Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

2 Podstawa prawna Rozporządzenia dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 228, poz. 1492) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487) 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1489) 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490) 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  (Dz.U. Nr 228, poz. 1491)

3 Co to są specjalne potrzeby edukacyjne?
* „ Odnoszą się do grupy uczniów, która nie może podołać wymaganiom powszechnie obowiązującego programu edukacyjnego. Mają oni bowiem znacznie większe trudności w uczeniu się niż ich rówieśnicy . Są w stanie kontynuować naukę, ale potrzebują pomocy pedagogicznej w formie specjalnego programu nauczania i wychowania , specjalnych metod dostosowanych do ich potrzeb , możliwości i ograniczeń . Powinni być nauczani przez specjalistyczną kadrę pedagogiczną w odpowiednich warunkach bazowych przy uwzględnieniu odmiennych rozwiązań organizacyjnych .” * Dotyczą osób z odchyleniami od normy i mogą odnosić się do właściwości biologicznych psychologicznych i społecznych. Odchylenia ujemne powodują ograniczenia rozwoju fizycznego i psychicznego, utrudniają naukę i adaptację zawodową , zakłócają społeczne funkcjonowanie człowieka czyniąc go osobą niepełnosprawną . Odchylenia dodatnie to szczególne uzdolnienia i talenty .

4 Przykłady specjalnych potrzeb edukacyjnych
Dysleksja rozwojowa ADHD Upośledzenie umysłowe Choroba przewlekła Autyzm Szczególne uzdolnienia

5 Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia : Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Posiadającego orzeczenie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczaniu Nie posiadającego orzeczenia, opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole

6 Kto udzieli pomocy psychologiczno –pedagogicznej?
nauczyciele specjaliści wychowawcy

7 Kształcenie : Uczniowie
Realizują podstawę programową wych. przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości na podstawie orzeczenia , opinii wydanej przez PPP

8 Ocenianie: Obowiązuje : * Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. W sprawie warunków oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U.Nr 83, poz562; z póź. zm) *Wewnątrzszkolny System Oceniania *Przedmiotowy System Oceniania Ocenianie dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia na podstawie orzeczenia , opinii wydanej przez PPP Uczeń wybitnie zdolny oceniany jest zgodnie z kryteriami przygotowanymi przez nauczycieli w programach dostosowanych do pracy z uczniem zdolnym . Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym jest oceniany zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami zawartymi w z orzeczeniu PPP. Na świadectwie występuje ocena opisowa.

9 Egzaminy zewnętrzne : Uczeń z normą intelektualną przystępuje do egzaminu standardowego. Przewodniczący SKE na pisemny wniosek rodzica dziecka i w oparciu o orzeczenie PPP przedłożone we wrześniu może dostosować warunki egzaminu. Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w st. lekkim pisze egzamin dostosowany do potrzeb i możliwości. Uczeń wybitnie zdolny przystępuje do egzaminów standardowych. Zwolnienie z części egzaminu jest możliwe w chwili uzyskania tytułu laureata z konkursu przedmiotowego dotyczącego danej cz. egzaminu dla danego etapu kształcenia. Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w st. umiarkowanym jest zwolniony z egzaminu


Pobierz ppt "Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google