Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY LOGISTYKI Wydział Mechaniczny kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji rok akad. 2013 / 201 4 Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY LOGISTYKI Wydział Mechaniczny kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji rok akad. 2013 / 201 4 Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI Instytut."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY LOGISTYKI Wydział Mechaniczny kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji rok akad. 2013 / 201 4 Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Budynek B 5, pok. 14

2 Zakres merytoryczny przedmiotu 1. Nabycie wiedzy z obszarów:  definicji, genezy, istoty logistyki,  roli i miejsca logistyki w przedsiębiorstwach różnego typu  procesów współpracy i integracji w łańcuchach dostaw dla odnoszenia pożądanych efektów ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstwa 2. Nabycie umiejętności:  identyfikowania problemów jakie mogą zakłócać efektywne funkcjonowanie procesów logistycznych  oceny poziomu funkcjonowania systemu logistycznego  zastosowania algorytmów analizowania i oceny alternatywnych rozwiązań logistycznych

3 Program wykładów 1.Istota i założenia koncepcji logistycznych 2.Systemy logistyczne 3.Strategie logistyczne 4.Logistyka zaopatrzenia 5.Logistyka produkcji 6.Logistyka dystrybucji 7.Opakowania w systemach logistycznych 8.Systemy automatycznej identyfikacji w logistyce 9.EDI w logistyce 10.Systemy transportu bliskiego i magazynowania 11.Systemy transportu dalekiego 12.Centra logistyczne 13.Zarys ekologistyki 14.Logistyki fakultatywne - przykłady

4 Podstawowa literatura do wykładu 1.Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S.: „Logistyka”; Biblioteka Logistyka; ILiM, Poznań 2009. 2.Korzeń Z. : „Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania” T. I i II. Biblioteka Logistyki. Poznań 1998/99. 3.Nowakowski T. (red.): „Systemy logistyczne. Tom I i II”. Difin, Warszawa 2011. 4.Pfohl H. Ch. : „Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania”. Biblioteka Logistyki. Poznań 1998. 5.Abt S. : „Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie”; PWE, Warszawa 1998. 6.Christopher M. : „Strategia zarządzania dystrybucją. Praktyka logistyki biznesu.”; Agencja Wydawnicza „PLACET”, Warszawa 1996. 7.Blaik P.: „Logistyka”; PWE; Warszawa 2001. 8.Ballou R. H., Busines Logistics / Supply Chain Management; Pearson Education, Inc., Upper Sadldle River, New Jersey, 2004.

5 Prasa specjalistyczna Czasopismo „LOGISTYKA” www.czasopismologistyka.pl Logistyka i Jakość www.laj.pl Nowoczesny Magazyn Transport i Spedycja Eurologistics www.eurologistics.pl Polska Gazeta Transportowa www.pgt.plwww.pgt.pl LogForum www.logforum.wsl.com.pl www.logforum.wsl.com.pl

6 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki. Cele i założenia szczegółowe. Fazy rozwoju logistyki. Podstawowe problemy i dylematy logistyki. Zakres zastosowań.

7 Czasy ery nowożytnejCzasy ery starożytnej Narodziny Chrystusa Teoria i praktyka logistyki Praktyczne działania mające charakter działań logistycznychMyśl logistyczna ery nowożytnej Logistyka „uśpiona” XVIII w.p.n.e. 0 n. e. Logistyka wojskowa (starożytność). Dwa nurty: amerykański i europejski. ISTOTA „dostarczyć wojskom wszystkiego, co jest niezbędne do życia i walki, zabrać wszystko zbędne, co walce przeszkadza”. W Polsce od 1914r. (w literaturze od 1968r) Logistyka cywilna - ruch i operowanie produktami z miejsca wytworzenia do miejsca konsumpcji. Etap I – dystrybucja fizyczna (lata 60-70): * rozszerzenie asortymentów, * wzrost stawek przewozowych, * wytwarzanie produktów o wyższej wartości. Etap II – zintegrowane zarządzanie logistyczne (lata 70-80) * deregulacja transportu, * pojawienie się globalnej konkurencji, * poszukiwanie źródeł dostaw za granicą, * czynniki ekonomiczne. Etap III – zarządzanie łańcuchem dostaw (od lat 80-90): * łańcuch dostaw/rurociąg logistyczny (łańcuch logistyczny), * efektywna obsługa klienta (ECR).

8 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki W starożytnym Rzymie logistikas oznaczało zaopatrzenie legionów w środki do życia, co praktycznie wiązało się z planowaniem tras przemieszczania legionów tak, aby w pobliżu miejsc postoju znajdowały się pastwiska dla bydła.

9 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki Cesarz bizantyjski Leontos VI (886 – 911) traktował logistykę (po taktyce i strategii) jako trzecią z nauk o prowadzeniu wojny uważając, że jest rzeczą logistyki: żeby żołd był wypłacony, wojsko odpowiednio uzbrojone i uszeregowane, wyposażone w działa i sprzęt wojenny, żeby potrzeby wojska były dostatecznie i w odpowiednim czasie zaspokojone, każda wyprawa wojenna odpowiednio przygotowana tzn.: – przestrzeń i czas odpowiednio obliczone, –obszar oszacowany z uwzględnieniem ruchów wojsk, a także siły oporu przeciwnika.

10 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki Napoleon Bonaparte (1807) – Ostróda: Powołał 5 batalion taboru konnego, które zastąpiły cywilne przedsiębiorstwa zaopatrzenia wojsk – utworzył jednostki logistyczne wojska Obecnie – 5 Pułk Dowodzenia i Wsparcia Armii Francuskiej (w 1992 r. w 185 rocznicę utworzenia – defilada w Ostródzie)

11 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki Antoin-Henry Baron de Jomini (1837) Traite d l’art de guerre Logistyka - „praktyczna sztuka i stosowana nauka planowania i prowadzenia ruchów wojsk oraz ich zaopatrzenia”.

12 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki Określenie „logistique“ obejmowało: wyszukiwanie prostych kwater dla służb wojskowych niższej rangi, zapewnienie utrzymania i jednolitego umundurowania wraz z niezbędnym wyposażeniem wojskowym, zaopatrzenie, administrowanie i rozdział sprzętu wojskowego i technicznego, a więc broni, amunicji, koni i wozów, części zapasowych dla broni i wozów oraz sprzętu dla koni, organizację wyposażenia jednostek medycznych i sanitarnych.

13 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki II Wojna Światowa - Ministerstwo Obrony USA: powołanie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów do rozwiązywania problemów logistycznych. 1955r. – „Note on the Formulation of the Theory of Logistics”. 1975r. – Pojęcie „logistyka” pojawia się w odniesieniu do gospodarki cywilnej.

14 Zakres merytoryczny przedmiotu Przykład: Konsument w USA i Korei Płd. Kupuje odtwarzacz DVD i oprogramowanie komputerowe Konsument w:DVDSofwareSuma Korea Płd.250 $500 $750 $ USA400 $300 $700 $ 1 450 $ Konsument w:DVDSofwareSuma Korea Płd.250 $350 $ ( import USA) 600 $ USA300 $ (import Korea) 300 $600 $ 1 200 $ 1. Tylko towary lokalne 2. Towary z importu (tani transport)

15 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki.

16 Logistyka jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy na styku techniki, informatyki i ekonomii, która integruje przepływy strumieni towarów, informacji im towarzyszącej i kapitału, w celu podniesienia produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

17 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki Celem „business logistics” jest dążenie do osiągnięcia optymalnej koordynacji przepływu materiałów, surowców, czynności związanych z magazynowaniem, czynności manipulacyjnych towarów, problemów dotyczących opakowania, magazynowania i przepływu wyrobów gotowych do ich ostatecznych odbiorców.

18 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki

19 Na treść logistyki składa się integracja dwóch lub więcej rodzajów działalności w celu planowania, realizacji i kontroli efektywności przepływu surowców i materiałów w procesie tworzenia zapasów materiałowych i zapasów wyrobów gotowych w trakcie ich przepływu z miejsc pozyskiwania do miejsc konsumpcji. (National Coucil of Physical Distribution Management)

20 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki „Logistyka” służy opisowi wszystkich problemów i procesów służących pokonaniu przestrzeni i czasu nie tylko w skali przedsiębiorstwa, lecz również w szerszej skali.

21 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki. Logistyka jest częścią procesu łańcucha dostaw, która obejmuje: planowanie sterowanie wydajnością oraz skutecznością przepływu i przechowywania dóbr i odpowiadającej im informacji od źródła (miejsca powstania dobra) do ujścia (miejsca konsumpcji lub użytkowania) z zamiarem spełnienia oczekiwań klientów.

22 Zintegrowany łańcuch logistyczny – podstawowe definicje PRODUCENCI DOSTAWCY HURTOWNICY DETALIŚCI KONSUMENCI (RYNEK) PRZEPŁYW INFORMACJI POWTÓRNE ZAGOSPODAROWANIE PRZEPŁYW KAPITAŁU PRZEPŁYW PRODUKTÓW

23 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki

24 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Schemat strukturalny logistyki i poziomy jej działania

25 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Poziom operacyjny obejmuje przepływy materiałowe w sferze zaopatrywania, produkcji, magazynowania, dystrybucji i recyrkulacji. Poziom taktyczny obejmuje przepływy informacyjne Poziom strategii obejmuje działania decyzyjne w sferze logistycznego zarzą- dzania.

26 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Obszary działań logistycznych: 1.Obsługa zamówień i zarządzanie przepływami materiałowymi. 2.Magazynowanie dóbr rzeczowych. 3.Tworzenie infrastruktury magazynowej. 4.Transport materiałów. 5.Gospodarka opakowaniami.

27 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Obsługa zamówień i zarządzanie przepływami materiałowymi: Przekazywanie i realizacja zamówień handlowych dotyczących materiałów; Opracowanie zleceń materiałowych; Analiza zamówień materiałowych; Wykorzystywanie środków informacji w obsłudze zamówień i zarządzaniu przepływami materiałowymi; Sterowanie przepływami produkcji i dystrybucji; Zarządzanie przepływami produkcji i dystrybucji.

28 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Magazynowanie dóbr rzeczowych: Ustalenie struktury i ilości towarów przeznaczonych do magazynowania; Ustalenie wielkości dostaw oraz cyklu dostaw; Ustalenie poziomów norm zasobów magazynowania; Określenie poziomów „zapasów bezpieczeństwa”; Ustalenie sposobów kontroli stanu zapasów materiałowych; Sporządzenie prognoz potrzeb materiałowych.

29 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Tworzenie infrastruktury magazynowej: Wybór lokalizacji, charakteru, potencjału i wielkości obszaru obsługiwanego przez magazyny; Projektowanie systemów magazynowych; Dobór wyposażenia technicznego dla potrzeb składowania i czynności magazynowych; Synteza układów automatycznej identyfikacji ładunków i elektronicznej wymiany informacji; Eksploatacja magazynów i ich infrastruktury; Dobór technologii magazynowania;

30 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Tworzenie infrastruktury magazynowej (c.d.) : Organizacja obsługi środków transportu w magazynach oraz ich otoczeniu; Organizacja prac związanych z komisjonowaniem materiałów (kompletowanie, sortowanie, kodowanie itp.); Organizacja pracy personelu; Przyjmowanie, wydawanie i przetwarzanie informacji zawartych w dokumentach obrotu towarowego.

31 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Transport materiałów: Dobór środków transportowych do określonych zadań przemieszczania i manipulacji materiałów; Ustalenie warunków automatyzacji i robotyzacji procesów przeładunku i transportu materiałów; Organizacja przewozów kombinowanych; Organizacja procesu spedycji; Optymalizacja łańcuchów transportowych.

32 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Gospodarka opakowaniami Ustalenie warunków spełniania funkcji logistycznych przez opakowania; Tworzenie normowo opakowanych jednostek ładunkowych (pakiety, pojemniki, palety, kontenery); Gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi oraz recycling opakowań zużytych.

33 Istota i założenia koncepcji logistycznych Fazy rozwoju logistyki

34

35 Główne problemy współczesnej logistyki Ważne kierunki rozwoju badań nad przestrzennym rozwojem logistyki: –zróżnicowanie przestrzenne zagospodarowania regionów na świecie, –rozwój sieci logistycznej w aglomeracjach miejskich, –wpływ logistykochłonności regionów na efektywność rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami.

36 Główne problemy współczesnej logistyki Ważne zadania logistyki międzynarodowej: –oferowanie klientom na całym świecie niepowtarzalnych wartości, –dostosowanie do środowisk narodowych o zróżnicowanej kulturze, różnych systemach gospodarczych i politycznych, odmiennej infrastrukturze, –zarządzanie rozbudowaną siecią.

37 Główne problemy współczesnej logistyki Najważniejsze obszary zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie udziału w europejskich łańcuchach dostaw, m.in: –udoskonalenie metod obsługi transportowej i magazynowej przedsiębiorstwa, –zmiany w wielkości i strukturze nakładów na infrastrukturę logistyczną, –kryteria wyboru dostawców ze względu na rozwój logistyki międzynarodowej.

38 Kolejny wykład Systemy logistyczne


Pobierz ppt "PODSTAWY LOGISTYKI Wydział Mechaniczny kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji rok akad. 2013 / 201 4 Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google