Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok szkolny 2013/2014 Zespół w składzie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok szkolny 2013/2014 Zespół w składzie:"— Zapis prezentacji:

1 Rok szkolny 2013/2014 Zespół w składzie:
Maria Jaśko-Kubiak – PPP Jaworzno Wioleta Kotrys – PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska – PPP Jaworzno Rok szkolny 2013/2014 1

2 Serdecznie dziękujemy wszystkim szkołom, które zaangażowały się w przeprowadzenie badań w oparciu o opracowane przez nas ankiety. Celem tak szeroko zakrojonych badań ankietowych było poznanie opinii środowiska szkolnego na temat sposobów wspierania zdolności i zainteresowań uczniów w szkole i poza nią. 2

3 Wyrażone opinie i oczekiwania ankietowanych służyć będą do wytyczenia nowych lub modyfikacji aktualnych działań i form pracy podejmowanych nie tylko przez poradnię. Ogółem w badaniach wzięło udział 5 nauczycieli i 527 uczniów, w tym: ze szkół ponadgimnazjalnych 80, z gimnazjów 122, a ze szkół podstawowych 325. 3

4 W związku z niskim procentem uczestników ankiet w stosunku do rzeczywistej liczby potencjalnych jej odbiorców, wyniki należy traktować jako pewne wytyczne badanych problemów. Autorzy jeszcze raz dziękują wszystkim szkołom biorącym udział w badaniach, a były to: SZKOŁY PODSTAWOWE NR: 5, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 19, 22 GIMNAZJA NR: 1, 3, 5, 8, 11 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: LO 1. 4

5 * Uczniowie podają, że w największym stopniu rodzina motywuje ich do rozwoju swoich zdolności i zainteresowań. * wykres zawiera najczęściej udzielane odpowiedzi. 5

6 Badani dostrzegają, że szkoła stwarza warunki do rozwoju u uczniów posiadanych zdolności tzn. rozpoznaje potrzeby uczniów i stara się je zaspokajać. 6

7 7

8 U uczniów przede wszystkim inspiracją do wysiłku i nauki są oceny szkolne,a to oznacza, że brakuje im wewnętrznej motywacji do uczenia się. 8

9 Praca grupowa na lekcjach jest spostrzegana przez uczniów jako najbardziej sprzyjająca rozwijaniu ich zdolności. 9

10 Biorąc pod uwagę zdobywane oceny i sposób prowadzenia zajęć uczniowie uznają, że są wystarczająco motywowani do nauki szkolnej. 10

11 11

12 Uczniowie wskazują na koła zainteresowań jako najlepszą formę rozwoju ich zdolności; dostrzegają również ważną rolę zajęć pozalekcyjnych; stwierdzają też, że istotną formą rozwijania ich uzdolnień jest branie udziału w olimpiadach i konkursach. 12

13 * * wykres zawiera najczęściej udzielane odpowiedzi. 13

14 * * wykres zawiera najczęściej udzielane odpowiedzi. 14

15 Aby szkoła mogła w pełniejszy sposób wspierać zdolności uczniów, proponują oni zwiększenie godzin zajęć sportowych i wprowadzenie bardziej atrakcyjnych form na lekcjach. Oczekują profesjonalnych zajęć artystycznych i zajęć z informatyki. 15

16 16

17 Uczniowie przede wszystkim wskazują na te formy pracy oferowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, którymi zostali objęci w szkole współpracującej z poradnią w obszarze pracy z uczniem zdolnym i twórczym. 17

18 * * wykres zawiera najczęściej udzielane odpowiedzi. 18

19 Uczniowie nie znają oferty Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie pracy z uczniem zdolnym i twórczym. W związku z tym, część z nich nie skorzystałaby z żadnej proponowanej formy. Największą popularnością cieszyła się oferta warsztatów twórczego myślenia. Zaskakująca jest potrzeba uzyskania przez uczniów honorowego tytułu „Jaworznicki Talent”. 19

20 20

21 21

22 22

23 W ocenie uczniów rodzina i środowisko pozaszkolne, w stopniu wysokim, mają wpływ na rozwój ich uzdolnień. Szkole nie przypisują tak znaczącego wpływu. 23

24 24

25 Na stronie internetowej PPP należy zamieścić szczegółowy opis proponowanych i realizowanych w każdym roku szkolnym form pracy z uczniami zdolnymi i twórczymi, by zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele mogli dokonać wyboru interesujących ich zajęć i wziąć w nich udział (w tym celu również należy opracować ulotkę promującą). 25

26 W związku z tym, że rodzina w największym stopniu motywuje uczniów do rozwoju zdolności i zainteresowań PPP powinna podjąć więcej działań edukacyjno – informacyjnych skierowanych do rodziców, mających na celu pogłębienie ich wiedzy na temat stymulowania rozwoju zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży. 26

27 Szkoła stwarza warunki do rozwoju u uczniów posiadanych zdolności i inspiruje ich do nauki, przede wszystkim poprzez oceny szkolne oraz sposób prowadzenia zajęć. Zdaniem uczniów szkoła może zwiększyć efektywność oddziaływań w zakresie rozwijania u nich posiadanych zdolności i zainteresowań wprowadzając profesjonalne zajęcia artystyczne i zajęcia praktyczne. 27

28 Uczniowie wskazują w sposób zdecydowany wpływ środowiska pozaszkolnego na rozwój ich zdolności i zainteresowań oraz osiągnięć w nauce. 28

29 Dziękujemy Autorzy


Pobierz ppt "Rok szkolny 2013/2014 Zespół w składzie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google