Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ankieta ewaluacyjna – ocena ex-ante projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ankieta ewaluacyjna – ocena ex-ante projektu"— Zapis prezentacji:

1 Ankieta ewaluacyjna – ocena ex-ante projektu

2 Ankieta ewaluacyjna składa się z 3 części: 1
Ankieta ewaluacyjna składa się z 3 części: 1. Ocena zapotrzebowania na szkolenia 2. Ocena preferencji w organizacji szkoleń 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń

3 1. Ocena zapotrzebowania na szkolenia
Ankieta odpowiada na pytanie „Jakie są POTRZEBY danego urzędu w określonym obszarze szkoleń?” Odpowiedzi należy umieszczać w tabelce:

4 1. Ocena zapotrzebowania na szkolenia
„Jakie są POTRZEBY danego urzędu w określonym obszarze szkoleń?” „Istnieją, każde wsparcie będzie przydatne” „Mamy duże potrzeby w związku z ...” (tu niezbędny opis)‏ „Mamy pewne potrzeby w określonym temacie ...” „Nie potrzebujemy wsparcia w tym obszarze”

5 2. Ocena preferencji w organizacji szkoleń
Określa preferowaną organizację szkoleń, np. 1. szkolenia powinny trwać dziennie: X 8 godzin □ 6 godzin □ 4 godziny

6 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
Określa preferowaną tematykę szkoleń, zawartość merytoryczną każdego z kursów, formę szkoleń (wykłady, warsztaty) Przykładowy zakres szkoleń rozpoczynających się w listopadzie: □ prawo wspólnotowe □ pozyskiwanie funduszy europejskich □ realizacja lokalnych strategii rozwoju

7 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
Prawo wspólnotowe (8 dni * 8 godzin = 64 h) 1. Prawo traktatowe, ustrój UE 2. Zasady współdziałania prawa UE i polskiego 3. Prawo ochrony konkurencji cz1 4. Prawo ochrony konkurencji cz2 (pomoc publiczna) 5. Prawo ochrony środowiska cz. 1 6. Prawo ochrony środowiska cz. 2 (natura 2000) 7. Warsztaty stosowania prawa UE w praktyce przez JST 8. Prawo UE w realizacji projektów (warsztaty)

8 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
Pozyskiwanie funduszy (8 dni * 8 godzin = 64 h) 1. Podstawy wdrażania funduszy UE w Polsce 2. Źródła pozyskiwania funduszy UE przez JST 3. Regionalny Program Operacyjny – zakres projektów 4. RPO – procedury aplikowania (zakres wniosku i załączników) i realizacji projektów 5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7. Programy współpracy międzyregionalnej, Instrument Norweski, Instrument Szwajcarski 8. Od pomysłu do projektu - warsztaty

9 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
Lokalne strategie rozwoju (8 dni * 8 godzin=64 h) 1. Metodologia planowania strategii rozwoju 2. Techniki pisania diagnozy stanu obecnego (SWOT) 3. Określanie celów Strategii i konsultacje społeczne 4. Realizacja strategii lokalnych – plany inwestycyjne 5. Realizacja strategii lokalnych w podejściu LEADER 6. Funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania 7. Warsztaty budowania lokalnej strategii rozwoju 8. Warsztaty budowania systemu wdrażania strategii

10 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
Teczka urzędnika Instrukcja kancelaryjna jako najważniejszy normatyw, Rzeczowy wykaz akt, Instrukcja archiwalna, Podstawy prawne postępowania z dokumentacją,

11 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
Obsługa klienta   1. Komunikacja interpersonalna w procesie obsługi, 2. Standardy obsługi klienta, 3. Etykieta profesjonalnej rozmowy telefonicznej, 4. Formuła prezentu – nowe sposoby spojrzenia na zastrzeżenia i reklamacji, 5. Metody wywierania wpływu i manipulacji.

12 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
Technika pracy, zarządzanie czasem   1. Diagnoza i metody radzenia sobie z podstawowymi barierami w zarządzaniu czasem, 2. Holistyczne podejście do zarządzania czasem, 3. Odzyskanie kontroli nad swoim czasem.

13 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
Kodeks Postępowania Administracyjnego   1. Organy administracji publicznej 2. Przepisy ogólne kpa 3. Postępowanie 4. Wznowienie postępowania. 5. Stwierdzenie nieważności decyzji

14 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
Podstawy obsługi komputera 1.      podstawy obsługi systemu operacyjnego Windows (uruchamianie, zamykanie systemu, obsługa aplikacji, otwieranie, zapisywanie, usuwanie plików, wyszukiwanie dokumentów, dostosowywanie środowiska pracy do swoich potrzeb, obsługa folderów (tworzenie, zmiana, nazwy, usuwanie), 2.      Internet i poczta elektroniczna (obsługa przeglądarek elektronicznych, wyszukiwanie informacji w Internecie, konfiguracja przeglądarki, bezpieczeństwo w sieci, obsługa klienta poczty elektronicznej w zakresie tworzenia, wysyłania i obsługi poczty, książki adresowej oraz bezpieczeństwa), 3.      podstawy pracy z edytorem tekstu (tworzenie dokumentów, wprowadzanie, redagowanie i formatowanie tekstów, praca z dużymi dokumentami, wstawianie tabel, układ strony, drukowanie), 4.      podstawy pracy z arkuszami kalkulacyjnymi (arkusze, wypełnianie danymi, formatowanie komórek, wprowadzanie formuł matematycznych, wykorzystanie podstawowych funkcji, wykresy, drukowanie).

15 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
Obsługa pakietów biurowych  1.      obsługa edytorów tekstu (tworzenie dokumentów, wprowadzanie, redagowanie i formatowanie tekstów, praca z dużymi dokumentami, szablony dokumentów, wstawianie tabel, układ strony, drukowanie, korespondencja seryjna, definiowanie i wykorzystywanie szablonów dokumentów, wykorzystanie stylów, wstawianie elementów graficznych, automatyzacja najczęściej wykonywanych czynności, konfiguracja programu), 2.      obsługa arkuszy kalkulacyjnych (arkusze, wypełnianie danymi, formatowanie komórek, wprowadzanie formuł matematycznych, wykorzystanie funkcji, praca z wieloma arkuszami, praca z listami (sortowanie, filtrowanie), zastosowania nazw, formatowanie warunkowe, definiowanie i wykorzystywanie szablonów dokumentów, wykresy, konfiguracja programu), 3.      obsługa baz danych (wstęp do baz danych, zastosowania baz danych, tworzenie prostych baz danych, tabel, formularzy i raportów, wyszukiwanie informacji za pomocą filtrów i kwerend, zastosowanie prostych makr), tworzenie prezentacji multimedialnych (zasady tworzenia dobrej prezentacji, tworzenie slajdów, notek, wykorzystywanie wzorców prezentacji, wykorzystanie danych zewnętrznych (import, eksport).

16 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń Obsługi aplikacji cyfrowych
1.       Microsoft Project – zarządzanie projektami (pojęcia, terminologia, zastosowanie, planowanie projektu, arkusze Gantta i Perta, wydruki, tworzenie projektu, projekty wielokrotne, śledzenie realizacji projektu). 2.       Elektroniczny system obiegu dokumentów (zastosowanie, zasady pracy, podstawowe informacje o panelu administracyjnym, użytkowanie systemu – rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących, dekretacja, załączniki, wyszukiwanie informacji, zarządzanie zasobami, komunikacja wewnętrzna). 3.       Podpis elektroniczny (teoria podpisu elektronicznego, certyfikat kwalifikowany i niekwalifikowany, zastosowania, aspekty bezpieczeństwa, składanie i weryfikacja podpisu z wykorzystaniem dostępnych aplikacji, zastosowanie certyfikatów do podpisywania i szyfrowania poczty elektronicznej). 4.       PESEL (informacje o programie, regulacje prawne, architektura systemu PESEL, wprowadzanie danych, przesyłanie danych (aktualizacje podmiotowe i przedmiotowe), okno programu, wprowadzanie danych, wysyłanie danych). 5.       System Informacji Geograficznej (informacje o programie, okno programu, tworzenie nowej mapy, pojęcie warstwy, tworzenie nowej tabeli (dopisywanie nowych atrybutów obiektów, przyporządkowanie obiektów na mapie do odpowiednich rekordów w tabeli), wizualizajca danych, importowanie informacji z istniejących baz danych, zastosowania).

17 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
Księgowość i finanse  1. Ogólne zagadnienia rachunkowości, 2. Organizacja rachunkowości i inwentaryzacja, 3. Wprowadzenie do podatków – zakres, przedmiot, podmiot, główne definicje 4. Koszty bilansowe i podatkowe – wprowadzenie 5. Środki pieniężne i aktywa finansowe 6. Rzeczowe aktywa obrotowe – ewidencja i rozliczanie, 7. Rozrachunki, 8. Podatek od towarów i usług - zagadnienia szczegółowe, 9. Ewidencja i rozliczanie wynagrodzeń, 10. Rzeczowe aktywa trwałe 11. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów 12. Przychody, koszty i wynik finansowy, 13. Sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostkę gospodarczą, 14. Zajęcia komputerowe – praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

18 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
Public relations Zadania public relations, Identyfikacja wizualna firmy, Organizacja imprez PR, Kontakty z mediami.

19 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
Szkolenie ECDL  1      Podstawy technik informatycznych, 2.      Użytkowanie komputerów, 3.      Przetwarzanie tekstów, 4.      Arkusze kalkulacyjne, 5.      Bazy Danych, 6.      Grafika menedżerska i prezentacja, 7.      Usługi w sieciach informatycznych,

20 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1. Obowiązujące regulacje ustawowe, 2. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 3. Ustawa o pomocy społecznej, 4. Ustawa o stowarzyszeniach, fundacjach i kulturze fizycznej, rozporządzenia wykonawcze, 5. Akty prawa miejscowego regulujące zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, 6. Zasady tworzenia programów współpracy JST z organizacjami pozarządowymi, 7. Formy i zakres współpracy, 8. Uchwały i zarządzenia towarzyszące – przykładowe uchwały rad gmin i zarządzenia wójtów/burmistrzów, 9. Zlecenia i wspieranie zadań pożytku publicznego – konkursy ofertowe, zamówienia publiczne, 10. Tryb i procedury przeprowadzania konkursów ofertowych; ogłoszenie konkursu, wymogi formalne, kryteria oceny, komisje oceniające, zasady rozliczeń – wydatki kwalifikowane – wspieranie i warsztaty.

21 Dziękuję za uwagę

22 Małgorzata Olechowska – Manager Projektu
Paweł Kowalik – Kierownik Wykonawczy Barbara Małek – Kierownik Finansowy Biuro Projektu: ul. Karłowicza 4, Lublin tel: (081)


Pobierz ppt "Ankieta ewaluacyjna – ocena ex-ante projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google