Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JAKO OBSZAR FINANSOWANIA BANKOWEGO W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JAKO OBSZAR FINANSOWANIA BANKOWEGO W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM."— Zapis prezentacji:

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

2 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JAKO OBSZAR FINANSOWANIA BANKOWEGO W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM II Europejska Konferencja Samorządowych Specjalistów do spraw Energii Warszawa, 5-6 października 2006

3 PLAN PREZENTACJI Potrzeby inwestycyjne ochrony środowiska Doświadczenia BOŚ S.A. w finansowaniu projektu przed ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym Zamierzenia BOŚ S.A. w zakresie finansowania projektów PPP w obszarze ochrony środowiska

4 POTRZEBY INWESTYCYJNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA Kierunki inwestowania Przedsięwzięcia inwestycyjne [mln zł] 2007-20102011-2014 ochrona powietrza atmosferycznego18 60020 600 gospodarka ściekowa i ochrona wód28 50027 900 gospodarka wodna6 4005 300 gospodarka odpadami6 5004 500 ochrona przed hałasem2 5001 750 pozostała działalność w zakresie ochrony środ.1 3521 272 monitoring środowiska80 razem63 93261 402 wg projektu Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014

5 DLACZEGO PPP W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA? Duże potrzeby inwestycyjne: 15,9 – 15,4 mld zł średniorocznie Konieczność wzrostu aktywności inwestycyjnej samorządów lokalnych Ograniczona wielkość wsparcia ze źródeł funduszy UE i krajowych środków publicznych

6 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – KIERUNKI INWESTOWANIA Modernizacja systemów ciepłowniczych i sieci c.o. Energooszczędna modernizacja oświetlenia Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Zakup i montaż energooszczędnego wyposażenia Termomodernizacja budynków

7 DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. PRZED USTAWĄ O PPP Formuła „trzeciej strony” (TPF) – prekursorstwo partnerstwa publiczno-prywatnego (1) Oferta BOŚ S.A. kredytowania inwestycji w formule trzeciej strony powstała w 2002 roku Formuła „trzeciej strony” – rozwiązanie polegające na realizacji, sfinansowaniu i eksploatacji przedsięwzięcia inwestycyjnego na rzecz Zamawiającego przez Realizatora ze środków będących w jego dyspozycji (środków własnych, pochodzących z kredytów, pożyczek i innych źródeł). Realizator na swój koszt wprowadza odpowiednią technologię w obiektach Zamawiającego w celu uzyskania oszczędności lub osiągnięcia wpływów z eksploatacji zrealizowanych przedsięwzięć.

8 DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. PRZED USTAWĄ O PPP Formuła „trzeciej strony” (TPF) – prekursorstwo partnerstwa publiczno-prywatnego (2) Przedmiotem kredytowania mogły być przedsięwzięcia, które służą: uzyskaniu oszczędności ciepła, energii elektrycznej, zużycia wody usprawnieniu i racjonalizacji procesów: składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczania ścieków, uzdatniania wody uzyskaniu innych oszczędności, których efekty ekologiczne w wyrazie finansowym zapewniają zwrot udzielonego kredytu w okresie nie dłuższym niż 10 lat

9 DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. PRZED USTAWĄ O PPP Formuła „trzeciej strony” (TPF) – odmienność od innych kredytów inwestycyjnych (1) kredyt udzielany jest wykonawcy zadania, a nie podmiotowi mającemu prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana jest inwestycja przedmiotem oceny zdolności kredytowej jest wyłącznie ocena realizowanego projektu (a nie historyczna ocena firmy) ocena ryzyka projektu dokonywana jest na podstawie kontraktu, jaki zawierają strony w ramach TPF

10 DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. PRZED USTAWĄ O PPP Formuła „trzeciej strony” (TPF) – odmienność od innych kredytów inwestycyjnych (2) dostosowanie obsługi zadłużenia do możliwości wynikających z uzyskiwanych wpływów z eksploatacji obiektu zabezpieczenie spłaty kredytu wyłącznie na realizowanym obiekcie (cesja wpływów z umów ubezpieczenia, cesja z umów sprzedaży usług, zastaw na działach w spółce stworzonej do realizacji projektu, zabezpieczenia na powstającym majątku)

11 PRZYKŁADY RELIZACJI LĘBORK Modernizacja źródła ciepła (węgiel / biomasa - słoma) i instalacji centralnego ogrzewania Zespołu Szkół Budowlanych Tryb finansowania przez „trzecią stronę” (na podstawie umowy zawartej przez Starostwo Powiatowe w Lęborku i BIO-ENERGIA ESP Sp. z o.o. – przygotowanie dokumentacji, realizacja, eksploatacja) TRZCIANKA Modernizacja systemu ciepłowniczego, w skład którego wchodzą: ciepłownia miejska (węgiel / biomasa - wierzba), sieć ciepłownicza (rury preizolowane) i kilkanaście kotłowni lokalnych (węgiel / gaz) Finansowanie m.in. przez Dalkia Poznań, dzierżawiącą system ciepłowniczy miasta Trzcianka i zarządzającą nim. W obu przypadkach korzystano z dodatkowego dofinansowania (kredyt i dotacja WFOŚiGW; kredyt WFOŚiGW oraz dotacja EkoFunduszu) Przykłady zaczerpnięte ze stron internetowych Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”

12 BOŚ S.A. W FINANSOWANIU PPP – MOŻLIWE SCENARIUSZE Partnerstwo publiczno-prywatne – rodzaje kontraktów i oferta bankowa (1) Umowy o wykonawstwo – obiekt jest finansowany i stanowi własność sektora publicznego, partner prywatny odpowiada jedynie za projekt i budowę (przejmując te ryzyka) finansowanie: wszelkie kredyty inwestycyjne, źródło spłaty: dochody sektora publicznego BOT – obiekt jest finansowany i stanowi własność sektora publicznego, partner prywatny odpowiada za projekt, budowę i eksploatację inwestycji (przejmując te ryzyka) finansowanie: wszelkie kredyty inwestycyjne, źródło spłaty: dochody sektora publicznego

13 BOŚ S.A. W FINANSOWANIU PPP – MOŻLIWE SCENARIUSZE Partnerstwo publiczno-prywatne – rodzaje kontraktów i oferta bankowa (2) DBFO – obiekt jest projektowany, wykonywany, finansowany i eksploatowany przez podmiot prywatny, który tym samym przejmuje ryzyka związane z projektem, po określonym czasie obiekt wraca do sektora publicznego finansowanie: zmodyfikowane kredyty w formule „trzeciej strony” źródło spłaty: zapisy kontraktu, zapewniające zwrot poniesionych nakładów, w tym kosztów kredytu; koszty partnera prywatnego odzyskiwane są m.in. w formie subwencji publicznych

14 BOŚ S.A. W FINANSOWANIU PPP – MOŻLIWE SCENARIUSZE Partnerstwo publiczno-prywatne – rodzaje kontraktów i oferta bankowa (3) Koncesja – obiekt jest projektowany, wykonywany, finansowany i eksploatowany przez podmiot prywatny, który tym samym przejmuje ryzyka związane z projektem, po określonym czasie obiekt wraca do sektora publicznego finansowanie: zmodyfikowane kredyty w formule „trzeciej strony” źródło spłaty: zapisy kontraktu, zapewniające zwrot poniesionych nakładów, w tym kosztów kredytu; koszty partnera prywatnego odzyskiwane są z opłat wnoszonych bezpośrednio przez użytkowników systemu, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”

15 BOŚ S.A. W FINANSOWANIU PPP – MOŻLIWE SCENARIUSZE Partnerstwo publiczno-prywatne – rola partnerów i banku Umowy o wykonawstwo / BOT partner publiczny partnerem banku obciążenie długu publicznego DBFO / Koncesja partner prywatny partnerem banku brak obciążenia długu publicznego (partner publiczny nie przejmuje na siebie ryzyk projektu) partner prywatny, przejmujący na siebie znaczną część ryzyk i odpowiedzialności za prowadzenie projektu, wykorzystuje posiadane doświadczenie z realizacji i eksploatacji podobnych obiektów

16 BOŚ S.A. W FINANSOWANIU PPP – MOŻLIWE SCENARIUSZE Partnerstwo publiczno-prywatne – proponowane rozwiązania Stosowane w Banku procedury oceny ryzyka transakcji dotyczących finansowania projektów inwestycyjnych uwzględniają ryzyka określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.06.2006r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Dla finansowania projektów PPP niezbędna jest duża elastyczność procedur z uwagi na indywidualny charakter przedsięwzięć i kontraktów

17 BOŚ S.A. W FINANSOWANIU PPP – SZCZEGÓLNE MOŻLIWOŚCI Organizowanie montażu finansowego zadania i doradztwo ekologiczne świadczone przez zatrudnionych w Banku inżynierów inżynierii środowiska Możliwość zaangażowania w finansowanie zadania środków NFOŚiGW i WFOŚiGW a także EFRWP z którymi Bank współpracuje w zakresie „miękkiego” finansowania projektów infrastrukturalnych, Finansowanie zadań ze środków zagranicznych linii kredytowych na warunkach korzystniejszych od rynkowych (dopuszczony wybór BOŚ S.A. z wolnej ręki, połączone linie EIB oraz CEB).

18 http:/www.bosbank.pl Grażyna Kasprzak Ekspert ds. Inżynierii Środowiska Departament Projektów Ekologicznych i Obsługi Samorządów tel. 0/22-850-88-59, kom. 0515-111-141 grazyna.kasprzak@bosbank.pl ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JAKO OBSZAR FINANSOWANIA BANKOWEGO W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google