Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego
Informacja o projekcie POKL Realizowane zadania, budowa sieci współpracy Łódź, 7 maja 2014 r.

2 Projekt 1/POKL/5.2.1/2013 W kwietniu 2013 roku, Samorząd Województwa Łódzkiego rozpoczął projekt „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim” w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie PO Kapitał Ludzki. Realizatorem projektu jest Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego i działające w jego strukturach Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego. Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie sprawnego systemu monitorowania polityk publicznych. Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu jest „Wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych.

3 Projekt systemowy 5.2.1. POKL
W ramach tego zadania przewidziano utworzenie dwóch grup roboczych, powoływanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Są to: 1). Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego powołane Uchwałą ZWŁ Nr 1785/13 z dnia 30 grudnia 2013. 2). Grupa robocza ds. monitorowania polityk publicznych, powołana Uchwałą ZWŁ Nr 435/14 z dnia 8 kwietnia 2014.

4 Regionalne Forum Terytorialne
Województwa Łódzkiego Forum składa się z 45 członków, którzy są przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, administracji centralnej, uczelni wyższych, jednostek badawczo – rozwojowych, samorządów gospodarczych i zawodowych, oraz instytucji otoczenia biznesu. Przewodniczącym Forum jest Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. Forum jest organem opiniodawczo-konsultacyjnym Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie planowania i monitorowania rozwoju regionu.

5 Porozumienia Z wybranymi instytucjami, których przedstawiciele są członkami Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi dodatkowo podpisało porozumienia o współpracy. Są to: Urząd Statystyczny w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Docelowo zakłada się podpisanie kolejnych porozumień z przedstawicielami tych instytucji, które dysponują danymi w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego i monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim.

6 Grupa robocza ds. monitorowania polityk publicznych
Grupa składa się z 12 członków, którzy są przedstawicielami departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przewodniczącą Grupy jest Ewa Paturalska – Nowak, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Do zadań Grupy roboczej należy: Współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Województwa Łódzkiego na rzecz opracowania i wdrożenia systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim, Przekazywanie danych spoza statystyki publicznej, niezbędnych do monitorowania polityk publicznych, w tym w szczególności Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

7 System monitorowania Zintegrowany, sprawny system monitorowania pozwala na: bieżącą ocenę postępów prowadzonych działań, reagowanie na pojawiające się problemy w osiąganiu założonych rezultatów i wprowadzanie stosownych zmian; prawidłową alokację środków finansowych kierowanych na poszczególne działania; przekazywanie rzetelnych informacji dla decydentów i opinii publicznej o postępach w osiąganiu celów określonych w Strategii 2020 i Planie Zagospodarowania Przestrzennego WŁ.

8 MONITORING System monitorowania planów i strategii negatywna pozytywna
zbieranie danych i informacji prowadzenie analiz porównawczych i tematycznych przygotowywanie cyklicznych raportów ocena osiągniętych rezultatów i stopnia rozbieżności pomiędzy celami i rezultatami negatywna pozytywna wdrożenie korekty planowanie korekty identyfikacja obszarów wymagających interwencji analiza przyczyn rozbieżności brak działań System monitorowania planów i strategii

9 Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
Podstawowym dokumentem strategicznym szczebla regionalnego jest przyjęta w lutym 2013 roku Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Dla monitorowania procesu realizacji i wdrażania Strategii przyjęto bazę 104 wskaźników. Wskaźniki odnoszą się do: Celów strategicznych i celów operacyjnych w ramach polityki horyzontalnej Celów strategicznych dla obszarów miejskich, obszarów wiejskich i obszarów terytorialno-funkcjonalnych w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej. Ponadto w Strategii przyjęto, że 26 wskaźników zostanie objętych badaniem. W 2014 roku zlecono opracowanie Ekspertyzy „Narzędzia monitorowania wskaźników Strategii nieobjętych systemem statystyki publicznej”.

10 Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
: W SRWŁ 2020 w ramach sytemu monitorowania Strategii dla poszczególnych wskaźników określono poziom wyjściowy wskaźnika w odniesieniu do województwa i Polski oraz poziom docelowy dla województwa na rok 2020. Nazwa wskaźnika Poziom wskaźnika dla województwa łódzkiego 2010 r. wskaźnika dla Polski 2020 r. Źródło danych 1 2 3 4 5

11 Zawartość Raportu Rocznego z Realizacji Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2020: Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej województwa - została opracowana na podstawie wybranych wskaźników makroekonomicznych i obejmuje lata Ze względu na bardzo krótki okres od zatwierdzenia Strategii ocena ma charakter syntetyczny, natomiast znacznie szerzej rozbudowana została część statystyczna. Poziom realizacji celów na podstawie osiągniętych wskaźników - przedstawiono ocenę realizacji poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych na podstawie przyjętych 104 wskaźników, dla których rokiem bazowym jest 2010, zaś docelową wartością stan w 2020 r. Część wskaźników (27) została wskazana do objęcia badaniem i wartości tych wskaźników zostaną określone w późniejszym terminie. Stan realizacji programów wdrażanych na poziomie regionalnym – ocena ich realizacji w największym stopniu winna dotyczyć programów zatwierdzonych po przyjęciu SRWŁ 2020, dla których jest ona dokumentem nadrzędnym. Z uwagi na zbyt krótki czas od uchwalenia Strategii oraz tworzenie własnych systemów monitorowania programów ta część Raportu zostanie uzupełniona w kolejnych okresach monitorowania Strategii.

12 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego
Monitorowanie stanu realizacji programów wdrażanych na poziomie regionalnym: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji LORIS 2020 Plan Przeciwdziałania Depopulacji Wieloletni plan działań na rzecz rozwoju i upowszechniania ekonomii społecznej przyjęte przed uchwaleniem Strategii, m.in.: Strategia eZdrowia woj. łódzkiego na lata Wojewódzki program opieki na zabytkami Program wojewódzki polityki zdrowotnej WŁ

13 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020
Udział osób oddających 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych zlokalizowanych w regionie w liczbie podatników ogółem [%] Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Liczba produktów i wydarzeń symbolicznych o znaczeniu regionalnym związanych z historią i tradycją objętych patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Kancelaria Marszałka Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej UMWŁ Liczba gmin umożliwiających składanie wniosków w trybie on-line Departament Cyfryzacji Udział urzędów administracji samorządowej korzystających z elektronicznego systemu zarządzania dokumentami [%] Liczba pasażerów przewożonych koleją aglomeracyjną w tys. pasażerów na 1 rok Departament Infrastruktury Liczba lekarzy specjalistów geriatrów na 10 tys. mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w obszarach miejskich Departament Polityki Zdrowotnej Liczba imprez wystawienniczo-targowych o charakterze międzynarodowym w ŁOM Liczba certyfikowanych zintegrowanych produktów turystycznych w obszarach turystycznych dolin rzecznych Pilicy, Warty i Bzury Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

14 Projekty badawcze ROT 2015 Badania ROT prowadzone w ramach projektu:
BADANIA DLA KRAJOWEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO BADANIA WŁASNE Monitorowanie SRWŁ 2020 Przegląd regionalny 2012 (badanie zakończone) Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów (badanie zakończone) Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych Potencjały przemysłów kreatywnych w ŁOM Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębior -czości w regionie łódzkim Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim

15 Zintegrowany system monitorowania
W ramach zintegrowanego systemu monitoringu zakłada się stworzenie Portalu internetowego i jednolitej bazy danych w ramach ROT. Warunkiem jest stworzenie sieci współpracy z jednostkami współodpowiedzialnymi za monitorowanie zmian w rozwoju regionu. Współpraca z instytucjami ma na celu ujednolicenie i standaryzację metod i narzędzi pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych oraz raportowania i dystrybucji wyników. Gromadzone dane spoza statystki publicznej będą przekazywane przez wskazane jednostki do wspólnej bazy danych.

16 Koncepcja bazy danych ROT WŁ
Dane ze źródeł pierwotnych (np. ankietowych) Dane ze źródeł wtórnych (np. z innych publikacji) Dane z instytucji współpracujących Opracowanie danych (np. standaryzacja, agregacja, ujednolicenie) BAZA DANYCH MySQL Publikacja w portalu internetowym

17 BAZA DANYCH MySQL SFERA SPOŁECZNA SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA
SFERA INSTYTUCJONALNA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO MONITOROWANIE DOKUMENTÓW SZCZEBLA REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

18 www.rot-lodzkie.pl Portal internetowy
Ważnym elementem tworzonej sieci współpracy jest portal internetowy Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, który umożliwi prezentację wybranych danych zgromadzonych przez ROT, będzie zawierał „bibliotekę” opracowań regionalnych, ułatwi pracę Regionalnego Forum Terytorialnego oraz będzie pełnił rolę informacyjną i promocyjną dla projektu i obserwatorium. Strona internetowa projektu już wkrótce dostępna będzie pod adresem:

19 Aktualności zawierają najważniejsze informacje dotyczące projektu ułożone w kolejności chronologicznej. Repozytorium, czyli biblioteka opracowań ROT zawiera: Opracowania ROT Dokumenty strategiczne Inne dokumenty - Bazę danych. Zakładka Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego zawiera pakiet danych dotyczących Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, zespołu badawczego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz dane teleadresowe. W zakładce Regionalnego Forum Terytorialnego znajdą się aktualności z działalności Forum, wyniki prac RFT oraz zakładka przeznaczona dla członków Regionalnego Forum Terytorialnego. Zakładka „Informacje” zawiera dane dotyczące realizowanego projektu, jego partnerów oraz biuletyn informacji publicznej projektu. Dolny pasek zawiera odnośniki szybkiego dostępu do repozytorium ROT, czyli opracowań, dokument ów strategicznych, innych dokumentów oraz bazy danych.

20 Oraz pasek nawigacyjny.
A szybką nawigację pomiędzy elementami portalu zapewnia menu główne... Na pozostałych podstronach także pojawia się pasek szybkiego dostępu do repozytorium ROT.

21 Zakres danych jakimi dysponują Departamenty
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska – informacje dotyczące m. in. : gospodarki odpadami Programów ochrony środowiska i ochrony przed hałasem Ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej Ilości i rodzajów gazów wprowadzanych do powietrza Grup producentów owoców i warzyw Departament Polityki Zdrowotnej – informacje dotyczące m. in.: Podmiotów leczniczych Zatrudnienia Bazy łóżkowej Realizacji Strategii Polityki Zdrowotnej Departament Polityki Regionalnej - – informacje dotyczące m. in.: Projektów realizowanych w ramach RPO WŁ Realizowanych badań, w tym ewaluacyjnych

22 Zakres danych jakimi dysponują Departamenty
Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich – informacje dotyczące: Projektów finansowanych w ramach PROW Departament ds. PO Kapitał Ludzki – informacje dotyczące m. in.: Realizacji komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki Badań ewaluacyjnych Oceny systemu wskaźników i monitorowania Raportów z realizacji badań Departament ds. przedsiębiorczości- – informacje dotyczące m. in.: Zlecanych badań, ekspertyz Departament Geodezji i Kartografii – informacje dotyczące m. in.: Ewidencji gruntów i budynków Bazy Danych Obiektów Topograficznych Kancelaria Marszałka – Referat współpracy z organizacjami pozarządowymi – – informacje dotyczące m. in.: Organizacji pozarządowych w regionie Przekazywania 1% podatku przez mieszkańców województwa.

23 Sieć współpracy ROT: Formy współpracy: Spotkania robocze
Udostępnianie baz danych Wspólne projekty badawcze Wspólne konferencje, publikacje Efekty współpracy: Portal internetowy ROT prezentujący wyniki tworzonych analiz i raportów Ogólnodostępna, regionalna baza danych stanowiąca kompleksowy zbiór informacji społeczno-gospodarczych zebranych przez ROT i partnerów ROT na temat województwa łódzkiego Interaktywna mapa regionu - graficzna prezentacja danych i wyników analiz wykonywanych przez ROT

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google