Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIASTA GORZOWA WLKP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIASTA GORZOWA WLKP."— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIASTA GORZOWA WLKP.
21 lutego 2014 r.

2 ODPRAWA ROCZNA OC ZA 2013 r.

3 GORZÓW WLKP. NA DZIEŃ 21.01.2014 r. LICZYŁ:
– mieszkańców zameldowanych na pobyt stały – ubyło 824 osoby; 2 013 – mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy – ubyło 522 osoby; powierzchnia administracyjna miasta wynosi – 85,72 km2; gęstość zaludnienia w mieście – ok osoby na km2. W mieście funkcjonuje: 8 – zakładów zatrudniających powyżej 500 osób; 55 – zakładów zatrudniających od 101 do 500 osób; 68 – zakłady pracy zatrudniające od 51 do 100 osób; – zakładów zatrudniających od 1 do 50 osób; 4 – szkoły wyższe; – szkoły ponadgimnazjalne; 14 – gimnazjów; 17 – szkół podstawowych; 29 – przedszkoli i 3 – żłobki.

4 ZAGROŻENIA MIASTA AMONIAK ZE „ERGO-STIL” 22 3
PORAŻENIA : ŚMIERTELNE - ok. 83% ŚREDNIE ok. 3,0% 22 Spółki na terenie ZWCH „Stilon" t – amoniaku - 2,8 t -- propan LEKKIE ok. 5,5% W-151 PROGOWE - ok. 8,5% Oś. Górczyn i Dolinki zamieszkuje ok osób. 3 23 t 5 t AMONIAK W-158 Stacje paliw, składy i hurtownie - 45 szt. - ON T - BS T - Gaz m3 KRZYŻ ZE „ERGO-STIL” Stacja Kolejowa Gorzów Wlkp. odprawiła 740 wagonów towarowych: - próżnych po TŚP szt.; - ładownych z TŚP – 140 szt. o łącznym tonażu ok t. S/K Elektrociepłownia t - kwasu solnego t - ługu sodowego. - oraz gazociąg. 1,8 t W-132 TERENY ZALICZONE DO POWODZIOWYCH ZAMIESZKUJE OK MIESZKAŃCÓW I 600 ZWIERZĄT Spółdzielnia Mleczarska „ MLEKPOL” KOSTRZYN Natężenie ruchu samochodowego wynosi: – A 3 – pojazdów na dobę; – 22 – pojazdów na dobę; z tego 1/5 z różnego rodzaju TŚP przewożonych tranzytem, w cysternach, beczkach i innych opakowaniach oraz ładunki wielkogabarytowe. 22 3

5 DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ
REALIZOWANYCH W MIEŚCIE W 2013r., ZALICZYĆ NALEŻY: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO MIESZKAŃCÓW POPRZEZ WDRAŻANIE POPRAWIONYCH I SPRAWDZONYCH W DZIAŁANIU, PROCEDUR REAGOWANIA KRYZYSOWEGO; KONSERWACJA I UTRZYMANIE SYSTEMU ALARMOWANIA MIASTA; AKTUALIZACJA MIEJSKIEJ DOKUMENTACJI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, DO DZIAŁANIA W CZASIE POKOJU, ZAGROŻENIA I WOJNY; KONSERWACJA I UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA; REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH ZE ZWALCZANIEM MESZEK I KOMARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA; OBSŁUGA ZDARZEŃ KRYZYSOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA; WSPÓLNIE ZE SŁUŻBAMI WSPÓŁDZIAŁAJĄCYMI:

6 ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ KRYZYSOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ
W OKRESIE – r. LP. ZDARZENIA W MIEŚCIE ILOŚĆ 1. POWODZIE, PODTOPIENIA / RZ. WARTA I KŁODAWKA / - 2. POŻARY: INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ; INFRASTRUKTURY MIESZKALNEJ; TERENÓW ZIELONYCH I LASÓW. 2 32 22 3. ANOMALIA POGODOWE: WICHURY; MROZY, GOŁOLEDŹ, UPAŁY; DŁUGOTRWAŁE OPADY DESZCZU, ŚNIEGU, GRADOBICIE; WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE. 4 3 1 4. NIEPOKOJE SPOŁECZNE: ZAMIESZKI ULICZNE; MANIFESTACJE; BLOKADY DRÓG; OKUPACJA URZĘDÓW I ZAKŁADÓW PRACY; USUWANIE NIEWYBUCHÓW I NIEWYPAŁÓW; AKTY TERRORYZMU; PARALIŻ KOMUNIKACYJNY. 5. SKAŻENIA W ZAKŁADACH PRACY LUB W TRANSPORCIE: CHEMICZNE; BIOLOGICZNE; PROMIENIOTWÓRCZE. -

7 6. ZDARZENIA: EKOLOGICZNE; SAMOCHODOWE; KOLEJOWE; LOTNICZE; WODNE; BUDOWLANE; OSUNIĘCIA GRUNTU. 4 13 - 7. EPIDEMIE: WŚRÓD LUDZI; WŚRÓD ZWIERZĄT; WŚRÓD ROŚLIN; WYSTĘPOWANIE PLAG. 8. DŁUGOTRWAŁE PRZERWY W DOSTAWACH: WODY; GAZU; ENERGII ELEKTRYCZNEJ; PALIW STAŁYCH I CIEKŁYCH; ENERGII CIEPLNEJ. 64 2 6 9. BRAK ŁĄCZNOŚCI 10. PARALIŻ ISTOTNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH 11. INNE: ODDZIAŁYWANIE NA DZIKIE, DRAPIEŻNE ZWIERZĘTA; RAZEM 165

8 MONITORING I ZWALCZANIE MESZEK I KOMARÓW
W OKRESIE – r. Na terenie miasta rz. Srebrna i Kłodawka oraz 61 pkt. monitoringowych

9 PKT. MONITORINGU MESZEK I KOMARÓW
60 61

10 AWARIE SIECI PRZESYŁOWYCH
W OKRESIE – r.

11 ZDARZENIA DROGOWE W OKRESIE – r.

12 POŻARY INFRASTRUKTURY
W OKRESIE – r.

13 POŻARY INFRASTRUKTURY
W OKRESIE – r.

14 Wydział najczęściej wspierał działania służb ratowniczych miasta w zabezpieczeniu finansowym i materiałowo – technicznym poprzez; podstawianie autokarów w czasie prowadzenia ewakuacji; utylizację materiałów niebezpiecznych i sorbentu po zdarzeniach ekologicznych; zabezpieczeniu cateringu dla służb ratowniczych i poszkodowanych w zdarzeniach. Systematycznie usprawniano i ujednolicano wykonawstwo zadań, kładąc główny nacisk na opracowanie nowej dokumentacji Obrony Cywilnej Miasta na czas pokoju, zagrożenia i wojny, zakładów pracy oraz właściwe przechowywanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej w magazynach zakładowych. Wydział uczestniczył w ćwiczeniu obronnym przeprowadzonym przez szczebel Wojewódki p. k. „ NADODRZE 2013 ” oraz brał udział w zajęciach instruktażowo - metodycznych dotyczących: „ Zasad postępowania w czasie zagrożenia powodziowego i powodzi ”; „ Organizacji imprez masowych”. Wydział w dn r. przeprowadził ćwiczenie z ewakuacji budynku głównego Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3 – 4.

15 EWAKUACJA URZĘDU MIASTA – 20.12.2013 r.
ĆWICZENIE EWAKUACJA URZĘDU MIASTA – r.

16 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Plan operacyjny funkcjonowania miasta; Tabela realizacji zadań operacyjnych; Karty realizacji zadań operacyjnych; Plan przemieszczania i zapewnienia warunków funkcjonowania Prezydenta Miasta na głównym stanowisku kierowania i w zapasowym miejscu pracy; Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny; Dokumentacja Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta; Plan szkolenia obronnego w mieście Gorzowie Wlkp. na 2013 rok", w tym konspekty. Dokumentacja wykonana została poprawnie i umożliwia realizację zadań związanych z przygotowaniem systemu kierowania na szczeblu miasta oraz funkcjonowanie organu w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. W zakresie ochrony obiektów stanowiących stanowisko kierowania w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy dokonano szczegółowych uzgodnień z Komendą Miejska Policji. Dokumentacja Stałego Dyżuru w sposób przejrzysty określa cel utworzenia oraz zadania dyżuru, a także zasady jego organizacji i funkcjonowania, sposób uruchamiania i wzory wymaganej dokumentacji. Osoby odpowiedzialne za organizację i funkcjonowanie dyżuru posiadają wymaganą wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne pozwalające na terminowe przekazywanie decyzji. Przyjęta organizacja stałego dyżuru zapewnia właściwy poziom ochrony informacji niejawnych.

17 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
W dniach 03 – r. przeprowadzona została Kontrola Kompleksowa przez Zespół Kontrolny powołany na zlecenie Prezesa Rady Ministrów przez Ministra Obrony Narodowej wykonawstwa zadań obronnych.. W ramach kontroli dokonano sprawdzenia dokumentacji planistycznej prowadzonej przez poszczególne wydziały, m.in.: BIURO RADY MIASTA Dokumentacja postępowań reklamacyjnych dotyczącą radnych miasta Problematyka reklamowania z urzędu radnych Rady Miasta realizowana była w stopniu bardzo dobrym WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dokumentacja postępowań reklamacyjnych dotycząca pracowników Urzędu Miasta Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Problematyka reklamowania z urzędu realizowana była w stopniu dobrym (reklamowanie osób funkcyjnych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia), nie prowadzono natomiast reklamowania z urzędu. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH Plan przygotowania podmiotów leczniczych miasta Gorzowa Wlkp. na potrzeby obronne państwa Plan organizacji i funkcjonowania ZMSz miasta Gorzowa Plan dystrybucji preparatów jodowych Dokumentacja wykonana została poprawnie i umożliwia realizację zadań związanych z przygotowaniem podmiotów leczniczych miasta na potrzeby obronne państwa.

18 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Plan akcji kurierskiej; Dokumentacja postępowań administracyjnych – świadczenia osobiste i rzeczowe. Plan Akcji Kurierskiej opracowano w sposób jednolity, prawidłowo określono w nim rejony i trasy doręczeń kart powołania, siły i środki niezbędne do realizacji tych zadań oraz zasady kierowania akcją i przekazywania informacji o jej przebiegu. Praktyczne uruchomienie Akcji Kurierskiej potwierdziło, iż osoby funkcyjne odpowiedzialne za realizację przedmiotowego przedsięwzięcia są właściwie przygotowane do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem Akcji Kurierskiej. Znane są zasady przyjmowania oraz przekazywania sygnałów, uruchomienia akcji oraz przekazywania informacji o jej przebiegu i wynikach. Tym samym Urząd Miasta jest właściwie przygotowany do doręczania dokumentów powołania w przypadku zarządzenia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Nie budzi zastrzeżeń realizacja spraw związanych z odwołaniami od wydanych decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych na rzecz obrony oraz przeznaczenia do wykonywania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

19 OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
Przegląd wałów przeciwpowodziowych Warty w granicach administracyjnych miasta przeprowadzony został w dniu r. – uwagi – rozjeżdżone korony. 2. Uczestnictwo w odbiorze prac melioracyjnych na Kanale Siedlickim; odbiór techniczny prac konserwacyjnych na Kanale Siedlickim odbył się w dn r. – prace wykonane zostały zgodnie ze specyfikacją złożoną w zamówieniu. Stan realizacji zadań konserwacji melioracji szczegółowej miasta na Zawarciu, Zamościu, Siedlicach, Zieleńcu, Wieprzycach; Janicach – w roku 2013 zostały wykonane prace konserwacyjne na 23 127 mb rowów melioracji szczegółowej. 4. Projekt „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I", którego celem jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe znacznej części Zakanala. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę Kanału Siedlickiego na odcinku ok. 3,5 km, budowę Pompowni Siedlice, Kanału Pompownia oraz przebudowę Rowu S-2. Łącznie jest to obszar o powierzchni ok. 415 ha. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu : 30 listopada 2014 r. Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu : 31 grudnia 2014 r.

20 OSŁONA PRZECIWPOWODZIOWA MIASTA PRZEPOMPOWNIA SIEDLICE.
CIEKI WODNE W MIEŚCIE. rz. KŁODAWKA rz. SREBRNA DŁUGOŚĆ CIEKÓW WODNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH LP. NAZWA CIEKU DŁ/km/ 1. WARTA 7,55 2. KŁODAWKA 5,80 3. SREBRNA 1,60 4. KANAŁ ULGI 5,40 5. KANAŁ SIEDLICKI 7,96 6. POZOSTAŁE KANAŁY 18,60 7. MELIORACJA SZCZEGÓŁOWA 23,13 RAZEM 70,00 Budowa Kanału Dł. 110 m rz. WARTA Budowa Kanału Dł. 768 m rz. WARTA BUDOWA PRZEPOMPOWNI 4 – POMPY – 3,5 m3/s 208 ha PRZEPOMPOWNIA ZAKANALE 3 – POMPY – 2,4 m3/s ŁĄCZNIE 800 ha Budowa Kanału Dł m 415 ha PRZEPOMPOWNIA NIWICA 1 – POMPA – 0,8 m3/s Przebudowa Kanału Siedlickiego Dł m 177ha Przebudowa Kanału S – 2 Dł m KANAŁ ULGI KANAŁ SIEDLICKI

21 W KURSACH I SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ:
SZCZEBEL CENTRALNY Nie uczestniczono – w 1 przypadku sprowadzono materiały szkoleniowe z 19 szkoleń zrezygnowano z powodu bardzo wysokich kosztów. SZCZEBEL WOJEWÓDZKI Uczestniczyło 12 osób, w tym: 3 osoby z tematyki bezpieczeństwa publicznego; 1 osoba z tematyki wykonania planów na czas pokoju, zagrożenia i wojny; 3 osoby z tematyki zagrożeń województwa; 4 osoby z tematyki zabezpieczenia imprez masowych. SZCZEBEL MIEJSKI Uczestniczyło 141 osób, w tym: 132 osoby z tematyki procedur reagowania na zdarzenia kryzysowe; 9 osób z tematyki przechowywania i konserwacji sprzętu OC w zakładach pracy.

22 9 kontroli planowych sprzętu OC w magazynach zakładowych;
POAD i A brał udział w 8 wieloszczeblowych treningach łączności powszechnego alarmowania i ostrzegania. W ramach treningów przeprowadzono 4 głośne i 16 ciche próby syren alarmowych. Aktualnie w mieście zamontowanych jest 31 syren alarmowych, wszystkie sprawne, uruchamiane drogą radiową. W całym systemie, cyklicznie prowadzone są konserwacje, przeglądy i pomiary elektryczne. W zakładach pracy na terenie miasta, na potrzeby własne zakładów, utworzone są formacje OC. Aktualnie funkcjonuje w 18 zakładach pracy 28 formacji ratownictwa ogólnego o łącznym stanie osobowym 362 osoby. W roku 2013 WB i ZK LUW dokonał wybrakowania przestarzałego i zużytego sprzętu obrony cywilnej na łączną kwotę – 9 064,17 PLN. Wydział w ramach działalności nadzorczo – kontrolnej, przeprowadził planowo: 11 kontroli kompleksowych w ramach działania OC w zakładach pracy miasta; 9 kontroli planowych sprzętu OC w magazynach zakładowych; 4 kontrole doraźne sprzętu OC w zakładach pracy; Współuczestniczył w 4 inwentaryzacjach zakładowych magazynów OC.

23 PRZYDZIELONE WYDZIAŁOWI W 2013 r. ŚRODKI FINANSOWE POZWOLIŁY NA:
Odtworzenie zapasów i resursów sprzętu; Konserwację, drobne naprawy, opłatę za energię elektryczną i dzierżawę połaci dachowych systemu alarmowania i ostrzegania miasta; Wykonanie monitoringu i oprysków na meszki i komary; Zabezpieczenie logistyczne szkoleń i ćwiczeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz kierowniczej kadry Urzędu Miasta; Po przepięciu energetycznym, nie wykonano w pełnym zakresie naprawy systemu monitoringu wizyjnego miasta oraz okresowych przeglądów z powodu braku środków finansowych; Zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji.

24 OBRONY CYWILNEJ, OBRONNOŚCI
ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ, OBRONNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA w roku 2014 będzie: WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ W SFERZE OCHRONY LUDNOŚCI PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWAMI WYNIKAJĄCYMI Z DZIAŁAŃ ZBROJNYCH LUB KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ORAZ PRZEZWYCIĘŻANIA ICH BEZPOŚRENICH NASTĘPSTW POPRZEZ DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ W DZIEDZINIE OCHRONY LUDNOŚCI DO AKTUALNYCH WYZWAŃ I POTRZEB W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, W TYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z PLANOWANIEM, REALIZACJĄ SZKOLEŃ I CWICZEŃ I NORMATYWAMI WYPOSAŻENIA FORMACJI OBRONY CYWILNEJ.

25 GŁÓWNE ZADANIA, REALIZOWANE W 2014 r. NA SZCZEBLU MIASTA :
W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM: Wdrożenie nowej regulacji prawnej na mocy ustawy, która zdefiniuje podstawowe pojęcia oraz określi kształt organizacji i dalszego funkcjonowania OC w Polsce w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Analizowanie i opracowanie rozwiązań usprawniających realizację zadań Obrony Cywilnej w obowiązującym stanie prawnym 3. Działania doskonalące w zakresie planowania zadań oraz wzmacniania struktur OC. 4. Ustalenie i aktualizowanie wykazu instytucji, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie miasta, przewidzianych do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności Aktualizacja planów ewakuacji ludności na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia warunków bytowych. Planowanie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w mieście oraz prowadzenie nadzoru i kontroli w tym zakresie, 7. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, budownictwa oraz infrastruktury technicznej w zakresie bezpieczeństwa ludności i obrony cywilnej. 8. Organizowanie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu ostrzegania ludności, 9. Organizowanie szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. 10. Ustalanie zadań w zakresie OC instytucjom i przedsiębiorcom na terenie miasta.

26 W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI:
Doskonalenie pod względem organizacyjnym i merytorycznym zdolności UM do realizacji zadań wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania miasta, Doskonalenie czynności dotyczących przygotowania i działania służby zdrowia ujętych w „Planie przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa”. Przygotowanie stanowisk kierowania w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy do zbierania i przetwarzania informacji o zagrożeniach oraz właściwego podejmowania decyzji wspomagających proces kierowania. 4. Wdrożenie wniosków zawartych w Protokole kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych województwa lubuskiego (wnioski dotyczące Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.) przeprowadzonej w dniach 03 – roku przez Zespół Kontrolny Prezesa Rady Ministrów.

27 ODPRAWA ROCZNA OC ZA 2013 r.

28 IM. JANA III SOBIESKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
WSPÓŁZAWODNICTWO ZA 2013r. URZĄD STATYSTYCZNY ODDZ. W GORZOWIE WLKP. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 IM. JANA III SOBIESKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 1 2 3

29 URZĄD STATYSTYCZNY ODDZ. W GORZOWIE WLKP.
Dyrektor – Pani Katarzyna SMOLIŃSKA Inspektor OC – Pan Jerzy SEMCZUK

30 IM. JANA III SOBIESKIEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 IM. JANA III SOBIESKIEGO Dyrektor – Pani Beata KORBAN Inspektor OC – Pani Anna PAWELSKA

31 SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 Dyrektor – Pan Tomasz PLUTA Inspektor OC – Pan Andrzej MARZYŃSKI

32 WYRÓŻNIENI INSPEKTORZY OC
Z ZAKŁADÓW PRACY: Pani Alina KUCZYŃSKA – Spółdzielnia Mieszkaniowa „ GÓRCZYN ” Pan Tadeusz KRUPA – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Pani Małgorzata ANTCZAK – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Pan Piotr WÓJCIAK – Szkoła Podstawowa nr 5 PODZIĘKOWANIEM

33 ODPRAWA ROCZNA OC ZA 2013 r.

34 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIASTA GORZOWA WLKP.
21 lutego 2014 r.


Pobierz ppt "WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIASTA GORZOWA WLKP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google