Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim"— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim
Szczecin, 10 czerwca 2014 roku Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

2 Stopa bezrobocia według Eurostat – stan na koniec kwietnia 2014 roku
Zmiana stopy bezrobocia w okresie kwiecień 2013 – kwiecień 2014

3 Województwo zachodniopomorskie – podstawowe informacje*
Powierzchnia – ,48 km² Ludność – Przeciętnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – Bezrobocie w woj. zachodniopomorskim – 17,1% Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 3 447,20 zł. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 219,5 tys. *Stan na roku

4 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim
WYSZCZEGÓLNIENIE KWIECIEŃ 2014 R. MARZEC 2014 R. KWIECIEŃ 2013 R. STOPA BEZROBOCIA (%) ZACHODNIOPOMORSKIE 17,1 17,9 18,5 POLSKA 13,0 13,5 14,0 LICZBA BEZROBOTNYCH POLSKA (w tys.) 2 079,0 2 182,2 2 255,7 WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 4 766 5 715 5 122 LICZBA PODJĘĆ PRACY 6 924 6 325 6 905 Procentowy udział poszczególnych grup w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych w województwie (stan na koniec kwietnia 2014 r.): kobiety – osób tj. 50,6%, pobierający zasiłek – osoby tj. 14,6%, mieszkający na wsi – osób tj. 39,9%, osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy – osób tj. 92,9%, bezrobotni do 25 roku życia – osób tj. 14,7%, długotrwale bezrobotni – osób tj. 54,7%, bezrobotni powyżej 50 roku życia – osób tj. 28,6%, niepełnosprawni bezrobotni – osób tj. 4,4%.

5 Stopa bezrobocia w województwach stan na koniec kwietnia 2014 roku

6 Stopa bezrobocia w powiatach
stan na koniec kwietnia 2014 roku

7 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w latach 2010 - 2014

8 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z podziałem na płeć
w województwie zachodniopomorskim w latach

9 Rejestracje i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych oraz podjęcia pracy w województwie zachodniopomorskim w latach

10 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
województwa zachodniopomorskiego na koniec kwietnia 2014 roku Wyszczególnienie Razem Kobiety Mężczyźni Ogółem bezrobotni 53 300 52 012 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 97 831 49 064 48 767 Udział % 92,9 92,1 93,8

11 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w kwietniu 2014 roku

12 Wzrost/spadek liczby bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego w kwietniu 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego

13 Struktura bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim wg wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy na koniec I kwartału 2014 roku

14 Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej w województwie zachodniopomorskim w latach 2010 - 2014

15 Struktura bezrobotnych według wielkich grup zawodów w województwie zachodniopomorskim na koniec 2013 roku

16 Wyniki badań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oddział ZORP

17 Przewidywania dotyczące całkowitego zatrudnienia w badanych podmiotach gospodarki narodowej w latach r. Prognoza netto zatrudnienia Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie wyników badań ankietowych OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW – Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2014 r.

18 Prognoza netto zatrudnienia w badanych podmiotach gospodarki narodowej w II kwartale 2014 r. w podziale na stanowiska Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie wyników badań ankietowych OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW – Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2014 r.

19 Prognoza netto zatrudnienia w badanych podmiotach gospodarki narodowej w II kwartale 2014 r. w podziale na sektory prowadzonej działalności Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie wyników badań ankietowych OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW – Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2014 r.

20 Środki Funduszu Pracy w latach 2006 – 2014 (w mln zł)

21 Stopień wykorzystania alokacji oraz zatwierdzone wnioski o płatność w ramach PO KL 2007-2013
Stan na dzień: r. Źródło: MRR 21 21

22 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu
Alokacja Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Wysokość wypłaconych środków ,48 zł (9 569) (1 786) ,46 zł PO KL Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI 22

23 Osiągnięte wartości wskaźników produktu
Liczba osób objętych wsparciem w ramach PO KL od początku realizacji Programu Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej 11 497 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 65,33 %

24 Osiągnięte wartości wskaźników produktu
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych osobom długotrwale bezrobotnym z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 2 796 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych osobom z terenów wiejskich z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 3 507 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 5 513

25 Osiągnięte wartości wskaźników produktu
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów 20 172 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej 9 746

26 Osiągnięte wartości wskaźników produktu
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) 12 311 Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych 44 665 Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach 14 667

27 Osiągnięte wartości wskaźników produktu
Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach 6 411 Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu 433 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe 159

28 Osiągnięte wartości wskaźników produktu
Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich 4 347 Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu 160

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie


Pobierz ppt "Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google