Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

24 maja 2014 r.. § 1 Regulamin uczestnictwa w Pikniku Pozarządowym, zwany dalej Regulaminem, określa podstawowe zasady prezentacji organizacji pozarządowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "24 maja 2014 r.. § 1 Regulamin uczestnictwa w Pikniku Pozarządowym, zwany dalej Regulaminem, określa podstawowe zasady prezentacji organizacji pozarządowych."— Zapis prezentacji:

1 24 maja 2014 r.

2 § 1 Regulamin uczestnictwa w Pikniku Pozarządowym, zwany dalej Regulaminem, określa podstawowe zasady prezentacji organizacji pozarządowych na Pikniku Pozarządowym organizowanym w ramach Dni Samorządu Terytorialnego. § 2 Jeśli w Regulaminie mowa jest o: a) Organizatorze – rozumie się przez to Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy b) Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe biorące udział w prezentacji c) Członkach organizacji – rozumie się przez to członków, współpracowników wolontariuszy organizacji pozarządowych, d) Przedstawicielach Organizatora – rozumie się przez to odpowiednio oznakowanych identyfikatorami pracowników oraz wolontariuszy Organizatora. e) Prezentacji – rozumie się przez to Piknik Pozarządowy organizowany w ramach Dni Samorządu Terytorialnego.

3 § 3 1. Organizator zapewnia Organizacjom możliwość prezentowania się podczas prezentacji poprzez udostępnienie namiotów, krzeseł, stołów oraz umożliwienie prezentacji na scenie. 2. Przyznając Organizacjom miejsca w namiotach oraz na scenie, Organizator bierze pod uwagę potrzeby Organizacji, jej wielkość oraz możliwości techniczne Organizatora. 3. Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek dla Członków organizacji biorących udział w prezentacji (max.3 na organizacje). 4. Organizator zapewnia możliwość wjazdu samochodu o wadze do 3,5 t w pobliże miejsca prezentacji w celu rozładunku oraz załadunku materiałów promocyjnych Organizacji. 5. Organizator zapewnia środki utrzymania czystości w postaci worków na śmieci oraz koszy. § 4 1. Organizator określa możliwości techniczne prezentacji: a) maksymalna ilość Organizacji w namiocie – 3, b) maksymalna ilość stołów w namiocie – 2, c) maksymalna ilość krzeseł w namiocie – 6.

4 § 5 1. Ciepły posiłek wydawany będzie w namiocie Organizatora za okazaniem kuponu. 2. Każda Organizacja biorąca udział w prezentacji ma prawo odebrać od Organizatora kupony na ciepły posiłek dla swoich członków. 3. Każda Organizacja biorąca udział w prezentacji może odebrać maksymalnie 3 kupony. § 6 1. Organizacje biorące udział w prezentacji mają prawo odebrać od Organizatora karty wjazdu w pobliże miejsca rozstawienia namiotów w celu rozładunku i załadunku materiałów promocyjnych. 2. Jednocześnie Organizator zezwala na pozostawianie tych pojazdów w strefie parkingowej na północnej jezdni III Alei.

5 § 7 Organizacja ma obowiązek: 1. przybyć na miejsce prezentacji o odpowiedniej porze, by o godzinie wyznaczonej przez Organizatora, wszystkie prace przygotowawcze były zakończone. 2. dołożyć wszelkich starań, by działania jej członków ie zakłócały przebiegu prezentacji ani spokoju pozostałych Organizacji. 3. pozostawić miejsce swojej prezentacji w takim stanie, w jakim je zastała; w przypadku gdy Organizacje dzielą ze sobą jeden namiot, wspólnie odpowiadają za porządek w nim pozostawiony. 4. stosować się do wytycznych niniejszego Regulaminu oraz poleceń porządkowych Przedstawicieli Organizatora.

6 § 8 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zaproszenia Organizacji do udziału w przyszłych prezentacjach, w przypadku ewentualnych naruszeń niniejszego. 2. W przypadku rażących naruszeń porządku i bezpieczeństwa imprezy, Organizator ma prawo zawiadomić odpowiednie służby, a w szczególności straż miejską oraz policję, w celu przywrócenia porządku. § 9 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają ogólne przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz indywidualne ustalenia z organizatorem. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym zawiadomi zainteresowane Organizacje.

7 PODZIAŁ NAMIOTÓW

8

9

10

11

12

13

14

15 11.00 – 11.10 – Stowarzyszenie CZ-ART 11.10 – 11.25 – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 11.25 – 11.40 – Klub Karate BUDO w Częstochowie 11.40 – 11.55 – Polski Komitet Pomocy Społecznej ZO Częstochowa 14.00 – 14.10 – Klub Sportowy Orient 14.10 – 14.20 – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy 14.20 – 14.25 – Stowarzyszenie Razem Bezpiecznie 2011 14.25 – 14.40 – Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Częstochowie 14.40 – 14.50 – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie 14.50 – 15.00 – Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dziennikarstwa Obywatelskiego 15.00 – 15.20 – Ognisko Baletowe


Pobierz ppt "24 maja 2014 r.. § 1 Regulamin uczestnictwa w Pikniku Pozarządowym, zwany dalej Regulaminem, określa podstawowe zasady prezentacji organizacji pozarządowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google