Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METROPOLITALNY SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIE WCHODZĄCE W SKŁAD PAKIETU W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH (ZIT)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METROPOLITALNY SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIE WCHODZĄCE W SKŁAD PAKIETU W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH (ZIT)"— Zapis prezentacji:

1 METROPOLITALNY SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIE WCHODZĄCE W SKŁAD PAKIETU W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH (ZIT) DLA OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA (OMT)

2 PROJEKT TO WYNIK WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ Trójmiejska Federacja Organizacji Pozarządowych (TFOP) – lider Samorządy OMT (deklaracje 80% członków ZIT i 50% obserwatorów ZIT) Regionalne Centrum Wolontariatu Uniwersytet Gdański Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny Stowarzyszenie Morena Pracodawcy Pomorza Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Fundacja Regionalne Centrum Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Partycypacji Społeczno-Ekonomicznej

3 CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Zwiększenie zatrudnienia (szczególnie w osób i rodzin zagrożonych lub wykluczonych społecznie) oraz wzrost jakości usług społecznych w obszarze całej Metropolii, w okresie 2014-2020 poprzez: wypracowanie i wdrożenie trwałego międzysektorowego systemu aktywizacji społeczno-zawodowej, opartego o kompleksową współpracę organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej, biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i uczelni wyższych.

4 CZYM JEST LOKALNE CENTRUM Partnerstwo wzorowane na metodzie Centrum Aktywności Lokalnej CAL, rozszerzonej o lokalne modyfikacje dotyczące potrzeb i specyfiki Obszarze Metropolii Trójmiejskiej. Funkcjonalność służąca pobudzaniu integracji zawodowej wzbogacona o usługi społeczne i wsparcia ekonomii społecznej realizowane w jednym lub w wielu punktach poprzez międzysektorowe konsorcjum podmiotów (instytucje JST, organizacje pozarządowe, biznes) dostarczające usługi pożądane na określonym obszarze. ciągłe definiowanie lokalnych problemów dot. aktywizacji zawodowej i społecznej, wdrażanie działań samopomocowych w tym wolontariatu, wspieranie merytoryczne i finansowe inicjatyw lokalnych na rzecz aktywizacji zawodowej, integracji oraz minimalizacji ubóstwa. Szczegółowy zakres usług w danym środowisku będzie odzwierciedleniem realnych potrzeb osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5 Lokalne Centrum jest „innowacyjnym ” zestawem usług świadczonych przez PARTNERSTWO organizacji, samorządu i biznesu na rzecz osób WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻNYCH WYKLUCZNIEM.

6 Odbiorcy projektu/działań Działania Lokalnego Centrum ukierunkowanie będą na wsparcie osób biernych zawodowo, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie (rozumiane jako osoby, rodziny i środowiska, w których osoby te funkcjonują), w celu zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

7 W OBSZARZE OMT GRUPĘ ODBIORCÓW STANOWIĄ: osoby bezrobotne, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, osoby niepełnosprawne, osoby chorujące psychicznie, seniorzy 60+ młodzież do 25 roku życia wchodząca na rynek pracy, osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, osoby zwalniane z zakładów karnych, uchodźcy, osoby bezdomne, dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, dzieci wychowujące się poza rodziną, kobiety samotnie wychowujące dzieci, kobiety pozostające poza rynkiem pracy, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby żyjące w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych.

8 STRUKTURA USŁUG W LOKALNYCH CENTRACH OBSZAR: WŁĄCZENIE NA RYNEK PRACY Aktywizacja społeczno-zawodowa ukierunkowana na wsparcie osób biernych zawodowo, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin. Powinny się w nim znaleźć wyłącznie działania służące realizacji celu szczegółowego projektu Regionalnego Programu Oparacyjnego Województwa Pomorskiego określonego następująco: „zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. informacja staże, wolontariat doradztwo zawodowe, coaching, trenerzy pracy szkolenia pośrednictwo pracy krótkoterminowej sezonowej Kluby Pracy Lokalne Partnerstwa na rzecz Zatrudnienia – model lokalny

9 OBSZAR: USŁUGI SPOŁECZNE ukierunkowane na wsparcie osób i rodzin wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym (głównie osoby nie uczestniczące w kształceniu, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, bezdomni) oraz opiekunów osób zależnych. Działania służące realizacji celu szczegółowego projektu określonego następująco: „poprawa jakości usług społecznych dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Realizacja komponentu mogłaby przebiegać w oparciu o zaproponowane lokalne centra na obszarach ponadprzeciętnego wykluczenia społecznego lub zdegradowanych przestrzennie i społecznie obszarach miejskich (wyłącznie w bezpośrednim powiązaniu z działaniami rewitalizacyjnymi) animacja, wspieranie inicjatyw mieszkańców poradnictwo: obywatelskie, prawne, psycholog informacja „Sąsiedzkie Kluby” - samopomocowe wolontariat, grupy wsparcia, kluby pracy coaching, doradztwo zawodowe – analiza potrzeb wsparcie psychologiczne, krótkoterminowe oferty pracy

10 WYBÓR LOKALNYCH CENTRÓW W pierwszej fazie projektu w 2015 roku powstanie 15 Lokalnych Centrów (LC) bazujących na obecnej strukturze. Kolejne LC będą powstawały do końca 2017 roku. Łącznie powstanie 36 LC. Kryteria wyboru oferty partnerstwa będą uzależnione od wskaźników projektu + kryteria szczegółowe ustalone przez TFOP, grupę sterującą oraz lokalny samorząd. Jednym z kryteriów będzie rekomendacja od Powiatowych Rad Organizacji Pozarządowych. Ofertę na prowadzenie LC składa konsorcjum z danego terenu kierując się zasadą partnerstwa (instytucje JST, organizacje pozarządowe, biznes).

11 Miejsca lokalizacji Lokalnego Centrum a rewitalizacja ! NA MIASTO SOPOT PRZEWIDZIANE 1 LOKALNE CENTRUM KOSZT ŚWIADCZENIE USŁUG LC – 12 MIESIĘCY: 330 000,00 zł ŚRODKI NA ŚWIADCZENIE USŁUG LC Z ALOKACJI ZIT: 280 500,00 zł ROCZNY WKŁAD WŁASNY JST: 49 500,00 zł

12 KRYTERIA LOKALIZACJI LC: Rewitalizacja Obszary zdegradowane społecznie i infrastrukturalnie Struktura bezrobocia Struktura wieku Silne nagromadzenie niekorzystnych zjawisk społecznych Dostępność usług społecznych …

13 USTALENIA: Do 30 czerwca należy zorganizować spotkanie, na którym ma się dokonać wybór trybu i zasad powołania lokalnego partnerstwa/konsorcjum oraz wybór operatora LC W konsorcjum/partnerstwie min 50% stanowią NGO Powszechne poinformowanie organizacji o inicjatywie tworzenia LC oraz zaproszenie do udziału w spotkaniu poprzez umieszczenie informacji na stronie www.scop.sopot.pl oraz www.sopot.plwww.scop.sopot.plwww.sopot.pl Informacja ogólna wraz z zaproszeniem do Partnerstwa i do udziału w spotkaniu (12.06.2014 r., godz. 13.00, siedziba SCOPiW – sala nr 1) Stworzenie listu intencyjnego wybór operatora lokalnego w oparciu o ustalone kryteria (konsultacja kryteriów z Sopocką Radą Organizacji Pozarządowych i samorządem)

14 OPERATORZY POWIATOWI -aplikują do DEFSu o środki dla centrów ze swojego powiatu -operator wybrany jest przez powiatowe rady organizacji pozarządowych zgodnie z procedurą jaką przyjęła lokalna ROP -operatorzy mają do dyspozycji 24 tyś zł na zarządzanie (1 centrum) -operator może zarządzać kilkoma powiatami – w zależności od potrzeb lokalnych

15 ZARZĄDZANIE NA POZIOMIE LOKALNE CENTRUM musi to być konsorcjum NGO i JST wkład własny min 15% (np. jedna z usług to będzie ta co będzie z wkładu własnego) wybrany Lider potencjał finansowy i doświadczenie umowa partnerska (otwarte na ngo) Listy potwierdzające: Partnerstwo na rzecz zatrudnienia i integracji społecznej w Sopocie


Pobierz ppt "METROPOLITALNY SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIE WCHODZĄCE W SKŁAD PAKIETU W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH (ZIT)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google