Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozporządzenia dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozporządzenia dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie."— Zapis prezentacji:

1

2 Rozporządzenia dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 228, poz. 1492)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1489)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1491)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

3 * Odnoszą się do grupy uczniów, która nie może podołać wymaganiom powszechnie obowiązującego programu edukacyjnego. Mają oni bowiem znacznie większe trudności w uczeniu się niż ich rówieśnicy. Są w stanie kontynuować naukę, ale potrzebują pomocy pedagogicznej w formie specjalnego programu nauczania i wychowania, specjalnych metod dostosowanych do ich potrzeb, możliwości i ograniczeń. Powinni być nauczani przez specjalistyczną kadrę pedagogiczną w odpowiednich warunkach bazowych przy uwzględnieniu odmiennych rozwiązań organizacyjnych. * Dotyczą osób z odchyleniami od normy i mogą odnosić się do właściwości biologicznych psychologicznych i społecznych. Odchylenia ujemne powodują ograniczenia rozwoju fizycznego i psychicznego, utrudniają naukę i adaptację zawodową, zakłócają społeczne funkcjonowanie człowieka czyniąc go osobą niepełnosprawną. Odchylenia dodatnie to szczególne uzdolnienia i talenty.

4 Dysleksja rozwojowa ADHD Upośledzenie umysłowe Choroba przewlekła Autyzm Szczególne uzdolnienia

5 Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Posiadającego orzeczenie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczaniu Nie posiadającego orzeczenia, opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole

6 nauczyciele specjaliści wychowawcy

7 Realizują podstawę programową wych. przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości na podstawie orzeczenia, opinii wydanej przez PPP

8 Uczeń wybitnie zdolny oceniany jest zgodnie z kryteriami przygotowanymi przez nauczycieli w programach dostosowanych do pracy z uczniem zdolnym. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym jest oceniany zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami zawartymi w z orzeczeniu PPP. Na świadectwie występuje ocena opisowa. Obowiązuje : * Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. W sprawie warunków oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U.Nr 83, poz562; z póź. zm) *Wewnątrzszkolny System Oceniania *Przedmiotowy System Oceniania Ocenianie dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia na podstawie orzeczenia, opinii wydanej przez PPP

9 Uczeń wybitnie zdolny przystępuje do egzaminów standardowych. Zwolnienie z części egzaminu jest możliwe w chwili uzyskania tytułu laureata z konkursu przedmiotowego dotyczącego danej cz. egzaminu dla danego etapu kształcenia. Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w st. umiarkowanym jest zwolniony z egzaminu Uczeń z normą intelektualną przystępuje do egzaminu standardowego. Przewodniczący SKE na pisemny wniosek rodzica dziecka i w oparciu o orzeczenie PPP przedłożone we wrześniu może dostosować warunki egzaminu. Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w st. lekkim pisze egzamin dostosowany do potrzeb i możliwości.


Pobierz ppt "Rozporządzenia dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google