Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIKA, TECHNOLOGIA i INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIKA, TECHNOLOGIA i INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIKA, TECHNOLOGIA i INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA
PIOTR LUBIŃSKI Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania ul. Strzelecka 11 pok.312

2 WIADOMOŚCI WSTĘPNE LITERATURA: Fijałkowski Janusz
Fijałkowski Janusz Transport wewnętrzny w systemach logistycznych Wyd. Politechniki Warszawskiej 2003 (tylko czytelnia – 1 egzemplarz) Polański Alojzy Mechanizacja wewnętrznego transportu PWN W-wa 1978 (Wilda?) Wojciechowski Krystyn Transport wewnątrzzakładowy Wyd. PP 1979

3 Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G.
WIADOMOŚCI WSTĘPNE Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G. Opakowania w systemach logistycznych Wyd. ILiM 2001 Pr. zbiorowa Zarządzanie gospodarką magazynową Wyd. PWE 1997 Mat. dydaktyczne ILiM Zarządzanie transportem Wyd. ILiM 1994 Rybarczyk R. Środki transportu bliskiego i magazynowania Wyd. PP 2009 (Księgarnie)

4 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Korzeń Zb.
Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania tom 1 i 2 Wyd. ILiM 1998 Fechner I. Centra logistyczne cel-realizacja-przyszłość Wyd. ILiM Poznań 2004 Dzieło zbiorowe Poradnik techniczny Mechanik tom IV i V PWT W-wa 1957 (!) Katalogi branżowe (np. PROMAG S.A.)

5 Otoczenie współczesnego przedsiębiorstwa
WIADOMOŚCI WSTĘPNE Otoczenie współczesnego przedsiębiorstwa - rosnąca konkurencja - niepewność zamówień (co będziemy produkować?) - nowych - realizowanych obecnie - niepewność terminów (kiedy będziemy produkować?) - niepewność ogólna (czy cokolwiek będziemy produkować?) - brak zamówień – niepewność odbiorcy „czy będzie klient?” - nadprodukcja - cena minimalna (wymagania - jakość maksymalna Klientów) - sytuacja ekonomiczna ostatecznego odbiorcy - zagrożenie bezrobociem / brak fachowców - brak stabilności (w tym: na jakim etapie kryzysu jesteśmy?) - zachwiana hierarchia wartości - brak zaufania do rządu - drogie i trudne w uzyskaniu kredyty – spadek konsumpcji

6 Charakterystyka przedsiębiorstwa
WIADOMOŚCI WSTĘPNE Charakterystyka przedsiębiorstwa - nadmiar mocy produkcyjnych / nadmiar zamówień - zobowiązania i kredyty do spłacenia, podatki… - niewspółczesna technologia i struktura produkcyjna - niewydolny system zarządzania i sterowania - zbyt duże zatrudnienie (administracja) / brak fachowców na produkcji - ogromna bezwładność systemu (+ duża niestabilność otoczenia) - długie czasy realizacji zlecenia produkcyjnego - rozbudowane struktury - przepływ kompletnego zlecenia (zakupy - produkcja - montaż - sprzedaż) - rozbudowany system magazynowy (liczne i duże magazyny) / długie terminy realizacji zamówień (niedotrzymywanie obietnic jako nowy standard)

7 Charakterystyka Klienta
WIADOMOŚCI WSTĘPNE Charakterystyka Klienta - wierny klient – abstrakcyjne pojecie stosowane w teorii marketingu - ciągłe poszukiwanie okazji tanich zakupów (np. internet) - wysokie wymagania jakościowe jako nowy standard - wysokie wymagania terminowe (krótkie cykle dostaw) - dominująca postawa dużych przedsiębiorstw (często grup przedsiębiorstw) - dążenie do niezobowiązujących ustaleń (zamiast szczegółowych kontraktów) - ceny – równanie do najniższych - wymagania rzetelności (często przy własnej arogancji) - duża liczba drobnych zleceń zastępuje duże zlecenia

8 Co zrobić, aby …przetrwać?
WIADOMOŚCI WSTĘPNE Co zrobić, aby …przetrwać? - restrukturyzacja: - podział na samodzielne jednostki biznesu - zintensyfikowanie wysiłków (gospodarność) - możliwość likwidacji deficytowych obszarów - wprowadzenie nowych koncepcji zarządzania / sterowania: - JiT – technika i strategia - MRP II (o ile jest czas, finanse i MRP) - kanban – odwrócenie tradycyjnej koncepcji (istotna wada: stabilny, powtarzalny asortyment) - przejęcia i fuzje (oraz inne „zrzeszenia”) - wspólne inwestowanie (często konkurentów)

9 PODSTAWOWE DEFINICJE Infrastruktura – podstawowe urządzenia i instytucje świadczące usługi niezbędne do funkcjonowania działu gospodarki i zapewniające odpowiednie warunki bytu ludności Bankowość Marketing Zarządzanie Finanse Ekonomia - Słownik ekonomiczny Infrastruktura procesów logistycznych – środki techniczne wykorzystywane w procesach fizycznego przepływu i magazynowania produktów oraz w procesach informacyjnych logistyki, sposoby ich użycia i systemy ich wykorzystania Skowronek Cz., Saryusz-Wolski Zdz. Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE 1999 s.63

10 Technika - ... PODSTAWOWE DEFINICJE
Infrastruktura logistyczna (jako element zasobów) – drogi lądowe (drogi i linie kolejowe) i wodne, porty lotnicze i morskie oraz sieci telekomunikacyjne znajdujące się na terenie kraju; infrastruktura logistyczna jest w części własnością państwa, w części należy do jej użytkowników (przedsiębiorstw) Materiały dydaktyczne PP, Fertsch M. Technologia – całokształt wiedzy dotyczącej konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania określonego efektu przemysłowego lub usługowego; inne znaczenie, technologie to produkty działalności inżynieryjnej Wiele produktów wymaga zastosowania lub może być wytworzonych w różnych technologiach (np. aparat fotograficzny tradycyjny i cyfrowy), a o ich wyborze decyduje wiele czynników technicznych, ekonomicznych, społecznych czy kulturowych, jak np. koszt, czas, obwarowania prawne, bezpieczeństwo, wygoda itp. Wikipedia(?!) Technika - ...

11 PROJEKTOWANIE

12 PROJEKTOWANIE - metody
Metody prowadzenia prac projektowych w zakresie organizacji gospodarki transportowej - wybór najwłaściwszej technologii przemieszczenia ładunków oraz ustalenie rodzaju transportu do specyfiki przedsiębiorstwa - pełne zharmonizowanie wykonawstwa operacji produkcyjnych i pomocniczych z przebiegiem wyrobu przez stanowiska robocze, oddziały, wydziały itp. - dostosowanie środków transportowych i pomocniczych urządzeń transportowych do danego wyrobu - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb transportu i składowania + wykres Sankeya - właściwe ustawienie maszyn i urządzeń uwzględniając konieczność (patrz kolejny slajd)

13 PROJEKTOWANIE - metody
Metody prowadzenia prac projektowych w zakresie organizacji gospodarki transportowej właściwe ustawienie maszyn i urządzeń uwzględniając konieczność: a. zmniejszenia wielkości przemieszczeń ładunków przez stworzenie (gdzie jest to możliwe) ciągów technologicznych lub skrócenie odległości pomiędzy stanowiskami mającymi duże powiązanie technologiczne b. dogodnego dostępu środków transportowych do stanowisk roboczych i miejsc składowania c. zastosowanie pomiędzy stanowiskami środków ułatwiających transport bliski d. dokładnego ustalenia nakładów na utrzymanie gospodarki transportowej i kosztów przemieszczania jednostki ładunku (szt., kg…), co pozwala na uwzględnienie kryterium ekono- micznego przy wyborze techniki przemieszczania ładunków

14 PROJEKTOWANIE - metody
Metody prowadzenia prac projektowych w zakresie organizacji gospodarki transportowej Czynniki kształtujące rozwiązania organizacyjne transportu wewnętrznego: - stopień różnorodności przewożonych ładunków - stan skupienia ładunków - kształt, ilość, ciężar ładunku - typ i wielkość produkcji - rozmieszczenie magazynów i wydziałów przedsiębiorstwa oraz rozmieszczenie maszyn i urządzeń w wydziale - częstotliwość dostaw materiałowych - konstrukcja budynku

15 PROJEKTOWANIE - metody
Metody prowadzenia prac projektowych w zakresie organizacji gospodarki transportowej Rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia prawidłowej organizacji transportu: - maksymalne ograniczenie liczby manipulacji transportowych - skracanie dróg transportowych - zapewnienie jednokierunkowości przepływu ładunków - zabezpieczenie przed cofaniem się ładunków po tej samej linii i przed krzyżowaniem się linii transportowych - zapewnienie koordynacji procesu transportu z procesem technologicznym - skłanianie do stosowania właściwych środków transportowych - zapewnienie elastyczności transportu, dzięki czemu zmiana asortymentu i rozmiarów produkcji nie stwarzałaby konieczności wprowadzenia radykalnych zmian w organizacji transportu

16 STRUKTURY

17 Struktura zasobów w procesach logistycznych
Infrastruktura logistyczna liniowa: drogi i ich elementy (mosty, tunele, nasypy..) - lądowe (utwardzone i nieutwardzone) - linie kolejowe (zamknięte i otwarte) - szlaki wodne (śródlądowe i morskie) sieci telekomunikacyjne - kablowe - bezkablowe (zazwyczaj modułowe) punktowa: porty - lotnicze - morskie i wodne śródlądowe - kolejowe centra przeładunkowe budynki i budowle specjalne towarzyszące drogom śluzy, podnośnie, stacje zasilające sieci elektroenergetyczne, stacje paliwowe, parkingi, terminale poboru opłat, centra obróbki informacji , stacje przekaźnikowe…)

18 Struktura zasobów w procesach logistycznych
Środki transportu pojazdy (bez napędu, z napędem ręcznym, z napędem mechanicznym...) lądowe (drogowe, szynowe, specjalne) wodne (z napędem i bez napędu własnego, wypornościowe i ślizgowe..) transport powietrzny (samoloty, helikoptery) specjalne (poduszkowce, latające łodzie, sterowce, wiatrakowce..) przenośniki (bardzo wiele rozwiązań konstrukcyjnych) rurociągi (rodzaj przenośnika - ciśnieniowe i grawitacyjne, ciecze, materiały sypkie) lokalne wieloetapowe

19 Struktura zasobów w procesach logistycznych
Jednostki ładunkowe - ładunki uformowane zazwyczaj z pojedynczych produktów lub opakowań jednostkowych - zabezpieczone przed przypadkowym rozformowaniem - przystosowane do manipulacji i transportu - przystosowane do piętrzenia i składowania - formowane zazwyczaj w oparciu o standardowe opakowania (wymiary) - sprawnie i jednoznacznie identyfikowalne

20 TRANSPORT DALEKI

21 Zestawienie podstawowych rodzajów transportu
TRANSPORT DALEKI Zestawienie podstawowych rodzajów transportu DROGOWY KOLEJOWY WODNY LOTNICZY RUROCIĄG PRĘDKOŚĆ km/godz. wysoka (malejąca) 0-95 0-80 niska 0-35 bardzo 0-960 zależna od czynnika CZĘSTOTLIWOŚĆ ograniczona warunek pracy ciągłej NIEZAWODNOŚĆ (w Polsce ograniczona) DOSTĘPNOŚĆ średnia (w Polsce bardzo niska) według potrzeb KOSZT tonokilometry wysoki średni niski OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKA wysokie średnie niskie

22 TRANSPORT DALEKI Szacunkowy udział procentowy głównych rodzajów transportu towarowego w całości przewozów w wybranych państwach DROGOWY KOLEJOWY WODNY ŚRÓDLĄDOWY BELGIA 64 16 20 FRANCJA 85 11 4 HOLANDIA 59 3 38 NIEMCY 81 8 POLSKA 70 29 0,4 WIELKA BRYTANIA 13 2 WŁOCHY 95 5

23 TRANSPORT DALEKI Wybór rodzaju środka transportu Podczas wyboru środka transportu należy uwzględnić nie tylko - prędkość - niezawodność - koszt ale również inne informacje z obszarów: - klient - produkt - przedsiębiorstwo - otoczenie

24 TRANSPORT DALEKI Wybór rodzaju środka transportu
Klient Położenie geograficzne gdzie znajdują się Odbiorcy usługi transportowej? Cechy punktu dostawy ograniczony dostęp; przez czas lub/i ciężar Wielkość zamówienia wielkość pojedynczej dostawy, powtarzalność i regularność dostaw Dostępność ładunków powrotnych możliwość ograniczenia kosztów pustych przebiegów Wymagany poziom obsługi w ciągu 24 godzin czy w ciągu tygodnia Moralność płatnicza odbiorcy ewentualne przedpłaty lub kredytowanie odbiorcy, ryzyko utraty środka transportu lub/i towarów

25 TRANSPORT DALEKI Wybór rodzaju środka transportu
Produkt Wielkość/kształt pojemność pojazdu, charakterystyka drogi (mosty, tunele, zakręty… Waga nośność pojazdu, nośność drogi Wartość wymagane/dostępne zabezpieczenia Kruchość pakowanie/ostrożność w transporcie i przeładunkach Starzenie się/utrata wartości ograniczony okres trwałości Zagrożenia substancje toksyczne, wybuchowe, promieniotwórcze…

26 TRANSPORT DALEKI Wybór rodzaju środka transportu
Przedsiębiorstwo Położenie miejsc wytwarzania gdzie znajduje się produkcja Położenie magazynów gdzie są magazynowane materiały i produkty Centra rynkowe gdzie realizowana jest sprzedaż Rozproszenie rynku i polityka segmentacji Istniejący system dostaw jakie systemy są już wdrożone, jaka jest ich przydatność

27 TRANSPORT DALEKI Wybór rodzaju środka transportu
Otoczenie Infrastruktura dostępność dróg, kanałów, bocznic kolejowych, urządzeń przeładunkowych… Dostępność metod dystrybucji istniejące systemy i doki przeładunkowe… Uwarunkowania prawne i podatkowe zachęty i ograniczenia Dostępność siły roboczej i kapitału, wiedza specjalistów, wsparcie finansowe Technologia jaką technologią dysponuje odbiorca (np. przeładunek) Warunki klimatyczne różnicowanie zastosowania paliw w różnych strefach klimatycznych; systemy ogrzewania i klimatyzacji pojazdów (w tym przestrzeni ładunkowej)

28 TRANSPORT BLISKI (WEWNĘTRZNY)

29 TRANSPORT BLISKI / WEWNĘTRZNY wiadomości wstępne
Transport wewnętrzny to przemieszczanie, pakowanie i magazynowanie materiałów w każdej postaci w obszarze zakładu; dzięki tym czynnością tworzone są w materiale walory użytkowe w sensie miejsca i czasu. Technologia transportu wewnętrznego to sposób realizacji programu transportu i magazynowania wynikającego z zadania logistycznego w zakładzie

30 TRANSPORT BLISKI / WEWNĘTRZNY wiadomości wstępne
Technologia transportu wewnętrznego uwzględnia relacje zachodzące pomiędzy: strumieniami ładunków opisanymi ze względu na przedmiot, ilość, punkty nadani i odbioru, czas dysponowany i miejsca buforowania (odpowiedzi: co, ile, skąd, dokąd i kiedy?) strumieniami informacji związanych z przepływem materiałów wydajnościami elementów układu transportowo-magazynowego (odpowiedzi: jak i za ile?) jednostkowymi kosztami eksploatacyjnymi zastosowanych środków zakładem i otoczeniem

31 TRANSPORT BLISKI / WEWNĘTRZNY urządzenia transportowe
Dźwignice dźwigniki: zębatkowe, śrubowe , hydrauliczne i pneumatyczne cięgniki: przyciągarki ręczne, wyciągarki, przeciągarki, wyciągi suwnice: lekkiego/średniego udźwigu, typu ciężkiego, o budowie specjalnej żurawie: stałe, przejezdne, dźwignice specjalne: wspornice, obrotnice, wywrotnice, przesuwnice, bramownice, dźwignice linowe, suwnice masztowe z widłowym uchwytem, suwnice bramowe kontenerowe dźwignice złożone: suwnica bramowa i żuraw natorowy, suwnica pomostowa i żuraw podwieszany

32 TRANSPORT BLISKI / WEWNĘTRZNY urządzenia transportowe
Wózki i wozy wózki (transport bliski) torowe Jezdniowe wozy (transport daleki) doczepne beznapędowe z napędem mechanicznym i nieruchomą platformą z uchylną skrzynią – samowyładowcze z uchwytem widłowym okraczające – przedsiębierne specjalne naczepy kontenerowe

33 TRANSPORT BLISKI / WEWNĘTRZNY urządzenia transportowe
Przenośniki cięgnowe: taśmowe, członowe, koleje linowe bezcięgnowe: grawitacyjne (ślizgi), wałkowe, rolkowe, wstrząsowe, śrubowe (spirala Archimedesa, wyrzutniki, wózkowe montażowe przemieszczające za pomocą czynnika pośredniego: hydrauliczne, pneumatyczne przenośniki złożone: wałkowo-łańcuchowe, śrubowo-taśmowe, kubełkowo-taśmowe, zgarniakowo-śrubowo-pneumatyczny, zgarniakowo-taśmowy

34 TRANSPORT BLISKI / WEWNĘTRZNY
(PLIK FOTO)

35 ELEMENTY ŚRODKÓW TRANSPORTU

36 TRANSPORT elementy składowe środków transportu
Cięgna nośne liny włókienne (naturalne i syntetyczne) stalowe łańcuchy ogniwowe sworzniowe (Galla) pasy płaskie wężowe zawiesia linowe łańcuchowe pasowe

37 TRANSPORT elementy składowe środków transportu
Krążki i koła linowe krążki linowe krążek stały i wielokrążek linowy zacisk samohamowny kabestan Krążki i koła łańcuchowe gniazdowe koła łańcuchowe uzębione koła łańcuchowe

38 TRANSPORT elementy składowe środków transportu
Haki i inne uchwyty haki jednorożne /dwurożne zblocza hakowe i porzeczka hakowa chwytaki linowe kleszcze zaciskowe chwytaki łupinowe chwytaki magnetyczne i elektromagnetyczne Bębny cięgnowe gładkie rowkowane

39 TRANSPORT elementy składowe środków transportu
Zapadki zębatkowa/cierna Zabezpieczenia kołkowe/sworzniowe cierne/sprężynowe Szyny i koła jezdne szyny zwykłe i ze stopą koła jezdne z jednym/dwoma obrzeżami/bez obrzeży czynne i bierne średnica koła jezdnego

40 TRANSPORT elementy składowe środków transportu
Sprzęgła stałe i sterowane suche i mokre mechaniczne, hydrodynamiczne, elektromagnetyczne, zespoły sprzęgieł (tarczowe+kłowe).. sztywne tulejowe tarczowe stożkowe kłowe podatne elastyczne (guma, poli..) kierunkowe (bendix) zabezpieczające (kołek, stożek..) przeguby napędowe (równobieżne, różnobieżne)

41 TRANSPORT elementy składowe środków transportu
Przekładnie mechaniczne dźwigniowe jednostronne dwustronne zębate listwa-koło koło-koło cierne suche mokre hydrauliczne/pneumatyczne

42 TRANSPORT elementy składowe środków transportu
Źródła mocy/momentu obrotowego elektryczne prądu stałego prądu zmiennego spalinowe/cieplne paliwo stałe paliwo ciekłe paliwo gazowe hybrydowe i inne (np. wiatrowe) odzyskiwanie energii kinetycznej sprężone powietrze akumulatory i kondensatory

43 TRANSPORT elementy składowe środków transportu
Siłowniki czynnik roboczy dźwignia mechaniczna płyn hydrauliczny sprężone powietrze/próżnia pole elektryczne/magnetyczne rodzaj ruchu liniowy obrotowy jednokierunkowy i dwukierunkowy

44 TRANSPORT elementy składowe środków transportu
Hamulce elementy wykonawcze: klockowe taśmowe szczękowe tarczowe bębnowo-tarczowe (klinowe) inne- „NIE-cierne” (elektryczne, hydrauliczne..) systemy sterujące: mechaniczne hydrauliczne pneumatyczne elektryczne

45 TRANSPORT elementy składowe środków transportu
Łożyska wzdłużne , poprzeczne, sworznie (trzpieniowe i kulowe) wymagające smarowania i samosmarowne (tworzywa, guma-woda, stopy łożyskowe..) ślizgowe (naprawiane często lepsze od nowych) toczne jedno i wielorzędowe kulkowe, stożkowe, baryłkowe.. precyzyjne, w wykonaniu normalnym, wzmocnione.. parametry łożysk (wymiary, nośność, prędkość obrotowa..) tuleje metalowo gumowe – tańsza alternatywa łożysk?

46 Technika, technologia i infrastruktura logistyczna
UJĘCIE SYSTEMOWE

47 Technika, technologia i infrastruktura logistyczna UJĘCIE SYSTEMOWE
SYSTEMY LOGISTYCZNE INFORMATYCZNE TRANSPORTU BLISKIEGO MAGAZYNOWANIA TRANSPORTU DALEKIEGO

48 Dziękując za uwagę.. ..życzę Państwu wielu Sukcesów


Pobierz ppt "TECHNIKA, TECHNOLOGIA i INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google