Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rady Europy nie należy mylić z Radą Unii Europejskiej ani Radą Europejską.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rady Europy nie należy mylić z Radą Unii Europejskiej ani Radą Europejską."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Rady Europy nie należy mylić z Radą Unii Europejskiej ani Radą Europejską.

4

5 M IĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA RZĄDOWA SKUPIAJĄCA PRAWIE WSZYSTKIE PAŃSTWA E UROPY ORAZ KILKA PAŃSTW SPOZA TEGO KONTYNENTU TAKICH JAK A RMENIA CZY A ZERBEJDŻAN. Jej głównym celem jest osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny (art. 1a Statutu Rady Europy). Realizując tak określony cel organizacja ta zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury.

6 S KŁAD R ADY E UROPEJSKIEJ W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich, a także jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Jeżeli wymaga tego porządek obrad, członkowie Rady Europejskiej mogą podjąć decyzję, że będzie im towarzyszył jeden z ministrów, a przewodniczącemu Komisji - członek Komisji.

7 S KŁAD R ADY E UROPEJSKIEJ

8 J AK D ZIAŁA R ADA E UROPEJSKA ? Rada Europejska zbiera się dwa razy w ciągu półrocza. Gdy wymaga tego sytuacja, przewodniczący Rady Europejskiej może podjąć decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia. Rada Europejska podejmuje decyzje zazwyczaj w drodze konsensusu, jednak traktaty przewidują kilka sytuacji, kiedy podejmuje decyzje w drodze głosowania. Przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji nie biorą udziału w głosowaniu. W razie głosowania każdy z członków Rady Europejskiej może otrzymać pełnomocnictwo od co najwyżej jednego pozostałego członka. Rada Europejska podejmuje większością zwykłą decyzje w sprawach proceduralnych i uchwala regulamin wewnętrzny.

9 R ADA E UROPY

10 -Dania -Belgia -Francja -Holandia -Irlandia -Luksemburg -Norwegia -Szwecja -Wielka Brytania -Włochy

11 Grecja (9 sierpnia 1949) Grecja Turcja (9 sierpnia 1949) Turcja Islandia (9 marca 1950) Islandia Niemcy (13 lipca 1950) Niemcy Austria (16 kwietnia 1956) Austria Cypr (24 maja 1961) Cypr Szwajcaria (6 maja 1963) Szwajcaria Malta (29 kwietnia 1965) Malta Portugalia (22 września 1976) Portugalia Hiszpania (24 listopada 1977) Hiszpania Liechtenstein (23 października 1978) Liechtenstein San Marino (16 października 1988) San Marino Finlandia (5 maja 1989) Finlandia Węgry (6 listopada 1990) Węgry Polska (26 listopada 1991) Polska Bułgaria (7 maja 1992) Bułgaria Estonia (14 maja 1993) Estonia Litwa (14 maja 1993) Litwa Słowenia (14 maja 1993) Słowenia Czechy (30 czerwca 1993) Czechy Słowacja (30 czerwca 1993) Słowacja Rumunia (7 października 1993) Rumunia Andora (10 października 1994) Andora Łotwa (10 lutego 1995) Łotwa Albania (13 lipca 1995) Albania Mołdawia (13 lipca 1995) Mołdawia Macedonia (9 listopada 1995) Macedonia Ukraina (9 listopada 1995) Ukraina Rosja (28 lutego 1996) Rosja Chorwacja (6 listopada 1996) Chorwacja Gruzja (27 kwietnia 1999) Gruzja Armenia (25 stycznia 2001) Armenia Azerbejdżan (25 lutego 2001) Azerbejdżan Bośnia i Hercegowina (24 kwietnia 2002) Bośnia i Hercegowina Serbia (3 kwietnia 2003) Serbia Monako (5 października 2004) Monako Czarnogóra (11 maja 2007) Czarnogóra

12 Cele i zadania Rady Europy są sformułowane w statucie. Z każdym szczytem Rady głowy państw starają się stawiać sobie nowe cele do realizacji, które stwarzałyby większą gwarancję bezpieczeństwa.

13 -ochrona praw człowieka, -bronienie demokracji parlamentarnej i rządów prawa, -uświadamianie i podnoszenie wartości europejskiej tożsamości kulturowej, -rozwiązywanie problemów stojących przed europejskim społeczeństwem, -rozwój politycznego partnerstwa z nowymi europejskimi demokracjami, -pomoc państwom Europy Centralnej i Wschodniej w zakresie reform politycznych, ustawodawczych i konstytucyjnych.

14 -rozwijanie porozumień o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicenia praktyki społecznej i prawnej poszczególnych państw, -promowanie świadomości europejskiej tożsamości opartej na wspólnych wartościach.

15 Organizacja ta pełni również poniekąd funkcję edukacyjną-przekazuje bowiem społeczeństwu wiedzę w takich dziedzinach jak prawa człowieka, demokracja lokalna, kultura i środowisko. Wyznaje system wartości, który powinien przestrzegać każdy demokratyczny kraj.

16 Komitet Ministrów – organ decyzyjny, składający się z ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich lub ich przedstawicieli; Komitet Ministrów Zgromadzenie Parlamentarne – organ doradczy składający się z parlamentarzystów delegowanych przez parlamenty narodowe; Zgromadzenie Parlamentarne Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy – organ doradczy w zakresie samorządności lokalnej i regionalnej. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy Sekretarz Generalny Rady Europy Komisarz Praw Człowieka Rady Europy

17 Polska podpisała Konwencję 26 XI 1991, a więc w dniu przystąpienia. Ratyfikacji dokonano 15 XII 1992, a wejście w życie nastąpiło 19 I 1993, a więc w chwili złożenia Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy dokumentów ratyfikacyjnych.

18 Polska już od chwili przystąpienia do Rady Europy stała się liderem wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie liczby podpisywanych i ratyfikowanych konwencji Rady.

19 Polska ratyfikowała dotychczas 89 konwencji Rady Europy. Istotne znaczenie miało w szczególności ratyfikowanie europejskiej Konwencji o : - zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu degradującemu traktowaniu, karaniu (1994), - Europejskiej Karty Społecznej (1997) - ramowej Konwencji o ochronie mniejszości narodowych (2000).

20 Członkostwo Polski w Radzie było jedną z najważniejszych zewnętrznych przemian demokratycznych w Polsce po 1989 r. i transformacji jej systemu prawnego. Niektóre normy Konstytucji z 1997 r. w odniesieniu do praw i wolności obywatelskich są wręcz bezpośrednim przeniesieniem norm zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

21 Standardy Rady miały też istotne znaczenie w tworzeniu nowoczesnych przepisów, m.in.: -w dziedzinie prawa karnego, -prawa cywilnego, -prawa administracyjnego, -prawa gospodarczego -przy nadawaniu kształtu prawnego samorządowi terytorialnemu.

22

23 Rada Europy odgrywa bardzo ważną rolę w życiu Europejczyków. Mechanizm sądowy utworzony na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka pozwala na dochodzenie swoich podstawowych praw większości mieszkańców Starego Kontynentu.

24 Kandydaci do wstąpienia: Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Gruzja. Języki oficjalne: Język francuski i angielski.


Pobierz ppt "Rady Europy nie należy mylić z Radą Unii Europejskiej ani Radą Europejską."

Podobne prezentacje


Reklamy Google