Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie informacją w administracji publicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie informacją w administracji publicznej"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie informacją w administracji publicznej
Wykład 7 Zarządzanie informacją w administracji publicznej

2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
To spójny i systematyczny program działań zmierzający do uzyskania pełnej funkcjonalności elektronicznej administracji publicznej w Polsce. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ePUAP to system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet.

3 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Realizacja projektu została podzielona na dwa etapy, w ramach których wyodrębniono projekt ePUAP obejmujący lata oraz projekt ePUAP2, wdrażany w latach Podstawę formalną i merytoryczną ePUAP stanowią: Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2013, ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Kolejno uchwalane Plany Informatyzacji Państwa, w których podstawową rolę integrującą zasoby i systemy informatyczne administracji publicznej pełni platforma ePUAP. Obecnie Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

4 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Za sprawne funkcjonowanie ePUAP odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw informatyzacji. Jest on także administratorem danych użytkowników ePUAP w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Zakres i warunki korzystania z ePUAP, z uwzględnieniem roli ePUAP w procesie realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną oraz zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zostaną określone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w drodze rozporządzenia.

5 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Głównym celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej. Zadaniem ePUAP jest także znaczące skrócenie czasu oraz obniżenie kosztów udostępniania zasobów informacyjnych administracji publicznej, a także doprowadzenie do interoperacyjnego wykorzystania systemów teleinformatycznych projektowanych i funkcjonujących obecnie w administracji publicznej, tak aby były przydatne w procesach realizacji zadań publicznych dla wszystkich jednostek administracyjnych.

6 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Platforma udostępnia podmiotom publicznym, czyli usługodawcom (jednostki administracji centralnej, samorządy), infrastrukturę technologiczną do świadczenia usług obywatelom, czyli usługobiorcom. Od strony organizacyjno-technicznej to wspólna infrastruktura udostępniania przez dowolne jednostki administracji publicznej usług publicznych poprzez kanały elektroniczne w relacjach z obywatelami, przedsiębiorcami oraz innymi jednostkami administracji publicznej.

7 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Aplikacja projektu ePUAP ma zapewniać przekazywanie informacji i doręczanie dokumentów przez organy administracji publicznej zgodnie z obowiązującym prawem poprzez: zastosowanie usługi identyfikacji i uwierzytelnienia osób, podmiotów i systemów, usługi przekazywania dokumentów z wykorzystaniem legalnych skrzynek elektronicznych, usługi identyfikacji i powiadamiania nadawców i adresatów, usługi uwierzytelnianie przysyłanych dokumentów, potwierdzanie przedłożenia dokumentów, znakowanie czasem itd.

8 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Podstawowe usługi oferowane w ramach ePUAP obejmują swym zakresem m.in.: usługi rejestrowe, dotyczące zintegrowanego dostępu do zasobów informacyjnych administracji publicznej, usługi współpracy przy tworzeniu, publikacji i zarządzaniu rekomendacjami interoperacyjności, dostarczania wzorców referencyjnych i transformacji danych, usługi płatności elektronicznych, pochodzących wprawdzie spoza administracji, ale niezbędnych z punktu widzenia realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną.

9 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Założenia ePUAP to głównie: zachowanie jawności, otwartości oraz neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinformatycznych, dążenie do jak największej standaryzacji formatów danych wymienianych pomiędzy instytucjami publicznymi a usługobiorcami oraz pomiędzy samymi instytucjami publicznymi jednolity dostęp do usługi bez podnoszenia znaczących kosztów.

10 Katalog usług dla przedsiębiorców obejmuje m.in. następujące procesy:
ubezpieczeń społecznych dla osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę, rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, rozliczania podatku VAT, rejestracji działalności gospodarczej, przekazania danych statystycznych do GUS. Natomiast dla obywateli administracja publiczna ma świadczyć następujące usługi w ramach ePUAP: zmiany zameldowania, obsługi praw jazdy, obsługi paszportów, dowodów osobistych rejestracji/wyrejestrowania pojazdu, uzyskiwania pozwolenia na budowę/rozbiórkę, głosowania przez portal internetowy, rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, Uwierzytelnianie poprzez Zaufany profil EPUAP.

11 Strona główna ePUAP

12 Zaufany Profil ePUAP Ustawą z r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została możliwość zakładania profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Zgodnie z legalną definicją profil zaufany ePUAP to zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

13 Zaufany profil ePUAP

14 Zaufany Profil ePUAP Profil Zaufany ma umożliwiać potwierdzenie podpisu składanego przez podmiot w kontakcie z administracją publiczną, jednoznacznie identyfikując go. Podpis taki został określony mianem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP i oznacza podpis złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także: jednoznacznie wskazujący profil zaufany ePUAP osoby, która wykonała podpis, zawierający czas wykonania podpisu, jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,

15 Zaufany Profil ePUAP autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,
potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP, pod pojęciem którego należy rozumieć podpis cyfrowy utworzony w bezpiecznym środowisku systemu ePUAP, zapewniający integralność i autentyczność wykonania operacji przez system ePUAP.

16 Zaufany Profil ePUAP Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP wywołuje skutki prawne, jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu. Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi potwierdzonemu profilem zaufanym ePUAP tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej lub zmianie uległy dane inne niż służące do potwierdzenia profilu zaufanego.

17 Zaufany Profil ePUAP Zatem identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych administracji publicznej następuje przez: zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego zastosowanie profilu zaufanego ePUAP, zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania czynności w siedzibie podmiotu publicznego (osobiste stawiennictwo).

18 Rejestracja na ePUAP (zakładanie konta)
Wymagania Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 6.0 lub 7.0 Mozilla Firefox w wersji Opera w wersji 9.20 Włączony JavaScript w przeglądarce Zainstalowane certyfikaty GlobalSign Primary Object Publishing CA oraz GlobalSign ObjectSign CA znajdujące się pod adresem:

19 Rejestracja na ePUAP (zakładanie konta)
Odpowiednie ustawienia przeglądarki pozwalające na instalowanie komonentów służących do uwierzytelnienia przy pomocy certyfikatu Zainstalowanie komponentów służących do uwierzytelnienia przy pomocy certyfikatu Internet Explorer – EpuapSignAX Mozilla Firefox – NPSignPlugin Opera – NPSignPlugin

20 Rejestracja na ePUAP (zakładanie konta)
Krok 1. Po wejściu na stronę użytkownikowi wyświetli się strona główna ePUAP. W celu zarejestrowania się na platformie ePUAP, należy na stronie głównej nacisnąć link Zarejestruj się. Krok 2. Po naciśnięciu przycisku Zarejestruj się użytkownikowi wyświetli się następna strona z formularzem do wprowadzania danych. W celu utworzenia konta, użytkownik wprowadza swoje dane do pól Imię oraz Nazwisko, , Login. Następnie użytkownik wybiera metodę uwierzytelniania zaznaczając: Wybieram logowanie w oparciu o hasło lub Wybieram logowanie w oparciu o certyfikat. Należy następnie uzupełnić pola Hasło oraz Powtórz hasło. Przed założeniem konta należy dodatkowo uzupełnić tekst podany na rysunku oraz zaakceptować regulamin ePUAP wraz z oświadczeniem woli, które użytkownik musi zaakceptować.

21

22 Rejestracja na ePUAP (zakładanie konta)
Krok 3. Aby zatwierdzić wprowadzone informacje użytkownik uruchamia przycisk: Załóż konto. Krok 4. Jeżeli wszystkie dane uzupełniliśmy prawidłowo, a w przypadku wybrania opcji Wybieram logowanie w oparciu o certyfikat w oknie, które się pojawiło wskazaliśmy prawidłowy certyfikat uwierzytelniający, użytkownikowi wyświetli się kolejny ekran wraz z komunikatem o poprawnym założeniu konta, jego identyfikatorze oraz informacji dotyczących organizacji użytkownika (założenia nowego profilu).

23 Rejestracja na ePUAP (zakładanie konta)
Krok 4 c.d. Na ekranie należy zaznaczyć: Rodzaj organizacji (czy jestem osobą fizyczną, prawną, etc.), Uzupełnić odpowiednie pola organizacji/profilu, m.in. Identyfikator podmiotu, Imię, Nazwisko oraz Dane adresowe wykorzystując przy okazji mechanizm słowników Teryt. Po uzupełnieniu i zweryfikowaniu poprawności wprowadzonych informacji, należy przesłać dane poprzez naciśnięcie przycisku: Zapisz.

24

25 Rejestracja na ePUAP (zakładanie konta)
Krok 5. Zostanie wyświetlona strona podsumowująca wykonane działania, która wyświetla wygenerowany raport zawierający: Identyfikator użytkownika (Login), a także Identyfikator podmiotu. Identyfikatory te należy zapamiętać, ponieważ identyfikują one użytkownika w systemie ePUAP i służą do jego uwierzytelnienia. Użytkownik ma teraz możliwość po zakończonym procesie: Powrócić do strony głównej bądź Zalogować się na platformę.

26

27 Krok 1. Logowanie do ePUAP
Po wejściu na stronę użytkownikowi wyświetli się strona główna ePUAP. W celu skorzystania z systemu użytkownik musi posiadać swoje konto na platformie ePUAP. Jeżeli użytkownik założył już wcześniej swoje konto na ePUAP wystarczy, że na stronie głównej naciśnie link: Zaloguj się Krok 1.

28

29 Logowanie do ePUAP Krok 2.
Po naciśnięciu linku wyświetli się strona służąca do uwierzytelnienia się użytkownika w systemie ePUAP. W zależności od tego czy użytkownik w momencie zakładania konta ustawił metodę uwierzytelnienia na hasło bądź certyfikat teraz wprowadza swój login w polu Login w odpowiednim bloku (dotyczącym hasła lub certyfikatu). W przypadku sekcji Logowanie przy użyciu hasła użytkownik musi wpisać swoje hasło i całość zatwierdzić przyciskiem Zaloguj się. W przypadku certyfikatu po wpisaniu Loginu użytkownik potwierdza operację przyciskiem Dalej, potwierdza chęć zalogowania przez certyfikat przyciskiem: Potwierdź i wskazuje w nowym oknie swój certyfikat. Krok 2.

30

31 Potwierdzenie logowania przez certyfikat

32 Ekran zalogowanego użytkownika


Pobierz ppt "Zarządzanie informacją w administracji publicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google