Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania Odnawialnych Źródeł Energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania Odnawialnych Źródeł Energii"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania Odnawialnych Źródeł Energii
Robert Złotek

2 Odnawialnych Źródeł Eenergii
Finansowanie Odnawialnych Źródeł Eenergii ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 Rola WFOŚiGW w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym
Nabór i ocena projektów Akceptacja listy rankingowej Zawieranie umów o dofinansowanie projektu Sprawozdawczość i monitorowanie Kontrola realizacji projektów Ewaluacja Dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów Raportowanie o nieprawidłowościach Odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Wprowadzanie danych Informacja i promocja Archiwizacja

4 Priorytet III Środowisko przyrodnicze
Działanie 3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 3.3. Wsparcie ochrony przyrody Działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 3.5. Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Działanie 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii

5 Działanie 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
Alokacja środków: 10,01 mln € Budowa i rozbudowa: elektrowni wiatrowych, urządzeń grzewczych opalanych biomasą, elektrowni wodnych o mocy do 10 MW, urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną, urządzeń do produkcji i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu (kogeneracja), urządzeń do produkcji i instalacji do przesyłu energii w oparciu o inne typy odnawialnych źródeł energii,

6 Beneficjenci pomocy JST i ich związki;
jednostki organizacyjne utworzone przez jst posiadające osobowość prawną; nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych; podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; przedsiębiorcy; jednostki naukowe; szkoły wyższe spółki wodne

7 Warunki dodatkowe Projekty o wartości do 20 mln PLN kosztów kwalifikowalnych Urządzenia produkujące energię o mocy od 0,25 do 50 MW z wyjątkiem kolektorów słonecznych i ogniw fotowotaicznych od 0,1 MW; Nie będą wspierane projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach Osi priorytetowej IV i X POIiŚ, PROW oraz Priorytetu I WRPO- Konkurencyjność przedsiębiorstw. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu. Z wyjątkiem: Elektrowni wodnych, Urządzen grzewczych opalanych biomasą lub biogazem, Urządzeń i instalacji w ramach kogeneracji energii,

8 Informacje dodatkowe Kwalifikowalność –
Projekty nie objęte pomocą publiczną – od roku. Projekty objęte pomocą publiczną – od daty złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskania potwierdzenia o kwalifikowalności projektu do pomocy Forma płatności – refundacja

9 Tryb oceny wniosków Etap I – Beneficjent przygotowuje wstępny wniosek.
1. Ocena formalna Nr Nazwa kryterium T/N/ND 1 Wniosek złożono we właściwej instytucji 2 Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie 3 Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu 4 5 Wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie 6 Zgodność okresu realizacji z okresem programowym (tj. do 2015 roku)

10 Nr Nazwa kryterium T/N/ND 7 Wniosek i załączniki są kompletne i zgodne z wytycznymi IZ: Oryginał + odpowiednia ilość kopii CD Wniosek zawiera wszystkie strony Wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione Wersja papierowa i elektroniczna wniosku są tożsame (koszty) Wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną Wniosek opatrzony jest pieczęcią wnioskodawcy Czy beneficjent złożył: Oświadczenie o nie korzystaniu z innych środków UE na realizację danej inwestycji Inne załączniki

11 Nr Nazwa kryterium T/N/ND
8 Beneficjent jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu 9 Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) 10 Typ projektu zgodny z rodzajami projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania 11 Wskaźniki adekwatne do typu projektu (przynajmniej jeden wskaźnik z listy wskaźników IZ) 12 Poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR nie przekracza X% kosztów kwalifikowanych inwestycji 13 Pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne (zrównoważony rozwój, równe szanse) 14 Pozytywny lub neutralny wpływ na obszary objęte, potencjalne i projektowane Natura 2000 15 Zgodność z linią demarkacyjną z innymi programami 16 Analiza pomocy publicznej – zgodność z odpowiednim programem pomocowym

12 (X/Y) x A pkt Nr Nazwa kryterium 1
2. Ocena strategiczna Nr Nazwa kryterium Punktacja Razem 1 Określone we wniosku wskaźniki wpływają na osiągnięcie wskaźników docelowych działania: - nieznacznie - 1 pkt - w stopniu umiarkowanym - 2 pkt. - wyraźnie - 3 pkt 1-3 3 2 Koszt osiągnięcia efektu: koszt inwestycji / moc instalowanych urządzeń: Przy zastosowaniu kryterium, porównania wskaźnika dokonuje się wg. następującego wzoru: (X/Y) x A pkt X - wskaźnik najniższy z projektów Y – wskaźnik dla ocenianego projektu A - punktacja 10

13 (Y/Z) x A pkt Nr Nazwa kryterium Y - wskaźnik dla ocenianego projektu
Punktacja Razem 3 Koszt osiągnięcia efektu: koszt inwestycji / moc instalowanych urządzeń: Przy zastosowaniu kryterium, porównania wskaźnika dokonuje się wg. następującego wzoru: (Y/Z) x A pkt Y - wskaźnik dla ocenianego projektu Z – wskaźnik najwyższy z grupy projektów A - punktacja 10 4 Lokalizacja projektu na obszarach na których wymagane są Programy Ochrony Powietrza: Tak - 4 pkt Nie - 0 pkt 0/4 5 Instalacja wykorzystująca energię wiatru, wody, słońca, geotermalną: Tak - 2 pkt Nie (pozostałe źródła energii) - 0 pkt 0/2 2 Maksymalna liczba punktów 29

14 (Y/Z)x A pkt, Nr Nazwa kryterium
Punktacja Razem Redukcja emisji CO2 (emisja uniknięta) [kg] / moc instalowanych urządzeń29 Przy zastosowaniu kryterium, porównania wskaźnika dokonuje się wg następującego wzoru: (Y/Z)x A pkt, Y – wskaźnik dla ocenianego projektu, Z – wskaźnik najwyższy z projektów, A – punktacja, 10

15 Etap II – Wybrani beneficjenci przygotowują wniosek właściwy, z pełną dokumentacją merytoryczno-techniczną projektu, 1. Ocena formalna Nr Nazwa kryterium T/N 1 Dokumentacja została złożona w terminie 2 Dokumentacja jest kompletna 3 Zgodność przedsięwzięcia zgłoszonego do preselekcji z jego kształtem na etapie III (dopuszczalne 10% odchylenie od wartości podlegających ocenie punktowej, zadeklarowanych we wstępnym wniosku) 4 Spójność informacji zawartych we wstępnym wniosku i we wniosku złożonym po wyborze projektu do wsparcia (dopuszczalna rozbieżność w kosztach inwestycji 15%) 5 Spójność informacji zawartych we wniosku i w studium wykonalności/biznes planie

16 Nr Nazwa kryterium T/N 6 Czy beneficjent dostarczył: Wymagane załączniki Czy dostarczone załączniki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi wzorami, wytycznymi

17 2. Ocena merytoryczna Nr Nazwa kryterium T/N/ND 1 Potwierdzenie zgodności podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi projektowanych obiektów 2 Odpowiednie zabezpieczenie finansowe inwestycji 3 Trwałość projektu: Czy określono w jaki sposób będzie finansowane utrzymanie projektu po jego zakończeniu? Czy założenia odnośnie finansowania projektu po jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność finansową projektu w okresie 5 lat od momentu jego ostatecznego rozliczenia Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta umożliwia realizację projektu Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta gwarantuje sprawną realizację projektu (doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze techniczne, kadra zaangażowana w realizację i obsługę projektu)

18 Wszystkie planowane wydatki są konieczne do osiągnięcia celu projektu
Nr Nazwa kryterium T/N/ND 4 Zasadność proponowanych rozwiązań technicznych/technologicznych w projekcie – czy została przeprowadzona analiza wariantów 5 Wszystkie planowane wydatki są konieczne do osiągnięcia celu projektu 6 Uzasadniona wysokość kosztów kwalifikowanych 7 Prawidłowo wykonane obliczenia 8 Odpowiedni harmonogram rzeczowo-finansowy 9 Zbieżność informacji zawartych w studium wykonalności i w dokumentacji technicznej 10 Analiza pomocy publicznej – zgodność z odpowiednim programem pomocowym (poziom dofinansowania, koszty kwalifikowane, itp.) 11 Właściwa informacja i promocja projektu 12 Pozytywny lub neutralny wpływ na obszary objęte, potencjalne i projektowane Natura 2000

19 Odnawialnych Źródeł Eenergii
Finansowanie Odnawialnych Źródeł Eenergii ze środków krajowych

20 SYSTEM FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA w POLSCE
1989 1993 1998 1993 1992 1991

21 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Powołany i funkcjonujący w oparciu o ustawę Prawo Ochrony Środowiska Ma osobowość prawną i w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest wojewódzkim funduszem celowym Prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, Pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz koszty działalności

22 Przychody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (45%) administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów szczególnych , przelewy nadwyżek dochodów z gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej spłaty rat kapitałowych pożyczek (40%), oprocentowanie pożyczek (3%), odsetki bankowe (3,5%) przychody z tytułu emisji obligacji własnych , dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

23 Środki dyspozycyjne * planowane

24 Przeznaczenie środków
1. Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu: Ochrony wód i gospodarki wodnej Ochrony powietrza Ochrony powierzchni ziemi Ochrony przed hałasem i promieniowaniem 2. Przedsięwzięcia nieinwestycyjne z zakresu: Edukacji ekologicznej Ochrony przyrody Monitoringu stanu środowiska

25 Zasady pomocy finansowej
Pomoc udzielana jest na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, przynoszące konkretny, wymierny efekt ekologiczny (lub energetyczny) Wysokość pomocy : do 70 % kosztów przedsięwzięcia - pożyczki do 50 % kosztów przedsięwzięcia - dotacje

26 Formy pomocy finansowej
Pożyczka zwrotna w 100 % Pożyczka umarzalna pożyczka umarzalna w 20 % pożyczka umarzalna w 5 % Pożyczka pomostowa Dotacja Dopłata do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek udzielanych przez Banki

27 Pożyczka pomostowa Fundusz w przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej może udzielić pożyczki pomostowej do czasu refundacji środków na następujących warunkach: Pożyczka podlega zwrotowi w całości Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,8 stopy redyskona weksli w stosunku rocznym od niespłaconych kwot kapitału Maksymalny okres trwania pożyczki do 4 lat liczony od daty udzielenie pożyczki Łączne dofinansowanie ze środków Funduszu nie może przekroczyć 90 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia .

28 Struktura pomocy finansowej
Kierunki pomocy Wnioskodawcy 10 % 60% 6% 20 % 4%

29 Struktura pomocy finansowej Formy pomocy

30 Środki wypłacone na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii w 2007 r.
a/ kotłownie na biomasę – zrębki, słoma, pelet, brykiety, łuska kawy, b/ kolektory słoneczne, c/ pompy ciepła, d/ elektrownie wodne, e/ elektrownie wiatrowe, f/ biogaz, g/ systemy mieszane, mln zł

31 Odnawialne źródła energii 2006
2007 Kolektory słoneczne 11 9 Pompy ciepła 6 3 Biomasa Elektrownie wodne 2 - Kwota dofinansowania [zł] 3,6 mln 1,9 mln Kwota dofinansowania [€] 1,0 mln 0,53 mln

32 Odnawialne źródła energii 1999-2007
Kolektory słoneczne – 77 Pompy ciepła – 15 Biomasa – 56 Małe elektrownie wodne – 2 Biogaz – 2 Rekuperacja – 2 Kwota dofinansowania – 17,1 mln zł ~ 4,75 mln €

33 Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu
I. Kryterium zgodności z celami i priorytetami polityki ekologicznej państwa i województwa II. Kryterium zgodności z kierunkami finansowania III. Kryterium efektywności ekologicznej IV. Kryterium efektywności ekonomicznej V. Kryterium spełnienia przez wnioskodawcę wymogów formalnych

34 Procedura uzyskania pomocy finansowej
Wniosek na obowiązującym formularzu (dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW), złożony w terminie do na rok następny Ocena zgodności z obowiązującymi priorytetami Ocena formalna i merytoryczna wniosku – kompletność wniosku, zakres rzeczowy i wielkość efektu ekologicznego Propozycja finansowania – kwota, forma pomocy Złożenie kompletu wymaganych dokumentów Ocena formalna i merytoryczna złożonych dokumentów Przyznanie środków – uchwała RN lub Zarządu Umowa cywilno – prawna Monitorowanie projektu Złożenie rozliczenia Przekazanie środków Sprawozdanie z wykonania i rozliczenie ostateczne projektu Umorzenie i wygaszenie umowy

35 Dziekuję za uwagę


Pobierz ppt "Możliwości finansowania Odnawialnych Źródeł Energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google