Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka w przedsiębiorstwie Zarządzanie łańcuchem dostaw Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw Wykład nr 3 Bartłomiej Rodawski Katedra Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka w przedsiębiorstwie Zarządzanie łańcuchem dostaw Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw Wykład nr 3 Bartłomiej Rodawski Katedra Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Logistyka w przedsiębiorstwie Zarządzanie łańcuchem dostaw Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw Wykład nr 3 Bartłomiej Rodawski Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

2 Logistyka w przedsiębiorstwie Plan wykładu Pojęcie i typologia łańcuchów dostaw. Łańcuch a sieć dostaw Istota i cele współczesnego zarządzania łańcuchami dostaw (kontekst logistyczny, integracyjny i synchronizacyjny) Obszary zadaniowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw według macierzy Seuringa i Goldbacha Partnerstwo i rola ogniw w łańcuchach dostaw

3 Logistyka w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Młody, rozwijający się obszar wiedzy Po raz pierwszy określenie zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) zostało użyte w 1982 roku przez Olivera i Webbera; Od tego czasu liczba publikacji z zakresu lawinowo rośnie, jak podaje Croom (2004) sięgając do około 1000 artykułów naukowych rocznie; Multidyscyplinarny charakter SCM opiera się na wielu teoriach i dziedzinach naukowych Nie istnieje uniwersalna definicja łańcucha dostaw i zarządzania łańcuchem dostaw;

4 Logistyka w przedsiębiorstwie Multi-dyscyplinarność SCM Najczęściej SCM utożsamiane jest z zarządzaniem logistycznym oraz zarządzaniem operacyjnym, stanowiąc ich naturalną ścieżkę rozwoju Etap rozwojuI.II.III. Zarządzanie logistyczne Dezagregacja decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie Gospodarka materiałowa i dystrybucja Integracja decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie Integracja systemów logistycznych współpracujących przedsiębiorstw Zarządzanie operacyjne Ekonomia skali/ specjalizacja Zarządzanie odchudzoneZarządzanie sieciami dostaw

5 Logistyka w przedsiębiorstwie Multi-dyscyplinarność SCM SCM pojmowane jest również z następujących perspektyw: –integracja podejścia marketingowego i logistycznego (Christopher 1998) – czynności logistyczne i marketingowe realizowane przez współpracujące przedsiębiorstwa pozwala na maksymalizację wartości dostarczanej klientowi, a zatem przyczynia się do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej (łańcuch wartości); –Sieci gospodarczych – odejście od liniowości przepływów dóbr i informacji pomiędzy współpracującymi podmiotami (sieć dostaw); –Inne: zarządzanie strategiczne, badania operacyjne, teoria gier, teoria kosztów transakcyjnych, teoria systemów, industrial dynamics

6 Logistyka w przedsiębiorstwie Ewolucja łańcucha dostaw – struktura podmiotowa Łańcuch dostaw może być pojmowany jako: Pojedyncze przedsiębiorstwo (wewnętrzny łańcuch dostaw); Para współpracujących ze sobą przedsiębiorstw w relacji dostawca – odbiorca; Łańcuch przedsiębiorstw współpracujących na w ramach relacji dostawca – odbiorca; Sieć przedsiębiorstw – grupa współpracujących i/lub konkurujących ze sobą przedsiębiorstw tak w układach wertykalnych jak i horyzontalnych;

7 Logistyka w przedsiębiorstwie Przez łańcuch dostaw przepływają: Dobra (materiały, półprodukty, wyroby gotowe) i odpowiadające im informacje; Dobra, informacje (w tym z rynku) oraz środki pieniężne; Zasoby (fizyczne, ludzkie, technologiczne), informacje i wiedza; Ewolucja łańcucha dostaw – przedmiot przepływu

8 Logistyka w przedsiębiorstwie Obszarami współpracy w łańcuchu dostaw są: Czynności logistyczne (logistyczny łańcuch dostaw); Czynności logistyczne i marketingowe; Wszystkie czynności, które tworzą wartość dla ostatecznego klienta (łańcuch wartości, zintegrowany łańcuch dostaw); Ewolucja łańcucha dostaw – zakres współpracy

9 Logistyka w przedsiębiorstwie Definicja łańcucha dostaw Łańcuch dostaw to współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych firmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, między którymi przepływają strumienie produktów, informacji i środków finansowych.

10 Logistyka w przedsiębiorstwie Zarządzanie łańcuchem dostaw – ujęcie logistyczne, integracyjne, synchronizacyjne Zarządzanie strumieniem podaży produktów i towarzyszących im informacji od źródeł surowcowych do ostatecznych odbiorców (logistyczne); Integracja kluczowych procesów biznesowych począwszy od klientów skończywszy na dostawcach surowców, która pozwala na dostarczenie wartości dla ostatecznego klienta i innych interesarjuszy (Lambert, ed. 2006) (integracyjne) Proces decyzyjny związany z synchronizowaniem fizycznych, informacyjnych i finansowych strumieni popytu i podaży przepływających miedzy uczestnikami w celu osiągnięcia przez nich przewagi konkurencyjnej i tworzenia wartości dodanej (Witkowski 2003) (synchronizacyjne)

11 Logistyka w przedsiębiorstwie Zarządzanie łańcuchem dostaw – macierz Seuringa Goldbacha Wymiar Produktu projektowanieprodukcja Wymiar Relacji Projektowanie sieci Konfiguracja sieci i produktu Formowanie sieci produkcyjnej Optymalizacja związków Wspólne projektowanie wyrobów Optymalizacja procesów w łańcuchu dostaw

12 Logistyka w przedsiębiorstwie Partnerstwo i rola ogniw w łańcuchach dostaw Postuluje się by wsp ó łpraca między uczestnikami łańcucha dostaw oparta była na związkach partnerskich, przeciwstawnych relacjom o charakterze transakcyjnym bądź konfrontacyjnym. Powinny być to związki o charakterze długofalowym, ściśle wiążące strony, polegające na wzajemnym zaufaniu, otwartości, wsp ó lnym dzieleniu ryzyka i zysk ó w.

13 Logistyka w przedsiębiorstwie Typy partnerstwa 1 typ partnerstwa polegający na krótkotrwałej i ograniczonej współpracy w zakresie koordynacji działań i planowania tylko między jednym zakładem czy obszarem funkcjonalnym partnerów 2 typ partnerstwa oznaczający przejście od koordynacji działań do ich integracji między wieloma zakładami i obszarami funkcjonalnymi partnerów w długim, ale ściśle określonym okresie 3 typ partnerstwa, gdzie partnera postrzega się jako przedłużenie własnej organizacji, bez jasno określonych terminów zakończenia współdziałania. Źródło: Lambert (ed.) 1996

14 Logistyka w przedsiębiorstwie Model Partnerstwa Potencjalne korzyści Ograniczenie kosztów operacyjnych/ inwestycyjnych Poprawa obsługi klienta Możliwości nawiązania partnerstwa Cele strategiczne, Strategie konkurencyjne; Koncepcje zarządzania Symetria; Umiejętność współpracy Wspólni konkurenci Bliskość Historia współpracy Decyzja dot. partnerstwa Komponenty partnerstwa Zakres; Zaufanie; Komunikacja; Planowanie działań; Kontrola procesów; Inwestycje (finanse, technologia, ludzie); Źródło: Lambert (ed.) 1996

15 Logistyka w przedsiębiorstwie Partnerstwo a inne relacje w łańcuchu dostaw Transakcje rynkowe PartnerstwoJoint ventureIntegracja wertykalna Relacje wertykalne Unikanie konkurencji konkurowanie Kontrola

16 Logistyka w przedsiębiorstwie - BA Poland BA HOLDING Relacje w łańcuchu dostaw w praktyce

17 Logistyka w przedsiębiorstwie DI – przepływ informacji popytowej MO – przepływ modułów M – przepływ materiałów FP – przepływ produktów finalnych - BA holding OEM BA Poland Holding HQ Magazyn centralny Centrum dystrybucji producent modułów BA Africa Dostawcy materiałów M FP DI FP DI M MO Relacje łańcuchu dostaw w praktyce

18 Logistyka w przedsiębiorstwie Relacje w praktyce DI – demand information flow MO – module flow M – material flow FP – finished products flow - BRA holding OEM BA Poland Holding centrala Centralny magazyn; Centrum dystrybucji Producent Modułów Br Africa Inni producenci z dywizji systemy elektryczne KONTROLA PARTNERSTWO KONKURENCJA PARTNERSTWO KONTROLA

19 Logistyka w przedsiębiorstwie literatura Podstawowa: –J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, W-wa 2003 – rozdział 1 Uzupełniająca: –Croom, S.R., Giannakis, M., Slack N., Supply Chain Paradigms, w pracy zbiorowej pod red. New, S., Westbrook, R., Understanding Supply Chains. Concepts, Critiques and Features, Oxford University Press, 2004 –M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1998


Pobierz ppt "Logistyka w przedsiębiorstwie Zarządzanie łańcuchem dostaw Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw Wykład nr 3 Bartłomiej Rodawski Katedra Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google