Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

2 T ermin przyjmowania wniosków: 04.03.2010 – 09.04.2010 Typ konkursu konkurs zamknięty Alokacja 12 000 000,00 PLN 2

3 Typ beneficjentów  organy prowadzące szkół – jednostki samorządu terytorialnego i inne nie będące jst  inne podmioty np. osoby fizyczne, osoby prawne (fundacje, stowarzyszenia) – realizacja projektu na rzecz różnych szkół lub uczniów.  Szkoły podstawowe  Gimnazja  Szkoły ponadgimnazjalne o profilu ogólnym  Inne placówki oświatowe objęte systemem oświaty

4 Grupy docelowe  uczniowie i wychowankowie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);  osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty.

5 Kryteria dostępu: Plan Działania na 2010 – dz. 9.1.2 1. Projekt realizowany jest na terenie województwa podlaskiego. 2. Beneficjent posiada siedzibę na obszarze województwa podlaskiego. 3. W przypadku projektów obejmujących tylko 1 szkołę maksymalna wartość projektu wynosi 200 000 zł. 4. W przypadku projektów obejmujących więcej niż 1 szkołę, maksymalna wartość projektu stanowi odpowiednią wielokrotność kwoty 200 000 zł i jednocześnie wynosi nie więcej niż 2 000 000 zł. 5. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące. 6. W danym konkursie ten sam podmiot (szkoła, placówka oświatowa) może być objęty tylko jednym projektem. Szczegółowe kryteria wyboru projektów 5

6 Kryteria strategiczne: Plan Działania na 2010 – dz. 9.1.2 1. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź realizowanymi, finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny. 2. Projekt realizowany jest w szkole na obszarze wiejskim. 3. Projekt zakłada wykorzystanie sprzętu ICT zakupionego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004-2006. Szczegółowe kryteria wyboru projektów 6

7 Plan Działania na 2010 Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu 1.Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, w szczególności obejmujące: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji w trakcie procesu kształcenia; - doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty; - programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki;

8 Założenia na 2010 Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu c.d. - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk matematyczno-przyrodniczych; - rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery); - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższa skutecznością niż formy tradycyjne; - wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

9 Definicja programu rozwojowego Według zapisów Szczegółowego Odpisu Priorytetów PO KL programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w Priorytecie IX spełniają łącznie następujące cechy: 1.Kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze danej szkoły/placówki oświatowej i jej uczniów; 2.Kompleksowo i trwale przyczyniają się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły/placówki oświatowej i/lub rozszerzenia oferty edukacyjnej danej szkoły/placówki oświatowej; 3.Zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania (odzwierciedla logikę projektu); 4.Działania określone w programie rozwojowym przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE); 5.Zawierają elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa/wynikają z polityki edukacyjnej państwa (zmiany programowe, działania systemowe MEN, zmiany prawa oświatowego).

10 program rozwojowy – wartość dodana  JEDNOCZESNIE PROJEKT ROZWOJOWY POWINIEN STANOWIC ROZSZERZENIE w stosunku do tego co dana szkoła jest zobowiązana realizować  Jego celem powinna być zmiana (bądź zapoczątkowanie zmiany) jakości pracy szkoły pod względem jakości kształcenia, sprawnej organizacji szkoły, nowoczesności działania, wyrównywania szans.

11 Program rozwojowy szkoły – materiał pomocniczy Jak budować programy rozwojowe szkół, by edukacja była skuteczna, przyjazna i nowoczesna – MEN, październik 2009 www.men.gov.pl www.pokl.wrotapodlasia.pl

12 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego cel działaniarezultaty PROBLEM OGÓLNA LOGIKA PROJEKTU

13 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego KOMPETENCJE KLUCZOWE Projekt rozwojowy szkoły powinien zakładać rozwój kompetencji kluczowych.  Kompetencje kluczowe zostały zdefiniowane w zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)  Stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw potrzebnych wszystkim osobom do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

14 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego KOMPETENCJE KLUCZOWE Kompetencje kluczowe Język ojczystyJęzyki obce Matematyka i kompetencje naukowo-techniczne Informatyka umiejętność uczenia się Umiejętności społeczne i obywatelskie Inicjatywność i przedsiębiorczość Świadomość i ekspresja kulturalna

15 Konkurs nr 1/POKL/9.1.2/10 - podsumowanie Z uwagi na tegoroczne kryteria wyboru oraz zapisy SZOP projekt złożony do dz. 9.1.2 POKL powinien: -być przypisany do konkretnej szkoły/szkół (niezbędne jest podawanie nazw!! szkół biorących udział w projekcie) -limit przeznaczony na 1 szkołę wynosi 200 000 zł, dlatego wartość projektu powinna stanowic wielokrotność kwoty 200 tys. i jednocześnie nie może być wyższa niż 2 000 000 zł (niezbędne jest podawanie liczby!! szkół biorących udział w projekcie) -ta sama szkoła może być objęta tylko jednym projektem w ramach konkursu – organ prowadzący powinien wiedzieć że jest objęty danym projektem

16 RÓWNOŚC SZANS – MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY PISANIU WNIOSKU  KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ – ZAŁĄCZNIK DO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ  INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE INSTRUKCJA  ZASADA ROWNOSCI SZANS KOBIET I MEZCZYZN – FAQ  Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL poradnik - MRR www.efs.gov.pl rownoscplci@mrr.gov.pl

17 Niezbędne dokumenty przy pisaniu wniosku 1.Szczegółowy Opis Priorytetów POKL – dz. 9.1.2 2.Plan działania na rok 2010 3.Dokumentacja konkursowa na konkurs nr 1/POKL/9.1.2/10 4.Wniosek o dofinansowanie projektu - Instrukcja

18 Dane kontaktowe Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat Wdrażania działań POKL Wspierających Rozwój Wykształcenia i Kompetencji Tel. 085 65 48 255; 209; 220; 244; 275

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google