Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie i klasyfikowanie uczniów i słuchaczy.. 1. Ustawa o systemie oświaty – art.22 1. Ustawa o systemie oświaty – art.22 Minister właściwy do spraw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie i klasyfikowanie uczniów i słuchaczy.. 1. Ustawa o systemie oświaty – art.22 1. Ustawa o systemie oświaty – art.22 Minister właściwy do spraw."— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie i klasyfikowanie uczniów i słuchaczy.

2 1. Ustawa o systemie oświaty – art.22 1. Ustawa o systemie oświaty – art.22 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia... warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sprawdzianów i egzaminów z uwzględnieniem Podstawy prawne oceniania

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zmianami) -mówi o stopniu z religii, gdzie odnotowuje się go na świadectwie szkolnym oraz na co ten stopień nie ma wpływu

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 poz. 624. z późn. zmianami)... w statucie każdej szkoły musi znajdować się szczegółowy opis zasad oceniania i klasyfikowania w danej szkole i trybu odwoławczego od oceny...

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z 2003 r. z późn. zmianami) Wskazuje, jakie umiejętności i jaki zasób treści powinien podlegać ocenianiu ucznia w poszczególnych dziedzinach edukacji, na danym etapie i poziomie nauczania.

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zmianami) Wskazuje miejsca i sposób odnotowywania ocen i stopni szkolnych oraz nanoszenia poprawek w tych dokumentach.

7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. ( Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zmianami)

8 Budowa WSO 1. WSO jest aktem prawnym normatywnym, w związku z tym obowiązuje następująca systematyka: Rozdział Paragraf § Ustęp 1. Punkt 1) Litera a) 2. W WSO nie można umieszczać przed zdaniami normatywnymi kresek, kropek, gwiazdek itp.. znaków, które uniemożliwiają precyzyjne wskazanie konkretnego rozwiązania prawnego, w przypadku powoływania się na przepisy statutu.

9 Wewnątrzszkolny system oceniania powinien określać:

10 1.Płaszczyzny oceniania ( osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia). 2. Cele oceniania: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, - pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

11 - motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, - dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia, - umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

12 3.Elementy oceniania: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

13 5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

14 4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, skalę ocen i procedury oceniania 5. Zasady zapoznawania z systemem ocenienia

15 6. Formy kontroli postępów w nauce 7. Sposób uzasadniania przez nauczyciela ustalonej oceny i zasady udostępniania do wglądu prac pisemnych 8. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia

16 9. Zasady zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej ( na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii). 10. Zasady zwalniania ucznia z nauki drugiego języka obcego ( na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty zwalnia się ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową

17 11. Zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej (m.in. określenie liczby ocen bieżących z poszczególnych przedmiotów wymaganych do ustalenia oceny klasyfikacyjnej) 12. Zasady stwarzania szansy uzupełnienia braków uczniom, którym poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej ( par.16)

18 13. Kryteria i zasady oceniania zachowania 14. Warunki i procedurę uzyskania wyższych niż przewidywane ocen rocznych ( w przypadku szkół policealnych i szkół dla dorosłych – ocen semestralnych) z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

19 15.Warunki i procedurę uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 16. Zasady i procedurę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego ( m.in. : kto przeprowadza egzamin - nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, w przypadku ucznia spełniającego odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą - komisja, uzgodnienie terminu, przygotowanie zadań egzaminacyjnych, stopień trudności zadań)

20 17. Zasady i procedurę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności przeprowadzanego w przypadku wniesienia przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zastrzeżeń do sposobu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ( jeśli ocenę ustalił nauczyciel – zastrzeżenia rozpatruje dyrektor szkoły, w przypadku oceny ustalonej przez dyrektora – zastrzeżenie rozpatruje organ sprawujący nadzór pedagogiczny)

21 18. Zasady i procedurę rozpatrywania zastrzeżeń wniesionych przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) do sposobu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 19. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego ( uwaga: 1. dotyczy również klasy programowo najwyższej! 2. zadania egzaminacyjne /pisemne i ustne/ muszą być zgodne z wymaganiami programowymi i wymaganiami edukacyjnymi na każdą ocenę)

22 20. Warunki promocji i uzyskania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem U waga: 1. Rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego 2. Rada pedagogiczna w wyjątkowych przypadkach może postanowić o powtarzaniu klasy przez unia klasy I – III szkoły podstawowej

23 3. promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania 4.uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych może być promowany do klasy programowo wyższej, pod warunkiem że te zajęcia edukacyjne realizowane są w klasie programowo wyższej ( par. 21 ust.10) 5.nie uzyskuje promocji uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono ocenę naganną zachowania ).

24 21. Warunki ukończenia szkoły i uzyskania świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem (1. uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 2.nie kończy szkoły uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono ocenę naganną zachowania).

25 Uwagi: 1. Jeśli w ocenianiu bieżącym stosowane są znaczki + i - – należy to zapisać w WSO. 2. Jeśli ocenianie uczniów dokumentowane jest w innym dokumencie niż dziennik lekcyjny – należy to zapisać w WSO.

26 3. W wymaganiach edukacyjnych dla przedmiotów: wychowanie fizyczne, technika, plastyka, muzyka uwzględnić należy zapis dotyczący wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Na ocenę z wychowania fizycznego nie może mieć wpływu uczęszczanie lub nieuczęszczanie na zajęcia SKS-u.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ocenianie i klasyfikowanie uczniów i słuchaczy.. 1. Ustawa o systemie oświaty – art.22 1. Ustawa o systemie oświaty – art.22 Minister właściwy do spraw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google