Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELEVET Lifelong Learning Programme (LLP) Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELEVET Lifelong Learning Programme (LLP) Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów."— Zapis prezentacji:

1 ELEVET Lifelong Learning Programme (LLP) Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków Najnowszym elementem współpracy PIGE z organizacjami europejskimi jest udział w ramach programu Leonardo da Vinci w : Projekcie ELEVET Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków

2 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków Data rozpoczęcia projektu 1 października 2011 r., data zakończenia 30 czerwca 2014 r. Koordynatorem projektu jest SEP: –przewodniczy Komitetowi Sterującemu i Komitetowi Monitorującemu, –odpowiada za kontakt z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) i całym zarządem administracyjno –finansowym, –koordynuje działania wszystkich partnerów, –nadzoruje właściwą i terminową realizację zadań oraz proces dostarczania wyników.

3 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków Partnerzy uczestniczący w projekcie: –SEP – Polska – Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Koordynator Projektu –PIGE – Polska – Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, –CECE –Hiszpania – The Spanish Confederation of Teaching Centres, –SIER – Rumunia - Society of Power Engineers in Romania, –CONSEL – ELIS – Włochy, –EFVET – Belgia – European Forum of Technical and Vocational Education and Training.

4 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków Główne cele projektu: –stworzenie jednego certyfikatu dla elektryków na poziomie europejskim, wydawanego według stworzonych w ramach projektu ELEVET ujednoliconych wymagań, dotyczących wydawania uprawnień na drodze dyrektywy europejskiej. –stworzenie europejskiego systemu uznawania i transferu efektów uczenia się, kształcenia i szkolenia zawodowego –rozpoznanie aktualnego stanu, jak przyznawane są w krajach europejskich uprawnienia monterom, technikom i inżynierom elektrykom, (zarówno osobom wykonującym instalacje, osobom wykonującym projekty, jak też osobom nadzorującym i koordynującym prace).

5 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków Cele szczegółowe projektu: –ujednolicenie rodzajów zawodów regulowanych, w ramach których będą nadawane uprawnienia zawodowe dla elektryków, –ujednolicenie systemów kształcenia i zdobywania uprawnień zawodowych przez elektryków, –poprawa przejrzystości tytułów zawodowych VET w ramach systemu ECVET, –poprawa mobilności przedstawicieli zawodu sektora branży elektrycznej (możliwość zatrudnienia w krajach UE), –wzajemne uznawanie efektów uczenia się, zarówno nabytych drogą formalną jak i na drodze nieformalnych ścieżek szkoleniowych,

6 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków Cele szczegółowe projektu, cd.: –utworzenie standardowych wskaźników jakości przyznawania certyfikatu VET i tytułów zawodowych uznawanych na szczeblu krajowym i europejskim, –zwiększona współpraca pomiędzy firmami, przedstawicielami pracowników i organizacji edukacyjnych w opracowywaniu ścieżek kształcenia, –poprawa powiązań życia zawodowego ze środowiskiem, dostosowanego do potrzeb rynku pracy, –podniesienie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego inżynierów elektryków i specjalistów poprzez integrację zestawu umiejętności miękkich (praca w zespole, języki obce, komunikacja, przywództwo, itp.).

7 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków Oczekiwane rezultaty i oddziaływania: Przewiduje się podniesienie mobilności inżynierów i specjalistów elektryków w skali międzynarodowej. Efektem realizacji projektu powinno ulec poprawie wzajemne uznawanie uprawnień zawodowych grupy docelowej na poziomie europejskim.

8 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Spotkania w ramach realizacji projektu ELEVET 1 ) Kick-off Meeting – 3-4 listopada 2011 r. W Warszawie 2)19 – 20 stycznia 2012 r., Bruksela, Europejskie Centrum Zarządzania 2) 19 – 20 stycznia 2012 r., Bruksela, Europejskie Centrum Zarządzania Meeting of New Projectsspotkanie z udziałem Prof. Jerzego Barglika Prezesa SEP dla koordynatorów nowych projektów UE Meeting of New Projects – spotkanie z udziałem Prof. Jerzego Barglika Prezesa SEP dla koordynatorów nowych projektów UE 3) 18 – 19 kwietnia 2012 r., Rzym - siedziba włoskiego partnera CONSEL ELIS Pierwsze Spotkanie Komitetu Sterującego i Monitorującego 4) 13 – 14 września 2012 r., Madryt, siedziba hiszpańskiego partnera CECE Drugie Spotkanie Komitetu Sterującego i Monitorującego

9 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Spotkania w ramach realizacji projektu ELEVET 5) 17 – 18 stycznia 2013, Warszawa - International Focus Group Meeting 6) 14 – 15 marca 2013 – trzecie spotkanie Steering and Monitoring Committees w Odense/Dania, w siedzibie of SDE College

10 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Spotkania w ramach realizacji projektu ELEVET 7 ) 3 kwietnia 2013, Bruksela – Spotkanie monitorujące Prof. Jerzy Barglika i Andrzeja Boronia – Project Manager w Agencji EACEA i spotkanie z Valentiną Chaniną w biurze naszego partnera EFVET

11 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Spotkania w ramach realizacji projektu ELEVET 8) 2 – 3 września 2013, Rzym, czwarte spotkanie Monitoring Committee i czwarte Nadzwyczajne Spotkanie Steering Committee w siedzibie CONSEL ELIS naszego partnera

12 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Spotkania w ramach realizacji projektu ELEVET 9 ) 23 – 26 października 2013, Ateny, udział Prof. Jerzego Barglika i Andrzeja Boronia – ELEVET Project Managera w dorocznej konferencji EFVET– prezentacja Projektu ELEVET i udział w sesjach Roundtable

13 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków Dotychczas zrealizowane działania: –wykonano analizę poszczególnych systemów kształcenia, opracowano wstępną propozycję zasad ich ujednolicenia i zdobywania uprawnień zawodowych w krajach UE -opracowano ostateczną wersję kwestionariusza do przeprowadzenia konsultacji wymogów zawodowych w zakładach przemysłowych – PIGE i SEP -przeprowadzono sondaż wśród przedsiębiorstw przemysłowych z branży elektryki jak również wśród przedsiębiorstw energetyki przemysłowej -W sondażu wyłoniono 15 najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji miękkich

14 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków W czasie International Experts Meeting w Warszawie zatwierdzono 15 kompetenecji miękkich, jako najbardziej pożądanych przez pracodawców: Kompetencje menadżerskie: Delegowanie zadań Myślenie strategiczne Planowanie Przywództwo Zarządzanie informacjami

15 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków Kompetencje społeczne: Współpraca w zespole Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem Budowanie relacji z innymi Komunikatywność Orientacja na klienta

16 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków Kompetencje osobiste: Sumienność Dążenie do rezultatów Gotowość uczenia się Rozwiązywanie problemów Kreatywność i asertywność

17 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków Dotychczas zrealizowane działania cd.: Spotkania National Focus Groups w krajach partnerów – Polska - spotkanie w Warszawie 15.02.2013 - - Zadanie polegało na skonsultowaniu się z lokalnymi specjalistami ds. kształcenia i szkolenia zawodowego w celu pozyskania zaleceń dotyczących treści ramy kształcenia i szkolenia zawodowego, biorąc pod uwagę sytuację w kontekście lokalnym. Spotkanie International Focus Group w Warszawie 17/18.01.2013 -omówiono wspólne kryteria dla ramy kształcenia i szkolenia zawodowego - zatwierdzono 15 umiejętności miękkich i dodatkowo 15 umiejętności biznesowych

18 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków Dotychczas zrealizowane działania cd.: -Opracowano ramę transferu osiągnięć i sposobu integracji z europejskim systemem transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET – VET Framework and Credit Transfer -Opracowano podręcznik dla kadry szkoleniowej – Handbook for Trainers -Przeprowadzono kursy pilotażowe w Polsce, Rumunii i we Włoszech. W Polsce: 21-25.10.2013 szkolenie w Biurze SEP; 27.12.2014 szkolenie w BBJ SEP W Polsce: 21-25.10.2013 szkolenie w Biurze SEP; 27.12.2014 szkolenie w BBJ SEP

19 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków Dotychczas zrealizowane działania cd.: -Zorganizowano warsztaty dla potencjalnych użytkowników (w Polsce, w Rumunii, we Włoszech i Hiszpanii). W Polsce W Polsce SEP i PIGE zorganizowali Warsztaty Szkoleniowe/Workshop for Exploitation – 18 września 2013 r. pt. "Inżynier Elektryk w Europie - Ujednolicenie Kształcenia Inżynierów Elektryków w UE". w czasie targów ENERGETAB w Bielsku Białej. W spotkaniu licznie udział wzięli: - przedstawiciele władz i ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego - producenci oraz firmy z branży elektryki

20 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków Dotychczas zrealizowane działania cd.: -Opracowano treść MOU – Memorandum of Understanding – Porozumienia o współpracy, celem zabezpieczenia procesu przyjmowania i uznawania nowej ramy szkolenia i transferu osiągnięć. Opracowano trzy porozumienia: celem zabezpieczenia procesu przyjmowania i uznawania nowej ramy szkolenia i transferu osiągnięć. Opracowano trzy porozumienia: - dla uczelni i ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego – przyjęcie nowej metodologii -dla ministerstw – zatwierdzenie nowych programów -trzecie Porozumienie o Współpracy zostanie podpisane pomiędzy partnerami w celu wzajemnego uznawania uzyskanych osiągnięć z kursów kształcenia i szkolenia zawodowego i ustanowienia dla kursantów międzynarodowych programów mobilności.

21 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków Rozpowszechnianie informacji o Projekcie: –zaprojektowano i uruchomiono stronę internetową: www.elevet.sep.com.pl,www.elevet.sep.com.pl –w dniu 16 grudnia 2011 r. w PAP zorganizowano konferencję prasową informującą o rozpoczęciu działań nad projektem, –informacje o projekcie są na bieżąco aktualizowane na stronie portalu ADAM: www.adam-europe.eu,www.adam-europe.eu –założono profil projektu na Facebook-u i Linkedin-ie –Opracowano Broszurę z informacjami o ELEVET –co dwa miesiące ukazuje się ELEVET Newsletter w formie elektronicznej, informujący o aktualnym stanie i bieżących działaniach odnośnie realizacji Projektu –Rozpowszechnianie informacji o Projekcie to główne zadanie naszego partnera EFVET –Liczne wystąpienia P. Andrzeja Boronia – ELEVET Project Managera z prezentacją o Projekcie ELEVET, w czasie konferencji, seminariów.

22 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków W dniu 19 maja 2014 r. w Warszawie odbędzie się jednodniowa Konferencja Końcowa Projektu. Weźmie w niej udział ok. 80 osób ze wszystkich państw członkowskich UE. Uczestnikami będą decydenci, przedstawiciele edukacji wyższej i ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego. Na konferencję zostaną zaproszone media i telewizja. W dniu 19 maja 2014 r. w Warszawie odbędzie się jednodniowa Konferencja Końcowa Projektu. Weźmie w niej udział ok. 80 osób ze wszystkich państw członkowskich UE. Uczestnikami będą decydenci, przedstawiciele edukacji wyższej i ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego. Na konferencję zostaną zaproszone media i telewizja. Celem konferencji jest przedstawienie wyników Projektu interesariuszom, specjalistom ds. kształcenia i szkolenia zawodowego.

23 Lifelong Learning Programme Europa stwarza możliwości… Lifelong Learning Programme Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków www.elevet.sep.com.pl www.adam-europe.eu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ELEVET Lifelong Learning Programme (LLP) Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google