Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.. BOŚ S.A. w systemie finansowania ochrony środowiska (doświadczenia w kredytowaniu OZE) Montaż finansowy projektów objętych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.. BOŚ S.A. w systemie finansowania ochrony środowiska (doświadczenia w kredytowaniu OZE) Montaż finansowy projektów objętych."— Zapis prezentacji:

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

2 BOŚ S.A. w systemie finansowania ochrony środowiska (doświadczenia w kredytowaniu OZE) Montaż finansowy projektów objętych dotacjami UE Obsługa bankowa Samorządów TEZY PREZENTACJI

3 POTRZEBY INWESTYCYJNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA Kierunki inwestowania Przedsięwzięcia inwestycyjne [mln zł] 2007-20102011-2014 ochrona powietrza atmosferycznego18 60020 600 gospodarka ściekowa i ochrona wód28 50027 900 gospodarka wodna6 4005 300 gospodarka odpadami6 5004 500 ochrona przed hałasem2 5001 750 pozostała działalność w zakresie ochrony środ.1 3521 272 monitoring środowiska80 razem63 93261 402 wg projektu Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014

4 NASZE DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. to jeden spośród blisko 60 banków komercyjnych, jedyny w Polsce, którego misją jest finansowa obsługa przedsięwzięć służących ochronie środowiska Nasi klienci to samorządy, przedsiębiorcy, osoby prywatne

5 Zaang ażowanie Bank Ochrony Środowiska S.A. od lat aktywnie angażuje się w finansowanie przedsięwzięć proekologicznych. W ubiegłym roku wypłaciliśmy łącznie 742,3 mln zł kredytów na wsparcie projektów związanych z ochroną środowiska. Wśród nich największą grupę stanowiły inwestycje z dziedziny ochrony atmosfery (łączna, wypłacona kwota – 308,0 mln zł) i ochrony wód (269,3 mln zł). Od lat działamy w obszarze finansowania efektywności energetycznej i wykorzystania zielonej energii, włączając się w realizację zobowiązań Pakietu Energetyczno-Klimatycznego Unii Europejskiej.

6 Dotacje krajowe i unijne Kredyty i pożyczki preferencyjne Kredyty i pożyczki komercyjne Obligacje komunalne i korporacyjne Realizacja w Formule Trzeciej Strony i Partnerstwo Publiczno-Prywatne FORMY ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA PROJEKTÓW

7 KREDYTY BOŚ S.A. Preferencyjne Udzielane w ramach współpracy z donatorami środków Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami do odsetek Kredyty ze środków donatorów Kredyty ze środków łączonych Komercyjne Gdy nie ma możliwości skorzystania z kredytu preferencyjnego

8 PARTNERZY BOŚ S.A. W KREDYTOWANIU INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Realizacja priorytetów krajowych wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Realizacja priorytetów regionalnych Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund Zaopatrzenie w wodę, drogi, agroturystyka Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Realizacja polityki Państwa w stosunku do sektora rolnego Bank Gospodarstwa Krajowego Przedsięwzięcia termomodernizacyjne, przedsięwzięcia remontowe i remonty banki zagraniczne Finansowanie długoterminowych projektów infrastrukturalnych producenci i dystrybutorzy urządzeń służących ochronie środowiska Zakup i montaż urządzeń

9 USTAWA O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW

10 Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. – Dz. U. Nr 223 z dn. 18 grudnia 2008r., poz. 1459 (od dn. 19 marca 2009r. zastąpiła Ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dn. 18 grudnia 1998r.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – Dz. U. Nr 43 z dn. 18 marca 2009r., poz. 346 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów – Dz. U. Nr 43 z dn. 18 marca 2009r., poz. 347 PODSTAWA PRAWNA

11 Przedsięwzięcie termomodernizacyjne ulepszenie prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach ulepszenie powodujące zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków całkowitą lub częściową zamianę źródła energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

12 Przedsięwzięcie remontowe zadanie realizowane w budynku wielorodzinnym (mającym więcej niż 2 lokale mieszkalne), związane z termomodernizacją polegające na: remoncie wymianie okien lub remoncie balkonów przebudowie, w wyniku której następuje ulepszenie budynku wyposażeniu w instalacje i urządzenia wymagane dla budynków mieszkalnych oddawanych do użytkowania Remont remont budynku jednorodzinnego RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

13 Premia termomodernizacyjna na spłatę części kredytu udzielonego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne Premia remontowa na spłatę części kredytu udzielonego na przedsięwzięcie remontowe (NIE NA REMONT) Premia kompensacyjna na spłatę części kredytu udzielonego na przedsięwzięcie remontowe (razem z premią remontową) na spłatę części kredytu udzielonego na remont RODZAJE PREMII

14 PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

15 Dla kogo? Dla właścicieli i zarządców obiektów, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Jakich obiektów dotyczy? budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania (domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy emeryta i rencisty, domy dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory), budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

16 Ile wynosi premia termomodernizacyjna? 20% wykorzystanej kwoty kredytu jednak nie więcej niż: - 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia - dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

17 Na co NIE może być przeznaczony kredyt? Na sfinansowanie prac: wykraczających poza zakres określony audytem energetycznym które zakończono przed wykonaniem audytu energetycznego za które dokonano już zapłaty (refinansowanie) na które zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

18 PREMIA REMONTOWA

19 Dla kogo? Dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego – właścicieli i zarządców obiektów Jakich obiektów dotyczy? budynków mieszkalnych wielorodzinnych (mających więcej niż dwa lokale mieszkalne), których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r. PREMIA REMONTOWA Premia remontowa stanowi pomoc de minimis

20 Ile wynosi premia remontowa? 20% wykorzystanej kwoty kredytu jednak nie więcej niż: - 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej wylicza się uwzględniając wskaźnik udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku PREMIA REMONTOWA

21 Na co NIE może być przeznaczony kredyt? na remont lokali (z wyjątkiem wymiany okien lub remontu balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali) na prace prowadzące do zwiększenia powierzchni użytkowej budynku na sfinansowanie prac: wykraczających poza zakres określony audytem remontowym które zakończono przed wykonaniem audytu remontowego za które dokonano już zapłaty (refinansowanie) na które zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej PREMIA REMONTOWA

22 PREMIA KOMPENSACYJNA

23 Dla kogo? Dla osoby fizycznej, która w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem lub spadkobiercą właściciela, bądź po tej dacie została spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego, w którym był co najmniej jeden lokal kwaterunkowy. lokal kwaterunkowy – lokal w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm., którego najem został nawiązany na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lub na podstawie innego tytułu prawnego przed wprowadzeniem w danej miejscowości publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu, a czynsz za najem tego lokalu był – w jakimkolwiek okresie między 12 listopada 1994r. a 25 kwietnia 2005r.: - regulowany, - ustawowo ograniczony do 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, - ustawowo ograniczony w zakresie możliwości jego podwyższania do 10% dotychczasowego czynszu w skali roku PREMIA KOMPENSACYJNA

24 Ile wynosi premia kompensacyjna? Premia kompensacyjna równa jest iloczynowi: - wskaźnika kosztu przedsięwzięcia (jeśli wskaźnik ten jest mniejszy od 0,5 to do obliczeń przyjmujemy 0,5; jeśli jest większy od 0,7 – przyjmujemy 0,7) oraz - kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1m 2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy uprawniony rok, w okresie od 12 listopada 1994r. (lub od dnia nabycia w drodze innej niż spadkobranie) do 25 kwietnia 2005r. PREMIA KOMPENSACYJNA

25 Premię kompensacyjną przyznaje się łącznie z premią remontową – dla przedsięwzięć remontowych (budynki wielorodzinne) lub samodzielnie – dla remontów (budynki jednorodzinne) Premię kompensacyjną przyznaje się tylko raz w odniesieniu do jednego budynku PREMIA KOMPENSACYJNA

26 WSPÓŁPRACA Z WFOŚiGW Lokalne priorytety Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w tym zakup i montaż kolektorów słonecznych o mocy nie większej niż 10 kW, pomp ciepła, kominków, turbokominków, pieców c.o. na pelety, instalacja przyłączeń indywidualnych odbiorców do sieci geotermalnej o mocy nie większej niż 60 kW. Budowa i rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej przepustowości do 50m3/dobę, Utylizacja odpadów azbestowych w tym usunięcie i transport azbestowych elementów budowlanych, azbestowych powierzchni dachowych lub elewacyjnych i drogowych, Eliminacja niskiej emisji w tym zakup i montaż instalacji do zasilania pojazdów samochodowych i innych pojazdów sprężonym gazem ziemnym i gazem płynnym, Przedsięwzięcia polegające na opracowywaniu i wdrażaniu nowych technik i technologii w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w szczególności dotyczących ograniczenia emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystania paliw.

27 WSPÓŁPRACA Z WFOŚiGW (c.d.) Ubiegania się o dofinansowanie: 1.Wnioski o kredyty wraz z Kartami Informacyjnymi Zadania składane są bezpośrednio przez Inwestorów w BOŚ O/Kraków i weryfikowane przez WFOŚiGW w Krakowie.

28 KREDYTY BOŚ / WFOŚiGW WARUNKI 2010r. Warunki udzielania kredytów są preferencyjne – Fundusz dopłaca 75% odsetek do oprocentowania dla Klienta, oprocentowanie zmienne wg stopy bazowej WIBOR 3M + 2% marży ( dla Klienta 25% z WIBOR 3M + 2%), maksymalna kwota – zależy od przyjętego dla zadania wskaźnika ustalonego przez Fundusz i wynosi do 100% kosztów zadania. maksymalny okres kredytowania – do 4 lat, Okres realizacji inwestycji – 6 miesięcy, okres karencji – spłata kredytu od momentu zakończenia zadania, prowizja przygotowawcza jednorazowa nie może przekroczyć 3% wartości kredytu.

29 ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ Budowa lub modernizacja sieci wodociągowej lub stacji wodociągowych Kwota kredytu: 500.000 zł lecz nie więcej niż 80% wartości kosztorysowej zadania brutto Okres kredytowania: do 5 lat, w tym karencja do 1 roku Oprocentowanie: 1,36 s.r.w. lecz nie mniej niż 4% w skali roku INWESTYCJE DROGOWE Roboty związane z budową, modernizacją lub remontem dróg Kwota kredytu: 500.000 zł lecz nie więcej niż 80% wartości kosztorysowej zadania brutto Okres kredytowania: do 5 lat, w tym karencja do 1 roku Oprocentowanie: 1,36 s.r.w. lecz nie mniej niż 4% w skali roku W przypadku zadań objętych dofinansowaniem UE maksymalna kwota kredytu – do 100% kosztów zadania KREDYTY DLA WSI I MIAST DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW ZE ŚRODKÓW EFRWP

30 AGROTURYSTYKA Uruchomienie lub rozwój przedsięwzięć z zakresu agroturystyki w zakresie bazy noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej i kulturowej oraz zakup niezbędnego, pierwszego wyposażenia inwestycyjnego budowanych obiektów Kwota kredytu: plafon A: 50.000 zł lecz nie więcej niż 100% wartości kosztorysowej zadania brutto plafon B: 300.000 zł lecz nie więcej niż 80% wartości kosztorysowej zadania brutto Okres kredytowania: do 5 lat, w tym karencja do 1 roku Oprocentowanie: plafon A: 1,2 s.r.w. lecz nie mniej niż 4% w skali roku plafon B: 1,68 s.r.w. lecz nie mniej niż 4% w skali roku W przypadku zadań objętych dofinansowaniem UE maksymalna kwota kredytu – do 100% kosztów zadania KREDYTY DLA WSI I MIAST DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW ZE ŚRODKÓW EFRWP

31 Kredyty na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska Obniżone oprocentowanie w wyniku porozumienia z dystrybutorem KREDYTY O INNYCH FORMACH PREFERENCJI

32 INNE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA TPF (formuła trzeciej strony) Forma współpracy z firmą zewnętrzną, która podejmuje się technicznej i finansowej realizacji przedsięwzięć, spłacanych następnie z uzyskanych oszczędności kosztów eksploatacyjnych PPP (partnerstwo publiczno-prywatne) Forma współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w celu realizacji projektu lub świadczenia usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny

33 Kredyty ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) Finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska oczyszczanie ścieków, rekultywacja powierzchni ziemi i ochrona wód podziemnych, modernizacja urządzeń wodnych na śródlądowych ciekach wodnych, zagospodarowanie odpadów, monitoring i ograniczenie hałasu, modernizacja urządzeń grzewczych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przedsięwzięcia termomodernizacyjne KREDYTY BOŚ S.A. – LINIE BANKÓW ZAGRANICZNYCH

34 Kredyty ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych zaopatrzenie ludności w wodę pitną, gaz, energię elektryczną oraz infrastruktura służąca odprowadzaniu ścieków, budowa, modernizacja i remont dróg publicznych, budowa i modernizacja obiektów socjalnych i kulturalnych, budowa i modernizacja obiektów podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej budowa i modernizacja placówek oświatowych stopnia podstawowego, średniego i wyższego, oraz placówek szkoleniowych, budowa i modernizacja obiektów sportowych, boisk, sal gimnastycznych, ścieżek rowerowych, terenów wystawowych. KREDYTY BOŚ S.A. – LINIE BANKÓW ZAGRANICZNYCH

35 Kredyty udzielane łącznie ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) możliwość finansowania do 100% wartości inwestycji (udział CEB i EIB – 50%/50%) możliwość stosowania zamówienia z wolnej ręki – szybsza procedura wyłonienia Wykonawcy (BOŚ S.A.), prowizja przygotowawcza – 0,25%, długie okresy kredytowania – do 10.06. 2021r., Rozpoczęcie zadania nie wcześniej niż w maju 2009r., refinansowanie i 2 lata karencji w spłacie kredytu, koszt zadania do 25 mln EUR.

36 Kredyt na realizację przedsięwzięć energooszczędnych – Kredyt EE (efektywność energetyczna) Bank Ochrony Środowiska S.A.

37 Kredyt EE Cecha podstawowa:Cecha podstawowa: możliwość – na wniosek kredytobiorcy – spłaty kredytu z oszczędności wynikających ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, uzyskanych dzięki realizacji kredytowanej inwestycji

38 Kredytowane przedsięwzięcia: wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia ulicznego, wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych itp., wymiana przemysłowych silników elektrycznych, wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych, modernizacja technologii na mniej energochłonną, wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach, inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej. Kredyt EE

39 Wysokość kredytu: w przypadku klientów segmentu finansów publicznych – do 100% kosztu inwestycji, z możliwością refundacji kosztów audytu energetycznego,w przypadku klientów segmentu finansów publicznych – do 100% kosztu inwestycji, z możliwością refundacji kosztów audytu energetycznego, w przypadku pozostałych klientów – standardowo do 80% kosztu inwestycji.w przypadku pozostałych klientów – standardowo do 80% kosztu inwestycji. Waluta kredytu: PLNPLN Kredyt EE PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW

40 Kredyty pomostowe – do czasu wpływu środków z dotacji Kredyty na uzupełnienie środków przeznaczonych na inwestycje realizowane ze wsparciem UE PARTNERSTWO DLA ŚRODKÓW UNIJNYCH

41 MONTAŻE FINANSOWE WFOŚiGW środki unijne krajowe środki publiczne MONTAŻ FINANSOWY gospodarka wodno-ściekowa gospodarka odpadami poprawa jakości powietrza odnawialne źródła energii zaopatrzenie w ciepło zmiana technologii

42 MONTAŻE FINANSOWE - KORZYŚCI Przed udzieleniem kredytu: Bank opracowuje schemat montażu finansowego zadania Bank negocjuje udział środków funduszy w kredycie Bank jest partnerem w negocjowaniu umowy kredytu (w tym zabezpieczeń) Po zawarciu umowy kredytu: Bank monitoruje realizację zadania i uzyskanie efektów ekologicznych Bank dokonuje podziału płatności z poszczególnych źródeł finansowania zadania na podstawie przedkładanych faktur Bank przygotowuje dla NFOŚiGW/WFOŚiGW sprawozdania z realizacji kredytowanej inwestycji oraz uzyskanych efektów ekologicznych

43 KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SAMORZĄDÓW Zarządzanie finansami Rachunki bieżące i pomocnicze Produkty depozytowe (lokaty terminowe, automatyczne lokaty O/N, lokaty indywidualnie negocjowane, bony skarbowe) System bankowości elektronicznej, internet Finansowanie działań bieżących i inwestycji w tym kredyty preferencyjne Obligacje komunalne

44 OBLIGACJE KOMUNALNE Korzyści dla Emitenta obligacji komunalnych: Szybki dostęp do środków finansowych Możliwość potraktowania emisji jako wkładu własnego w projekty współfinansowane z UE Dostosowanie finansowania do potrzeb inwestycyjnych Finansowanie projektów długoterminowych Brak wymogu organizowania zamówienia publicznego Promocja emitenta na rynku kapitałowym BOŚ S.A. jako agent emisji Duże doświadczenie, kompetentny zespół, kompleksowe rozwiązania Trzecie miejsce na rynku pod względem zorganizowanych emisji Czwarte miejsce na rynku pod względem wartości emisji

45 Finansowanie biogazowni przez BOŚ S.A. Projekt Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, wymienia wśród podstawowych kierunków, ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko i rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jednym z założeń polityki Państwa jest zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł do 7,5% w 2010 roku i do 15% w 2020 roku.

46 Finansowanie biogazowni przez BOŚ S.A. Program Ministerstwa Gospodarki pn. Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne. Istotą Programu jest rozwój energetyki rozproszonej poprzez budowę biogazowni opartych o biomasę pochodzenia rolniczego, o łącznej mocy nie mniejszej niż 2000 MW. Program zakłada, że do 2020 r. w każdej polskiej gminie funkcjonować będzie co najmniej jedna biogazownia rolnicza. DLACZEGO BIOGAZOWNIE?

47 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO APLIKACJI KREDYTOWEJ (1) Project finance - optymalną metodą finansowania projektów inwestycyjnych polegających na budowie i eksploatacji biogazowi; projekt realizowany przez spółkę celową (SPV) wyodrębnioną ze struktur inicjatorów projektu

48 Udokumentowanie przez Kredytobiorcę zbilansowania środków na sfinansowanie całości kosztów Projektu, w tym udziału własnego nie niższego niż 20% kosztu netto; pozostała kwota może być finansowana kredytami Banku PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO APLIKACJI KREDYTOWEJ (2)

49 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO APLIKACJI KREDYTOWEJ (3) Spółka jest właścicielem nieruchomości, na której posadowiona będzie inwestycja lub przedstawi wieloletnią umowę dzierżawy, z warunkami akceptowalnymi przez Bank, Kredytobiorca musi przedstawić polisy ubezpieczeniowe realizowanego Projektu oraz majątku Kredytobiorcy od wszystkich rodzajów ryzyk.

50 Poza standardowymi dokumentami formalno-prawnymi dotyczącymi Kredytobiorcy niezbędne są: decyzje administracyjne, w tym decyzje z zakresu ochrony środowiska, informacje zawierające parametry technologiczne produkcji (ilość i skład biomasy, przyjęty czas fermentacji itp.), prognozy dotyczące wielkości produkcji biogazu, energii elektrycznej, cieplnej, kontrakty lub inne dokumenty potwierdzające dostawę technologii oraz wykonanie instalacji wraz z infrastrukturą, PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO APLIKACJI KREDYTOWEJ (4)

51 PRZYCHODY Z BIOGAZOWNI sprzedaży energii elektrycznej, sprzedaży energii cieplnej, sprzedaży biogazu, opłat za unieszkodliwianie odpadów, sprzedaży uzyskanych praw majątkowych, sprzedaży (do 2012 roku) jednostek ERU (Emission Reduction Unit - jednostek unikniętej emisji dwutlenku węgla), uzyskanych w wyniku realizacji projektów w ramach mechanizmów Joint Implementation (JI), Clean Development Mechanizm (CDM).

52 DOSTĘPNOŚĆ BANKU PLACÓWKI - 22 Oddziały - 78 Oddziałów Operacyjnych - 6 Punktów Obsługi Klienta BANKOMATY - 4 razy w miesiącu bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów wszystkich banków INTERNET - bieżący dostęp do rachunku - szczegółowy przegląd operacji - bezpieczeństwo operacji

53 http:/www.bosbank.pl Bank Ochrony Środowiska S.A. Włodzimierz Rożnowski Oddział w Krakowie tel. (0-12) 62 – 84 - 532 wlodzimierz.roznowski@bosbank.pl ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.. BOŚ S.A. w systemie finansowania ochrony środowiska (doświadczenia w kredytowaniu OZE) Montaż finansowy projektów objętych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google