Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie (kryteria oceniania, Przedmiotowy System Oceniania) Przygotowała: Magdalena Laska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie (kryteria oceniania, Przedmiotowy System Oceniania) Przygotowała: Magdalena Laska."— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie (kryteria oceniania, Przedmiotowy System Oceniania) Przygotowała: Magdalena Laska

2 Ocenianie osiągnięć uczniów jest procesem ustalania i komunikowania ocen szkolnych, a ocena szkolna jest informacją o wyniku kształcenia wraz z komentarzem dotyczącym tego wyniku. Warto przygotować kryteria oceny do poszczególnych zakresów aktywności uczniowskich. Ocena a ocenianie

3 Wewnątrzszkolny Przedmiotowy System Oceniania musi być zgodny z rozpo- rządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, ale jednocześnie dostosowany do warunków danej szkoły i jej potrzeb. System ten: uwzględnia konieczność przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego; umożliwia indywidualny rozwój ucznia. Wewnątrzszkolny Przedmiotowy System Oceniania!

4 System egzaminów zewnętrznych, organizowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE): test sprawdzający wiadomości i umiejętności nabyte w trakcie edukacji w szkole podstawowej; trzy egzaminy po gimnazjum (jeden z przedmiotów humanistycznych, drugi z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz egzamin z języka nowożytnego); egzamin maturalny. System Oceniania Zewnętrznego! Taką możliwość sprawdzenia wiedzy zapewniają standardy wymagań egzami- nacyjnych, które stanowią normę obowią- zującą wszystkich uczniów.

5 Ocenianie wewnątrzszkolneOcenianie zewnętrzne Ocenia: nauczyciel, inni uczniowie. Także uczeń dokonuje samooceny. Ocenia: egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej. Oceniane są wszelkie wiadomości i umiejętności opanowane w trakcie nauki, a także pracowitość ucznia, postępy uzyskiwane na miarę jego możliwości. Oceniane są wiadomości i umiejętności opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych możliwe do sprawdzenia na egzaminie pisemnym. Ocenianiu poddany jest uczeń w ciągu całego raku szkolnego poprzez różnorodne formy kontroli: odpowiedzi ustne, prace pisemne, aktywność na lekcji, pracę w grupach, zadania wykonane poza szkołą. Ocenianiu poddany jest uczeń podczas egzaminu pisemnego kończącego dany szczebel edukacji. Wymagania określa nauczyciel na podstawie programu nauczania. Wymagania określone są w Standardach wymagań egzaminacyjnych. Szkoła opracowuje system oceniania (stopnie, punkty, ocena opisowa). Wyniki przedstawione są w skali punktowej z odniesieniem do standardów oceniania. Cele: dostarczenie uczniowi (i jego opiekunom) informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, motywowanie go do dalszej pracy. Cele: dostarczenie informacji o poziomie wiedzy i umiejętnościach ucznia ( w porównaniu do innych uczniów).

6 WSO powinien obejmować: sprawy związane z formułowaniem przez nauczycieli wymagań edukacyjnych semestralną i roczną klasyfikację uczniów formy i częstotliwość sprawdzania wiadomości warunki promocji do następnej klasy prawa ucznia Co powinien zawierać Wewnątrzszkolny System Oceniania? WSO POWINIEN ZAWIERAĆ:

7 PSO powinien obejmować: opracowanie skali ocen (stopnie, punkty, oceny opisowe) szczegółowe określenie warunków zaliczenia przedmiotu roczny lub semestralny plan kontroli (liczba zadań klasowych, odpowiedzi ustnych) dokładne kryteria ocen warunki poprawy wyników sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o wynikach wymagania edukacyjne: wiedzę i umiejętności podlegające ocenie Cechy Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1.jawny; 2.dostępny uczniom i rodzicom; 3.zaakceptowany przez uczniów i rodziców.

8 Ewaluacja – to systematyczne działania związane z badaniem (diagnozowaniem, kontrolowaniem i ocenianiem) osiągnięć dzieci i młodzieży, ale także badaniem wyników pracy nauczyciela i szkoły, zmierzające do podniesienia skuteczności nauczania. Termin ewaluacja obejmuje m.in.: ocenę trafności wyboru programu nauczania, podręczników szkolnych.; ocenę efektywności działań dydaktycznych każdego nauczyciela; ocenę skuteczności obranych metod nauczania i weryfikację wszelkich eksperymentów dydaktycznych; pomiar umiejętności, wiedzy i osiągnięć ucznia; wskazanie poziomu nauczania danej klasy i szkoły. 2011 Ewaluacja w procesie edukacji

9 dostarczanie informacji, diagnozowanie stanu postępów uczniów; wspieranie procesu uczenia się (wzmacnianie motywacji ucznia do polepszenia wyników w nauce, aktywizowanie go, zaspokajanie jego psychicznych potrzeb: osiągania sukcesu, wiedzy o tym, jak oceniają go inni; wartościowanie efektywności nauczania (wzmacnianie motywacji nauczyciela do podwyższenia skuteczności działań dydaktycznych); prognozowanie (ocenianie potencjału ucznia i projektowanie dalszej drogi kształcenia); wdrażanie ucznia do samooceny, poznawanie kryteriów, według których można oceniać innych. Reasumując – główne cele ewaluacji to:

10 nieplanowana, nieprzemyślana i bezcelowa kontrola; brak systematycznego oceniania ucznia w ciągu semestru/roku szkolnego; stronniczość (kierowanie się osobistymi sympatiami lub stopniami wystawianymi przez innych nauczycieli); brak jawnych, obiektywnych i zaakceptowanych przez uczniów kryteriów oceny; tworzenie niekorzystnej atmosfery wokół ucznia, stwarzanie klimatu zagrożenia; brak informacji zwrotnej, pozwalającej na korygowanie przez ucznia obrazu jego osiągnięć (brak wyczerpujących komentarzy do wystawianych stopni, odwlekanie w czasie oddawania sprawdzianów); traktowanie ocen jako narzędzi budowania autorytetu nauczyciela. Błędy nauczycieli w ocenianiu uczniów:

11 Są nimi: selekcjonowanie na uczniów lepszych i gorszych; trudności w zachowaniu partnerskich relacji nauczyciel-uczeń; uczenie się dla stopnia; stres. Pamiętajmy o niekorzystnych stronach oceniania!

12 należy się zastanowić nad sensem pytania na każdej lekcji nauczyciel ogranicza do minimum przerywanie wypowiedzi ucznia nauczyciel ukazuje wyraz twarzy, który uświadomi, że z zainteresowaniem słucha ucznia nauczyciel organizuje czas uczniom niepytanym w momencie, gdy ich koledzy odpowiadają Zasady, które powinny towarzyszyć w ocenianiu wypowiedzi ustnej:

13 Cechy dobrego komentarza: 1.pomocny w zdefiniowaniu braków ucznia; 2.jasny dla ucznia – napisany przystępnym językiem; 3.podkreślający zalety pracy; 4.unikający ogólnikowych stwierdzeń – konkretny; 5.napisany w życzliwym tonie. Nauczycielu nie zapomnij o komentarzu do wystawionej oceny!

14 1.Każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie, nie wolno ucznia przekreślać, trzeba dać mu szansę, ale w granicach kompromisu: nie karać pochopnie, ale też nie zwalniać od pracy. 2.Wyniki uczniów są informacją dla nauczyciela, w jakim stopniu jego praca jest efektywna, co musi w niej zmienić, udoskonalić. 3.Każda z informacji, uzyskanych na drodze ewaluacji potrzebna jest kilku adresatom – uczniom, ich opiekunom, nauczycielom i władzom szkoły. 4.Każda szkoła powinna sformułować ogólne zasady wewnątrzszkolnego sprawdzania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 5.Nauczyciel powinien dodawać do oceny odpowiedni komentarz, wskazujący dobre i słabe strony wypowiedzi ucznia. WNIOSKI:

15 Prezentacja przygotowana na podstawie: A. Janus-Sitarz, Komu potrzebne jest ocenianie? Wokół ewaluacji osiągnięć ucznia, [w:] Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004, str. 241-261. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ocenianie (kryteria oceniania, Przedmiotowy System Oceniania) Przygotowała: Magdalena Laska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google