Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Asystent Rejestr Umów. Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Asystent Rejestr Umów. Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie."— Zapis prezentacji:

1 Asystent Rejestr Umów

2 Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie programu 6. Wprowadzanie danych 7. Narz ę dzia administracyjne 8. Sesja pyta ń i odpowiedzi

3 O programie Program Asystent Rejestr Umów s ł u ż y do zarz ą dzania umowami zawartymi z ró ż nymi podmiotami gospodarczymi. Pozwala rejestrowa ć wszelkie niezb ę dne informacje na temat umów, takie jak: daty zawarcia i zako ń czenia umowy, przedmiot, typ i warto ść umowy, szczególne warunki realizacji itp. Posiada modu ł y zaplanowanych zada ń i danych kontaktowych.

4 Licencjonowanie Licencja Asystenta Rejestr mów w wersji PRO jest uzale ż niona od ilo ś ci stanowisk, jedna wykupiona licencja na jedno stanowisko na, którym jest zainstalowanym. Natomiast Asystent Rejestr Umów BIZNES i MAX nie maj ą ogranicze ń na ilo ść stanowisk, tylko na ilo ść aktywnych po łą cze ń do bazy. Jedna licencja pozwala na jedno aktywne po łą czenie do bazy danych.

5 Interfejs programu

6 Modu ł y i funkcje Rejestr Umów – modu ł pozwalaj ą cy na rejestrowanie wychodz ą cych i przychodz ą cych umów. Zaplanowane zadania – pozwala na planowanie zadania, przypominaniu o nim, prowadzeniu jego finansów oraz przypisywaniu wykonawców do zada ń. Dane kontaktowe – modu ł pozwala na gromadzenie szczegó ł owych danych o klientach i pracownikach. Ksi ąż ka korespondencji – system do ksi ę gowania poczty elektronicznej i zwyk ł ej, wraz z kosztami wysy ł ki i za łą cznikami.

7 Dostrajanie programu Okno Ustawie ń programu

8 Dostrajanie programu Okno otwierania bazy danych

9 Dostrajanie programu Konfiguracja danych firmy

10 Wprowadzanie danych Przycisk dodawania nowego rekordu Przycisk edycji rekordu Przycisk usuwania rekordu

11 Wprowadzanie danych Rejestrowanie nowej umowy

12 Narz ę dzia administracyjne 1. Tworzenie baz danych – wymagania sieciowe 2. Zarz ą dzanie u ż ytkownikami (i ich uprawnieniami), oddzia ł ami, itp. 3. Tworzenie i odtwarzanie z kopii bezpiecze ń stwa bazy danych 4. Eksport i import danych 5. Edytor SQL 6. Narz ę dzia specjalne 7. Zarz ą dzanie konfiguracjami 8. Ustawienia szczegó ł owe

13 Pytania i odpowiedzi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

14 Koniec


Pobierz ppt "Asystent Rejestr Umów. Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google