Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. CEL: CEL: Zwiększenie skuteczności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. CEL: CEL: Zwiększenie skuteczności."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. CEL: CEL: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w całej Polsce Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu lokalnego przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu lokalnego

2 Program spotkania: 11.00 Rejestracja uczestników. 11.10 Wprowadzenie do założeń projektu – Agnieszka Janiak, kierowniczka projektu. 11.25 Produkt innowacyjny. Omówienie części A produktu (klastering) i części B produktu (narzędzia współpracy z osobami niepełnosprawnymi i pracodawcami) – Andrzej Klim, główny użytkownik produktu. 11.45 System informatyczny produktu – Tomasz Osman, pracownik wsparcia projektu. 12.00 Panel dyskusyjny nt. przydatności i funkcjonalności modelu. Zakończenie I części spotkania 12.30 – przeprowadzenie warsztatów dla Testerów z zakresu współpracy organizacji pozarządowych z pracodawcami - prowadzenie Andrzej Klim. Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r.

3 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. WPROWADZENIE DO ZAŁOŻEŃ PROJEKTU Temat projektu innowacyjnego: Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej grup zmarginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym

4 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. WPROWADZENIE DO ZAŁOŻEŃ PROJEKTU „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Projekty innowacyjne. Okres realizacji 1.03.2011 – 31.03.2013. Realizowany zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.02.01-32-102/10-00

5 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. PROBLEM Główne przyczyny złej sytuacji osób niepełnosprawnych: - nieskuteczny systemowo - prawne mechanizmy interwencji Państwa, - postrzeganie osób niepełnosprawnych jako gorszych pracowników, - brak wykorzystania potencjału NGO na rzecz zatrudnienia (NGO mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi, zapewniają też bardziej wyspecjalizowane i zindywidualizowane usługi niż instytucje publiczne). Projekt dotyczy problemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy to 16,4 % a np. w Szwecji 53 %. Dane regionalne to 11,7 %.

6 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. GŁÓWNY CEL PROJEKTU Zwiększenie do 03.2013 skuteczności działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w całej Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie, upowszechnianie i włączenie do polityki jednego Innowacyjnego Modelu rozszerzającego ofertę i efektywność istniejących NGO (działających na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i innymi instytucjami rynku pracy) o działania ukierunkowane na podnoszenie poziomu zatrudnienia realizowane w strukturach KLASTRA i przy ścisłej współpracy z pracodawcami

7 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Miejsce testowania: województwo zachodniopomorskie Termin I – VIII 2012 Miejsce upowszechniania: cała Polska Termin od IV kwartał 2012

8 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Innowacyjność  Innowacyjność w wymiarze problemu – nie podjęto dotychczas kompleksowych działań ze strony państwa mających na celu zapobieganiu opracowanie i przekazanie organizacjom pozarządowym wiedzy, umiejętności i narzędzi dzięki którym mogłyby prowadzić działania z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.  Innowacyjność w wymiarze formy wsparcia – idea klasteringu mająca na celu nowatorską konsolidację i koordynację działań NGO działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Istotą budowania nowych form współpracy jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

9 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Grupy docelowe Grupami docelowymi produktu finalnego w sferze odbiorców są: osoby niepełnosprawne Grupami docelowymi produktu finalnego w sferze użytkowników są: organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych

10 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. DETERMINANTY OBECNEGO STANU - ZAŁOŻENIA Aktualnie badania przeprowadzone w ramach projektu wykazały: a)mało skuteczny model pracy, który oparty jest na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych głównie w zakładach pracy chronionej b)w opinii przedsiębiorców osoby niepełnosprawne powinny być zatrudniane w normalnych przedsiębiorstwach c)brak systemowej współpracy między JST, które odpowiedzialne są za kreowanie obszaru rozwiązania problemów społecznych, a trzecim sektorem tzw. organizacjami pozarządowymi i sektorem biznesu d)niski poziom zintegrowania komunikacyjnego NGO

11 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA Wypracowane na poziomie NGO (pod względem zróżnicowania podopiecznych osób niepełnosprawnych w kontekście stopnia niepełnosprawności, oferty, barier) modelu współpracy pomiędzy UZYTOWNIKAMI (NGO) nakierowanego na rozwiązanie problemów dotykających ODBIORCÓW (osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo) Nowe formy i metody zapobiegania wykluczeniu społecznemu realizowane będą poprzez: - zwiększenie oferty NGO - zrzeszenie NGO w klaster (samoorganizowanie się) - stworzenie mechanizmów silnego współdziałania duetu dwóch podmiotów: NGO i pracodawców poprzez przekazanie nowego modelu, platformy internetowej łączącej w sposób zautomatyzowany osoby niepełnosprawne z potencjalnymi pracodawcami.

12 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Role poszczególnych uczestników modelu: 1.Organizacje pozarządowe (NGO) -wsparcie NGO w procesie koordynacji i integracji działań NGO w obszarze przygotowania podopiecznych do wejścia na rynek pracy – zwiększenie oferty NGO (KLASTER), -współpraca z pracodawcami w zakresie podnoszenia poziomu zatrudnienia tj. stworzenie mechanizmów silnego współdziałania duetu dwóch podmiotów – NGO + PRACODAWCY – platforma internetowa łącząca w sposób zintegrowany osoby niepełnosprawne, -współpraca z NGO w procesie nabycia wiedzy i umiejętności w prowadzeniu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych we współpracy z pracodawcami

13 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Role poszczególnych uczestników modelu: 1.Organizacje pozarządowe (NGO) -cd -poinformowanie i współpraca z decydentami (samorządy, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Opieki Społecznej) w procesie kształtowania polityki integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, tj. o możliwości poszerzenia oferty NGO, możliwości wsparcia procesu tworzenia klastrów i integracji NGO -poinformowanie podopiecznych (os. niepełnosprawne) o możliwości poszerzenia oferty NGO w obszarze wspierającym aktywizację zawodową - monitorowanie efektywności podejmowanych działań (RAPORTOWANIE )

14 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Role poszczególnych uczestników modelu: 2. Przedstawiciele pracodawców ZPPZ LEWIATAN -promowanie wśród swoich członków idei KLASTRA SPOŁECZNEGO -współpraca z NGO -opiniowanie podejmowanych działań - informowanie o aktualnych potrzebach lokalnych pracodawców odnośnie pożądanych pracowników (kwalifikacje zawodowe, rodzaj niepełnosprawności, wiek, płeć)

15 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Role poszczególnych uczestników modelu: 3. Decydenci mający wpływa na kształtowanie polityki integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych(samorządy, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Opieki Społecznej) - wsparcie procesu tworzenia klastrów i integracji NGO - opiniowanie i wspieranie podejmowanych działań - sugerowanie rozwiązań systemowych

16 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Role poszczególnych uczestników modelu: 3. Decydenci mający wpływa na kształtowanie polityki integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych(samorządy, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Opieki Społecznej) -cd -promowanie idei KLASTRA NGO ( organizacja kampanii społecznych, iventy na różnych spotkaniach branżowych z przedstawicielami biznesu czy warsztatów ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału pracowników działów personalnych, przedstawicieli rynku pracy czy Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Regionalnych Oddziałów PERFON, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Regionalnych Oddziałów CARITAS, lokalnych grup działania w zakresie stosowania nowych rozwiązań (KLASTER) - informacje w Internecie, pisemna oficjalna informacja do samorządów etc, e-maile, spotkania indywidualne z decydentami,

17 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. WYNIKI ANKIETY OCENY PRZYDATNOŚCI PRODUKTU Podsumowanie za I kwartał 2012 – w kontekście zestawienia z wynikami ankiety oceniającej produkt przeprowadzonej w grudniu 2011 r. podczas konferencji omawiającej główne założenia modelu – ex- ante

18 Człowiek – najlepsza inwestycja Czy produkt nadal odpowiada na aktualny problem grupy w kontekście: Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Aktualność testowanego produktu Przed rozpoczęciem testowania Po I kwartale 2012 r

19 Człowiek – najlepsza inwestycja Czy produkt nadal odpowiada na aktualny problem grupy w kontekście: Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Aktualność testowanego produktu Przed rozpoczęciem testowania Po I kwartale 2012 r

20 Człowiek – najlepsza inwestycja Czy produkt nadal odpowiada na aktualny problem grupy w kontekście: Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Aktualność testowanego produktu Przed rozpoczęciem testowania Po I kwartale 2012 r

21 Człowiek – najlepsza inwestycja Czy produkt nadal odpowiada na aktualny problem grupy w kontekście: Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Aktualność testowanego produktu Przed rozpoczęciem testowania Po I kwartale 2012 r

22 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Aktualność testowanego produktu

23 Człowiek – najlepsza inwestycja Proszę ocenić na skali, jak bardzo, w opinii Państwa NGO, oczekiwany jest produkt dotyczący grup/problemów kluczowych z punktu widzenia polityk krajowych, regionalnych czy lokalnych? Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Aktualność testowanego produktu

24 Człowiek – najlepsza inwestycja \s Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Aktualność testowanego produktu

25 Człowiek – najlepsza inwestycja \s Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Aktualność testowanego produktu

26 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Aktualność testowanego produktu

27 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Przed rozpoczęciem testowania Aktualność testowanego produktu

28 Człowiek – najlepsza inwestycja Po I kwartale 2012 r Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. Aktualność testowanego produktu

29 Człowiek – najlepsza inwestycja Przez rozpoczęciem testowania Po I kwartale 2012: Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. ZŁOŻONOŚĆ TESTOWANEGO PRODUKTU

30 Człowiek – najlepsza inwestycja Przez rozpoczęciem testowania Po I kwartale 2012: Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. ZŁOŻONOŚĆ TESTOWANEGO PRODUKTU

31 Człowiek – najlepsza inwestycja Przez rozpoczęciem testowania Po I kwartale 2012: Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. ZŁOŻONOŚĆ TESTOWANEGO PRODUKTU

32 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. POTENCJAŁ TESTOWANEGO PRODUKTU DO UPOWSZECHNIANIA ORAZ WŁĄCZENIA DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI

33 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. KOMENTARZE I REKOMENDACJE TESTERA ZA KWARTAŁ I 2012

34 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. KOMENTARZE I REKOMENDACJE TESTERA ZA KWARTAŁ I 2012

35 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. KOMENTARZE I REKOMENDACJE TESTERA ZA KWARTAŁ I 2012

36 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. KOMENTARZE I REKOMENDACJE TESTERA ZA KWARTAŁ I 2012

37 Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Dziękuję za uwagę. Agnieszka Janiak Kierowniczka projektu Biuro projektu: ZPPZ LEWIATAN ul.Ks.Warcisława 20c/2, 71-667 Szczecin Tel.91 813 76 80, Fax 91 813 76 81 mail.biuro@progressus.info www.progressus.info Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r.


Pobierz ppt "Człowiek – najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Szczecinek- Centrum Organizacji Pozarządowych 18 kwietnia 2012 r. CEL: CEL: Zwiększenie skuteczności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google