU LIZBOŃSKIEGO  Odnowienie strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia w marcu 2005 r.  Inauguracja Platformy Monitorowania Procesu Lizbońskiego przez KR w dniu 1 marca 2006 r. Cel: zapewnienie zaangażowania władz wszystkich szczebli w realizację strategii lizbońskiej  Stanowi dla władz lokalnych i regionalnych platformę do dyskusji i wymiany wzorcowych rozwiązań w zakresie pobudzania wzrostu i tworzenia miejsc pracy  Zdaje coroczne sprawozdanie podczas wiosennego szczytu Rady Europejskiej z postępów na szczeblu lokalnym i regionalnym SIECI I DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU REGIONÓW

18 2. SIEĆ MONITORUJĄCA PRZESTRZEGANIE ZASADY POMOCNICZOŚCI  Zasada pomocniczości: podejmowanie decyzji na szczeblu możliwie najbliższym obywatelowi  Bliskość obywatela główną troską przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych  W czerwcu 2007 r. KR ustanowił Sieć Monitorującą Przestrzeganie Zasady Pomocniczości w celu badania dokumentów legislacyjnych Komisji Europejskiej pod kątem ich zgodności z zasadą pomocniczości  Interaktywny portal internetowy zapewniający władzom lokalnym i regionalnym dostęp do informacji na temat procedury prawodawczej UE, wymianę wzorcowych rozwiązań oraz przedstawianie stanowiska SIECI I DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU REGIONÓW

19 3.GRUPA EKSPERTÓW DS. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (EUWT)  Nowy instrument prawny (z sierpnia 2007 r.) ułatwiający transgraniczną, międzyregionalną i transnarodową współpracę między władzami lokalnymi i regionalnymi  Nadaje status prawny takim ugrupowaniom: możliwość ustanawiania sekretariatów oraz posiadania środków własnych  KR informuje, propaguje i śledzi tworzenie EUWT; grupa ekspertów stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz wzorcowych rozwiązań  Pierwsze EUWT (styczeń 2008 r.): Eurometropolia Lille-Kortrijk-Tournai (francusko-belgijski rozwój regionalny)

20 SIECI I DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU REGIONÓW 4.OPEN DAYS – EUROPEJSKI TYDZIEŃ REGIONÓW I MIAST  Organizowany dorocznie w pierwszym tygodniu października wspólnie przez KR oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej  Reprezentowanych jest ponad 200 regionów i miast; obecni są także przedstawiciele sektora bankowego, świata biznesu oraz społeczeństwa obywatelskiego – w sumie ok. 5 tys. uczestników  Ok. 130 seminariów oraz innych wydarzeń w Brukseli, a ponadto 230 w regionach i miastach  „Meeting Place”: specjalna wystawa oraz okazja do nawiązania kontaktów między przedstawicielami sektora prywatnego oraz miast i regionów

21  KR może wnieść do Trybunału Sprawiedliwości sprawę w obronie swych prerogatyw  KR może wnieść sprawę o niezgodność aktu prawnego z zasadą pomocniczości  Kadencja członków wydłuża się z 4 do 5 lat  Poszerzenie zakresu dziedzin, w których zasięgana jest opinia Komitetu KR a traktat z Lizbony

22 Trochę historii 1992Traktat z Maastricht: utworzenie KR-u 19941. sesja plenarna w Brukseli 1995Zwiększenie liczby członków KR-u ze 189 do 222 (po rozszerzeniu UE do 15 państw) 1997Traktat z Amsterdamu: umocnienie roli KR-u (rozszerzenie zakresu konsultacji obowiązkowej oraz funkcja doradcza wobec Parlamentu Europejskiego) 2003Traktat z Nicei: członkowie KR-u muszą posiadać mandat wyborczy lub być politycznie odpowiedzialni przed obieralnym zgromadzeniem 2004Zwiększenie liczby członków KR-u z 222 do 317 (po rozszerzeniu UE do 25 państw) 2004Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy: umocnienie politycznej roli KR-u i jego pozycji wśród unijnych instytucji 2007Zwiększenie liczby członków KR-u z 317 do 344 (po rozszerzeniu UE do 27 państw) 2009Traktat z Lizbony wzmacnia status i rolę polityczną KR-u

23 Struktura organizacyjna PRZEWODNICZĄCY i Gabinet Sekretarz generalny Służby wspólne (KR-u i EKES-u) Sekretariaty grup politycznych Dyrekcja Prac Konsultacyjnych Dyrekcja Komunikacji, Prasy i Protokołu Dyrekcja AdministracjiDyrekcja Kancelarii i Spraw Prawnych


Pobierz ppt "Welcome to the Committee of the Regions European Union LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG RO Regionsudvalget CS DA DE ET EL EN FR IT LV ES Comité de las."

Podobne prezentacje


Reklamy Google