Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK REALIZOWAĆ W SZKOLE ZALECENIA P ORADNI P SYCHOLOGICZNO- P EDAGOGICZNEJ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK REALIZOWAĆ W SZKOLE ZALECENIA P ORADNI P SYCHOLOGICZNO- P EDAGOGICZNEJ?"— Zapis prezentacji:

1 JAK REALIZOWAĆ W SZKOLE ZALECENIA P ORADNI P SYCHOLOGICZNO- P EDAGOGICZNEJ?

2 1. Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 2. Specjalne potrzeby 3. Zadania szkoły wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 1. Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 2. Specjalne potrzeby 3. Zadania szkoły wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

3 Kryteria organiczne: 1. Uczniowie z zaburzeniami lub dysfunkcjami ruchowymi ( zaburzenia artykulacji, manipulacji, synkinezja, zaburzenia koordynacji, kalectwa, zaburzenia napi ę cia mi ęś niowego). Kryteria organiczne: 1. Uczniowie z zaburzeniami lub dysfunkcjami ruchowymi ( zaburzenia artykulacji, manipulacji, synkinezja, zaburzenia koordynacji, kalectwa, zaburzenia napi ę cia mi ęś niowego).

4 2. Uczniowie z zaburzeniami sensorycznymi: - słabo widz ą cy i niewidomi, - słabo słysz ą cy i niesłysz ą cy. 3. Uczniowie z zaburzeniami OUN ( mpd, epilepsja, afazja i inne). 4. Uczniowie z deficytami rozwojowymi w zakresie poszczególnych funkcji poznawczych b ę d ą cych przyczyn ą specyficznych trudno ś ci w uczeniu si ę.

5 5. Uczniowie chorzy przewlekle ( cukrzyca, epilepsja, astma) Kryterium psychiczne/psychologiczne 1. uczniowie szczególnie uzdolnieni, 2. uczniowie upo ś ledzeni umysłowo, 3. uczniowie z zaburzeniami rozwoju psychicznego ( zaburzony rozwój mowy, j ę zyka, umiej ę tno ś ci szkolnych, funkcji motorycznych).

6 Inteligencja niższa niż przeciętna Dzieci o niższej niż przeciętne sprawności intelektualnej stanowią ok..14 % populacji W tej grupie dzieci J. Kostrzewski wyróżnia 5 podgrup o odmiennym obrazie klinicznym: 1. Dzieci zaniedbane pedagogicznie, które uzyskują niskie wyniki wskutek braku stymulowania rozwoju. 2. Dzieci z deficytami parcjalnymi niektórych funkcji, np.. Percepcji wzrokowej, przy ogólnej inteligencji w normie

7 3. Dzieci o powolnym, choć poprawnym przebiegu procesów intelektualnych 4.Dzieci upośledzone w stopniu lekkim, które uzyskują wyższe ilorazy inteligencji wskutek stymulowania ich rozwoju umysłowego przez środowisko 5. Dzieci o niższym niż przeciętny poziom funkcjonowania intelektualnego( w zakresie wszystkich procesów poznawczych) i społecznych.

8 4. Uczniowie z cało ś ciowymi zaburzeniami rozwojowymi ( autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Retta ). 5. Uczniowie z zaburzeniami zachowania i emocji ( zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, nadpobudliwo ść, zaburzenia funkcjonowania społecznego ).

9 W/w uczniowie nie mog ą podoła ć wymaganiom obowi ą zuj ą cych programem nauczania. Potrzebuj ą pomocy w formie: - odpowiednio dobranych programów nauczania dopasowanych do ich mo ż liwo ś ci i potrzeb, - odpowiednich metod nauczania, - dodatkowych zaj ęć rewalidacyjnych,

10 Winni by ć nauczani przez specjalistów oraz w odpowiednich warunkach lokalowych. Maj ą wi ę c specjalne potrzeby edukacyjne

11 Specjalne potrzeby edukacyjne Specjalne potrzeby edukacyjne wynikaj ą z niepełnosprawno ś ci lub s ą efektem innych przyczyn trudno ś ci w uczeniu si ę. Mo ż emy w odniesieniu do specjalnych potrzeb edukacyjnych mówi ć o dwóch koncepcjach edukacyjnych: Specjalne potrzeby edukacyjne Specjalne potrzeby edukacyjne wynikaj ą z niepełnosprawno ś ci lub s ą efektem innych przyczyn trudno ś ci w uczeniu si ę. Mo ż emy w odniesieniu do specjalnych potrzeb edukacyjnych mówi ć o dwóch koncepcjach edukacyjnych:

12 I. Koncepcja to stanowisko zorientowania si ę na ucznia droga do segregacji opiera si ę na zało ż eniu: * mo ż na zidentyfikowa ć grup ę dzieci,,specjalnych, * dz. z problemami potrzebuj ą nauczania specjalnego, * najlepiej uczy ć dz. razem z dzie ć mi z norm ą intelektualn ą w szkole. I. Koncepcja to stanowisko zorientowania si ę na ucznia droga do segregacji opiera si ę na zało ż eniu: * mo ż na zidentyfikowa ć grup ę dzieci,,specjalnych, * dz. z problemami potrzebuj ą nauczania specjalnego, * najlepiej uczy ć dz. razem z dzie ć mi z norm ą intelektualn ą w szkole.

13 II. Koncepcja to stanowisko na program i warunki otoczenia droga do integracji * ka ż de dz. mo ż e mie ć trudno ś ci w szkole; * trudno ś ci te mog ą by ć dla drogowskazem dla nauczyciela do zmiany b ą d ź udoskonalenia nauczania, stylu pracy; II. Koncepcja to stanowisko na program i warunki otoczenia droga do integracji * ka ż de dz. mo ż e mie ć trudno ś ci w szkole; * trudno ś ci te mog ą by ć dla drogowskazem dla nauczyciela do zmiany b ą d ź udoskonalenia nauczania, stylu pracy;

14 *zmiany w stylu pracy nauczyciela prowadz ą do poprawy warunków nauczania wszystkich uczniów; *nauczyciele pragn ą cy osi ą ga ć lepsze efekty dydaktyczno - wyrównawcze powinni otrzymywa ć wsparcie od władz o ś wiatowych.

15 Akty prawne Ustawa z dnia 7wrze ś nia 1991r. O systemie o ś wiaty ( Dz. U. z 2004. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 28 poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) Rozporz ą dzenie MEN i S z dnia 11 grudnia 2002r. W sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 5, poz.46);

16 Akty prawne Rozporz ą dzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 18 wrze ś nia 2008r. w sprawie orzecze ń i opinii wydawanych przez zespoły orzekaj ą ce działaj ą ce w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych ( Dz. U. z 30 wrze ś nia 2008r. Nr 173. 172). Akty prawne stanowi ą podstaw ę wydawania opinii o dostosowaniu wymaga ń edukacyjnych. Rozporz ą dzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 18 wrze ś nia 2008r. w sprawie orzecze ń i opinii wydawanych przez zespoły orzekaj ą ce działaj ą ce w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych ( Dz. U. z 30 wrze ś nia 2008r. Nr 173. 172). Akty prawne stanowi ą podstaw ę wydawania opinii o dostosowaniu wymaga ń edukacyjnych.

17 Rodzaje opinii o ró ż nych formach dostosowania wymaga ń: *zwolnienie ucznia z wad ą słuchu lub z gł ę bok ą dysleksj ą rozwojow ą z nauki drugiego j ę zyka; * dostosowanie wymaga ń edukacyjnych z programu nauczania do indywidualnych potrze b psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

18 i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudno ś ci w uczeniu si ę ( dysleksje rozwojow ą uniemo ż liwiaj ą c ą sprostanie tym wymaganiom); * dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudno ś ci w uczeniu si ę ( dysleksja rozwojowa);

19 * udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki; *praca z uczniem w klasie terapeutycznej.

20 Zadania szkoły wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zadaniem szkoły jest zapewnienie tym uczniom odpowiednich warunków realizacji potrzeb edukacyjnych. Zadania szkoły wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zadaniem szkoły jest zapewnienie tym uczniom odpowiednich warunków realizacji potrzeb edukacyjnych.

21 Szkoła realizuje te zadania poprzez: - dobór programów nauczania, stosowanie odpowiednich kryteriów oceniania; - zorganizowanie zaj ęć rewalidacyjnych i form pomocy psychologiczno- pedagogicznej ;

22 - okre ś lenie zasad, metod i form pracy z uczniem na lekcji; - zatrudnienie kadry z odpowiednimi kwalifikacjami; - zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych, sprz ę tu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych.

23 Wymagania edukacyjne - program nauczania - wymagania formułowane przez nauczyciela - kryteria wymaga ń ( zakres, sposoby, formy sprawdzania i oceniania osi ą gni ęć dydaktycznych uczniów) Wymagania edukacyjne - program nauczania - wymagania formułowane przez nauczyciela - kryteria wymaga ń ( zakres, sposoby, formy sprawdzania i oceniania osi ą gni ęć dydaktycznych uczniów)

24 Dostosowanie wymaga ń - opracowanie zasad opieki i pomocy oraz metod i form pracy z uczniem; - indywidualny program nauczania dla uczniów posiadaj ą cych orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dostosowanie wymaga ń - opracowanie zasad opieki i pomocy oraz metod i form pracy z uczniem; - indywidualny program nauczania dla uczniów posiadaj ą cych orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

25 Indywidualny program powinien zawiera ć : - informacj ę o uczniu, - charakterystyk ę psychologiczno-pedagogiczn ą ucznia, - cele edukacyjno- terapeutyczne - tre ś ci nauczania, - procedury osi ą gania celów, - rodzaje pomocy i wsparcia, - ocen ę osi ą gni ęć ucznia, - raport roczny.

26 Rewalidacja Ka ż demu uczniowi niepełnosprawnemu posiadaj ą cemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuj ą zaj ę cia: - rozwijaj ą ce, - kompensuj ą ce, - koryguj ą ce, - usprawniaj ą ce, - terapeutyczne, - wyrównuj ą ce. Rewalidacja Ka ż demu uczniowi niepełnosprawnemu posiadaj ą cemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuj ą zaj ę cia: - rozwijaj ą ce, - kompensuj ą ce, - koryguj ą ce, - usprawniaj ą ce, - terapeutyczne, - wyrównuj ą ce.

27 Formy terapii, stymulacji, usprawnienia - terapia logopedyczna, - socjoterapia, - terapia rodziców, oraz inne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej( muzykoterapia, dogoterapia), - zaj ę cia dydaktyczno- wyrównawcze, - zaj ę cia korekcyjno- kompensacyjne, - terapia ADHD, - szkoła dla rodziców i wychowanków. Formy terapii, stymulacji, usprawnienia - terapia logopedyczna, - socjoterapia, - terapia rodziców, oraz inne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej( muzykoterapia, dogoterapia), - zaj ę cia dydaktyczno- wyrównawcze, - zaj ę cia korekcyjno- kompensacyjne, - terapia ADHD, - szkoła dla rodziców i wychowanków.

28 - Zasady ś wiadomego i aktywnego udziału ucznió w w procesie nauczania, - zasada pogl ą dowo ś ci – wielostronna aktywno ś ci ucznia wi ążą ca si ę ze spostrzeganiem, aktywno ść, - zasada stopniowania trudno ś ci, - zasada systematyczno ś ci, - zasada ł ą czenia teorii z praktyk ą, - zasada trwało ś ci wiedzy i umiej ę tno ś ci, - zasada indywidualizacji, zespołowo ść, - zasada samodzielno ś ci, - zasada efektywno ś ci,

29 - zasada kształtowania umiej ę tno ś ci uczenia si ę, - zasada ustawicznego kształcenia si ę, -zasada pracy na zasobach potencjalnych ucznia, czyli bazowanie na mocnych stronach ucznia, - zasada współpracy z rodzicami, - zasada tolerancji, - zasada dodatkowej pracy, - zasada współpracy kole ż e ń skiej. - zasada kształtowania umiej ę tno ś ci uczenia si ę, - zasada ustawicznego kształcenia si ę, -zasada pracy na zasobach potencjalnych ucznia, czyli bazowanie na mocnych stronach ucznia, - zasada współpracy z rodzicami, - zasada tolerancji, - zasada dodatkowej pracy, - zasada współpracy kole ż e ń skiej.

30 Standardy dostosowywania wymagań edukacyjnych wobec uczniów z SPE I. Ogólne-będące w gestii szkoły, placówki: 1. Podjęcie działań diagnostycznych i interwencyjnych wraz z ich dokumentacją. W/w działania powinny wynikać z wcześniejszych wypracowanych w szkole procedur i zasad wobec uczniów z różnego typu trudnościami 2. Poznanie i zrozumienie przez nauczyciela konsekwencji i ograniczeń wynikających z określonych dysfunkcji ucznia na podstawie posiadanej wiedzy, informacji zawartych w opinii z PPP oraz konsultacji ze specjalistami z zakresu pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

31 II. Szczegółowe- będące w gestii nauczyciela: 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, polega na takiej modyfikacji pracy edukacyjnej wobec ucznia z SPE, która umożliwi mu sprostanie tym wymaganiom 2. Obszary dostosowywania wymagań: -warunki procesu edukacyjnego, w tym w szczególności zasady, metody, formy i środki dydaktyczne, - zewnętrzna organizacja nauczania ( np. posadzenie ucznia słabosłyszącego w pierwszej ławce). 3. Warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności: -metody i formy sprawdzania -kryteria oceny (normy ilościowe lub jakościowe dla poszczególnych kryteriów).

32 Ka ż dy ucze ń ma w szkole takie same prawa. Rodzice maj ą prawo egzekwowa ć od nauczycieli, aby stosowali w pracy z dzie ć mi zalecenia okre ś lone w opiniach i/lub orzeczeniach, poniewa ż taki był cel samego diagnozowania dziecka ( aby okre ś li ć kierunek, sposoby i form ę pomocy, niweluj ą c tym samym potencjalne braki, czyli stara ć si ę pomóc, naprawi ć to, na co szkoła swym działaniem ma wpływ. Ka ż dy ucze ń ma w szkole takie same prawa. Rodzice maj ą prawo egzekwowa ć od nauczycieli, aby stosowali w pracy z dzie ć mi zalecenia okre ś lone w opiniach i/lub orzeczeniach, poniewa ż taki był cel samego diagnozowania dziecka ( aby okre ś li ć kierunek, sposoby i form ę pomocy, niweluj ą c tym samym potencjalne braki, czyli stara ć si ę pomóc, naprawi ć to, na co szkoła swym działaniem ma wpływ.

33 Warto jednak doda ć, ż e nikt nie jest w stanie wiele zdziała ć bez ch ę tnej pracy samego ucznia i rodziców oraz realnych mo ż liwo ś ciach nauczyciela na lekcji ( czas, warunki lokalowe, sprz ę t dydaktyczny, liczebno ść uczniów w klasie, ś rodki finansowe na odpowiedni ą ilo ść ró ż norodnych zaj ęć wspomagaj ą cych rozwój okre ś lonych funkcji dziecka ). Warto jednak doda ć, ż e nikt nie jest w stanie wiele zdziała ć bez ch ę tnej pracy samego ucznia i rodziców oraz realnych mo ż liwo ś ciach nauczyciela na lekcji ( czas, warunki lokalowe, sprz ę t dydaktyczny, liczebno ść uczniów w klasie, ś rodki finansowe na odpowiedni ą ilo ść ró ż norodnych zaj ęć wspomagaj ą cych rozwój okre ś lonych funkcji dziecka ).

34 Opracowała: Joanna Chmielewska na podstawie informacji zdobytych podczas warsztatów doskonalących ODN w Łomży


Pobierz ppt "JAK REALIZOWAĆ W SZKOLE ZALECENIA P ORADNI P SYCHOLOGICZNO- P EDAGOGICZNEJ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google