Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu1 Telepraca. Aspekty technologiczne i ekonomiczne mgr inż. Jarosław Szolc Promotor: prof. Andrzej Małachowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu1 Telepraca. Aspekty technologiczne i ekonomiczne mgr inż. Jarosław Szolc Promotor: prof. Andrzej Małachowski."— Zapis prezentacji:

1 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu1 Telepraca. Aspekty technologiczne i ekonomiczne mgr inż. Jarosław Szolc Promotor: prof. Andrzej Małachowski http:\\www.szolc.prv.pl

2 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu2 Plan prezentacji 1)Cel i zakres pracy 2)Spis treści 3)Teza pracy 4)Analiza literatury przedmiotu (pozycje książkowe i źródła internetowe) 5)Moje publikacje 6)Uzasadnienie wybory tematyki 7)Ważniejsze pojęcia 8)Charakterystyka przeprowadzonych badań 9)Spodziewane wyniki Komentarz

3 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu3 Cele i zakres pracy 1.Zdefiniowanie i zaprezentowanie typologii telepracy 2.Identyfikacja podstawowych platform technologicznych telepracy 3.Określenie wpływu telepracy na zarządzanie i funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa 4.Określenie skutków ekonomicznych i społecznych zastosowań telepracy 5.Zbudowanie modelu referencyjnego telepracy dla małych i średnich przedsiębiorstw Komentarz

4 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu4 Tytuły rozdziałów 1.Istota telepracy 2.Podstawowe technologie telepracy 3.Telepraca a zarządzanie przedsiębiorstwem 4.Ekonomiczne i społeczne skutki telepracy 5.Model referencyjny 6.Przykłady telepracy w wybranych typach przedsiębiorstw Komentarz

5 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu5 1. Istota telepracy 1)Wstęp 2)Podstawowe definicje 3)Geneza telepracy 4)Typologia telepracy Komentarz

6 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu6 2. Technologie telepracy 1)Technologie tradycyjne 2)Zastosowania sieci komputerowych 3)Technologie internetowe Komentarz

7 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu7 3. Telepraca a zarządzanie przedsiębiorstwem 1)Formy organizacji telepracy w przedsiębiorstwie 2)Zarządzanie telepracą i telepracownikami 3)Zmiany paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwem - wirtualne zarządzanie Komentarz

8 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu8 4. Ekonomiczne i społeczne skutki telepracy 1)Oddziaływanie na konkurencyjność i atrakcyjność przedsiębiorstw 2)Zmiany na rynku pracy 3)Korzyści dla pracowników 4)Oddziaływanie na rynek produktów i usług informatycznych 5)Telepraca jako czynnik rozwoju społecznego Komentarz

9 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu9 5. Model referencyjny telepracy 1)Założenia modelu 2)Podstawowe elementy modelu 3)Funkcjonowanie modelu 4)Wnioski Komentarz

10 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu10 6. Przykłady telepracy w wybranych typach przedsiębiorstw 1)Przedsiębiorstwa produkcyjne 2)Przedsiębiorstwa handlowe 3)Przedsiębiorstwa usługowe 4)Inne branże Komentarz

11 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu11 Teza pracy Telepraca zmienia w istotny sposób warunki funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa i powoduje rozległe skutki ekonomiczne i społeczne. Komentarz

12 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu12 Uzasadnienie wyboru tematyki 1)Telepraca staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, jednak brak jest kompleksowej pracy łączącej aspekty technologiczne i organizacyjno-ekonomiczne jej zastosowań 2)Nie ma w miarę uniwersalnego modelu opisującego pełnię możliwości i korzyści płynących z tych zastosowań 3)Powstawanie systemów pracy zdalnej ma pozytywny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i na poszerzenie rynku pracy Komentarz

13 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu13 Analiza literatury przedmiotu (I) 1)Jack M. Nilles Managing Telework. Strategies for Managing the Virtual Workforce, 1998 Jedna z podstawowych prac opisujących zagadnienia związane z telepracą. Przewodnik dotyczący zarządzania telepracą i telepracownikami. Autor jest uznawany za ojca idei telepracy zarówno w USA, jak i na świecie. 2)Kevin Daniels, David A. Lamond, Peter Standen Managing Telework. Perspectives from Human Resource Management and Work Psychology, 2000 Praca opisuje wpływ telepracy na organizację pracy w firmie. Jest to praktyczny poradnik wdrażania telepracy w organizacji. Komentarz

14 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu14 Analiza literatury przedmiotu (II) 3)Douglas E. Comer Sieci komputerowe i intersieci, 2000 Jedna z podstawowych pozycji opisujących bardzo dogłębnie techniczne strony funkcjonowania sieci komputerowych (lokalnych i rozległych) od strony technicznej. 4)Rybaczyk Peter Podręcznik inżynierii internetu, 2000 Praca dotycząca czysto technicznej strony funkcjonowania rozległych sieci komputerowych. Dokładny przewodnik po infrastrukturze, architekturze i rozwoju internetu. Komentarz

15 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu15 Analiza literatury przedmiotu (III) 5)Grudzewski W., Hejduk I. Przedsiębiorstwo wirtualne, 2002 Praca opisująca podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorstwem wirtualnym i organizacją wirtualną. Zawiera przykłady działań takich przedsiębiorstw i organizacji, techniki ich tworzenia i kierowania nimi. 6)Telepraca - szansą czy zagrożeniem na rynku pracy?, 2001 Materiały z V Konferencji z cyklu: Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji. Dotyczą uwarunkowań technicznych, programowych, organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i społecznych telepracy. Komentarz

16 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu16 Analiza literatury przedmiotu (IV) 7)Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. A. Małachowski, 2003 Praca zbiorowa KKG. Określa obszary w działalności firmy, w których znajduje zastosowanie zarządzanie wspomagane technologiami internetowymi 8)Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K Perechuda, 2000 Praca opisuje nowoczesne koncepcje i modele, zarządzania. Zawiera analizy dotyczące organizacji wirtualnej i organizacji sieciowej. Komentarz

17 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu17 Analiza literatury przedmiotu (V - Internet) 1)International Telework Association & Council (http://www.workingfromanywhere.org/) Witryna stowarzyszenia zawierająca ogólne informacje na temat telepracy i dużo statystyk dotyczących tego zjawiska w USA 2)Portajobs (http://www.portajobs.com/)http://www.portajobs.com/ Serwis poświęcony telepracy. Zawiera artykuły wskazujące zalety telepracy, prezentuje analizy przypadków. 3)InnoVisions Canada / Canadian Telework Association ( http://www.ivc.ca/ ) http://www.ivc.ca/ Artykuły (różne aspekty) i bieżące statystyki dotyczące telepracy w Kanadzie, USA i Europie. Komentarz

18 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu18 Analiza literatury przedmiotu (VI - Internet) 4)Telepraca Polska (http://www.telepraca-polska.pl/)http://www.telepraca-polska.pl/ Pierwszy polski portal internetowy telepracy. Zawiera podstawowe informacje dot. telepracy, proste analizy przypadków, przegląd prasy i aspekty prawne. 5)Teleservice Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (http://www.teleservice.pl/)http://www.teleservice.pl/ Zawiera publikacje własne dot. telepracy. Jest regionalnym centrum telepracy dla absolwentów oraz pracowników WSIiZ 6)Internet Dla Niepełnosprawnych (http://telepraca.idn.org.pl)http://telepraca.idn.org.pl Wybór polskich i zagranicznych tekstów związanych z telepracą nie tylko osób niepełnosprawnych: artykuły, raporty z badań, projekty, materiały konferencyjne Komentarz

19 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu19 Moje publikacje 1)Istota technologii Internetu w Gospodarcze zastosowania Internetu pod redakcją Andrzeja Małachowskiego, Wrocław 2001 2)Internet na świecie i w Polsce w Gospodarcze zastosowania Internetu pod redakcją Andrzeja Małachowskiego, Wrocław 2001 3)Istota i charakterystyka rynku transakcji elektronicznych w Komunikacja gospodarcza. Rynek transakcji elektronicznych pod redakcją Andrzeja Małachowskiego, Wrocław 2002 4)Tendencje rozwojowe rynku transakcji elektronicznych w Komunikacja gospodarcza. Rynek transakcji elektronicznych pod redakcją Andrzeja Małachowskiego, Wrocław 2002 5)Internet a różne poziomy zarządzania w Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem pod redakcją Andrzeja Małachowskiego, Wrocław 2003 Komentarz

20 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu20 Ważniejsze pojęcia 1)Telepraca (e-praca) - praca wykonywana na rzecz pracodawcy lub klienta głównie w miejscu innym niż tradycyjne miejsce pracy z wykorzystaniem tradycyjnych i informatycznych mediów komunikacyjnych (teleinformatyki) 2)Praca wirtualna – praca wykonywana zdalnie przy użyciu technologii teleinformatycznych 3)I-praca – praca wykonywana zdalnie z wykorzystaniem technologii internetowych 4)Technologie telepracy – ogół dostępnych środków technicznych (hardwarowych i softwarowych) wykorzystywanych w świadczeniu pracy na odległość 5)Model referencyjny – model odniesienia stanowiący wzorcowe ujęcie elementów struktury i procesów podlegających modelowaniu 6)Wirtualne przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, którego część lub całość struktury i funkcjonowania oparta jest na technologiach teleinformatycznych Komentarz

21 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu21 Charakterystyka przeprowadzonych badań 1)Studia literaturowe 2)Analiza przypadków 3)Własne badania statystyczne dotyczące ekonomicznych i społecznych skutków telepracy 4)Analiza badań wyspecjalizowanych agencji (w tym źródeł internetowych) Komentarz

22 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu22 Spodziewane wyniki 1)Inwentaryzacja i przedstawienie typologii podstawowych technologii telepracy 2)Określenie wpływu telepracy na organizację, funkcjonowanie i zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem 3)Zbudowanie modelu referencyjnego telepracy 4)Określenie podstawowych ekonomicznych i społecznych skutków telepracy Komentarz

23 2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu23 Dziękuję za uwagę Proszę o pytania, uwagi i sugestie. Prezentacja znajduje się na witrynie: http://www.szolc.prv.pl Komentarz


Pobierz ppt "2003-02-27Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu1 Telepraca. Aspekty technologiczne i ekonomiczne mgr inż. Jarosław Szolc Promotor: prof. Andrzej Małachowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google