Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WŁĄCZANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŻYCIE SPOŁECZNE I ZAWODOWE W DZIAŁANIACH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – DOBRE PRAKTYKI ŁÓDŹ, 10 KWIETNIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WŁĄCZANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŻYCIE SPOŁECZNE I ZAWODOWE W DZIAŁANIACH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – DOBRE PRAKTYKI ŁÓDŹ, 10 KWIETNIA."— Zapis prezentacji:

1 WŁĄCZANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŻYCIE SPOŁECZNE I ZAWODOWE W DZIAŁANIACH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – DOBRE PRAKTYKI ŁÓDŹ, 10 KWIETNIA 2014 R.

2 Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020
Dokumenty strategiczne wyznaczające priorytetowe kierunki działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie łódzkim Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego przyjęta Uchwałą przez Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 26 lutego 2013 r. Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy i Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata przyjęty Uchwałą przez Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 10 lutego 2014 r.

3 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
Główne wyzwania rozwojowe: Dostęp do dobrej jakości usług publicznych zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości usług: edukacji, zdrowia, kultury i rekreacji oraz infrastruktury teleinformatycznej i technicznej. Zmniejszenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego zmniejszenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego dla pobudzenia rozwoju gospodarczego, działania ukierunkowane na rzecz równouprawniania i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

4 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata Analiza SWOT Mocne strony: wysoka jakość kapitału ludzkiego aktywnie działające organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych dobre zaplecze instytucjonalne i pozainstytucjonalne na obszarach miejskich dobrze wyszkolona kadra wspierająca osoby niepełnosprawne Słabe strony: niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych oraz niska aktywność zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w szczególności na terenach wiejskich niedostosowanie kształcenia do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych występowanie barier funkcjonalnych i społecznych wewnątrzregionalne zróżnicowanie w dostępności do usług medycznych, rehabilitacyjnych i pomocy społecznej

5 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata EFEKTY Dofinansowanie robót budowlanych obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

6 Przed realizacją zadania Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach
Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata Dofinansowanie robót budowlanych obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych Po realizacji zadania Przed realizacją zadania Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach

7 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata Dofinansowanie robót budowlanych obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych Po realizacji zadania W trakcie realizacji zadania Zespół Szkół Integracyjnych w Skierniewicach

8 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata Dofinansowanie robót budowlanych obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych W trakcie realizacji zadania Po realizacji zadania Przed realizacją zadania Po realizacji zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

9 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata EFEKTY W r. podpisano 75 umów z organizacjami pozarządowymi – w zadaniach uczestniczyło osób z tego co najmniej 50% stanowiły osoby niepełnosprawne Środki finansowe przyznane organizacjom pozarządowym (środki budżetu Województwa Łódzkiego i PFRON) m.in. na: indywidualną rehabilitacją medyczną, terapią zajęciową indywidualną i grupową. wsparcie pedagogiczne i psychologiczne warsztaty dla osób niepełnosprawnych szkolenia dla osób z otoczenia osób niepełnosprawnych imprezy integracyjne: kulturalne, sportowe, rekreacyjne

10 Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej
Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata EFEKTY Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej

11 XV edycja konkursu plastycznego pn. „Sztuka jak balsam”
Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata EFEKTY XV edycja konkursu plastycznego pn. „Sztuka jak balsam”

12 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata EFEKTY VIII Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2013” - uczestniczyły 484 osoby, w tym 354 niepełnosprawnych zawodników

13 EFEKTY – innowacyjne rozwiązania w Województwie Łódzkim
Od 2012 roku Województwo Łódzkie realizuje program telewizyjny pn. „Niepełnosprawni – pełnoprawni” o zasięgu regionalnym W 2014 r. – odcinki programu będą poświęcone m.in. tematyce: edukacji przez cale życie dostępności wsparcia rodziny (w tym rodzeństwa) osób z niepełnosprawnością dziecka z niepełnosprawnością w systemie pieczy zastępczej Tematyka odcinków programu konsultowana jest z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze niepełnosprawności

14 EFEKTY – innowacyjne rozwiązania w Województwie Łódzkim
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi uzyskało dotację na realizację zadań publicznych z zakresu Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pn. „PRZEMOC W RODZINIE A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE„ W ramach szkolenia poruszano zagadnienia z zakresu: czynników ryzyka wpływających na krzywdzenie dzieci z niepełnosprawnością, dziecka niepełnosprawnego jako ofiary przemocy, symptomów zjawiska, konsekwencji krzywdzenia dzieci z niepełnosprawnością, procedur pomocy służb społecznych rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym w sytuacji podwyższonego ryzyka wystąpienia krzywdzenia i zaistnienia przemocy, metod interwencji mających zapobiegać tym zjawiskom we wczesnym stadium niewłaściwego pełnienia ról w rodzinie W projekcie wzięło udział 60 osób

15 EFEKTY – innowacyjne rozwiązania w Województwie Łódzkim
Szkolenie pn. „Programy profilaktyczne: uzależnienia i problem przemocy wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej„ dla pracowników oświaty zatrudnionych w placówkach edukacyjnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Celem szkolenia było: zdiagnozowanie problemu uzależnień oraz przemocy wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z perspektywy pedagogów, psychologów, wychowawców szkół, poradni województwa łódzkiego oraz dążenie do wypracowania optymalnych form zapobiegania i wsparcia udzielanego dzieciom, młodzieży z niepełnosprawnością. Program merytoryczny szkolenia zakładał poruszenie zagadnień z zakresu: tradycyjnych uzależnień o charakterze chemicznym, uzależnień w kontekście wpływu nowych mediów (od technologii informacyjnych i Internetu), problemu przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbullingu oraz nowoczesnych programów profilaktyki uzależnień wobec młodych osób z niepełnosprawnością. W projekcie uczestniczyło 78 osób

16 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata EFEKTY Zorganizowano spotkanie dotyczące kierunków działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Województwie Łódzkim w świetle Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych - uczestniczyło 49 osób, w tym przedstawiciele Wojewódzkiej i powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych Zrealizowano kampanię społeczną „Niepełnosprawni – myśl pozytywnie”, w ramach projektu systemowego "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" Poddziałanie PO KL

17 Niepełnosprawni w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
Z danych dotyczących Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” oraz Priorytetu VII” Promocja integracji społecznej” wynika, iż w województwie łódzkim do końca 2013 roku ze wsparcia korzystało ponad 14,5 tys. osób niepełnosprawnych, co stanowi zaledwie 11% wszystkich osób biorących udział w projektach.

18 DZIAŁANIE 7.4 „NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY”
W latach 2012 – 2013 przeprowadzono dwa konkursy w ramach Działania 7.4, w wyniku których podpisano 20 umów na dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 23 mln zł. Dzięki temu wsparciem objętych zostanie prawie osób niepełnosprawnych. Wśród wybranych projektów dominuje głównie wsparcie o charakterze doradczo – szkoleniowo – stażowym. Z uwagi na wyczerpanie środków, w roku 2014 nie przewidziano już konkursów w ramach Działania 7.4.

19 Kierunki działań Województwa Łódzkiego w obszarze niepełnosprawności:
Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata Kierunki działań Województwa Łódzkiego w obszarze niepełnosprawności: interdyscyplinarne i wielopłaszczyznowe wsparcie osoby niepełnosprawnej i jej otoczenia zwiększenie dostępności do przestrzeni publicznej i prywatnej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami

20 e-mail: info@rcpslodz.pl www.rcpslodz.pl
Dziękuję za uwagę! Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego ul. Snycerska 8 Łódź tel , fax


Pobierz ppt "WŁĄCZANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŻYCIE SPOŁECZNE I ZAWODOWE W DZIAŁANIACH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – DOBRE PRAKTYKI ŁÓDŹ, 10 KWIETNIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google