Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XX jubileuszowa sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XX jubileuszowa sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży"— Zapis prezentacji:

1 XX jubileuszowa sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
Prezentacja multimedialna pod tytułem: Polska droga do integracji europejskiej Wykonanie: Dominik Majczak

2 Początki Podjęcie rozmów na temat stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi umożliwiły przemiany ustrojowe, do których doszło w naszym kraju w 1989 roku. 25 maja 1990 r. Polska złożyła wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi. Oficjalne rokowania rozpoczęto 22 grudnia 1990 r. zakończone podpisaniem w Brukseli Układu Europejskiego. Pierwszym pełnomocnikiem ds. Integracji Europejskiej był Jacek Saryusz - Wolski. Jacek Saryusz - Wolski

3 Wymagania Wspólnoty Europejskiej
W czerwcu 1993 r. podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Kopenhadze państwa członkowskie oficjalnie potwierdziły, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej, aktualnie stowarzyszone z WE, zostaną członkami UE po spełnieniu kryteriów ekonomicznych i politycznych – tzw. kryteria kopenhaskie. W Essen państwa członkowskie potwierdziły wolę rozszerzenia Unii o kraje stowarzyszone i przyjęły strategię przedakcesyjną, Wobec tego Rząd Rzeczypospolitej Polskiej złożył w Atenach formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej

4 Powołanie Komitetu Integracji Europejskiej
3 października 1996r. rozpoczął działalność Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Zajmował się on koordynacją działań wobec wszystkich resortów i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces integracji Polski z Unią Europejską. Przewodniczył mu z reguły Premier, a w jego skład wchodzili sekretarz i wybrani ministrowie rządu. Stan UE przed dniem 1 maja 2004r

5 Danuta Hubner – dziś eurodeputowana do PE
Początek negocjacji 16 lipca 1997 r. Rada Europejska obradująca w Luksemburgu od 12 do 13 grudnia 1997 r. podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Polską, Czechami, Węgrami, Słowenią, Estonią i Cyprem. Pierwsze posiedzenie odbyło się w Brukseli 31 marca 1998. Celem negocjacji było przygotowanie traktatu akcesyjnego, który był przyjęty na ostatnim spotkaniu Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej. Przewodniczącymi Polskiego Komitetu Negocjacyjnego byli J. Saryusz – Wolski i Danuta Hibner. Finał negocjacji Polski z UE nastąpił 13 grudnia 2002 r. podczas szczytu UE w Kopenhadze. Danuta Hubner – dziś eurodeputowana do PE

6 L. Miller i W. Cimoszewicz podpisują Traktat Akcesyjny
Traktat akcesyjny będący prawną podstawą przystąpienia 10 krajów Europy Środkowej i Południowej (Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier) do Unii Europejskiej został podpisany 16 kwietnia 2003 r w Atenach. Ze strony polskiej podpisali go: Prezes Rady Ministrów Leszek Miller i szef MSZ Włodzimierz Cimoszewicz. L. Miller i W. Cimoszewicz podpisują Traktat Akcesyjny

7 Referendum Akcesyjne Procentowe wyniki referendum W Polsce proces akceptacji Traktatu Akcesyjnego z Aten odbył się w formie referendum ogólnonarodowego. Jego data została wyznaczona na 7 i 8 maja 2003. W jego trakcie Polacy odpowiadali na pytanie: Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? Do urn poszło 58,85% uprawnionych do głosowania. 77,45% głosujących odpowiedziało TAK, a 22,55% udzieliło odpowiedzi negatywnej. Polacy okazali się postępowym narodem proeuropejskim.

8 Podział partii politycznych
Partie popierające wejście Polski do Unii Europejskiej Partie będące przeciwko Integracji Europejskiej Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy Polskie Stronnictwo Ludowe Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Zieloni 2004 Liga Polskich Rodzin Samoobrona Unia Polityki Realnej Prawica Rzeczpospolitej Polskiej

9 Polska pełnoprawnym członkiem UE
Marzenia wielu ludzi o obecności Polski w strukturach europejskich ziściły się 1 maja 2004r. Tego dnia o północy na maszt stojący na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obok flagi RP, na maszt została wciągnięta flaga Unii. Polacy przyjęli na siebie prawa i obowiązki członka wspólnoty, liczącej wówczas 25 krajów. 2 maja ze stanowiska ustąpił premier Miller, argumentując, że zadanie postawione przed jego gabinetem zostało wykonane.

10 Polacy w strukturach Europejskich
Prof. Jerzy Buzek – w latach 2009 – 2012 Przewodniczący PE Jacek Protasiewicz – od 2012 wiceprzewodniczący PE Janusz Lewandowski - od 2010 komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu w KE.

11 Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej
Był to okres od 1 lipca do 31 grudnia 2011r. PRIORITETY PREZYDENCJI zakończenie negocjacji stowarzyszeniowych z Ukrainą i podpisanie traktatu stowarzyszeniowego, negocjacje budżetowe na lata 2014–2020 nadanie Serbii statusu kandydata i rozpoczęcie negocjacji członkowskich walka z nielegalną imigracją wzmocnienie polityki spójności zmniejszanie różnic w stanie zdrowia społeczeństw Europy Logo polskiej prezydencji w Radzie UE

12 Korzyści z bycia w Unii Najważniejsze, z punktu widzenia każdego z nas, są korzyści gospodarcze: Polska uczestniczy we wspólnym unijnym rynku towarów i usług. Swobodny dostęp do tego rynku zwiększył znacząco możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw - od akcesji obroty w handlu zagranicznym rosły przeciętnie ok. 18,7% rocznie, Członkostwo w UE było jednym z motorów wzrostu gospodarczego, wzrosły obroty w handlu z zagranicą oraz poziom inwestycji, Dodatkowo pozytywny wpływ na polską gospodarkę miały miliardy euro płynące do naszego kraju w ramach unijnych funduszy. W latach Polsce przypadło ok. 68 mld euro w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przeznaczanych zarówno na infrastrukturę, ochronę środowiska, pomoc rozwojową dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i na inwestycje w kapitał ludzki.

13 Korzyści z bycia w Unii Wejście do UE zwiększyło także dochody rolników objętych Wspólną Polityką Rolną. Ogromny wpływ mają tu unijne dopłaty do gospodarstw. Obecność w UE to także szereg korzyści społecznych. Wejście do strefy Schengen pozwoliło milionom Polaków na swobodne podróżowanie po większości państw europejskich bez konieczności przechodzenia przez kontrole paszportowe. Dla wielu studentów wejście do UE było szansą na rozwijanie swoich umiejętności na zagranicznych uczelniach oraz na uczestnictwo w programach wymiany naukowej studentów i młodzieży, takich jak np. Sokrates. Członkostwo w UE to również szansa dla polskiej nauki dzięki dynamicznemu rozwojowi kontaktów z ośrodkami badawczymi na terenie całej Wspólnoty. Zwiększyła się także mobilność polskich pracowników, którzy otrzymali możliwość zatrudnienia w wielu państwach UE, bez konieczności uzyskiwania uciążliwych pozwoleń.

14 Budżet Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 a Polska
Polska na okres otrzyma z niego o ok. 4,5 mld euro więcej niż w latach i będzie największym odbiorcą unijnych funduszy. Dla Polski przewidziano 105,8 mld euro, w tym na politykę spójności 72,9 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mld euro w ciągu siedmiu lat. Źródło – ministerstwo finansów

15 Poparcie dla Polski jako członka Unii
Źródło CBOS Od lutego do kwietnia 2013 odsetek zwolenników obecności naszego kraju w UE zmalał do 73% (spadek o 5 punktów). Jednocześnie liczba przeciwników członkostwa wzrosła z 15% do 19%. Oznacza to, że obecny poziom poparcia dla integracji europejskiej jest zbliżony do notowanego w pierwszym okresie po wejściu Polski do UE.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "XX jubileuszowa sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google