Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osiągnięcia Szkoły Podstawowej im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osiągnięcia Szkoły Podstawowej im"— Zapis prezentacji:

1 Osiągnięcia Szkoły Podstawowej im
Osiągnięcia Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie w zakresie realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie 21 maja 2014r.

2 Szkoła mieści się w Gminie Iłów, w powiecie sochaczewskim, w województwie mazowieckim. Od 2008 roku należy do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a od 2009 roku posiada Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

3 Promocja zdrowego odżywiania

4 Promocja zdrowego odżywiania
Działania: - organizacja szkolnych imprez i akcji upowszechniających zdrowe odżywianie: Dzień Chleba, Śniadanie daje moc, Dzień Wody, Dzień Zdrowia; - zajęcia praktyczne rozwijające zdolności i wiedzę kulinarną uczniów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia; - realizacja szkolnego programu działań ,,Żyjemy mądrze i zdrowo, bo owocowo” we współpracy z Ośrodkiem Integrowanej Produkcji Owoców w Wisowej; - organizacja przedstawień na temat zdrowych nawyków żywieniowych; - udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych: ,,Owoce w szkole”, ,,Szklanka mleka”; - zapewnienie obiadów szkolnych zgodnych z normami; - promowanie zdrowego odżywiania poprzez gazetki, wystawy, ulotki, itp.; - praktyczne promowanie spożywania jabłek i picia wody na terenie szkoły.

5 Promocja zdrowego odżywiania
Efekty: - wzrosła świadomość uczniów, rodziców i pracowników szkoły nt. właściwego odżywiania; - widoczne są korzystne zmiany nawyków żywieniowych uczniów i pozostałej społeczności szkolnej oraz środowiska (np. nastąpił wzrost spożywania jabłek); - zwiększył się odsetek uczniów korzystających z obiadów w szkole.

6 Promocja ruchu i aktywnego wypoczynku

7 Promocja ruchu i aktywnego wypoczynku
Działania: - organizacja szkolnych zawodów sportowych; - organizacja szkolnych konkursów sportowych; - udział w pozaszkolnych zawodach sportowych; - organizacja festynów dla społeczności szkolnej i lokalnej: Pożegnanie Lata, Radosny Sportowy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka; - organizacja wycieczek i rajdów rowerowych w czasie wolnym; - realizacja szkolnego programu działań ,,Wesołe wakacje”; - organizacja pozalekcyjnych zajęć tanecznych i rekreacyjno – sportowych; - edukacja nauczycieli i rodziców w zakresie promocji ruchu; - udostępnianie szkolnych obiektów sportowo – rekreacyjnych społeczności lokalnej; - promowanie sukcesów sportowych szkoły.

8 Promocja ruchu i aktywnego wypoczynku
Efekty: - wzrosła świadomość uczniów, rodziców i nauczycieli nt. wartości ruchu w życiu każdego człowieka; - wzrosła liczba dzieci i dorosłych uprawiających w wolnym czasie różne formy aktywności ruchowej; - nie ma w szkole stałych zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego; - wzrosła motywacja uczniów do ćwiczeń, własnego usprawniania się , podniósł się poziom sprawności fizycznej; - zwiększył się poziom umiejętności tanecznych uczniów; - zwiększała się z roku na rok popularność festynów sportowo – rekreacyjnych w środowisku lokalnym; - oferta weekendowych wycieczek zachęciła uczniów i rodziców do aktywności w czasie wolnym od nauki i pracy; - wzrosła ilość osób spoza szkoły korzystających z obiektów sportowo – rekreacyjnych udostępnionych przez szkołę środowisku; - wzrosła ranga szkoły w środowisku lokalnym ( sukcesy sportowe uczniów, obiekty sportowo – rekreacyjne).

9 Tworzenie klimatu sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu

10 Tworzenie klimatu sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu
Działania: - realizacja szkolnego programu działań „Rodzinne spotkania integracyjne” w oddziałach przedszkolnych; - organizacja spotkań integracyjnych, np. Szkolnej Wigilii, zabawy choinkowej, klasowych Mikołajek, itp.; - organizowanie wyjazdów i wycieczek z udziałem rodziców; - realizacja szkolnego programu działań ,,Wesołe wakacje”( organizacja dla dzieci tygodniowego wakacyjnego wypoczynku); - organizacja festynów; - organizacja zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji społecznej; - organizacja przedstawień o tematyce prospołecznej.

11 Tworzenie klimatu sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu
Efekty: - w szkole panuje rodzinny, przyjazny klimat sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu; - uczniowie i rodzice chętnie uczestniczą w formach integracyjnych życia szkolnego; - szkoła jest postrzegana w środowisku lokalnym jako ,,Jedna wielka rodzina”.

12 Rozwijanie idei wolontariatu

13 Rozwijanie idei wolontariatu
Działania: - realizacja szkolnego programu działań ,, Dar serca” ( przedsięwzięcia ,, I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, udział w WOŚP, zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz akcji charytatywnej radia ,,Fama” Sochaczew, udział w akcji ,,Pomóż i Ty”, udział w zbiórce ,,Jałumużny Wielkopostnej”); - realizacja szkolnego programu działań „Podzielmy się samym sobą” (odwiedziny pensjonariuszy DPS w Młodzieszynie, zajęcia edukacyjne ukazujące ludzi starszych jako autorytetów, itp.);

14 Rozwijanie idei wolontariatu
Efekty: - wzrosła świadomość i zaangażowanie w ideę wolontariatu uczniów i środowiska lokalnego; - mimo, że liczba uczniów malała z roku na rok wzrastała kwota przekazywana przez szkołę na rzecz WOŚP; - została rozbudzona wśród społeczności szkolnej chęć niesienia bezwarunkowej pomocy potrzebującym kolegom; - wzrosła świadomość i wrażliwość dzieci na potrzeby ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz umiejętność nawiązywania z nimi kontaktów; - dzieci chętniej biorą udział w organizowanych wyjazdach do DPS w Młodzieszynie.

15 Edukacja i działalność ekologiczna

16 Edukacja i działalność ekologiczna
Działania: - udział w akcjach związanych z ochroną środowiska: Sprzątaniu Świata, Kampanii „Zostań przyjacielem wody”, itp.; - zbiórka zużytych surowców: sprzęt AGD i RTV, baterii, makulatury, puszek aluminiowych; - organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, np. hydrologiem, geografem, wędkarzem, podleśniczym, ekspertem ds. wód leczniczych i mineralnych; - organizacja wycieczek edukacyjnych, np. do Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie, pralni ekologicznej w Sochaczewie, itp.; - organizacja szkolnych imprez ekologicznych, happeningów ekologicznych ulicami Brzozowa Starego, konkursów ekologicznych; - edukacja ekologiczna, np. warsztaty ekologiczne prowadzone przez specjalistów z RCEE w Płocku; - prezentowanie uczniom i rodzicom rozwiązań ekologicznych, np. przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków; - prowadzenie nowych nasadzeń krzewów wokół szkoły.

17 Edukacja i działalność ekologiczna
Efekty: - wzrosła świadomość ekologiczna społeczności szkolnej; - uczniowie chętniej podejmują działania ekologiczne, np. poprzez zbiórkę surowców wtórnych; - wzrosła wiedza uczniów na temat sposobów ochrony przyrody; - wzrosła w środowisku świadomość konieczności budowania przydomowych oczyszczalni ścieków; - wymieniono pokrycie dachowe szkoły z eternitu na blachodachówkę; - wybudowano przyszkolną ekologiczną oczyszczalnię ścieków.

18 Szkoła tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu

19 Szkoła tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu
Działania: - wykonanie kapitalnego remontu budynku szkolnego ( wymiana otworów okiennych i drzwiowych, zmiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę, termomodernizacja budynku, wykonanie nowej elewacji); - wybudowanie przy szkole Kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Brzozowie Starym ( boiska środowiskowego, placu zabaw, terenów zielonych); - wybudowanie przyszkolnej oczyszczalni ścieków; - wybudowanie infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo uczniów ( chodnika od szkoły do kościoła, barierek zapobiegających wybieganiu dzieci na jezdnię, parkingu przyszkolnego); - utrzymanie i wzbogacanie przyszkolnych terenów zielonych.

20 Szkoła tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu
Efekty: - szkoła jest bezpieczna ( nowy dach, nowa elewacja, termomodernizacja); - środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu ( zadbany budynek szkolny i bardzo dużo zieleni); - droga do szkoły jest coraz bezpieczniejsza ( chodnik od szkoły do kościoła, parkingi przyszkolne, barierki zapobiegające wybieganiu na jezdnię).

21 Edukacja w zakresie bezpieczeństwa

22 Edukacja w zakresie bezpieczeństwa
Działania: - realizacja szkolnego programu działań ,,Bezpieczna szkoła i droga do szkoły” (prelekcje z udziałem policjantów, strażaków, organizacja próbnych ewakuacji, organizacja szkolnych konkursów o bezpieczeństwie, itp.); - realizacja szkolnego programu działań „Programu zwalczania agresji słownej”; - udział w Ogólnopolskim programie społecznym ,,Szkoła bez przemocy” i innych programach i akcjach z zakresu bezpieczeństwa; - organizacja cyklicznych spotkań z uczniami nt. zasad bezpieczeństwa; - organizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów i pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej np. warsztaty prowadzone przez studentów i nauczycieli akademickich PWSZ w Ciechanowie.

23 Edukacja w zakresie bezpieczeństwa
Efekty: - wzrosła świadomość uczniów i rodziców nt. zachowań bezpiecznych; - wzrosła umiejętność uczniów i pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; - zmniejszyła się ilość wypadków w szkole.

24 Promocja projektu Szkoły Promującej Zdrowie w środowisku

25 Promocja projektu Szkoły Promującej Zdrowie w środowisku
Działania: - pełnienie roli lidera wśród grupy szkół współpracujących z Ośrodkiem Integrowanej Produkcji Owoców w Wisowej; - organizacja międzyszkolnych konkursów informatyczno – plastycznych wspólnie z Wójtem Gminy Iłów dla uczniów szkół podstawowych z gmin: Iłów, Młodzieszyn i Rybno pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Agencji Rynku Rolnego, Mazowieckiej Izby Rolniczej, Ośrodka Integrowanej Produkcji Owoców w Wisowej; - dzielenie się wiedzą Szkoły Promującej Zdrowie na łamach prasy, w wywiadach radiowych, w w czasie szkoleń rad pedagogicznych innych szkół np. SP w Janowie, SP w Młodzieszynie; - współpraca z Wydziałem Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie w zakresie promocji zdrowia;

26 Promocja projektu Szkoły Promującej Zdrowie w środowisku
Działania: - współpraca z innymi zewnętrznymi partnerami w zakresie promocji zdrowia np. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie, Gospodarstwem Sadowniczym „Tęczowy Ogród” w Brzozowcu, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku; - dwukrotna prezentacja osiągnięć szkoły w kampaniach ekologicznych RCEE z Płocka w Starostwie Powiatowym w Płocku; - prezentacja osiągnięć szkoły nt. „Współpraca szkoły z organizacjami zewnętrznymi w promocji zdrowia” w czasie II Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Warszawie; - organizacja festynów sportowo – rekreacyjnych dla środowiska, happeningów ekologicznych ulicami Brzozowa Starego; - udział w pozaszkolnych konkursach i akcjach promujących zdrowie.

27 Promocja projektu Szkoły Promującej Zdrowie w środowisku
Efekty: - społeczność szkolna (uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni) zna i akceptuje założenia Szkoły Promującej Zdrowie; - idea Szkoły Promującej Zdrowie realizowana przez brzozowską szkołę znana jest w innych szkołach; - środowisko lokalne wie, że szkoła realizuje projekt Szkoły Promującej Zdrowie i zna jej działalność z zakresu promocji zdrowia; - samorząd lokalny akceptuje i wspiera szkołę w realizacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie w środowisku; - coraz więcej partnerów zewnętrznych podejmuje współpracę ze szkołą w zakresie realizacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie widząc jej efekty działań w środowisku.

28 Współpraca szkoły z partnerami zewnętrznymi

29 Współpraca szkoły z partnerami zewnętrznymi
Najważniejsi partnerzy: - Gmina Iłów; - Ośrodek Integrowanej Produkcji Owoców w Wisowej; - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie; - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie; - Marszałek Województwa Mazowieckiego; - Mazowiecki Kurator Oświaty; - Agencja Rynku Rolnego; Mazowiecka Izba Rolnicza; -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie; Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku;

30 Współpraca szkoły z partnerami zewnętrznymi
Najważniejsi partnerzy: -Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Brzozowie - Gospodarstwo Sadownicze „Tęczowy Ogród” w Brzozowcu; -Bank Spółdzielczy w Iłowie; -Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sochaczewie; -Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie Starym; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie; -Środowiskowa Hala Sportowa w Iłowie; - Fundacja Promocja Zdrowia w Warszawie; Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach; Piekarnia Marka Nowakowskiego w Iłowie; Grupa producentów Idealsad Sp. z o. o. w Kamieńszczyźnie.

31 Współpraca z OIPO Wisowa

32 Współpraca z OIPO Wisowa
Efekty: - współpraca trwa już 10 lat i odbywa się zgodnie z podpisana umową; - szkoła jest liderem współpracy 6. szkół z Ośrodkiem w promocji spożywania 5 razy dziennie owoców i warzyw; - sadownicy dostarczają bezpłatnie jabłka dla wszystkich uczniów co dwa tygodnie (np. w roku szk. 2012/2013 było to 1500 jabłek); Ośrodek wspiera szkołę w organizacji międzyszkolnych konkursów informatyczno–plastycznych promujących spożywanie owoców; - Ośrodek jest miejscem gościnnym wielu przedsięwzięć realizowanych przez szkołę; - w 2007 roku Ośrodek wspólnie ze szkołą i PSSE w Sochaczewie zorganizował konferencję pt. ,,Zdrowo bo owocowo” dla samorządowców i dyrektorów szkół powiatu sochaczewskiego.

33 Współpraca z PWSZ w Ciechanowie

34 Współpraca z PWSZ w Ciechanowie
Efekty: - współpraca trwa już sześć lat i odbywa się zgodnie z podpisaną umową; - pogłębiła się wiedza i umiejętność uczniów na temat zdrowego stylu życia nabyta dzięki prowadzonym corocznie warsztatom i prelekcjom przez studentów i nauczycieli akademickich uczelni; - 100% nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zdobyło certyfikat z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nadany przez ciechanowską uczelnię.

35 Co nas wyróżnia jako Szkołę Promującą Zdrowie?

36 Co nas wyróżnia jako Szkołę Promującą Zdrowie?
1. Zaszczepienie idei Szkoły Promującej Zdrowie w środowisku lokalnym; 2. Realizacja dużej ilości programów i przedsięwzięć z zakresu edukacji zdrowotnej; 3. Liderowanie szkołom z Gminy Iłów i zainteresowanym z powiatu sochaczewskiego w zakresie promocji zdrowia; 4. Współpraca z ogólnopolskimi instytucjami m.in. Agencją Rynku Rolnego, Fundacją Promocja Zdrowia prof. Witolda Zatońskiego, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie w zakresie krzewienia oświaty zdrowotnej; 5. Pozyskiwanie coraz to nowych partnerów wspierających działania szkoły w zakresie promocji zdrowia; 6. Wzrost prestiżu i jakości pracy szkoły.

37 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Osiągnięcia Szkoły Podstawowej im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google