Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elastyczność popytu i podaży Elastyczność oznacza intensywność (wielkość) reakcji jednej zmiennej (zależnej) na zmiany innej zmiennej (niezależnej)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elastyczność popytu i podaży Elastyczność oznacza intensywność (wielkość) reakcji jednej zmiennej (zależnej) na zmiany innej zmiennej (niezależnej)"— Zapis prezentacji:

1

2 Elastyczność popytu i podaży

3 Elastyczność oznacza intensywność (wielkość) reakcji jednej zmiennej (zależnej) na zmiany innej zmiennej (niezależnej)

4 Elastyczność popytu

5 Elastyczno ść popytu - relacja mi ę dzy wyra ż on ą w procentach zmian ą popytu, a wyra ż on ą w procentach zmian ą czynnika, który t ę zmian ę wywołał. Elastyczno ść popytu mo ż na okre ś li ć tylko w odniesieniu do tych czynników kształtuj ą cych popyt, które da si ę zmierzy ć. Informuje o wra ż liwo ś ci popytu na zmiany czynników go kształtuj ą cych zewn ę trznych i wewn ę trznych.

6 W przypadku popytu rozpatruje się wpływ cen i dochodów na tę kategorię. Stąd wyróżniamy: elastyczno ść cenow ą popytu elastyczno ść dochodow ą popytu elastyczno ść mieszan ą popytu

7 I. Elastyczność cenowa popytu stosunek względnej zmiany ilości pożądanego dobra, do względnej zmiany jego ceny, wyrażony współczynnikiem cenowej elastyczności popytu:

8 Miernikiem, który pozwala rozróżnić stopnie elastyczności lub nieelastyczności jest wskaźnik cenowej elastyczności popytu. Pozwala on określić o ile zmniejszy się (zwiększy) wielkość popytu na dane dobro, przy wzroście (spadku) ceny.

9 Wskaźnik cenowej elastyczności popytu możemy liczyć trzema metodami : Metodą punktową Metodą łukową

10 Metoda współczynnikowa /interpretacyjna przedstawia procentową zmianę ilości (wielkości) popytu do procentowej zmiany ceny

11 Metoda punktowa

12 Metoda łukowa

13 Ponieważ popyt jest na ogół ujemną funkcją ceny, zatem elastyczność cenowa popytu jest ujemna, tj. Epd< 0 Wynik elastyczności cenowej popytu będziemy jednak podawać w liczbie bezwzględnej!

14 Rodzaje popytu w E pd Epd= 0 popyt sztywny - elastyczno ść zerowa Epd>-1 Epd<1 popyt nieelastyczny (wzgl ę dnie nieelast.) elastyczno ść niska Epd Є (-1;0) Epd Є (0;1) Epd=-1 Epd=1 popyt jednostkowy (proporcjonalny) elastyczno ść równa jedno ś ci Epd 1 popyt elastyczny (wzgl ę dnie elastyczny) elastyczno ść wysoka Epd Є (-∞;-1) Epd Є (1;  ) Epd=-  Epd=  popyt doskonale elastyczny elastyczno ść niesko ń czenie wielka

15 Epd=  popyt doskonale elastyczny zmiana wielkości popytu nie jest spowodowana zmianą ceny, gdyż cena jest stała; przykładem są dobra wyższego rzędu P P 1 D Q 1 Q 2 Q

16 Epd>1 popyt elastyczny (względnie elast.) Epd Є (1;  ) % zmiana wielkości popytu jest większa niż % zmiana ceny; przykładem są dobra wyższego rzędu; te, na które wydatki stanowią poważną część ogółu wydatków P P 1 D P 2 Q 1 Q 2 Q

17 Epd=1 popyt wzorcowy % zmiana wielkości popytu jest doskonale równa % zmianie ceny; zbliżone dobra to: radio i tv, prywatne szkoły, buty P P 1 D 45˚ Q 1 Q

18 Epd<1 popyt nieelastyczny (mało elast.)Epd Є (0;1) % zmiana wielkości popytu jest mniejsza od % zmiany ceny; przykładem są dobra podstawowe, przede wszystkim żywność oraz produkty, na które wydatki stanowią niewielką część ogółu wydatków P P 1 P 2 D Q 1 Q 2 Q

19 Epd= 0popyt sztywny Zmiana ceny nie wywołuje żadnych zmian w wielkości popytu; przykładem są dobra o fundamentalnym znaczeniu dla człowieka, np. leki, często używki na skutek nałogu P P 1 P 2 D Q 1 Q

20 Częstym błędem popełnianym w interpretacji elastyczności cenowej popytu jest mniemanie, że można mówić o elastyczności w odniesieniu do całej krzywej popytu Bł ą d polega na tym, ż e w wi ę kszo ś ci przypadków elastyczno ść zmienia si ę wzdłu ż danej krzywej popytu

21 P Epd=  popyt doskonale elastyczny D Epd Є (1;  ) popyt elastyczny Epd=1 popyt jednost. Epd Є (0;1) popyt nieelast. Epd= 0 popyt sztywny Q

22 Determinanty cenowej elastyczności popytu

23 1.Poziom ceny Przy niskiej cenie określona zmiana ceny, np. podwyżka ceny o 5%, powoduje na ogół słabszą reakcję nabywców niż analogiczna podwyżka przy wysokiej już cenie

24 2. Wysokość dochodu Ludzie ubożsi na ogół silniej reagują na zmiany ceny, zwłaszcza dóbr droższych.

25 3. Dostępność substytutów Dostępność bliskich substytutów zwiększa wrażliwość nabywców na podwyżkę ceny danego dobra; popyt zależy od substytutów- im większa ilość substytutów, tym popyt jest bardziej elastyczny-mamy większą możliwość wyboru, zamiany jednego dobra na inne

26 4. Preferencje nabywców Przywiązanie do konsumpcji określonych dóbr zmniejsza reakcję na podwyżkę ceny

27 5. Rodzaj dobra Popyt na dobra podstawowe jest mniej elastyczny na zmiany cen aniżeli popyt na dobro luksusowe

28 6. Szerokość kategorii dobra Popyt na owoce jest mniej elastyczny niż popyt na konkretny gatunek owoców, gdyż w obrębie szerszej grupy towarowej istnieją większe możliwości wyboru (substytucji)

29 7. Długość okresu W dłuższym okresie reakcja popytu na zaistniałą zmianę ceny jest pełniejsza niż w okresie krótkim (możliwość pełniejszego dostosowania się nabywców do zmienionej ceny - np. przez wykorzystanie substytutów); w krótkim okresie możliwości substytucji są ograniczone, czyli: im dłuższy okres bierzemy pod uwagę, tym pełniejsze jest dostosowanie i tym większa (bardziej ujemna) elastyczność, długość tego okresu zależy od rodzaju dobra

30 8. Konkurencja Im większa konkurencja, tym popyt jest bardziej elastyczny; tym większa możliwość zastępowania dobra substytutami, dzięki większej konkurencji, która mobilizuje producentów do produkowania szerokiej gamy produktów

31 Decyzje cenowe wobec elastyczności cenowej popytu Całkowite wydatki konsumentów (TE) musz ą równa ć si ę całkowitym przychodom producentów (TR) TR=PQ TE=TR

32 P ↑ (rośnie)P↓ (maleje) Epd>1 popyt elastyczny TR=TE ↓ (maleje) TR=TE ↑ (rośnie) Epd<1 popyt nieelastyczny TR=TE ↑ (rośnie) TR=TE ↓ (maleje)

33 Przykład: Elastycz. cenowa popytu na niektóre dobra i usługi Dobra Elastycz.cenowa w USAElastycz. cenowa w Polsce pomidory4,6 gry hazard.1,9 meble1,0 kino0,87 autobus0,20 energia elektryczna 0,130,2 chleb0,3 Jajka0,9 wołowina1,2 prasa1,4

34 Elastyczność a nachylenie krzywej popytu Cz ę sto interesuje nas ogólna ocena elastyczno ś ci na całej długo ś ci krzywej popytu, tzn. przy ró ż nych poziomach ceny. Popyt o wysokiej elastyczno ś ci wyra ż a krzywa o małym nachyleniu (płaska). Popyt nieelastyczny wyra ż a krzywa o du ż ym nachyleniu (stroma).

35 Na przykład, popyt na dobra luksusowe jest zwykle bardziej elastyczny niż popyt na dobra podstawowe - i to przy każdym poziomie ceny P Epd= 0 Epd=  Epd Є (1;  ) Epd Є (0;1) Epd= 1 Q

36 II. Elastyczność dochodowa popytu To intensywność reakcji konsumentów, przejawiająca się w skali zmiany popytu na zmiany dochodów

37 Miernikiem, który pozwala rozróżnić stopnie elastyczności lub nieelastyczności jest wskaźnik dochodowej elastyczności popytu. Pozwala on określić o ile zmniejszy się (zwiększy) popyt na dane dobro, przy wzroście (spadku) dochodu.

38 Wskaźnik dochodowej elastyczności popytu możemy liczyć trzema metodami : Metod ą współczynnikow ą (interpretacyjną) Metod ą punktow ą Metod ą łukow ą

39 Metoda współczynnikowa /interpretacyjna przedstawia procentową zmianę popytu do procentowej zmiany dochodu

40 Metoda punktowa

41 Metoda łukowa

42 Ponieważ popyt jest na ogół dodatnią funkcją dochodu, zatem elastyczność dochodowa popytu jest dodatnia, tj. Eyd> 0 z małym wyjątkiem.

43 Rodzaje popytu Popyt elastyczny Eyd>1 dla dóbr wy ż szego rz ę du (luksusowych); Procentowa zmiana popytu jest wi ę ksza ni ż procentowa zmiana dochodu, np. dobra wy ż szego rz ę du; Popyt jednostkowy (proporcjonalny) Eyd=1 Procentowa zmiana popytu jest dokładnie równa procentowej zmianie dochodu Popyt nieelastyczny Eyd є (0;1); procentowa zmiana popytu jest mniejsza od procentowej zmiany dochodu, np. ż ywno ść Popyt sztywny Eyd =0; zmiana dochodu nie powoduje zmiany popytu Popyt odwrotnie elastyczny Eyd<0; wzrost dochodu powoduje spadek popytu, np. dobra Giffena

44 Elastyczność dochodowa popytu na niektóre dobra i usługi w USA DobraElastyczność dochodowa Samochód2,5 Mieszkanie1,5 Meble1,5 Książki1,4 Odzież1,0 Usługi lekarskie0,75 Papierosy0,64 Mięso wieprzowe-0,20 Mąka-0,36

45 Rodzaje popytu Popyt substytucyjny, dotyczy substytutów Exy>0; wzrost ceny na jedno dobro powoduje wzrost popytu na drugie dobro Popyt niezale ż ny, Exy=0; zmiana ceny jednego dobra nie powoduje zmian w popycie na drugie dobro Popyt komplementarny, dotyczy dóbr komplementarnych, Exy<0; wzrost ceny na jedno dobro wywołuje spadek popytu na drugie dobro

46 Dla dóbr substytucyjnych elastyczność mieszana popytu jest dodatnia (wzrost ceny kawy pobudza popyt na herbatę). Dla dóbr komplementarnych elastyczność mieszana popytu jest ujemna (wzrost ceny benzyny obniża popyt na samochody).

47 Przykład Cenowa elastyczność popytu na niektóre dobra w Wielkiej Brytanii - prosta i mieszana Dobra Elastyczność popytu w reakcji na zmiany cen żywnościodzieży i obuwia transportu i łączności żywność-0,37-0,03-0,12 odzież i obuwie +0,19-0,30-0,23 transport i łączność +0,42-0,01-0,61

48 Elastyczność podaży - cenowa

49 Cenowa elastyczność podaży To intensywność reakcji sprzedawców (producentów), przejawiająca się w skali zmiany poziomu sprzedaży (produkcji) towarów lub usług na zmiany ceny.

50 Miernikiem, który pozwala rozróżnić stopnie elastyczności czy nieelastyczności jest wskaźnik cenowej elastyczności podaży. Pozwala on określić o ile zmniejszy się (zwiększy) wielkość podaży na dane dobro, przy wzroście (spadku) ceny.

51 Wskaźnik cenowej elastyczności podaży możemy liczyć trzema metodami : Metod ą współczynnikow ą (interpretacyjną) Metod ą punktow ą Metod ą łukow ą

52 Metoda współczynnikowa /interpretacyjna przedstawia procentową zmianę ilości (wielkości) podaży do procentowej zmiany ceny

53 Metoda punktowa

54 Metoda łukowa

55 Ponieważ podaż jest dodatnią funkcją ceny, zatem elastyczność cenowa podaży jest dodatnia, tj. Eps> 0.

56 Rodzaje podaży Eps= 0 podaż sztywna-elastyczność zerowa Eps<1 podaż nieelastyczna (względnie nieelast.) elastyczność niska Eps=1 podaż jednostkowa (proporcjonalna)-elastycz- ność równa jedności Eps>1 podaż elastyczna (względnie elastyczna)-elastycz- ność wysoka Eps=  podaż doskonale elastyczna-elastyczność nieskończenie wielka

57 Podaż doskonale elastyczna Eps= ∞ Eps=  podaż doskonale elastyczna Zmiana wielkości podaży nie jest spowodowana zmianą ceny, gdyż cena jest stała; przykładem są dobra wyższego rzędu; przy tej cenie producenci są skłonni dostarczyć każdą ilość dobra P P 1 S Q 1 Q 2 Q

58 Eps є (1; ∞) podaż elastyczna (względnie elastyczna) zmiana wielkości podaży jest większa niż % zmiana ceny; krzywa podaży przecina oś rzędnych P P 1 P 2 S Q 1 Q 2 Q

59 Eps=1 podaż jednostkowa (proporcjonalna) % zmiana wielkości podaży jest doskonale równa % zmianie ceny P S 45˚ Q

60 Eps є (0;1) podaż nieelastyczna (względnie nieelast.) % zmiana wielkości podaży jest mniejsza od % zmiany ceny; krzywa podaży przecina oś odciętych P S P 1 P 2 Q 1 Q 2 Q

61 Eps=0 podaż sztywna zmiana ceny nie wywołuje żadnych zmian w wielkości podaży P S P 1 P 2 Q 1 Q


Pobierz ppt "Elastyczność popytu i podaży Elastyczność oznacza intensywność (wielkość) reakcji jednej zmiennej (zależnej) na zmiany innej zmiennej (niezależnej)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google