Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie NA LATA 2014-2019.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie NA LATA 2014-2019."— Zapis prezentacji:

1 Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie NA LATA 2014-2019

2 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2.Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977)

3 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. 2013 poz. 560) 5. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 6. Dokumenty wewnętrzne szkoły tj. Statut Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie, Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie, Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie.

4 Adres: Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie Bogucin 64 21-080 Garbów Tel. 81-5018061 strona www:spbogucin.e3d.pl ; www:spbogucin.republika.pl adres mailowy: spbogucin@gmail.comspbogucin@gmail.com Liczba oddziałów: 8 (w tym 2 oddz. przedszkolne) Liczba nauczycieli: 12 Liczba pracowników niepedagogicznych: 2 Organ prowadzący: Gmina Garbów Organ nadzorujący: Lubelski Kurator Oświaty Organ przedstawicielski rodziców: Rada Rodziców

5 Szkoła zlokalizowana jest w jednopiętrowym budynku. Dysponuje pięcioma salami lekcyjnymi, jedną salą oddziału przedszkolnego, zastępczą salą gimnastyczną, pracownią komputerową ze stałym dostępem do Internetu oraz biblioteką z Multimedialnym Centrum Informacyjnym. W budynku znajdują się dwie szatnie (oddzielnie dla klas młodszych i starszych). Baza szkoły oceniana jest jako dobra. W dalszej perspektywie istnieje konieczność budowy sali gimnastycznej.

6 Nasza placówka realizuje wiele projektów, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu poszerzyła się oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz poprawiło się wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce naukowe i dydaktyczne (tablety, tablica interaktywna)

7 Wyniki nauczania w tym wyniki sprawdzianów zewnętrznych są wysokie. Średnie wyniki na sprawdzianie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kształtują się najczęściej na poziomie siódmego staninu w dziewięciostopniowej skali staninowej.

8 Szkoła spełnia oczekiwania społeczności szkolnej w zakresie realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych. Dzieci oczekujące na autobus mają zapewnioną opiekę świetlicową, a wszyscy chętni uczniowie podczas pobytu w szkole mogą skorzystać z ciepłego posiłku. Ważnym zadaniem jest zorganizowanie świetlicy, z której mogłaby korzystać większa grupa dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-VI.

9 Jako placówka oświatowa nasza szkoła jest swoistym ośrodkiem kultury we wsi. Tu odbywają się zebrania wiejskie, warsztaty taneczne, zajęcia aerobiku jak również wiele spotkań z ciekawymi ludźmi.

10 W środowisku szkoła postrzegana jest jako placówka o określonej tożsamości, a wszystkie jej podmioty czują się odpowiedzialne za jej jakość.

11  WARTOŚCI

12 ..

13  Czyli szkoła bezpieczna w sferze fizycznej - chroniąca zdrowie i życie;  w sferze psychicznej - pozwalająca wszystkim członkom społeczności szkolnej doświadczać poczucia bezpieczeństwa,  w sferze społecznej – dostarczająca uczniom konstruktywnych wzorców ról społecznych.

14  W kształtowaniu systemu wartości największą rolę odgrywają rodzice, opiekunowie, czyli osoby dorosłe. To oni wpajają dziecku fundamentalne wartości na których człowiek buduje swoje godne życie. Szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowania.

15  Postrzegana jako proces wszelkiego kształcenia. Zaspokaja dwie ważne potrzeby ucznia: dążenie do poznania świata i zdobycia wiedzy o nim oraz ukształtowanie własnej osoby i rozwinięcia własnego umysłu. Poznawanie rzeczywistości odbywa się na drodze bezpośredniej oraz na drodze pośredniej. Obie te drogi należy w praktyce nauczania - uczenia się w szkole i poza nią harmonijnie łączyć. Sprzyja to rozwojowi takich umiejętności jak: czytanie, myślenie matematyczne, myślenie naukowe, komunikowanie się w języku ojczystym i w języku obcym, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi, uczenie się, praca zespołowa. Chcemy, aby nasi uczniowie wiedzę teoretyczną potrafili wykorzystać w praktyce dla własnego rozwoju oraz przekształcania otaczającej nas rzeczywistości.

16  Postrzegamy jako najważniejszą wartość w życiu każdego człowieka, bez której nie jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować. Jest to szczególna wartość, na którą zwraca również uwagę patronka naszej szkoły, Wanda Chotomska, wypowiadając słowa,,Dajmy dzieciom miłość…”

17  Chcemy, aby nasi wychowankowie rozumieli, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym, aby potrafili szanować inne rasy i nacje oraz ich poglądy, by byli wrażliwi na potrzeby innych.

18  Proces wychowania oparty jest na prawdzie rozumianej jako uczciwe, prawe postępowanie, zgodnie ze słowami ks. Jerzego Popiełuszki:,,Człowiek sprawiedliwy to ten, który kieruje się prawdą i miłością. Bo im więcej jest w człowieku prawdy i miłości, tym więcej i sprawiedliwości”.

19  Jesteśmy miejscem bezpiecznym i przyjaznym, a nasza działalność ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby. Nasza szkoła umożliwia wszechstronny rozwój osobowości dziecka promując wartość rodziny.

20 „Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” /Wanda Chotomska/

21 Słowa patronki naszej szkoły są dla nas inspiracją do podejmowania działań, dających szansę rozwoju wszystkim uczniom oraz zapewniających bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Zgodnie z naszą misją, dawać miłość, to stwarzać możliwości rozwoju i być wrażliwym na potrzeby innych.

22 Dążymy do tego, aby nasz uczeń potrafił dokonywać świadomych wyborów, był otwarty na środowisko naturalne i społeczne, pewnie poruszał się w określonym systemie wartości przestrzegając jednocześnie norm etycznych

23 Bardzo ważnym elementem pracy naszej placówki jest wzmacnianie więzi z rodziną pełniącą szczególną funkcję w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Stwarzając możliwości wszechstronnego rozwoju będziemy dążyć do kształtowania postaw obywatelskich z poszanowaniem tradycji, kultury narodowej i regionalnej.

24 Chcemy, aby nasz absolwent był dobrze przygotowany do następnego etapu kształcenia i sprawnie funkcjonował w otaczającym go świecie. Wszyscy członkowie szkolnej społeczności starają się postępować zgodnie z ustalonym wspólnie modelem ucznia, nauczyciela i rodzica.

25  kulturalny  koleżeński  rozważny  prawdomówny  współpracujący w grupie  pewny siebie, ale nie zarozumiały  samodzielny  odpowiedzialny  dobrze przygotowany do następnego etapu kształcenia.

26  cierpliwy  z poczuciem humoru  pomocny  przyjazny  sprawiedliwy  wymagający.

27  kochający, dobry i przyjazny  mądrze wymagający,  wspierający, pomocny  konsekwentny, cierpliwy  dający poczucie bezpieczeństwa  dostępny dla dziecka  chętny do współpracy  sprawiedliwy  tolerancyjny  mądry,  okazujący szacunek,  życzliwy

28  Uwzględnia potrzeby szkolnej społeczności oraz wymagania państwa wobec szkół zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

29 Odniesienie do wymagań pozwala jednocześnie myśleć globalnie, działać lokalnie. Wymagania: wskazują na zadania, jakie powinniśmy wypełniać wobec każdego ucznia, wyznaczają pożądany stan w edukacji, wskazują strategiczne i priorytetowe kierunki działań, pokazują jak powinniśmy pracować i jakie są możliwe drogi rozwoju.

30

31 1.Wprowadzenie i systematyczne stosowanie elementów oceniania kształtującego (cele lekcji, oczekiwania, informacja zwrotna). 2.Inicjowanie i wspieranie współpracy uczniów w podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. 3.Współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych, eliminowanie zagrożeń, wzmacnianie pozytywnych zachowań.

32 4.Indywidualizowanie procesów edukacyjnych w stosunku do każdego ucznia z wykorzystaniem możliwości placówki. 5.Współpraca nauczycieli, doskonalenie procesu uczenia, wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów i ewaluacji wewnętrznej. 6.Promowanie wartości edukacji wśród społeczności lokalnej.

33 7.Zwiększenie inicjatywy rodziców w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju szkoły. 8.Poszerzenie współpracy szkoły z instytucjami i organizacjami lokalnym w celu ich wzajemnego rozwoju. 9.Zwiększenie udziału pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów w procesie zarządzania szkołą.

34

35 Sposób ewaluacji Cel: Zweryfikowanie realizowanych zadań pod kątem oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli. Forma:  Raport w formie pisemnej przedstawiony na radzie pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły za dany rok (dla pracowników)  informacja na godz. z wychowawcą klasy (dla uczniów) – do 15.09.  na pierwszym zebraniu ogólnoszkolnym (dla rodziców) – do 30.09.

36 Sposób i terminy aktuali zacji Kto: Dyrektor/zespół nauczycieli Kiedy: Do 30 września kolejnego roku szkolnego Ewaluacja prowadzona jest z udziałem społeczności szkolnej

37 Miejsce publikacji, możliwość dostępu Gdzie: Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Bogucinie Forma elektroniczna:  www.spbogucin.e3d.pl  www.spbogucin.republika.pl Forma papierowa:  biblioteka szkolna,  gabinet dyrektora szkoły

38 Autorzy Kto tworzył:  praca wspólna - warsztaty (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, dyrektor);  zespoły klasowe;  zespół nauczycieli i pracowników Data uchwalenia: 05.02.2014r.


Pobierz ppt "Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie NA LATA 2014-2019."

Podobne prezentacje


Reklamy Google