Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania: - organizacja szkolnych imprez i akcji upowszechniających zdrowe odżywianie: Dzień Chleba, Śniadanie daje moc, Dzień Wody, Dzień Zdrowia;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania: - organizacja szkolnych imprez i akcji upowszechniających zdrowe odżywianie: Dzień Chleba, Śniadanie daje moc, Dzień Wody, Dzień Zdrowia;"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Działania: - organizacja szkolnych imprez i akcji upowszechniających zdrowe odżywianie: Dzień Chleba, Śniadanie daje moc, Dzień Wody, Dzień Zdrowia; - zajęcia praktyczne rozwijające zdolności i wiedzę kulinarną uczniów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia; - realizacja szkolnego programu działań,,Żyjemy mądrze i zdrowo, bo owocowo” we współpracy z Ośrodkiem Integrowanej Produkcji Owoców w Wisowej; - organizacja przedstawień na temat zdrowych nawyków żywieniowych; - udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych:,,Owoce w szkole”,,,Szklanka mleka”; - zapewnienie obiadów szkolnych zgodnych z normami; - promowanie zdrowego odżywiania poprzez gazetki, wystawy, ulotki, itp.; - praktyczne promowanie spożywania jabłek i picia wody na terenie szkoły.

5 Efekty: - wzrosła świadomość uczniów, rodziców i pracowników szkoły nt. właściwego odżywiania; - widoczne są korzystne zmiany nawyków żywieniowych uczniów i pozostałej społeczności szkolnej oraz środowiska (np. nastąpił wzrost spożywania jabłek); - zwiększył się odsetek uczniów korzystających z obiadów w szkole.

6

7 Działania: - organizacja szkolnych zawodów sportowych; - organizacja szkolnych konkursów sportowych; - udział w pozaszkolnych zawodach sportowych; - organizacja festynów dla społeczności szkolnej i lokalnej: Pożegnanie Lata, Radosny Sportowy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka; - organizacja wycieczek i rajdów rowerowych w czasie wolnym; - realizacja szkolnego programu działań,,Wesołe wakacje”; - organizacja pozalekcyjnych zajęć tanecznych i rekreacyjno – sportowych; - edukacja nauczycieli i rodziców w zakresie promocji ruchu; - udostępnianie szkolnych obiektów sportowo – rekreacyjnych społeczności lokalnej; - promowanie sukcesów sportowych szkoły.

8 Efekty: - wzrosła świadomość uczniów, rodziców i nauczycieli nt. wartości ruchu w życiu każdego człowieka; - wzrosła liczba dzieci i dorosłych uprawiających w wolnym czasie różne formy aktywności ruchowej; - nie ma w szkole stałych zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego; - wzrosła motywacja uczniów do ćwiczeń, własnego usprawniania się, podniósł się poziom sprawności fizycznej; - zwiększył się poziom umiejętności tanecznych uczniów; - zwiększała się z roku na rok popularność festynów sportowo – rekreacyjnych w środowisku lokalnym; - oferta weekendowych wycieczek zachęciła uczniów i rodziców do aktywności w czasie wolnym od nauki i pracy; - wzrosła ilość osób spoza szkoły korzystających z obiektów sportowo – rekreacyjnych udostępnionych przez szkołę środowisku; - wzrosła ranga szkoły w środowisku lokalnym ( sukcesy sportowe uczniów, obiekty sportowo – rekreacyjne).

9

10 Działania: - realizacja szkolnego programu działań „Rodzinne spotkania integracyjne” w oddziałach przedszkolnych; - organizacja spotkań integracyjnych, np. Szkolnej Wigilii, zabawy choinkowej, klasowych Mikołajek, itp.; - organizowanie wyjazdów i wycieczek z udziałem rodziców; - realizacja szkolnego programu działań,,Wesołe wakacje”( organizacja dla dzieci tygodniowego wakacyjnego wypoczynku); - organizacja festynów; - organizacja zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji społecznej; - organizacja przedstawień o tematyce prospołecznej.

11 Efekty: - w szkole panuje rodzinny, przyjazny klimat sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu; - uczniowie i rodzice chętnie uczestniczą w formach integracyjnych życia szkolnego; - szkoła jest postrzegana w środowisku lokalnym jako,,Jedna wielka rodzina”.

12

13 Działania: - realizacja szkolnego programu działań,, Dar serca” ( przedsięwzięcia,, I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, udział w WOŚP, zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz akcji charytatywnej radia,,Fama” Sochaczew, udział w akcji,,Pomóż i Ty”, udział w zbiórce,,Jałumużny Wielkopostnej”); - realizacja szkolnego programu działań „Podzielmy się samym sobą” (odwiedziny pensjonariuszy DPS w Młodzieszynie, zajęcia edukacyjne ukazujące ludzi starszych jako autorytetów, itp.);

14 Efekty: - wzrosła świadomość i zaangażowanie w ideę wolontariatu uczniów i środowiska lokalnego; - mimo, że liczba uczniów malała z roku na rok wzrastała kwota przekazywana przez szkołę na rzecz WOŚP; - została rozbudzona wśród społeczności szkolnej chęć niesienia bezwarunkowej pomocy potrzebującym kolegom; - wzrosła świadomość i wrażliwość dzieci na potrzeby ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz umiejętność nawiązywania z nimi kontaktów; - dzieci chętniej biorą udział w organizowanych wyjazdach do DPS w Młodzieszynie.

15

16 Działania: - udział w akcjach związanych z ochroną środowiska: Sprzątaniu Świata, Kampanii „Zostań przyjacielem wody”, itp.; - zbiórka zużytych surowców: sprzęt AGD i RTV, baterii, makulatury, puszek aluminiowych; - organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, np. hydrologiem, geografem, wędkarzem, podleśniczym, ekspertem ds. wód leczniczych i mineralnych; - organizacja wycieczek edukacyjnych, np. do Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie, pralni ekologicznej w Sochaczewie, itp.; - organizacja szkolnych imprez ekologicznych, happeningów ekologicznych ulicami Brzozowa Starego, konkursów ekologicznych; - edukacja ekologiczna, np. warsztaty ekologiczne prowadzone przez specjalistów z RCEE w Płocku; - prezentowanie uczniom i rodzicom rozwiązań ekologicznych, np. przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków; - prowadzenie nowych nasadzeń krzewów wokół szkoły.

17 Efekty: - wzrosła świadomość ekologiczna społeczności szkolnej; - uczniowie chętniej podejmują działania ekologiczne, np. poprzez zbiórkę surowców wtórnych; - wzrosła wiedza uczniów na temat sposobów ochrony przyrody; - wzrosła w środowisku świadomość konieczności budowania przydomowych oczyszczalni ścieków; - wymieniono pokrycie dachowe szkoły z eternitu na blachodachówkę; - wybudowano przyszkolną ekologiczną oczyszczalnię ścieków.

18

19 Działania: - wykonanie kapitalnego remontu budynku szkolnego ( wymiana otworów okiennych i drzwiowych, zmiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę, termomodernizacja budynku, wykonanie nowej elewacji); - wybudowanie przy szkole Kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Brzozowie Starym ( boiska środowiskowego, placu zabaw, terenów zielonych); - wybudowanie przyszkolnej oczyszczalni ścieków; - wybudowanie infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo uczniów ( chodnika od szkoły do kościoła, barierek zapobiegających wybieganiu dzieci na jezdnię, parkingu przyszkolnego); - utrzymanie i wzbogacanie przyszkolnych terenów zielonych.

20 Efekty: - szkoła jest bezpieczna ( nowy dach, nowa elewacja, termomodernizacja); - środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu ( zadbany budynek szkolny i bardzo dużo zieleni); - droga do szkoły jest coraz bezpieczniejsza ( chodnik od szkoły do kościoła, parkingi przyszkolne, barierki zapobiegające wybieganiu na jezdnię).

21

22 Działania: - realizacja szkolnego programu działań,,Bezpieczna szkoła i droga do szkoły” (prelekcje z udziałem policjantów, strażaków, organizacja próbnych ewakuacji, organizacja szkolnych konkursów o bezpieczeństwie, itp.); - realizacja szkolnego programu działań „Programu zwalczania agresji słownej”; - udział w Ogólnopolskim programie społecznym,,Szkoła bez przemocy” i innych programach i akcjach z zakresu bezpieczeństwa; - organizacja cyklicznych spotkań z uczniami nt. zasad bezpieczeństwa; - organizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów i pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej np. warsztaty prowadzone przez studentów i nauczycieli akademickich PWSZ w Ciechanowie.

23 Efekty: - wzrosła świadomość uczniów i rodziców nt. zachowań bezpiecznych; - wzrosła umiejętność uczniów i pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; - zmniejszyła się ilość wypadków w szkole.

24

25 Działania: - pełnienie roli lidera wśród grupy szkół współpracujących z Ośrodkiem Integrowanej Produkcji Owoców w Wisowej; - organizacja międzyszkolnych konkursów informatyczno – plastycznych wspólnie z Wójtem Gminy Iłów dla uczniów szkół podstawowych z gmin: Iłów, Młodzieszyn i Rybno pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Agencji Rynku Rolnego, Mazowieckiej Izby Rolniczej, Ośrodka Integrowanej Produkcji Owoców w Wisowej; - dzielenie się wiedzą Szkoły Promującej Zdrowie na łamach prasy, w wywiadach radiowych, w w czasie szkoleń rad pedagogicznych innych szkół np. SP w Janowie, SP w Młodzieszynie; - współpraca z Wydziałem Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie w zakresie promocji zdrowia;

26 Działania: - współpraca z innymi zewnętrznymi partnerami w zakresie promocji zdrowia np. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie, Gospodarstwem Sadowniczym „Tęczowy Ogród” w Brzozowcu, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku; - dwukrotna prezentacja osiągnięć szkoły w kampaniach ekologicznych RCEE z Płocka w Starostwie Powiatowym w Płocku; - prezentacja osiągnięć szkoły nt. „Współpraca szkoły z organizacjami zewnętrznymi w promocji zdrowia” w czasie II Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Warszawie; - organizacja festynów sportowo – rekreacyjnych dla środowiska, happeningów ekologicznych ulicami Brzozowa Starego; - udział w pozaszkolnych konkursach i akcjach promujących zdrowie.

27 Efekty: - społeczność szkolna (uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni) zna i akceptuje założenia Szkoły Promującej Zdrowie; - idea Szkoły Promującej Zdrowie realizowana przez brzozowską szkołę znana jest w innych szkołach; - środowisko lokalne wie, że szkoła realizuje projekt Szkoły Promującej Zdrowie i zna jej działalność z zakresu promocji zdrowia; - samorząd lokalny akceptuje i wspiera szkołę w realizacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie w środowisku; - coraz więcej partnerów zewnętrznych podejmuje współpracę ze szkołą w zakresie realizacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie widząc jej efekty działań w środowisku.

28

29 Najważniejsi partnerzy: - Gmina Iłów; - Ośrodek Integrowanej Produkcji Owoców w Wisowej; - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie; - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie; - Marszałek Województwa Mazowieckiego; - Mazowiecki Kurator Oświaty; - Agencja Rynku Rolnego; -Mazowiecka Izba Rolnicza; -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie; -Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku;

30 Najważniejsi partnerzy: -Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Brzozowie - Gospodarstwo Sadownicze „Tęczowy Ogród” w Brzozowcu; -Bank Spółdzielczy w Iłowie; -Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sochaczewie; -Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie Starym; -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie; -Środowiskowa Hala Sportowa w Iłowie; - Fundacja Promocja Zdrowia w Warszawie; -Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach; -Piekarnia Marka Nowakowskiego w Iłowie; -Grupa producentów Idealsad Sp. z o. o. w Kamieńszczyźnie.

31

32 Efekty: - współpraca trwa już 10 lat i odbywa się zgodnie z podpisana umową; - szkoła jest liderem współpracy 6. szkół z Ośrodkiem w promocji spożywania 5 razy dziennie owoców i warzyw; - sadownicy dostarczają bezpłatnie jabłka dla wszystkich uczniów co dwa tygodnie (np. w roku szk. 2012/2013 było to 1500 jabłek); -Ośrodek wspiera szkołę w organizacji międzyszkolnych konkursów informatyczno–plastycznych promujących spożywanie owoców; - Ośrodek jest miejscem gościnnym wielu przedsięwzięć realizowanych przez szkołę; - w 2007 roku Ośrodek wspólnie ze szkołą i PSSE w Sochaczewie zorganizował konferencję pt.,,Zdrowo bo owocowo” dla samorządowców i dyrektorów szkół powiatu sochaczewskiego.

33

34 Efekty: - współpraca trwa już sześć lat i odbywa się zgodnie z podpisaną umową; - pogłębiła się wiedza i umiejętność uczniów na temat zdrowego stylu życia nabyta dzięki prowadzonym corocznie warsztatom i prelekcjom przez studentów i nauczycieli akademickich uczelni; - 100% nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zdobyło certyfikat z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nadany przez ciechanowską uczelnię.

35

36 1. Zaszczepienie idei Szkoły Promującej Zdrowie w środowisku lokalnym; 2. Realizacja dużej ilości programów i przedsięwzięć z zakresu edukacji zdrowotnej; 3. Liderowanie szkołom z Gminy Iłów i zainteresowanym z powiatu sochaczewskiego w zakresie promocji zdrowia; 4. Współpraca z ogólnopolskimi instytucjami m.in. Agencją Rynku Rolnego, Fundacją Promocja Zdrowia prof. Witolda Zatońskiego, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie w zakresie krzewienia oświaty zdrowotnej; 5. Pozyskiwanie coraz to nowych partnerów wspierających działania szkoły w zakresie promocji zdrowia; 6. Wzrost prestiżu i jakości pracy szkoły.

37


Pobierz ppt "Działania: - organizacja szkolnych imprez i akcji upowszechniających zdrowe odżywianie: Dzień Chleba, Śniadanie daje moc, Dzień Wody, Dzień Zdrowia;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google