Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adam Walasek i inni Jak założyć spółkę jawną. Zalety spółki jawnej Posiadanie podmiotowo ś ci prawnej Wyczerpuj ą ce i zarazem elastyczne przepisy reguluj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adam Walasek i inni Jak założyć spółkę jawną. Zalety spółki jawnej Posiadanie podmiotowo ś ci prawnej Wyczerpuj ą ce i zarazem elastyczne przepisy reguluj."— Zapis prezentacji:

1 Adam Walasek i inni Jak założyć spółkę jawną

2 Zalety spółki jawnej Posiadanie podmiotowo ś ci prawnej Wyczerpuj ą ce i zarazem elastyczne przepisy reguluj ą ce funkcjonowanie spółki jawnej Brak konieczno ś ci posiadania minimalnego maj ą tku przez spółk ę Odpowiedzialno ść wspólników ma charakter subsydiarny wzgl ę dem Spółki - wyj ą tek od subsydiarnej odpowiedzialno ś ci wspólników dotyczy zobowi ą za ń powstałych przed wpisem spółki do rejestru Wspólnik ma prawo przedstawi ć wierzycielowi zarzuty przysługuj ą ce spółce wobec wierzyciela W odró ż nieniu od spółki cywilnej wierzyciel spółki jawnej musi w pierwszej kolejno ś ci zaspakaja ć si ę z maj ą tku spółki (najpierw żą da ć zapłaty z maj ą tku)

3 Etap I- umowa Spółk ę jawn ą mo ż e zawi ą za ć dwóch lub wi ę cej wspólników, a celem jej utworzenia jest prowadzenie w tej formie przedsi ę biorstwa. Spółk ę jawn ą mo ż emy utworzy ć : 1. zawieraj ą c umow ę pomi ę dzy wspólnikami tworz ą cymi spółk ę 2. przekształcaj ą c spółk ę cywiln ą w jawn ą na podstawie art. 26 par.4 Kodeksu Spółek Handlowych 3. przekształcaj ą c dowoln ą spółk ę handlow ą w jawn ą na podstawie art. 551 i nast ę pne KSH. Sporz ą dzaj ą c umow ę spółki powinni ś my w niej zawrze ć informacje o: - nazwie(firmie) i siedzibie spółki, - wkładach wnoszonych przez ka ż dego ze wspólników i ich warto ść, - przedmiocie działalno ś ci spółki, - czasie trwania spółki, w przypadku gdy jest on oznaczony.

4 Etap II- KRS Dla powstania spółki wymagane jest wpisanie spółki do KRS Krajowego Rejestru S ą dowego. Ka ż dy wspólnik ma prawo i obowi ą zek zgłosi ć spółk ę do rejestru. Spółka jawna wpisywana jest do KRS jako przedsi ę biorca. Dane niezb ę dne do zgłoszenia do KRS: - firma, siedziba i adres spółki, - przedmiot działalno ś ci spółki, - nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do dor ę cze ń, - nazwiska i imiona osób upowa ż nionych do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji, - zło ż one wobec s ą du lub notarialnie po ś wiadczone wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki. Zgłoszenie spółki w KRS wi ąż e poci ą ga za sob ą nast ę puj ą ce koszty: - 750 zł opłaty s ą dowej - 500 zł opłaty za ogłoszenie o wpisie do rejestru w Monitorze S ą dowym i Gospodarczym

5 Etap III- Urząd Miasta lub Gminy Udajemy si ę do Urz ę du Miasta lub Urz ę du Gminy w celu uzyskania wpisu do ewidencji działalno ś ci gospodarczej. Wpisu dokonuje: wójt, burmistrz albo prezydent miasta i czynno ść ta podlega opłacie w wysoko ś ci 100zł. Wniosek o wpis powinien zawiera ć nast ę puj ą ce informacje: - imi ę i nazwisko - nazwa firmy (nieobowi ą zkowo) - nr ewidencyjny PESEL - adres zamieszkania - adres siedziby firmy (je ż eli stale wykonujemy działalno ść poza miejscem zamieszkania) - rodzaj działalno ś ci - dat ę rozpocz ę cia działalno ś ci

6 Etap IV- GUS Po otrzymaniu wpisu firmy do ewidencji to udajemy si ę do wojewódzkiego oddziału Urz ę du Statystycznego, w którym składamy wniosek (RG-1) o nadanie numeru REGON. We wniosku przedstawiamy: - nazw ę firmy, i adres siedziby, - form ę prawno-organizacyjn ą, - stan aktywno ś ci prawnej i ekonomicznej, - rodzaj przewa ż aj ą cej działalno ś ci.RG-1

7 Etap V- Pieczątka Wyrobienie piecz ą tki firmowej nie jest obowi ą zkowe. Bardzo cz ę sto jest ona jednak mile widziana. Wyrabiamy wi ę c j ą.

8 Etap VI- Konto bankowe W wypadku tego rodzaju działalno ś ci konto bankowe jest obligatoryjne. Zakładamy wi ę c firmowe konto.

9 Etap VII- Urząd Skarbowy Udajemy si ę do Urz ę du Skarbowego w celu zgłoszenia rozpocz ę cia działalno ś ci gospodarczej oraz nadania numeru NIP.

10 Etap VIII- ZUS Kolejny krok to rejestracja w Zakładzie Ubezpiecze ń Społecznych.

11 Etap IX- Państwowa Inspekcja Pracy Je ż eli zakładaj ą c firm ę zatrudniamy tak ż e pracowników to jeste ś my zobowi ą zani zawiadomi ć o tym Pa ń stwow ą Inspekcj ę Pracy (PIP). Adres PIP dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajdziesz tu lub w wyszukiwarce urz ę dów na naszej stronie.Adres PIP dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajdziesz tu

12 Etap X- Sanepid Z kolejn ą (je ż eli zatrudniamy pracowników) wizyt ą musimy si ę wybra ć do wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej czyli do popularnego sanepidu.

13 Etap XI- Koncesje i zezwolenia Je ż eli nasza działalno ść wymaga uzyskania jakiego ś rodzaju koncesji czy zezwole ń, to musimy to zrobi ć.

14 Wykres graficzny Umowa KRS Urz ą d miasta GUS Piecz ą t ka Konto bankowe Urz ą d skarbowy ZUS Pa ń stwowa inspekcja pracy sanepi d Koncesje i zezwolenia

15 Yo Yo Elo Elo To jest cliford (moja morda)


Pobierz ppt "Adam Walasek i inni Jak założyć spółkę jawną. Zalety spółki jawnej Posiadanie podmiotowo ś ci prawnej Wyczerpuj ą ce i zarazem elastyczne przepisy reguluj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google