Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oceny szkolne mog ą długo wa ż y ć na poczucie własnej warto ś ci i własnych mo ż liwo ś ci człowieka (R. I. Arends) Magdalena Dyszkiewicz OCENIANIE W.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oceny szkolne mog ą długo wa ż y ć na poczucie własnej warto ś ci i własnych mo ż liwo ś ci człowieka (R. I. Arends) Magdalena Dyszkiewicz OCENIANIE W."— Zapis prezentacji:

1 Oceny szkolne mog ą długo wa ż y ć na poczucie własnej warto ś ci i własnych mo ż liwo ś ci człowieka (R. I. Arends) Magdalena Dyszkiewicz OCENIANIE W SZKOLE

2 OCENIANIE JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

3 Termin ocenianie w najszerszym znaczeniu tego słowa oznacza czynno ść, w wyniku której wydaje si ę s ą d o przedmiocie, osobie lub zjawisku odwołuj ą c si ę do jednego lub wielu kryteriów, niezale ż nie od tego jaki jest przedmiot oceny oraz te kryteria.* Według Charlesa Galloweya ocenianie to proces zbierania informacji, formułowania s ą dów o informacjach, podejmowanie decyzji (...) ** Jedn ą z wielu bardzo wa ż nych relacji zachodz ą cych w szkole miedzy uczniem a nauczycielem jest relacja oceniania. Relacja ta zachodzi w ka ż dej szkole, niezale ż nie od typu i rodzaju. Ocenianie osi ą gni ęć szkolnych uczniów jest procesem, sekwencj ą zaplanowanych i logicznie ukierunkowanych na osi ą gni ę cie celu czynno ś ci.

4 . Ocenianie ma pomóc uczniowi w: Poznaniu własnych mo ż liwo ś ci Rozwoju psychofizycznym Budowaniu wła ś ciwej motywacji Kształtowaniu zainteresowa ń Nabywaniu wiedzy

5 Istota i cechy oceny szkolnej. Ocena szkolna jest informacj ą o wyniku kształcenia, wraz z komentarzem dotycz ą cym tego wyniku (B. Niemierko) Ocena szkolna to rezultat pracy ucznia okre ś lony stopniem szkolnym, b ą d ź opini ą nauczyciela w formie słownej, opisowej lub inny, wcze ś niej uzgodniony z uczniami sposób

6 Ocena spełnia zasadnicze funkcje wtedy, gdy dokonywana jest zgodnie z jej podstawowymi cechami: 1. Obiektywno ść - to podstawowa cecha oceny. 2. Sprawiedliwo ść - jest najbardziej trudna do spełnienia. 3. Trafno ść 4. Rzetelno ść 5. Jawno ść – jest w ocenie szkolnej warunkiem koniecznym. 6. Mobilizacja ucznia do pracy

7 Rodzaje ocen

8 Cele nowoczesnego oceniania Diagnozowanie osi ą gni ęć dydaktycznych ucznia. Obserwowanie rozwoju ucznia. Dostarczanie informacji zwrotnej głównym podmiotom. Wspieranie rozwoju. Rozbudzanie motywacji uczenia si ę. Uczenie systematyczno ś ci, organizowanie uczenia si ę. Kształtowanie obrazu samego siebie. U ś wiadamianie oceny jako elementu rzeczywisto ś ci. Uczenie umiej ę tno ś ci oceny, korzystania z niej. Wdra ż anie do samooceny. Sprawdzanie wiadomo ś ci i umiej ę tno ś ci. Przygotowanie do zdrowej rywalizacji". Wdra ż anie do przestrzegania norm, zasad funkcjonuj ą cych w ró ż nych organizacjach. Rozpoznawanie uzdolnie ń, zainteresowa ń, predyspozycji. Gromadzenie informacji. Psychiczne wzmacnianie ucznia (wskazywanie mocnych" stron). Niwelowanie stresu, l ę ku, agresywnych zachowa ń.

9 BŁĘDY W OCENIANIU 1.Wynikaj ą ce z cech osoby oceniaj ą cej: wysoki poziom neurotyczno ś ci i nieakceptowanie samego siebie zani ż ona lub zawy ż ona samoocena stany napi ęć i konfliktów wewn ę trznych wysoki poziom autorytarno ś ci brak motywacji do doskonalenia siebie uległa b ą d ź agresywna postawa ż yciowa

10 konkretno ść umysłu, spostrzeganie innych na zasadzie "czarno -białej", mała tolerancja na wieloznaczno ść – schematyzm w my ś leniu i działaniu zale ż no ść od autorytetów i stereotypów poziom inteligencji poznawczej i emocjonalnej -im ni ż szy tym wi ę cej bł ę dów podczas spostrzegania rutyna zawodowa-im wi ę ksza tym bardziej zaburzona trafno ść spostrzegania i oceny

11 2. Wynikaj ą ce z tego, ż e nauczyciel to te ż człowiek: Kierowanie si ę efektem hallo Atrybucja Zasada skojarze ń Tzw. efekt aureoli Przejmowanie pogl ą dów Bł ę dy perspektywy i generalizacji Subiektywizm Reglamentowanie liczby pyta ń naprowadzaj ą cych

12 Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wa ż na umiej ę tno ść niezb ę dna w pracy z grup ą zró ż nicowan ą, a wi ę c tak ą gdzie s ą uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to stworzenie i stosowanie systemu oceniania wspieraj ą cego w rozwoju wszystkich uczniów

13 Jak rozumieć funkcję wspierania rozwoju? indywidualne podej ś cie do ka ż dego ucznia zamiast porównywania go z innymi, przygl ą danie si ę post ę pom, a nie wył ą cznie efektom, branie pod uwag ę niepowtarzalnych mo ż liwo ś ci ucznia, ale i ogranicze ń, zainteresowa ń, wła ś ciwego dla niego tempa pracy, patrzenie na konkretnego ucznia bez presji wymogów programowych pami ę taj ą c, ż e obowi ą zuj ą ca jest podstawa programowa, a nie cz ę sto nader ambitne, wybrane przez nauczycieli programy. W przypadku ucznia posiadaj ą cego orzeczenie lub opini ę nauczyciel jest zobowi ą zany dostosowa ć tre ś ci programowe do jego mo ż liwo ś ci i udzieli ć mu wła ś ciwego wsparcia tak ż e poprzez ocen ę.

14 Ocena powinna być: pozytywna, doceniaj ą ca najmniejsze nawet wysiłki czy umiej ę tno ś ci dziecka, rozstrzygana zawsze na korzy ść ucznia w przypadku wahania nauczyciela jak ą ocen ę wystawi ć - wy ż sz ą czy ni ż sz ą, jasna i jawna - regularne rozmowy z uczniami na temat zasad oceniania i wystawionych ju ż ocen, wnikliwa i analityczna dyskusja o uzyskiwanych stopniach, komentarz ustny lub pisemny do oceny, licz ą ca si ę z oczekiwaniami i potrzebami uczniów - poznanie ich aspiracji sprzyja motywowaniu, stanowi te ż przyczynek do realizacji zasady podmiotowo ś ci ucznia.

15 Aspekty psychologiczne

16

17

18 Podstawy prawne oceniania Ustawa o systemie o ś wiaty - art. 22 ust. 1 pkt 4. mówi o tym, ż e wła ś ciwy minister okre ś li w drodze rozporz ą dzenia zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Rozporz ą dzenie MEN w sprawie nauki religii w szkołach publicznych. mówi o stopniu z religii - gdzie i w jaki sposób si ę go odnotowuje na ś wiadectwie szkolnym; na ś wiadectwie jakiego typu szkoły; na co nie ma wpływu ocena z religii.

19 Rozporz ą dzenia w sprawie ramowych statutów szkół (osobne dotycz ą szkół podstawowych i gimnazjów, osobne ponadgimnazjalnych i policealnych) mówi ą o tym, ż e w statucie danej szkoły musi si ę znajdowa ć zapis szczegółowy dotycz ą cy zasad oceniania w danej szkole i trybu odwoławczego od oceny. Rozporz ą dzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w ró ż nych typach szkół wskazuje, jakie umiej ę tno ś ci i jaki zasób tre ś ci powinien podlega ć ocenianiu u ucznia w poszczególnych dziedzinach edukacji na danym etapie i poziomie nauczania. Rozporz ą dzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalno ś ci wychowawczej i opieku ń czej oraz rodzajów tej dokumentacji

20 wskazuje miejsce i sposób odnotowywania ocen i stopni szkolnych wystawianych uczniom; okre ś la zasady nanoszenia poprawek w tych dokumentach, tak ż e w kwestii wpisanych ocen.. Rozporz ą dzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych podaje skal ę stopni szkolnych w zakresie nauczania i zachowania; wskazuje sposoby oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym i blokowym, w ka ż dego typu szkole oraz uczniów z niepełnosprawno ś ci ą intelektualn ą ; okre ś la mo ż liwo ś ci kształtowania przez szkoły wewn ę trznych systemów oceniania - WSO; podaje czym jest i na czym polega ocenianie zewn ę trzne i wewn ę trzne; reguluje sposób przeprowadzania i oceniania sprawdzianów i egzaminów

21 . Rozporz ą dzenie w sprawie wydawania oraz wzorów ś wiadectw, dyplomów pa ń stwowych i innych druków szkolnych, sposobów dokonywania sprostowa ń i wydawania duplikatów, a tak ż e zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu z zagranic ą oraz zasad odpłatno ś ci za wykonywanie tych czynno ś ci okre ś la ś redni ą ocen uprawniaj ą c ą do otrzymania ś wiadectwa z wyró ż nieniem; daje delegacje szkołom do okre ś lenia własnych dodatkowych warunków uzyskiwania ś wiadectwa z wyró ż nieniem, poza obligatoryjn ą ś redni ą ocen.. Rozporz ą dzenie w sprawie standardów wymaga ń b ę d ą cych podstaw ą do przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów wskazuje, jakie umiej ę tno ś ci uczniów podlegaj ą ocenianiu.

22 DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę


Pobierz ppt "Oceny szkolne mog ą długo wa ż y ć na poczucie własnej warto ś ci i własnych mo ż liwo ś ci człowieka (R. I. Arends) Magdalena Dyszkiewicz OCENIANIE W."

Podobne prezentacje


Reklamy Google