Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny w latach"— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020
Chrzanów, 26 marca 2014 r.

2 Umowa Partnerstwa Założenia dla EFS 2014-2020
EFS w latach RPO PO WER 2

3 Cele tematyczne wspierane przez fundusze strukturalne i inwestycyjne
Rozwój inteligentny 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno -komunikacyjnych 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 11 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej Rozwój zrównoważony W celu przyczynienia się do unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, jak również realizacji szczególnych zadań funduszy zgodnie z ich celami określonymi w Traktatach, w tym spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, każdy EFSI wspiera następujące cele tematyczne: (na slajdzie) Rozwój sprzyjający włączeniu

4 Cele tematyczne (CT) wspierane przez EFS
8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 11 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej Cele tematyczne przekładane są na tzw. priorytety inwestycyjne (PI) specyficzne dla każdego z funduszy

5 CT i PI wspierane przez EFS
Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników 8.5 dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników; 8.6 trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży; 8.7 praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; 8.8 równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę; 8.9 przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian; 8.10 aktywne i zdrowe starzenie się; 8.11 modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia, oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności pracowników, oraz systemy mobilności oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zainteresowanych podmiotów; MRPO PO WER MRPO MRPO PO WER MRPO PO WER MRPO PO WER PO WER

6 CT i PI wspierane przez EFS
Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją 9.4 aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; 9.5 integracja społeczno-gospodarcza społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie; 9.6 zwalczanie wszelkich form dyskryminacji oraz promowanie równych szans; 9.7 ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym; 9.8 wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia; 9.9 strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność; MRPO PO WER MRPO PO WER MRPO PO WER

7 CT i PI wspierane przez EFS
Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 10.1 ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia; 10.2 poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji; 10.3 wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji; 10.3 bis lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami; MRPO PO WER PO WER MRPO PO WER MRPO PO WER

8 CT i PI wspierane przez EFS
Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej 11.3 inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia; 11.4 budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów kształtujących politykę w zakresie kształcenia, uczenia się przez całe życie, szkolenia i zatrudnienia oraz polityki społecznej, w tym poprzez pakty sektorowe i terytorialne na rzecz wdrażania reform na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. PO WER Program operacyjny składa się z osi priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy jednego funduszu i jednej kategorii regionu, z wyjątkiem Funduszu Spójności, oraz odpowiada, jednemu celowi tematycznemu i obejmuje jeden lub więcej priorytetów inwestycyjnych tego celu tematycznego zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy.

9

10 Beneficjenci Beneficjentami w ramach osi 8-10 będą co do zasady wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

11 Oś priorytetowa 8. Otwarty rynek pracy (1)
8.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia 122 mln euro Wsparcie skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia, szczególnie osób dojrzałych (powyżej 50 r.ż), osób młodych (w wieku 25 – 30 lat), i kobiet, poprzez zastosowanie różnorodnych narzędzi mających na celu ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy: Poradnictwo zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia, staże, praktyki zawodowe szkolenia, doposażanie stanowisk pracy i in. !!! Wsparcie osób młodych (15-24 lata) będzie realizowane w ramach PO WER Oczekiwanym efektem planowanych interwencji będzie poprawa sytuacji na rynku pracy i ułatwienie podjęcie zatrudnienia osobom pozostającym bez zatrudnienia.

12 Oś priorytetowa 8. Otwarty rynek pracy (2)
8.2 Pobudzanie przedsiębiorczości w regionie 55 mln euro Działania skierowane do osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej (w tym także typu spin off/spin out), ukierunkowane szczególnie na obszary o niższym poziomie przedsiębiorczości. • Wsparcie dotacyjne ograniczone do grup będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy • Wsparcie zwrotne – m.in. pożyczki, poręczenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla pozostałych uczestników projektów. Oczekiwanym efektem planowanych interwencji będzie powstanie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w regionie

13 Oś priorytetowa 8. Otwarty rynek pracy (3)
8.3 Dostosowanie kompetencji kadr do potrzeb regionalnej gospodarki 35 mln euro Działania skierowane i dostosowane szczególnie do potrzeb sektora MŚP. • Wysokiej jakości i dostosowane do potrzeb pracowników i pracodawców wsparcie, mające na celu zwiększenie kompetencji pracowników oraz potencjału pracodawców, m.in.: szkolenia, doradztwo. !!! Realizacja działań w oparciu o system popytowy, w którym pracodawca dokonuje wyboru usługi rozwojowej np. szkolenia. Oczekiwanym efektem planowanych interwencji będzie zapewnienie regionalnym kadrom dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych i uzyskanie przez pracowników niezbędnych kompetencji.

14 Oś priorytetowa 8. Otwarty rynek pracy (4)
8.4 Ograniczenie ryzyka wzrostu bezrobocia w regionie 10 mln euro Wsparcie podmiotów (w tym szczególnie z sektora MŚP), które wymagają lub mogą wymagać wsparcia umożliwiającego dostosowanie się do zachodzących zmian w sytuacji gospodarczej. Działania na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym w firmach, Kompleksowe programy dla MŚP, które przechodzą procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz projekty realizowane na rzecz indywidualnych osób, które są zagrożone lub utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (m.in.:doradztwo, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, dodatki mobilnościowe). Oczekiwanym efektem będzie wyposażenie pracodawców - w wiedzę, której znajomość ułatwi przeprowadzenie procesu adaptacyjnego oraz pracowników - w umiejętności, kompetencje, które umożliwią zachowanie zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy lub podjęcie pracy w nowym miejscu.

15 Oś priorytetowa 8. Otwarty rynek pracy (5)
8.5 Umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy osobom, które w nim nie uczestniczą z uwagi na pełnienie funkcji opiekuńczych 20 mln euro Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz opieki nieinstytucjonalnej (opiekun dzienny) • Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia ze względu na pełnione funkcje opiekuńcze, • Promocja i wdrażanie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – w tym w zakresie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, • Niezbędne inwestycje w dostosowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3 przy wykorzystaniu mechanizmu cross-financingu, Oczekiwanym efektem będzie wyposażenie uczestników projektów w umiejętności, wiedzę, kompetencje, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy, wpłynie na ich aktywność zawodową i możliwość podjęcia zatrudnienia.

16 Oś priorytetowa 8. Otwarty rynek pracy (6)
8.6 Zwiększenie dostępu do usług profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji oraz dostosowanie kompetencji dojrzałych pracowników do ich potrzeb i możliwości. 26 mln euro Działania zmierzające do zachowania dobrego stanu zdrowia dorosłych mieszkańców regionu, które przyczyni się do zachowania aktywności zawodowej realizowane m.in.: poprzez: Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, Wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla dojrzałych pracowników w miejscu pracy, w tym doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy, Opracowanie i wdrażanie programów zdrowotnych, Niezbędne inwestycje w dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób objętych wsparciem przy wykorzystaniu mechanizmu cross-financingu. Oczekiwanym efektem będzie poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu oraz wyposażenie ich w kompetencje i wiedzę, która umożliwi podjęcie lub utrzymanie aktywności w sferze zawodowej

17 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie (1)
9.1 Wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób w szczególnej sytuacji społeczno-zawodowej 100 mln euro Programy aktywizacji społecznej/zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie lub ich rodzin i otoczenia, • Wspólne inicjatywy podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. !!! Koncentracja wsparcia na grupach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (np. ze względu na wielodzietność, niepełnosprawność) oraz na obszarach, na których występuje kumulacja niekorzystnych zjawisk społecznych; !!! Działania na rzecz społeczności romskiej i osób odbywających karę pozbawienia wolności przewidziane w ramach PO WER. Oczekiwanym efektem będzie objęcie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym działaniami aktywizującymi oraz integrującymi, prowadzącymi do ich integracji społecznej oraz zwiększenia szans na zatrudnienie.

18 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie (2)
9.2 Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych i zdrowotnych 115 mln euro Inicjatywy na rzecz zwiększenia jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych (np. tworzenie i rozwój placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, wczesna interwencja i rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, usługi interwencji kryzysowej), • Kompleksowa oferta wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych (np. dzienne domy pomocy), • Niezbędne inwestycje w infrastrukturę społeczną wyłącznie przy wykorzystaniu mechanizmu cross-financingu; !!! Ukierunkowanie wsparcia na deinstytucjonalizację usług i tworzenie środowiskowych form wsparcia. Oczekiwanym efektem będzie ograniczenie istniejących nierówności w zakresie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług.

19 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie (3)
9.3 Zwiększenie aktywności społeczności lokalnych w oparciu o inicjatywy ekonomii społecznej 17 mln euro • Działania wspierające rozwój ekonomii społecznej (np. usługi animacji lokalnej, wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej, dotacje na zakładanie przedsiębiorstw społecznych); • Działania związane z koordynacją prowadzonych w regionie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. !!! Kompleksowa oferta wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej realizowana przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w każdym subregionie, w tym na obszarze Metropolii Krakowskiej (ZIT). Oczekiwanym efektem będzie zapewnienie warunków dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

20 Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców (1)
10. 1 Podniesienie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej oraz edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne 90 mln euro • Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, • Działania na rzecz edukacji ogólnej, w szczególności: - Rozwijanie oferty edukacyjnej regionu z wykorzystaniem potencjału różnych instytucji i placówek, - Wsparcie uczniów uzdolnionych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych, - Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz cyfrowych w nauczaniu, - Współpraca szkół z uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami - Niezbędne inwestycje w dostosowanie infrastruktury w placówkach edukacyjnych przy wykorzystaniu mechanizmu cross-financingu Oczekiwanym efektem: - w odniesieniu do przedszkoli będzie utworzenie nowych miejsc przedszkolnych i objęcie jak największej ilości dzieci zajęciami dodatkowymi, - w odniesieniu do szkół będzie wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów i przygotowanie ich do kolejnych etapów uczenia się.

21 Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców (2)
10.2 Tworzenie warunków do zwiększenia udziału osób dorosłych w edukacji całożyciowej 40 mln euro • Rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych w kontekście przede wszystkim funkcjonowania na rynku pracy - Szkolenia i kursy, - Poradnictwo zawodowe i planowanie kariery zawodowej, Pobudzanie motywacji do uczenia się i rozwoju zawodowego. • Promocja kształcenia ustawicznego szczególnie wśród grup niedoreprezentowanych w tym obszarze m.in. osób starszych czy osób o niskich kwalifikacjach, Oczekiwanym efektem planowanej interwencji będzie zwiększenie ilości osób, które nabyły kompetencje, dające możliwość m.in. zatrudnienia, lub podniesienia warunków i komfortu wykonywanej pracy.

22 Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców (3)
10.3 Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy 70 mln euro • Rozwijanie oferty kształcenia zawodowego i dostosowywanie do potrzeb rynku pracy m.in.: - tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy, - współpraca z pracodawcami i szkołami wyższymi, - poradnictwo zawodowe dla młodzieży, - rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr, niezbędne inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu mechanizmu cross-financingu. Oczekiwanym efektem będzie stworzenie sieci szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego (sieć centrów kompetencji zawodowych), prowadzące do zwiększenia racjonalności, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w regionie.

23 Inicjatywa na rzecz ludzi młodych
Dodatkowe środki europejskie przeznaczone na walkę z bezrobociem osób młodych towarzyszące wdrożeniu Gwarancji dla młodzieży Adresaci – osoby poniżej 25 roku życia zamieszkujących w kwalifikujących się regionach, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, którzy są bierni zawodowo lub bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani jako osoby poszukujące pracy. Na zasadzie dobrowolności państwa członkowskie mogą zdecydować o rozszerzeniu grupy docelowej na młode osoby poniżej 30 roku życia. NEET’s Kwalifikujące się regiony w latach – stopa bezrobocia osób w wieku wynosiła ponad 25% w roku 2012 10 województw objętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 23

24 Inicjatywa na rzecz ludzi młodych
Źródło: MIR 24

25 Umowa partnerstwa 5 marca 2014 r. rozpoczęły się negocjacje Umowy Partnerstwa pomiędzy Polską i KE Poziom dofinansowania unijnego w wysokości 85 proc. (regiony słabiej rozwinięte) oraz 80 proc. dla Mazowsza. Alokacja do zaprogramowania z funduszy europejskich dla Polski na lata – 77 mld € w tym: 6 programów krajowych – 46 mld € 16 programów regionalnych – 31 mld € Każde państwo członkowskie przygotowuje umowę partnerstwa na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. MRPO – 2,9 mld €

26 Koncentracja tematyczna
Co najmniej 20% środków EFS w danym kraju przeznaczone na CT 9 Koncentracja środków na ograniczonej liczbie priorytetów inwestycyjnych: a) regiony bardziej rozwinięte - co najmniej 80 % alokacji EFS dla każdego programu operacyjnego na maksymalnie pięć priorytetów inwestycyjnych b) regiony przejściowe - co najmniej 70 % alokacji EFS dla każdego programu operacyjnego na maksymalnie pięć priorytetów inwestycyjnych c) regiony słabiej rozwinięte - co najmniej 60 % alokacji EFS dla każdego programu operacyjnego na maksymalnie pięć priorytetów inwestycyjnych

27 Przepisy szczególne dot. EFS
Udział partnerów – partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe earmarking Promowanie równości między kobietami i mężczyznami Promowanie równych szans i niedyskryminacji Innowacje społeczne Współpraca ponadnarodowa Zarządzanie finansowe: Standardowe stawki jednostkowe Kwoty ryczałtowe Niekwalifikowalność odsetek od zadłużenia, zakupu gruntów i nieruchomości oraz infrastruktury PO WER – dofinansowanie 90/95% Partnerzy społeczni – alokowanie odpowiedniej do potrzeb kwoty ze środków EFS na przedsięwzięcia na rzecz budowania potencjału w formie szkoleń, działań związanych z tworzeniem sieci, pogłębiania dialogu społecznego oraz na przedsięwzięcia podejmowane wspólnie przez partnerów społecznych. NGO – alokowanie zasobów ze środków EFS na działania na rzecz budowania zdolności organizacji pozarządowych. Równość między kobietami i mężczyznami - w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, a tym samym zwalczania zjawiska feminizacji ubóstwa, ograniczenia segregacji ze względu na płeć, zwalczania stereotypów związanych z płcią na rynku pracy w obszarze kształcenia i szkoleń oraz promowania godzenia życia zawodowego i osobistego wszystkich osób, jak również równego podziału obowiązków opiekuńczych pomiędzy mężczyznami i kobietami. Równe szanse - celu zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, a także zwiększanie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami z myślą o poprawie integracji w zakresie zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, a tym samym o pogłębianiu włączenia społecznego, zmniejszaniu nierówności w zakresie wykształcenia i stanu zdrowia oraz ułatwianiu przejścia od opieki instytucjonalnej do środowiskowej, w szczególności w przypadku osób, które doświadczają dyskryminacji z kilku powodów jednocześnie.

28 Alokacja EFS w Małopolsce
W latach : 642 mln € w ramach PO KL W latach : 841 mln € w ramach MRPO- 700 mln € w ramach Osi I PO WER – 141 mln €

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google