Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WŁĄCZANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŻYCIE SPOŁECZNE I ZAWODOWE W DZIAŁANIACH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – DOBRE PRAKTYKI ŁÓDŹ, 10 KWIETNIA 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WŁĄCZANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŻYCIE SPOŁECZNE I ZAWODOWE W DZIAŁANIACH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – DOBRE PRAKTYKI ŁÓDŹ, 10 KWIETNIA 2014."— Zapis prezentacji:

1 WŁĄCZANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŻYCIE SPOŁECZNE I ZAWODOWE W DZIAŁANIACH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – DOBRE PRAKTYKI ŁÓDŹ, 10 KWIETNIA 2014 R.

2 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 przyjęta Uchwałą przez Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 26 lutego 2013 r. Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy i Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą przez Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 10 lutego 2014 r. Dokumenty strategiczne wyznaczające priorytetowe kierunki działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie łódzkim

3 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Główne wyzwania rozwojowe: Zmniejszenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego zmniejszenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego dla pobudzenia rozwoju gospodarczego, działania ukierunkowane na rzecz równouprawniania i przeciwdziałaniu dyskryminacji. zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości usług: edukacji, zdrowia, kultury i rekreacji oraz infrastruktury teleinformatycznej i technicznej. Dostęp do dobrej jakości usług publicznych

4 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 Analiza SWOT Mocne strony: wysoka jakość kapitału ludzkiego aktywnie działające organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych dobre zaplecze instytucjonalne i pozainstytucjonalne na obszarach miejskich dobrze wyszkolona kadra wspierająca osoby niepełnosprawne Słabe strony: niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych oraz niska aktywność zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w szczególności na terenach wiejskich niedostosowanie kształcenia do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych występowanie barier funkcjonalnych i społecznych wewnątrzregionalne zróżnicowanie w dostępności do usług medycznych, rehabilitacyjnych i pomocy społecznej

5 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Dofinansowanie robót budowlanych obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych EFEKTY

6 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Przed realizacją zadania Po realizacji zadania Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach Dofinansowanie robót budowlanych obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

7 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 W trakcie realizacji zadania Po realizacji zadania Dofinansowanie robót budowlanych obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych Zespół Szkół Integracyjnych w Skierniewicach

8 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Dofinansowanie robót budowlanych obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych W trakcie realizacji zadaniaPo realizacji zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu Przed realizacją zadania Po realizacji zadania

9 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 EFEKTY Środki finansowe przyznane organizacjom pozarządowym (środki budżetu Województwa Łódzkiego i PFRON) m.in. na: indywidualną rehabilitacją medyczną, terapią zajęciową indywidualną i grupową. wsparcie pedagogiczne i psychologiczne warsztaty dla osób niepełnosprawnych szkolenia dla osób z otoczenia osób niepełnosprawnych imprezy integracyjne: kulturalne, sportowe, rekreacyjne W 2013 r. podpisano 75 umów z organizacjami pozarządowymi – w zadaniach uczestniczyło 8.845 osób z tego co najmniej 50% stanowiły osoby niepełnosprawne

10 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 EFEKTY Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej

11 XV edycja konkursu plastycznego pn. Sztuka jak balsam EFEKTY Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

12 VIII Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Ziemia Łódzka 2013 - uczestniczyły 484 osoby, w tym 354 niepełnosprawnych zawodników EFEKTY Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

13 Od 2012 roku Województwo Łódzkie realizuje program telewizyjny pn. Niepełnosprawni – pełnoprawni o zasięgu regionalnym W 2014 r. – odcinki programu będą poświęcone m.in. tematyce: edukacji przez cale życie dostępności wsparcia rodziny (w tym rodzeństwa) osób z niepełnosprawnością dziecka z niepełnosprawnością w systemie pieczy zastępczej Tematyka odcinków programu konsultowana jest z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze niepełnosprawności EFEKTY – innowacyjne rozwiązania w Województwie Łódzkim

14 W ramach szkolenia poruszano zagadnienia z zakresu: czynników ryzyka wpływających na krzywdzenie dzieci z niepełnosprawnością, dziecka niepełnosprawnego jako ofiary przemocy, symptomów zjawiska, konsekwencji krzywdzenia dzieci z niepełnosprawnością, procedur pomocy służb społecznych rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym w sytuacji podwyższonego ryzyka wystąpienia krzywdzenia i zaistnienia przemocy, metod interwencji mających zapobiegać tym zjawiskom we wczesnym stadium niewłaściwego pełnienia ról w rodzinie W projekcie wzięło udział 60 osób Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi uzyskało dotację na realizację zadań publicznych z zakresu Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pn. PRZEMOC W RODZINIE A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE

15 EFEKTY – innowacyjne rozwiązania w Województwie Łódzkim Szkolenie pn. Programy profilaktyczne: uzależnienia i problem przemocy wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla pracowników oświaty zatrudnionych w placówkach edukacyjnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Celem szkolenia było: zdiagnozowanie problemu uzależnień oraz przemocy wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z perspektywy pedagogów, psychologów, wychowawców szkół, poradni województwa łódzkiego oraz dążenie do wypracowania optymalnych form zapobiegania i wsparcia udzielanego dzieciom, młodzieży z niepełnosprawnością. Program merytoryczny szkolenia zakładał poruszenie zagadnień z zakresu: tradycyjnych uzależnień o charakterze chemicznym, uzależnień w kontekście wpływu nowych mediów (od technologii informacyjnych i Internetu), problemu przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbullingu oraz nowoczesnych programów profilaktyki uzależnień wobec młodych osób z niepełnosprawnością. W projekcie uczestniczyło 78 osób

16 EFEKTY Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Zorganizowano spotkanie dotyczące kierunków działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Województwie Łódzkim w świetle Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych - uczestniczyło 49 osób, w tym przedstawiciele Wojewódzkiej i powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych Zrealizowano kampanię społeczną Niepełnosprawni – myśl pozytywnie, w ramach projektu systemowego "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" Poddziałanie 7.1.3 PO KL

17 Z danych dotyczących Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz Priorytetu VII Promocja integracji społecznej wynika, iż w województwie łódzkim do końca 2013 roku ze wsparcia korzystało ponad 14,5 tys. osób niepełnosprawnych, co stanowi zaledwie 11% wszystkich osób biorących udział w projektach. Niepełnosprawni w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

18 DZIAŁANIE 7.4 NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY W latach 2012 – 2013 przeprowadzono dwa konkursy w ramach Działania 7.4, w wyniku których podpisano 20 umów na dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 23 mln zł. Dzięki temu wsparciem objętych zostanie prawie 1.100 osób niepełnosprawnych. Wśród wybranych projektów dominuje głównie wsparcie o charakterze doradczo – szkoleniowo – stażowym. Z uwagi na wyczerpanie środków, w roku 2014 nie przewidziano już konkursów w ramach Działania 7.4.

19 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 Kierunki działań Województwa Łódzkiego w obszarze niepełnosprawności: interdyscyplinarne i wielopłaszczyznowe wsparcie osoby niepełnosprawnej i jej otoczenia zwiększenie dostępności do przestrzeni publicznej i prywatnej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami

20 Dziękuję za uwagę! Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego ul. Snycerska 8 91-302 Łódź tel. 42 203 48 00, 42 203 48 01 fax. 42 203 48 17 e-mail: info@rcpslodz.pl www.rcpslodz.plinfo@rcpslodz.pl


Pobierz ppt "WŁĄCZANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŻYCIE SPOŁECZNE I ZAWODOWE W DZIAŁANIACH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – DOBRE PRAKTYKI ŁÓDŹ, 10 KWIETNIA 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google