Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie łańcuchem dostaw"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie łańcuchem dostaw

2

3 Co to jest łańcuch dostaw?
Jako proces jest sekwencją zdarzeń w przemieszczaniu dóbr, zwiększającą ich wartość [CEN/TC/273] Jako struktura (organizacja) to grupa przedsiębiorstw realizująca wspólne działania niezbędne do zaspokojenia popytu na określone produkty w całym łańcuchu przepływu dóbr – od pozyskania surowców do ostatecznego odbiorcy (do działań można zaliczyć: rozwój, produkcja, sprzedaż, serwis, zaopatrzenie, dystrybucja, zarządzanie zasobami itp.) [słownik terminologii logistycznej, M. Fertsch (red.), ILiM, Poznań 2006.]

4 Łańcuch dostaw a łańcuch logistyczny
Łańcuch dostaw to sieć powiązań i współzależnych organizacji, które działając na zasadzie wzajemnej współpracy, wspólnie kontrolują, kierują i usprawniają przepływy rzeczowe i informacji od dostawców do ostatecznych użytkowników [M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, PCDL, Warszawa 2000] Łańcuch logistyczny to sieć powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami zaangażowanymi w procesy i działania, których celem jest przepływ dóbr fizycznych tworzący wartość w odniesieniu do celu tego przepływu [I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007]

5 Łańcuch serwisu a łańcuch usuwania
Łańcuch serwisu – to sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami, w różne procesy i działania, które tworzą wartość w postaci zapewnienia dostarczonym produktom użyteczności w określonym czasie. Łańcuch usuwania – to sieć organizacji zaangażowanych w różne procesy i działania, które tworzą wartość w związku z usuwaniem produktów oraz odpadów powstających w procesie ich dostarczania i użytkowania. [I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007]

6 Łańcuch logistyczny – model przepływów fizycznych
Użytkownik/ konsument Łańcuch dostaw Łańcuch serwisu Łańcuch usuwania Recykling Utylizacja Źródło: [I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007] Przepływ produktów i odpadów Surowce z recyklingu do ponownego wykorzystania

7 Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw
Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji wychodzącej poza obszar przepływów fizycznych i związanych z nimi przepływów informacji. W łańcuchach dostaw głównym celem jest usprawnienie procesu obsługi klienta, gdzie w łańcuchach logistycznych punkt ciężkości skupia się na efektywności przepływów fizycznych.

8 Łańcuch logistyczny Proces realizacji określonych funkcji w sferze działania, dla których jest tworzony system (produkcji, dystrybucji, magazynowania, transportu, konsumpcji), powinien być odpowiednio: wyodrębniony i zdefiniowany; skonstruowany; wdrożony w życie, aby mógł skutecznie funkcjonować

9 Łańcuch logistyczny Łańcuch dostaw rozumie się jako całą działalność związaną z przepływem materiału (towaru) od jego oryginalnego źródła poprzez wszystkie jego zmiany, aż do tej postaci, w której jest konsumowany przez ostatniego klienta. Według D.J. Browerson’a przez kanał (łańcuch) logistyczny rozumie się zespół pewnej liczby jednostek (przedsiębiorstw i instytucji), które działają wspólnie w sposób zintegrowany w celu dostarczenia właściwego produktu we właściwe miejsce, we właściwym czasie, zachowując odpowiednią jakość (produktu i usługi) przy możliwie najniższym koszcie.

10 Łańcuch logistyczny Ujęcie przedmiotowe - mają miejsce zjawiska łączenia się strumieni (zaopatrywanie się) oraz zjawiska rozdzielnictwa strumieni (dystrybucji). Ujęcie podmiotowe - identyfikujemy i analizujemy uczestników przepływu produktów i informacji w aspekcie czasu i miejsca hurt supermarkety detal Łańcuch logistyczny w ujęciu przedmiotowym dotyczy procesów przepływów surowców, półproduktów i wyrobów gotowych od punktu ich wydobycia, poprzez wszystkie stadia przetwórstwa aż do ostatecznego odbiorcy. Natomiast łańcuch logistyczny w ujęciu podmiotowym obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, organizacje i obszary współdziałania i wewnętrzne przedsiębiorstwa, które muszę współpracować aby dostarczyć odpowiedni produkt do odpowiedniego klienta. Należą do nich producenci, hurtownicy, detaliści, przedsiębiorstwa transportowe, pakujące, przeładunkowe, magazynowe, itp[1]. [1] Zob. więcej Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, op. cit., s

11 Łańcuch logistyczny http://www.youtube.com/watch?v=V4JRH3e4xrg
Łańcuch logistyczny w ujęciu przedmiotowym dotyczy procesów przepływów surowców, półproduktów i wyrobów gotowych od punktu ich wydobycia, poprzez wszystkie stadia przetwórstwa aż do ostatecznego odbiorcy. Natomiast łańcuch logistyczny w ujęciu podmiotowym obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, organizacje i obszary współdziałania i wewnętrzne przedsiębiorstwa, które muszę współpracować aby dostarczyć odpowiedni produkt do odpowiedniego klienta. Należą do nich producenci, hurtownicy, detaliści, przedsiębiorstwa transportowe, pakujące, przeładunkowe, magazynowe, itp[1]. [1] Zob. więcej Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, op. cit., s

12 Łańcuch zewnętrzny i wewnętrzny
Zewnętrzny łańcuch logistyczny tworzą niezależne przedsiębiorstwa realizujące wspólny cel Wewnętrzny łańcuch logistyczny tworzą jednostki funkcjonalne przedsiębiorstwa realizujące określony cel przedsiębiorstwa [I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007]

13 Łańcuch zewnętrzny i wewnętrzny
Zewnętrzny łańcuch logistyczny tworzą niezależne przedsiębiorstwa realizujące wspólny cel Wewnętrzny łańcuch logistyczny tworzą jednostki funkcjonalne przedsiębiorstwa realizujące określony cel przedsiębiorstwa [I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007]

14 Zewnętrzny łańcuch logistyczny
Przepływ informacji Przepływ związany z dostawami Rynek Dostawcy Producenci Dystrybutorzy Detaliści Przepływ dóbr związany z usuwaniem Źródło: Logistyka w Polsce. Raport 2005, ILiM, Poznań 2006.

15 Zewnętrzny łańcuch logistyczny

16 Wewnętrzny łańcuch logistyczny
Przedsiębiorstwo Przepływ dóbr Przepływ informacji Odbiorcy Dostawcy Podsystem zaopatrzenia Podsystem produkcji Podsystem dystrybucji i obsługi posprzedażnej Podsystem usuwania Źródło: Logistyka w Polsce. Raport 2005, ILiM, Poznań 2006.

17 Wewnętrzny łańcuch logistyczny

18 Łańcuch logistyczny proste (liniowe), wielościeżkowe,
w zależności od stopnia złożoności łańcucha logistycznego mogą występować: proste (liniowe), wielościeżkowe, złożone (kombinowane) linie przepływu dóbr i usług hurt supermarkety detal linie przepływu Łańcuch logistyczny w ujęciu przedmiotowym dotyczy procesów przepływów surowców, półproduktów i wyrobów gotowych od punktu ich wydobycia, poprzez wszystkie stadia przetwórstwa aż do ostatecznego odbiorcy. Natomiast łańcuch logistyczny w ujęciu podmiotowym obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, organizacje i obszary współdziałania i wewnętrzne przedsiębiorstwa, które muszę współpracować aby dostarczyć odpowiedni produkt do odpowiedniego klienta. Należą do nich producenci, hurtownicy, detaliści, przedsiębiorstwa transportowe, pakujące, przeładunkowe, magazynowe, itp[1]. [1] Zob. więcej Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, op. cit., s

19 Łańcuch logistyczny W łańcuchach działania logistycznego występują punkty styczności i miejsca przecięcia, które praktycznie oznaczają styk linii przepływu systemów (podsystemów) lub przejście z jednego do drugiego systemu (podsystemu). Przy czym: miejsca przecięcia będą głównie występowały w sieci złożonych linii przepływów dóbr fizycznych, usług i informacji, zaś punkty styczności (styku) odnoszą się w zasadzie do każdej linii przepływu. hurt supermarkety detal punkty styczności i miejsca przecięcia Łańcuch logistyczny w ujęciu przedmiotowym dotyczy procesów przepływów surowców, półproduktów i wyrobów gotowych od punktu ich wydobycia, poprzez wszystkie stadia przetwórstwa aż do ostatecznego odbiorcy. Natomiast łańcuch logistyczny w ujęciu podmiotowym obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, organizacje i obszary współdziałania i wewnętrzne przedsiębiorstwa, które muszę współpracować aby dostarczyć odpowiedni produkt do odpowiedniego klienta. Należą do nich producenci, hurtownicy, detaliści, przedsiębiorstwa transportowe, pakujące, przeładunkowe, magazynowe, itp[1]. [1] Zob. więcej Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, op. cit., s

20 Łańcuch logistyczny Przyczynami (źródłami) powstawania punktów styku i miejsc przecięcia są: specjalizacja głównych funkcji systemu (przedsiębiorstwa), a więc zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, sprzedaży. Prowadzi ona do współzależności w całym (złożonym) łańcuchu logistycznym; podział zakresów kompetencji i odpowiedzialności Sprzyja tworzeniu „grupowych” interesów, które mogą prowadzić do powstawania rozbieżności (konfliktów). Łańcuch logistyczny w ujęciu przedmiotowym dotyczy procesów przepływów surowców, półproduktów i wyrobów gotowych od punktu ich wydobycia, poprzez wszystkie stadia przetwórstwa aż do ostatecznego odbiorcy. Natomiast łańcuch logistyczny w ujęciu podmiotowym obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, organizacje i obszary współdziałania i wewnętrzne przedsiębiorstwa, które muszę współpracować aby dostarczyć odpowiedni produkt do odpowiedniego klienta. Należą do nich producenci, hurtownicy, detaliści, przedsiębiorstwa transportowe, pakujące, przeładunkowe, magazynowe, itp[1]. [1] Zob. więcej Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, op. cit., s

21 Łańcuch logistyczny Przyczyny konfliktów - wzajemne relacje celów, ról, pozycji (np. ekonomicznej) i stosunków komunikacyjnych. Konflikty mogą powstawać m.in.: w miejscach przecięcia procesów synchronizacji planowania logistycznego z innymi planami przedsiębiorstwa (finansowymi, zatrudnienia), synchronizacji systemów logistycznych współpracujących z przedsiębiorstwem, czy między: sprzedażą a planowaniem produkcji, gospodarką magazynową a zarządzaniem zapasami, produkcją a transportem, decyzjami dostawców a decyzjami odbiorców. Łańcuch logistyczny w ujęciu przedmiotowym dotyczy procesów przepływów surowców, półproduktów i wyrobów gotowych od punktu ich wydobycia, poprzez wszystkie stadia przetwórstwa aż do ostatecznego odbiorcy. Natomiast łańcuch logistyczny w ujęciu podmiotowym obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, organizacje i obszary współdziałania i wewnętrzne przedsiębiorstwa, które muszę współpracować aby dostarczyć odpowiedni produkt do odpowiedniego klienta. Należą do nich producenci, hurtownicy, detaliści, przedsiębiorstwa transportowe, pakujące, przeładunkowe, magazynowe, itp[1]. [1] Zob. więcej Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, op. cit., s

22 Konfiguracje łańcuchów dostaw
bezpośrednie Źródło: B. Z. Szałek, Logistyka. Wstęp do problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.

23 Konfiguracje łańcuchów dostaw
Pośrednie dwuetapowe Źródło: B. Z. Szałek, logistyka. Wstęp do problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.

24 Konfiguracje łańcuchów dostaw
Pośrednie wieloetapowe Źródło: B. Z. Szałek, logistyka. Wstęp do problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.

25 Konfiguracje łańcuchów dostaw
Mieszane Źródło: B. Z. Szałek, logistyka. Wstęp do problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.

26 Idealny łańcuch dostaw powinien:
Umożliwiać odsunięcie w czasie decyzji o produkcji i dostawach podejmowanych na podstawie informacji o popycie, Umożliwiać oferowanie klientom dużej różnorodności, Minimalizować czas dostawy, zapasy i koszty. M. Ciesielski (red. Nauk.), instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.

27 Sieci dostaw M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Warszawa 2000.

28 Sieć dostaw Jest to rodzaj konfiguracji łańcucha dostaw, w którym niektóre ogniwa są zwielokrotnione w celu dostarczenia różnych produktów do punktów produkcji, dystrybucji, sprzedaży. Uwarunkowania sieci dostaw: Wiele lokalizacji dostawców i odbiorców, Wiele jednoczesnych transakcji zakupów i sprzedaży Złożone zależności w łańcuchach dostaw wynikające z różnorodnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, kultur organizacji , itp. [I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007]

29

30 Rodzaje organizacyjnej konfiguracji sieci dostaw
Rodzaj więzi Policentryczne Hierarchiczne koordynacja *Sieci lokalne oparte na kontak- tach osobistych; *Sieci dostaw oparte na więziach technicznych; *Sieci dostaw oparte na udziałach kapitałowych; *Sieci wirtualne oparte na więziach informacyjnych *Sieci koordynowane przez przed- siębiorstwo produkcyjne; siębiorstwo handlowe; siębiorstwo logistyczne

31 Zarządzanie łańcuchem dostaw
Zgodnie z Profesjonalną Radą Zarządzania Łańcuchem dostaw (wcześniej Radą Zarządzania Logistycznego): “Zarządzanie łańcuchem dostaw jest systematyczną, strategiczną i taktyczną koordynacją funkcji tradycyjnego biznesu w pojedynczym przedsiębiorstwie, jak i w całym łańcuchu dostaw w celu usprawnienia w długim okresie działania zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całego łańcucha dostaw (CSCMP 2005).

32 Zarządzanie łańcuchem dostaw
zarządzanie łańcuchem dostaw polega na integracji i koordynacji działań wszystkich przedsiębiorstw i organizacji biorących udział bezpośrednio bądź też pośrednio w wytworzeniu i dostarczeniu właściwego produktu/usługi ostatecznemu odbiorcy

33 Istota zarządzania łańcuchami dostaw
Zarządzanie łańcuchami dostaw powinno polegać na współpracy wszystkich ogniw (partnerów) biorących udział pośrednio lub bezpośrednio we wszelkich procesach związanych z zaspokojeniem potrzeb klienta (zaczynając od wspólnego rozpoznania rynków i klientów, realizacji zamówień a kończąc na obsłudze posprzedażnej).

34 Cechy zarządzania łańcuchem dostaw na tle tradycyjnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem
Cecha Koncepcja Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie łańcuchem dostaw Redukcja kosztów Minimalizacja w skali firmy Minimalizacja w skali łańcucha Zarządzanie zapasami Optymalizacja w skali firmy Optymalizacja w skali łańcucha Przepływ zapasów Przerywany/monitorowany wewnątrz firmy Ciągły/monitorowany wzdłuż całego łańcucha Informacje Kontrolowane przez firmę Dostęp do wspólnych informacji Planowanie Indywidualne Wspólne Decyzje i działania Inicjowane i kontrolowane przez kierownictwo firmy Inicjowane i kontrolowane przez centralnego koordynatora łańcucha Ryzyko i korzyści Kontakty między partnerami Między sferą zaopatrzenia i zakupu Między różnymi sferami funkcjonalnymi przedsiębiorstw na różnych szczeblach zarządzania

35 Efektywne i elastyczne łańcuchy dostaw
Efektywny łańcuch dostaw Elastyczny łańcuch dostaw Szybka reakcja na popyt Kryteria wyboru dostawców Główny cel Strategia produkcji Strategia zapasów Strategia dostawy Rezerwowe zdol-ności produkcyjne Zapas bezpieczeństwa Redukcja czasu realizacji dostaw Szybkość, elasty-czność, jakość Koszty i jakość Skracanie realizacji czasu dostaw przy założonym poziomie kosztów Minimalizacja zapasów Maksymalne wyko-rzystanie zdolności produkcyjnych Minimalizacja kosztów łańcucha Fisher M. L., What is the Right Supply Chain for Your Product?, Harvard Business Review 1997, March- April

36 Cechy zarządzania strumieniami podaży i popytu
Cecha Koncepcja Zarządzanie strumieniem podaży Zarządzanie strumieniem popytu Dominujący przedmiot przepływu Produkty Informacje Dominujący kierunek przepływu Od miejsc pozyskania surowców do miejsc konsumpcji Od ostatecznych klientów do początkowych dostawców Orientacja Efektywnościowa Rynkowa Ostateczni klienci Pasywni, poza strukturą łańcucha Aktywni, włączeni w strukturę łańcucha Zarządzanie zapasami Proaktywne, na podstawie prognoz i planów Reaktywne, na podstawie realnego popytu [Źródło: J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003.]

37 Elastyczny łańcuch dostaw – przykład firmy Benetton
Lata 60 XX wieku – bracia Benetton sprzedali rower i akordeon, aby kupić siostrze maszynę dziewiarską. Sprzedaż produkowanych na maszynie kolorowych swetrów, Obecnie sprzedaż odzieży w 120 krajach, w sklepach w większości na zasadzie franchisingu, zatrudnienie 8000 osób, obrony około 2mld Euro M. Ciesielski (red. Nauk.), instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.

38 Elastyczny łańcuch dostaw – przykład firmy Benetton
Niekonwencjonalny marketing – szokujące plakaty a co za tym idzie protesty, Trudność w przewidywaniu popytu, a co za tym idzie w planowaniu działań logistycznych, M. Ciesielski (red. Nauk.), instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.

39 Szokujące plakaty firmy Benetton

40 Elastyczny łańcuch dostaw – przykład firmy Benetton
Bardzo szybka reakcja na popyt dzięki doskonałej sieci dostaw Dystrybucja do sklepów w 120 krajach poprzez elektroniczną pętlę łączącą fabrykę, sklepy i centrum dystrybucji, Nadzorowanie sprzedaży przez 80 agentów, którzy w odpowiednim momencie przesyłają informacje do centrum, M. Ciesielski (red. Nauk.), instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.

41 Elastyczny łańcuch dostaw – przykład firmy Benetton
Dostarczanie odzieży z magazynów do sklepów w ciągu tygodnia; Jeśli brakuje odzieży w magazynach do dostarczana jest ona do sklepów w ciągu 10 dni dzięki automatycznemu systemowi przekazywania zleceń produkcyjnych do fabryk M. Ciesielski (red. Nauk.), instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.

42 Sieć dostaw Benettona Dostawcy Poddostawcy wewnętrzni Produkcja własna
Firmy Benetton Globalny ośrodek dystrybucji Sklepy detaliczne Agenci Przepływ produktów i odpadów Surowce z recyklingu do ponownego wykorzystania M. Ciesielski (red. Nauk.), instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.

43 Elastyczny łańcuch dostaw – przykład firmy Benetton
Sieć dostaw w obszarze produkcji i zaoaptrzenia, to: Ogromne zakłady produkcyjne w Castrette pod Trevisco 5000 dostawców pracujących w strukturze hierarchicznej (dostawcy pierwszego rzędu nadzorują drugiego rzędu a ci ostatni nadzorują niewielkie firmy stanowiące trzeci rząd dostawców). M. Ciesielski (red. Nauk.), instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.

44 Elastyczny łańcuch dostaw – przykład firmy Benetton
Sporządzanie planów produkcyjnych przez firmę Benetton dla dostawców pierwszego rzędu, Dostarczanie tym dostawcom surowców i materiałów, Pomoc w sprawach technicznych i organizacyjnych Centralizacja zakupów podstawowych surowców M. Ciesielski (red. Nauk.), instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.

45 Sieć produkcji i zaopatrzenia firmy Benetton
surowce Benetton Krojenie, farbowanie, prasowanie, pakowanie Konfekcja dziana Kurtki, marynarki Dżinsy, spodnie Konfekcja dziana bawełniana koszulki Fabryki własne firmy Benetton Dostawcy pierwszego rzędu Dostawcy drugiego rzędu Dostawcy trzeciego rzędu M. Ciesielski (red. Nauk.), instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.

46 Dlaczego sieć dostaw firmy Benetton jest elastyczna?
Bo trzystopniowa struktura zawierająca wielu wykonawców zapewnia najwyższą elastyczność M. Ciesielski (red. Nauk.), instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.

47


Pobierz ppt "Zarządzanie łańcuchem dostaw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google