Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie NA LATA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie NA LATA"— Zapis prezentacji:

1 Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie NA LATA 2014-2019
KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie NA LATA

2 Koncepcja pracy szkoły
została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz z późn. zm.) Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U poz. 977)

3 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U poz. 560) 5. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 6. Dokumenty wewnętrzne szkoły tj. Statut Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie, Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie, Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie.

4 Ogólne informacje o szkole
Adres: Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie Bogucin 64 Garbów Tel strona www:spbogucin.e3d.pl ; www:spbogucin.republika.pl adres mailowy: Liczba oddziałów: 8 (w tym 2 oddz. przedszkolne) Liczba nauczycieli: 12 Liczba pracowników niepedagogicznych: 2 Organ prowadzący: Gmina Garbów Organ nadzorujący: Lubelski Kurator Oświaty Organ przedstawicielski rodziców: Rada Rodziców

5 Charakterystyka szkoły
Szkoła zlokalizowana jest w jednopiętrowym budynku. Dysponuje pięcioma salami lekcyjnymi, jedną salą oddziału przedszkolnego, zastępczą salą gimnastyczną, pracownią komputerową ze stałym dostępem do Internetu oraz biblioteką z Multimedialnym Centrum Informacyjnym. W budynku znajdują się dwie szatnie (oddzielnie dla klas młodszych i starszych). Baza szkoły oceniana jest jako dobra. W dalszej perspektywie istnieje konieczność budowy sali gimnastycznej.

6 Nasza placówka realizuje wiele projektów, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu poszerzyła się oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz poprawiło się wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce naukowe i dydaktyczne (tablety, tablica interaktywna)

7 Wyniki nauczania w tym wyniki sprawdzianów zewnętrznych są wysokie
Wyniki nauczania w tym wyniki sprawdzianów zewnętrznych są wysokie. Średnie wyniki na sprawdzianie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kształtują się najczęściej na poziomie siódmego staninu w dziewięciostopniowej skali staninowej.

8 Szkoła spełnia oczekiwania społeczności szkolnej w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. Dzieci oczekujące na autobus mają zapewnioną opiekę świetlicową, a wszyscy chętni uczniowie podczas pobytu w szkole mogą skorzystać z ciepłego posiłku. Ważnym zadaniem jest zorganizowanie świetlicy, z której mogłaby korzystać większa grupa dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-VI.

9 Jako placówka oświatowa nasza szkoła jest swoistym ośrodkiem kultury we wsi. Tu odbywają się zebrania wiejskie, warsztaty taneczne, zajęcia aerobiku jak również wiele spotkań z ciekawymi ludźmi.

10 W środowisku szkoła postrzegana jest jako placówka o określonej tożsamości,
a wszystkie jej podmioty czują się odpowiedzialne za jej jakość.

11 jakimi będziemy kierować się w procesie kształcenia I wychowania
WARTOŚCI jakimi będziemy kierować się w procesie kształcenia I wychowania

12 Dla naszych uczniów, rodziców i pracowników szkoły szczególnie ważne wartości to:
.

13 BEZPIECZEŃSTWO Czyli szkoła bezpieczna w sferze fizycznej - chroniąca zdrowie i życie; w sferze psychicznej - pozwalająca wszystkim członkom społeczności szkolnej doświadczać poczucia bezpieczeństwa, w sferze społecznej – dostarczająca uczniom konstruktywnych wzorców ról społecznych.

14 RODZINA W kształtowaniu systemu wartości największą rolę odgrywają rodzice, opiekunowie, czyli osoby dorosłe. To oni wpajają dziecku fundamentalne wartości na których człowiek buduje swoje godne życie. Szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowania.

15 NAUKA Postrzegana jako proces wszelkiego kształcenia. Zaspokaja dwie ważne potrzeby ucznia: dążenie do poznania świata i zdobycia wiedzy o nim oraz ukształtowanie własnej osoby i rozwinięcia własnego umysłu. Poznawanie rzeczywistości odbywa się na drodze bezpośredniej oraz na drodze pośredniej. Obie te drogi należy w praktyce nauczania - uczenia się w szkole i poza nią harmonijnie łączyć. Sprzyja to rozwojowi takich umiejętności jak: czytanie, myślenie matematyczne, myślenie naukowe, komunikowanie się w języku ojczystym i w języku obcym, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi, uczenie się, praca zespołowa. Chcemy, aby nasi uczniowie wiedzę teoretyczną potrafili wykorzystać w praktyce dla własnego rozwoju oraz przekształcania otaczającej nas rzeczywistości.

16 MIŁOŚĆ Postrzegamy jako najważniejszą wartość w życiu każdego człowieka, bez której nie jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować. Jest to szczególna wartość, na którą zwraca również uwagę patronka naszej szkoły, Wanda Chotomska, wypowiadając słowa ,,Dajmy dzieciom miłość…”

17 TOLERANCJA Chcemy, aby nasi wychowankowie rozumieli, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym, aby potrafili szanować inne rasy i nacje oraz ich poglądy, by byli wrażliwi na potrzeby innych.

18 ks. Jerzego Popiełuszki:
SPRAWIEDLIWOŚĆ Proces wychowania oparty jest na prawdzie rozumianej jako uczciwe, prawe postępowanie, zgodnie ze słowami ks. Jerzego Popiełuszki: ,,Człowiek sprawiedliwy to ten, który kieruje się prawdą i miłością. Bo im więcej jest w człowieku prawdy i miłości, tym więcej i  sprawiedliwości”.

19 WIZJA SZKOŁY Jesteśmy miejscem bezpiecznym i przyjaznym, a nasza działalność ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby. Nasza szkoła umożliwia wszechstronny rozwój osobowości dziecka promując wartość rodziny.

20 „Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” /Wanda Chotomska/
MISJA  SZKOŁY „Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” /Wanda Chotomska/

21 Słowa patronki naszej szkoły są dla nas inspiracją do podejmowania działań, dających szansę rozwoju wszystkim uczniom oraz zapewniających bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Zgodnie z naszą misją, dawać miłość, to stwarzać możliwości rozwoju i być wrażliwym na potrzeby innych.

22 Dążymy do tego, aby nasz uczeń potrafił dokonywać świadomych wyborów, był otwarty na środowisko naturalne i społeczne, pewnie poruszał się w określonym systemie wartości przestrzegając jednocześnie norm etycznych

23 Bardzo ważnym elementem pracy naszej placówki jest wzmacnianie więzi z rodziną pełniącą szczególną funkcję w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Stwarzając możliwości wszechstronnego rozwoju będziemy dążyć do kształtowania postaw obywatelskich z poszanowaniem tradycji, kultury narodowej i regionalnej.

24 Chcemy, aby nasz absolwent był dobrze przygotowany do następnego etapu kształcenia i sprawnie funkcjonował w otaczającym go świecie. Wszyscy członkowie szkolnej społeczności starają się postępować zgodnie z ustalonym wspólnie modelem ucznia, nauczyciela i rodzica.

25 UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY jest:
kulturalny koleżeński rozważny prawdomówny współpracujący w grupie pewny siebie, ale nie zarozumiały samodzielny odpowiedzialny dobrze przygotowany do następnego etapu kształcenia.

26 Cechy NAUCZYCIELA naszej szkoły:
cierpliwy z poczuciem humoru pomocny przyjazny sprawiedliwy wymagający.

27 Cechy RODZICA naszych uczniów:
kochający, dobry i przyjazny mądrze wymagający, wspierający, pomocny konsekwentny, cierpliwy dający poczucie bezpieczeństwa dostępny dla dziecka chętny do współpracy sprawiedliwy tolerancyjny mądry, okazujący szacunek, życzliwy

28 PROGRAM ROZWOJU Uwzględnia potrzeby szkolnej społeczności oraz wymagania państwa wobec szkół zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

29 Odniesienie do wymagań pozwala jednocześnie myśleć globalnie, działać lokalnie.
Wymagania: wskazują na zadania, jakie powinniśmy wypełniać wobec każdego ucznia, wyznaczają pożądany stan w edukacji, wskazują strategiczne i priorytetowe kierunki działań, pokazują jak powinniśmy pracować i jakie są możliwe drogi rozwoju.

30 Wybrane działania priorytetowe dla naszej szkoły:

31 Wprowadzenie i systematyczne stosowanie elementów oceniania kształtującego (cele lekcji, oczekiwania, informacja zwrotna). Inicjowanie i wspieranie współpracy uczniów w podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych, eliminowanie zagrożeń, wzmacnianie pozytywnych zachowań.

32 Indywidualizowanie procesów edukacyjnych w stosunku do każdego ucznia z wykorzystaniem możliwości placówki. Współpraca nauczycieli, doskonalenie procesu uczenia, wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów i ewaluacji wewnętrznej. Promowanie wartości edukacji wśród społeczności lokalnej.

33 Zwiększenie inicjatywy rodziców w
podejmowaniu działań na rzecz rozwoju szkoły. Poszerzenie współpracy szkoły z instytucjami i organizacjami lokalnym w celu ich wzajemnego rozwoju. Zwiększenie udziału pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów w procesie zarządzania szkołą.

34 EWALUACJA

35 Sposób ewaluacji Cel: Zweryfikowanie realizowanych zadań pod kątem oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli. Forma: Raport w formie pisemnej przedstawiony na radzie pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły za dany rok (dla pracowników) informacja na godz. z wychowawcą klasy (dla uczniów) – do na pierwszym zebraniu ogólnoszkolnym (dla rodziców) – do

36 i terminy aktualizacji
Sposób i terminy aktualizacji Kto: Dyrektor/zespół nauczycieli Kiedy: Do 30 września kolejnego roku szkolnego Ewaluacja prowadzona jest z udziałem społeczności szkolnej

37 Miejsce publikacji, możliwość dostępu
Miejsce publikacji, możliwość dostępu Gdzie: Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Bogucinie Forma elektroniczna: Forma papierowa: biblioteka szkolna, gabinet dyrektora szkoły

38 Kto tworzył: Data uchwalenia: 05.02.2014r.
Autorzy Kto tworzył: praca wspólna - warsztaty (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, dyrektor); zespoły klasowe; zespół nauczycieli i pracowników Data uchwalenia: r.


Pobierz ppt "Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie NA LATA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google