Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy wody rzek, jezior i mórz są czyste ?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy wody rzek, jezior i mórz są czyste ?."— Zapis prezentacji:

1 Czy wody rzek, jezior i mórz są czyste ?

2 Czym są zanieczyszczenia wód ?
Zanieczyszczeniami wód nazywamy wszelkie substancje chemiczne oraz mikroorganizmy, które występują w wodach naturalnych. Do zanieczyszczeń wód zaliczamy również wody podgrzane - zanieczyszczenie termiczne. Do najczęściej występujących substancji zanieczyszczających wody należą: pestycydy, detergenty, barwniki, fenole, węglowodory ropopochodne (alifatyczne i aromatyczne), substancje powierzchniowo czynne, aminy aromatyczne itp.. Wśród organizmów żywych największą rolę w zanieczyszczaniu wód odgrywają bakterie Escherichia coli. Zanieczyszczenia mogą występować w postaci rozpuszczonej (gazy, ciecze, ciała stałe), układów koloidalnych lub zawiesin.

3 Stan czystości wód w Polsce
Na jakość wód w rzekach w Polsce ma wpływ wiele czynników, które należą do uwarunkowania naturalnego. Najwięcej zanieczyszczeń trafia do wód razem ze ściekami. Wody ulegają zanieczyszczeniu także w wyniku eutrofizacji. Polska zajmuje jedno z dalszych miejsc pod względem czystości wód w Europie.

4 Ogólny podział zanieczyszczeń wód naturalnych :
Zanieczyszczenia fizyczne - stanowią je wszelkie substancje stałe występujące w wodzie jako zawiesiny o różnym stopniu rozdrobnienia, np.: szczątki roślin i zwierząt, drobne elementy gleby, nierozpuszczalne substancje będące efektem działania człowieka etc. Zanieczyszczenia chemiczne - wśród zanieczyszczeń chemicznych należy wymienić chemiczne związki organicznie i mineralne, najczęściej będące efektem działania przemysłu. Często substancje te są toksyczne. Zanieczyszczenia te chemiczne hamują lub spowolniają szybkość procesów biologicznych odbywających się w zbiornikach wodnych oraz wpływają negatywnie na smak i zapach wody.

5 Zanieczyszczenia bakteriologiczne - znaczna część bakterii żyjących w wodzie nie wywiera negatywnego wpływu na zdrowie. Istnieją jednak bakterie, które działają chorobotwórczo, wraz z wodą dostają się do układu pokarmowego ludzi lub zwierząt. Są przyczyną groźnych chorób m.in. czerwonkę, dur brzuszny, cholerę. Zanieczyszczenia radioaktywne - substancje radioaktywne mogą dostawać się do wód wraz ze ściekami z zakładów, które używają radioaktywnych izotopów swojej działalności. Możliwe jest też skażenie wód przez pyły radioaktywne opadające z atmosfery, będące efektem wybuchów broni nuklearnej bądź katastrof elektrowni atomowych. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych - najczęściej wody powierzchniowe nie są zdatne do spożycia bez uprzedniego poddania ich procesowi uzdatniania. Są w różnym stopniu zanieczyszczone, wyjątkiem są tu rzeki górskie. W największym stopniu zanieczyszczone są wody powierzchniowe znajdujące się blisko siedlisk ludzkich; miast, fabryk. W wodach takich znajdują się składniki ścieków komunalnych oraz przemysłowych.

6

7

8 Zanieczyszczenia sztuczne dzielimy na :
Chemiczne - odnoszą się do zmian składu chemicznego i odczynu, trwale utrzymują się w wodzie. Należą do nich: oleje, benzyna, smary, ropa i jej składniki, detergenty, chemiczne środki ochrony roślin (pestycydy), nawozy (głównie związki fosforu i azotu), itp.. Biologiczne - są spowodowane obecnością drobnoustrojów patogennych, np. bakterii, wirusów, glonów, grzybów, pierwotniaków i ich toksyn.

9 Źródła zanieczyszczeń wód :
Ścieki komunalne zawierające m.in.: detergenty, produkty rozkładu substancji organicznych, fekalia oraz ścieki szpitalne zawierające bakterie chorobotwórcze. Ścieki przemysłowe zawierają najczęściej rozmaite związki chemiczne (substancje toksyczne) będące ubocznym produktem procesów technologicznych stosowanych w zakładach przemysłowych. Stanowią duże zagrożenie dla odbiorników naturalnych.

10 Ścieki rolnicze pochodzące z hodowli zwierząt (mogą zawierać bakterie chorobotwórcze), z pól (niosą ze sobą wypłukane z gleby nawozy oraz środki ochrony roślin). Katastrofy ekologiczne, np. awarie tankowców przewożących paliwa płynne, awarie w przemyśle chemicznym i energetycznym.

11 Sześć grup składników ścieków :
Zawiesiny szybko opadające. Zawiesiny wolno opadające oraz nie opadające. Substancje rozpuszczone. Składniki stałe. Substancje toksyczne. Składniki łatwo podlegające biochemicznemu rozkładowi.

12

13 Skutki zanieczyszczenia wód :
Obniżenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Nadmierne zużycie tlenu w zbiornikach wodnych, co prowadzi do obumierania organizmów, takich jak ryby. Zarastanie zbiorników (eutrofizacja), masowe zakwity glonów.

14 Pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka wywołane znajdującymi się w zanieczyszczonych wodach wirusami i bakteriami chorobotwórczymi. Zagrożenie żuciu zwierząt i roślin wodnych przez substancje toksyczne. Zakaz kąpieli w zanieczyszczonych jeziorach lub rzekach.

15 Metody oczyszczania ścieków :
Oczyszczanie mechaniczne - polegające na usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, czyli ciał stałych i tłuszczów ulegających sedymentacji lub flotacji przy użyciu urządzeń rozdrabniających, cedzących (krat, sit, piaskowników), osadników, odtłuszczaczy. Oczyszczanie chemiczne - polegające na wytrącaniu niektórych związków rozpuszczalnych lub ich neutralizacji za pomocą takich procesów, jak koagulacja, czy też sorpcja na węglu aktywnym. Oczyszczanie biologiczne -najważniejsze w technologii oczyszczania ścieków, polegające na zmineralizowaniu zanieczyszczeń dzięki działaniu mikroorganizmów, głównie bakterii tlenowych. Głównymi urządzeniami technicznymi są: złoża biologiczne, komory osadu czynnego oraz komory fermentacyjne.

16 Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniami :
Budowanie oczyszczalni ścieków w każdej miejscowości. Oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie osadów ściekowych. Stosowanie bezściekowych technologii w produkcji przemysłowej. Budowanie bezpiecznych składowisk śmieci.

17 Stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin zgodnie z zaleceniami producenta.
Racjonalne stosowanie detergentów. Zabezpieczanie hałd i wysypisk. Zamykanie obiegów wodnych w cyklach produkcyjnych i odzysk wody ze ścieków.

18 Strony Internetowe :

19 KONIEC Paulina Chowaniec, Kl. 2 Gim.


Pobierz ppt "Czy wody rzek, jezior i mórz są czyste ?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google