Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA I FUNKCJE OCENY OPRACOWAŁ: MICHAŁ JEMIOŁO Obowiązkiem nauczyciela jest stworzenie uczniowi, niezależnie od poziomu jego rozwoju, takich warunków,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA I FUNKCJE OCENY OPRACOWAŁ: MICHAŁ JEMIOŁO Obowiązkiem nauczyciela jest stworzenie uczniowi, niezależnie od poziomu jego rozwoju, takich warunków,"— Zapis prezentacji:

1

2 ROLA I FUNKCJE OCENY OPRACOWAŁ: MICHAŁ JEMIOŁO

3 Obowiązkiem nauczyciela jest stworzenie uczniowi, niezależnie od poziomu jego rozwoju, takich warunków, aby mógł odnosić sukces na miarę swoich możliwości.

4 Co mówi rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania...

5 Według rozporządzenia MEN główną ideą oceniania jest wspieranie rozwoju ucznia.

6 CO TO JEST OCENA SZKOLNA?

7 OCENA jest to ustosunkowanie nauczyciela do osiągnięć ucznia.

8 JAKA POWINNA BYĆ OCENA?

9 OCENA POWINNA BYĆ: Obiektywna Niezawodna Symptomatyczna Prognostyczna Uzasadniona Jawna

10 CZEMU MA SŁUŻYĆ OCENIANIE?

11 OCENIANIE - proces, który wspomaga pracę nauczycieli i rodziców w sprawnym i mądrym wprowadzaniu w dorosłe życie młodego pokolenia.

12 CO POWINNO BYĆ PRZEDMIOTEM OCENY?

13 Przedmiotem oceny są: wiadomości umiejętności i nawyki poprawność logicznego myślenia

14 GŁÓWNE CELE OCENIANIA

15 Główne cele oceniania: Diagnozowanie Informacja o efektywności procesu nauczania Różnicowanie i klasyfikowanie uczniów Upowszechnienie osiągnięć uczniów Ewaluacja programów nauczania

16 ROLE OCENY

17 Podstawowe role oceny: dydaktyczna wychowawcza społeczna

18 FUNKCJE OCENY I KONTROLI W PROCESIE KSZTAŁCENIA

19 Funkcje oceny: selekcyjna wychowawcza dydaktyczna diagnostyczna

20 Funkcje oceny: motywacyjna kontrolna metodyczna informacyjna

21 NAJBARDZIEJ POŻĄDANE FUNKCJE OCENIANIA

22 Pożądane funkcje oceny: funkcja instruktażowa funkcja motywacyjna funkcja afirmacyjna funkcja informacyjna funkcja diagnostyczna

23 JAKIE KORZYŚCI DAJE OCENA NAUCZYCIELOWI?

24 Ocena szkolna daje nauczycielowi szerokie możliwości wyrażania własnego stosunku do osiągnięć lub niepowodzeń uczniów.

25 JAKIE KORZYŚCI DAJE OCENA UCZNIOWI?

26 Korzyści ucznia wynikające z procesu oceniania: Poznanie własnych możliwości Kształtowanie zainteresowań Budowanie właściwej motywacji Rozwój psychospołeczny Nabywanie wiedzy

27 Jakie cele stawia przed sobą nowoczesne ocenianie?

28 Cele nowoczesnego oceniania: Diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych Obserwowanie rozwoju ucznia Dostarczanie informacji zwrotnej Wspieranie rozwoju Rozbudzanie motywacji uczenia się.

29 Cele nowoczesnego oceniania: Uczenie systematyczności, organizacja uczenia się Kształtowanie obrazu samego siebie Uświadamianie oceny jako elementu rzeczywistości Uczenie umiejętności oceny, korzystania z niej

30 Cele nowoczesnego oceniania: Wdrażanie do samooceny Sprawdzanie wiadomości i umiejętności Przygotowanie do zdrowej rywalizacji" Wdrażanie do przestrzegania norm, zasad funkcjonujących w różnych organizacjach

31 Cele nowoczesnego oceniania: Rozpoznawanie uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji. Gromadzenie informacji Psychiczne wzmacnianie ucznia (wskazywanie mocnych" stron). Niwelowanie stresu, lęku, agresywnych zachowań.

32 JAK FORMUŁOWAĆ OCENĘ?

33 Ocenę należy formułować w sposób: o biektywny j awny k onstruktywny m obilizujący do dalszej pracy

34 KOMUNIKOWANIE OCENY

35 Komunikowanie oceny powinno być: U zasadnieniem W yjaśnieniem W skazówką

36 JAK UNIKAĆ KONFLIKTÓW PODCZAS OCENIANIA?

37 Jan Szpet proponuje stosowanie zasad: zasada klarowności i konsekwentnego stosowania kryteriów przy szczególnych ocenach zasada równości uczniów wobec ustalonych kryteriów

38 OCENIANIE NAKIEROWANE NA UCZNIA

39 Cechy oceniania nakierowanego na ucznia: oZasadniczym celem każdego systemu oceniania uczniów powinno być promowanie rozumnej nauki. o Ocena powinna skłaniać uczniów do autentycznego wysiłku, umacniać motywację i zaangażowanie w zajęciach.

40 Cechy oceniania nakierowanego na ucznia: oOcena powinna uwierzytelnić i odzwierciedlać uzdolnienia oraz osiągnięcia uczniów w miarę realizacji programu szkolnego. o Oceny powinny być formułowane w klasie w sposób ciągły, tak, aby dostarczyć świadectwa indywidualnego rozwoju uczniów na przestrzeni czasu.

41 Cechy oceniania nakierowanego na ucznia: o Ocenianie powinno opierać się na logicznych, czytelnych zadaniach, zgodnych z przyjętym programem i zasobem wiedzy dostarczanym przez nauczyciela w toku zajęć. o Ocenianie powinno być uczciwe i sprawiedliwe dla wszystkich, bez względu na wcześniejsze osiągnięcia, wygląd, pochodzenie, poglądy, zachowanie itp.

42 Cechy oceniania nakierowanego na ucznia: oOcenianie powinno analizować motywacje, postawy i efektywne reakcje uczniów w stosunku do programu nauczania, jak również ich zdolności poznawcze, strategie uczenia się i wiedzę. o Ocena powinna uwzględniać prezentacje, portfolia i rozmaite dokonania uczniów w celu wszechstronnego zaprezentowania zachowań i osiągnięć.

43 Cechy oceniania nakierowanego na ucznia: oPomiędzy ocenianą aktywnością ucznia i wynikiem oceniania powinien istnieć jasny, zrozumiały i bezpośredni związek.

44 KODEKS ETYCZNEGO OCENIANIA SZKOLNEGO

45 Kodeks etycznego oceniania: Powiadom uczniów o celu, dacie, zakresie programowym i formie planowanej ewaluacji osiągnięć oraz normach wymagań, jakie powinni spełnić. Nie wybiegaj w sprawdzaniu poza wiadomości i umiejętności, które uczniowie mieli okazję opanować w szkole lub poza szkołą. Upewnij się, że forma zadań jest im znana i została odpowiednio przećwiczona.

46 Kodeks etycznego oceniania: Unikaj nie sprawdzonych narzędzi pomiaru oraz narzędzi, co do których masz istotne wątpliwości, a narzędzia i procedury standaryzowane stosuj dokładnie według instrukcji. Przeciwdziałaj stresowi egzaminacyjnemu uczniów, szanuj ich godność i prawa.

47 Kodeks etycznego oceniania: Otocz opieką uczniów mających szczególne trudności z udziałem w sprawdzaniu i ocenianiu osiągnięć, nie obniżając wszakże obiektywizmu ewaluacji. Nie wykluczaj z egzaminu żadnego ucznia bez ważnego i jawnego powodu. Zapobiegaj nieuczciwości uczniów w toku sprawdzania i oceniania osiągnięć.

48 Kodeks etycznego oceniania: Ujawnij uczniom reguły punktowania, obliczania i interpretacji wyników sprawdzania ich osiągnięć, a także ewentualne odstępstwa od tych reguł i przyczyny odstępstw. Wyniki oceniania przedstawiaj zawsze z komentarzem na temat sposobu ich uzyskania i z ostrzeżeniem o ich przybliżonej wiarygodności. Uczciwie przyznaj się do własnych pomyłek i rozczarowań.

49 Kodeks etycznego oceniania: Unikaj czynienia porównań na niekorzyść słabszych uczniów.Przedstawiaj głównie ich osiągnięcia, a nie brak osiągnięć. Ogranicz komentarze przed frontem klasy na temat niepowodzeń poszczególnych uczniów, zachowaj dyskrecję.

50 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "ROLA I FUNKCJE OCENY OPRACOWAŁ: MICHAŁ JEMIOŁO Obowiązkiem nauczyciela jest stworzenie uczniowi, niezależnie od poziomu jego rozwoju, takich warunków,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google