Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VIII. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Zmierza do wymuszenia na administratorze realizacji obowiązków nałożonych prawem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VIII. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Zmierza do wymuszenia na administratorze realizacji obowiązków nałożonych prawem."— Zapis prezentacji:

1

2 VIII. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

3 Zmierza do wymuszenia na administratorze realizacji obowiązków nałożonych prawem

4 nie trzeba wykazać popełnienia przestępstwa, wyrządzenia szkody, czy naruszenia dóbr osobistych wystarczy, że się wykaże, że na pewien podmiot prawo nałożyło jakieś obowiązki, a on ich nie wykonuje

5 na straży wykonywania obowiązków nałożonych prawem stoją organy administracyjne w przypadku przetwarzania danych osobowych takim organem jest GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

6 Generalnego Inspektora powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu. Kadencja trwa 4 lata Ta sama osoba nie może być Generalnym Inspektorem więcej niż przez dwie kadencje.

7 Do zadań Generalnego Inspektora w należy m.in.: kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych

8 Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura GIODO W celu wykonania zadań Generalny Inspektor może posługiwać się upoważnionymi przez siebie pracownikami Biura, zwanymi inspektorami

9 GIODO (w praktyce inspektor) może przeprowadzić kontrolę każdego podmiotu, tak na wniosek, jak i z urzędu

10 W TRAKCIE KONTROLI INSPEKTORZY MOGĄ ŻĄDAĆ: 1) wstępu do pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane, 2)złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, 3)wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych, 4)przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych, 5)sporządzenia ekspertyz i opinii.

11 W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, może nakazać przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

12 w szczególności: 1)usunięcie uchybień, 2)uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych, 3)zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe, 4)wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, 5)zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom, 6)usunięcie danych osobowych

13 czyli: istotą jest przywrócenie zgodności z prawem

14 - od 7 marca 2011 - jeśli w wyznaczonym terminie stan zgodności z prawem nie zostanie przywrócony GIODO może nakładać kary pieniężne

15 ponadto: na podstawie ustaleń kontroli inspektor może żądać wszczęcia odpowiedniego postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień (postępowania dyscyplinarnego)

16 a nawet: jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa Generalny Inspektor powiadamia prokuraturę

17 Przepisy karne znajdują się w rozdziale 8 uodo (art. 49 – 54a) przewidywane kary to grzywna, ograniczenie wolności oraz pozbawienie wolności do maksymalnie 3 lat

18 koniec


Pobierz ppt "VIII. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Zmierza do wymuszenia na administratorze realizacji obowiązków nałożonych prawem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google