Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody identyfikacji: podpis elektroniczny, ePUAP, biometryka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody identyfikacji: podpis elektroniczny, ePUAP, biometryka"— Zapis prezentacji:

1 Metody identyfikacji: podpis elektroniczny, ePUAP, biometryka

2 Jakie rodzaje podpisu elektronicznego przewiduje ustawa o podpisie elektronicznym?
Ustawa z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny (art. 3 pkt 1) 2) bezpieczny podpis elektroniczny - podpis elektroniczny, który: a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, c) jest powiązany z danymi, do których został dołączony (art. 3 pkt 2)

3 Jakie rodzaje podpisu elektronicznego przewiduje ustawa o podpisie elektronicznym?
3) podpis elektroniczny znakowany czasem - wywołuje skutki prawne daty pewnej w rozumieniu przepisów KC. Uważa się, ze został złożony nie później niż w chwili dokonywania usługi znakowania czasem. (art. 7) Znakowanie czasem - usługa polegająca na dołączaniu do danych w postaci elektronicznej logicznie powiązanych z danymi opatrzonymi podpisem lub poświadczeniem elektronicznym, oznaczenia czasu w chwili wykonania tej usługi oraz poświadczenia elektronicznego tak powstałych danych przez podmiot świadczący tę usługę (art. 3 pkt 16)

4 Jakie rodzaje podpisu elektronicznego przewiduje ustawa o podpisie elektronicznym?
Projekt ustawy o podpisach elektronicznych podpis elektroniczny – dane w postaci elektronicznej dołączone do innych danych elektronicznych lub z nimi logicznie powiązane i służące jako metoda uwierzytelnienia (art. 2 ust. 1) 2) zaawansowany podpis elektroniczny – podpis elektroniczny: 1) przyporządkowany wyłącznie podpisującemu 2) umożliwiający identyfikację podpisującego 3) utworzony za pomocą środków, które podpisujący może mieć pod wyłączną kontrolą 4) powiązany z danymi, do których się odnosi, w taki sposób, że każda późniejsza zmiana tych danych jest wykrywalna (art. 2 ust. 2)

5 Jakie rodzaje podpisu elektronicznego przewiduje ustawa o podpisie elektronicznym?
3) kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny, weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego (art. 2 ust. 3 upe) – w literaturze nazywany tez podpisem cyfrowym 4) podpis urzędowy – zaawansowany podpis elektroniczny składany przez podpisującego, będącego osobą fizyczną, przy pomocy danych służących do składania podpisu elektronicznego zawartych w dokumencie tożsamości (art. 2 ust. 5 upe)

6 Jakie rodzaje podpisu elektronicznego przewiduje ustawa o podpisie elektronicznym?
5) pieczęć elektroniczna – zaawansowany podpis elektroniczny składany przez podpisującego nie będącego osobą fizyczną za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu (art. 2 ust. 6 upe) 6) podpis elektroniczny znakowany czasem – uważa się, że podpis elektroniczny znakowany czasem w okresie ważności certyfikatu został złożony w tym okresie (art. 7 upe)

7 Polska ustawa a dyrektywa o podpisach elektronicznych
Różnice: A. W ustawie znacznie bardziej rozbudowana część poświęcona definicjom, co więcej – pojawiają się istotne różnice podpis elektroniczny (art. 2 ust. 1 dyrektywy / art. 3 pkt 1 upe) – polska ustawa niepotrzebnie rozszerza definicję o dane do których „podpis” został dołączony funkcja podpisu – w dyrektywie metoda uwierzytelniania, w polskiej ustawie akcent na identyfikację bezpieczny podpis elektroniczny – definicja ustawowa pomija wymóg umożliwiania ustalenia tożsamości podpisującego podpisujący – w ustawie zawężenie do osób fizycznych dane służące do składania podpisu – w ustawie dodana cecha przyporządkowania osobie fizycznej urządzenie do składania podpisu elektronicznego – w dyrektywie „oprogramowaniu lub sprzęt”, w ustawie koniunkcja zamiast alternatywy nieco odmiennie sformułowane wymogi dotyczące bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego B. Wady te mają być poprawione przez nową ustawę

8 Czy dane elektroniczne opatrzone podpisem elektronicznym zostały w skutkach prawnych zrównane z formą pisemną, czy tez przewidziano dla nich odrębny rodzaj formy? Art. 78 § 2 KC - Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Art. 5 ust. 2 upe - Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

9 Czy dane elektroniczne opatrzone podpisem elektronicznym zostały w skutkach prawnych zrównane z formą pisemną, czy tez przewidziano dla nich odrębny rodzaj formy? Art. 5 ust 3 projektu - Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym wywołują skutek prawny dokumentu z podpisem własnoręcznym. Art. 5 ust. 1 dyrektywy - Panstwa Członkowskie zapewnia, ze bezpieczne podpisy elektroniczne wykorzystujące kwalifikowany certyfikat i złozone za pomoca bezpiecznego urzadzenia słuzacego do składania podpisów: a) spełniaja wymogi prawne co do podpisu w odniesieniu do danych w formie elektronicznej w ten sam sposób, co podpis własnoreczny w odniesieniu do danych znajdujacych sie na papierze (…)

10 Podmioty kwalifikowane do świadczenia usług certyfikacyjnych (weryfikacji podpisów elektronicznych)

11 Analiza aktualnego stanu prawnego
Czy w prawie badanego państwa istnieje podpis elektroniczny osoby prawnej/pieczęć elektroniczna podmiotu publicznego? Analiza aktualnego stanu prawnego Ustawa z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym [Dz. U. Nr 130, poz. 1450] Analiza rozwiązań planowanych Projekt Ustawy o podpisach elektronicznych i zmianie niektórych innych ustaw Zaawansowany podpis elektroniczny Pieczęć elektroniczna Nowa definicja podpisującego

12 Przyczyny wprowadzenia
Czy w prawie badanego państwa istnieje podpis elektroniczny osoby prawnej/pieczęć elektroniczna podmiotu publicznego? Przyczyny wprowadzenia Skutki prawne zastosowania - zaawansowany podpis elektroniczny powiązany z certyfikatem atrybutów a pieczęć elektroniczna Zastosowania Kontrowersje

13 Jakie są warunki weryfikacji podpisu elektronicznego?
Analiza stanu prawnego Art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym [Dz. U. Nr 130, poz. 1450] Bezpieczne urządzenie służące do weryfikacji podpisu elektronicznego powinno spełniać następujące wymagania: 1) dane używane do weryfikacji podpisu elektronicznego odpowiadają danym, które są uwidaczniane osobie weryfikującej ten podpis, 2) podpis elektroniczny jest weryfikowany rzetelnie, a wynik weryfikacji prawidłowo wykazany, 3) osoba weryfikująca może w sposób niebudzący wątpliwości ustalić zawartość podpisanych danych, 4) autentyczność i ważność certyfikatów lub innych danych poświadczonych elektronicznie jest rzetelnie weryfikowana, 5) wynik weryfikacji identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny jest poprawnie i czytelnie wykazywany, 6) użycie pseudonimu jest jednoznacznie wskazane, 7) istotne dla bezpieczeństwa zmiany w urządzeniu służącym do weryfikacji podpisu elektronicznego są sygnalizowane. Analiza rozwiązań planowanych Projekt Ustawy o podpisach elektronicznych i zmianie niektórych innych ustaw Weryfikacja podpisu elektronicznego Nowa definicja danych do składania podpisu elektronicznego

14 Alternatywne metody identyfikacji
1) poprzez login, PIN, hasło 2) poprzez cechy fizyczne i behawioralne człowieka: - linie papilarne - kształt twarzy, dłoni (trójwymiarowe zdjęcie, 90 punktów pomiarowych) - wygląd tęczówki oka - układ żył nadgarstka - wygląd pisma ręcznego - dynamika mowy i pisania na klawiaturze

15 Elektroniczna forma oświadczenia woli
- swoboda formy oświadczenia jako zasada (art. 60 k.c.) - definicja: znaki utrwalone w określonym kodzie na elektronicznym nośniku informacji (utrwalone i dostępne w dowolnym czasie i miejscu - ograniczenia wobec formy oświadczenia woli

16 Elektroniczna forma oświadczenia woli
- rodzaje elektronicznych oświadczeń woli: 1) statyczne i dynamiczne 2) opatrzone podpisem elektronicznym i nieopatrzone 3) weryfikowane certyfikatem zwykłym i weryfikowane certyfikatem kwalifikowanym

17 Elektroniczna forma oświadczenia woli
- znaczenie podpisu elektronicznego - wykładnia elektronicznego oświadczenia woli - moment dojścia elektronicznego oświadczenia woli do adresata


Pobierz ppt "Metody identyfikacji: podpis elektroniczny, ePUAP, biometryka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google