Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie logistyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie logistyczne"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie logistyczne
dr inż. Piotr LUBIŃSKI Politechnika Poznańska ul. Strzelecka 11 pok.312

2 Zarządzanie logistyczne literatura zalecana
1. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998 2. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998 3. Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją. Praktyka logistyki biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996 4. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999 5. Korzeń Z., Podstawy logistyki, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Wrocław 1995 6. Pfohl H. Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998 7. Pfohl H. Ch., Zarządzanie logistyką, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1999 8. Sarjusz-Wolski Z., Skowronek Cz., Logistyka w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995 9. Tarkowski J., Irestahl B., Lumsden K., Transport - Logistyka 10. Logistyka miesięcznik Instytutu Logistyki i magazynowania

3 Zarządzanie logistyczne literatura uzupełniająca
1. Blaik P., Logistyka, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 1996 2. Korzeń Z. Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1999 3. Korzeniowski A., Skrzypek M., Ekologistyka zużytych opakowań, Biblioteka Logistyki, Poznań 1999 4. Korzeń Z., Ekologistyka, Biblioteka Logistyki, Poznań 2001 5. Oakland J.S., Muhlemann A.P., Lockyer K.G. Zarządzanie produkcja i usługi Wydawnictwo Naukowe PWN W-wa 1997 6. Sarjusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, W-wa 2000 7. Sarjusz-Wolski Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998 8. CZASOPISMA Logistyka i Jakość

4 zasady zaliczenia - ustne, w grupach 2-4 osób
- obowiązuje materiał zaprezentowany podczas wykładów - „przedtermin” - ostatnie zajęcia

5 Zarządzanie logistyczne wstęp
..jest działalnością kreującą całościową koncepcję przedsięwzięć logistycznych, uwzględniającą ich przebieg zarówno w przedsiębiorstwie jak i u jego partnerów, oraz koordynację realizacji tej koncepcji (w szerokim znaczeniu) przez odpowiednio przyporządkowane jednostki organizacyjne z wykorzystaniem właściwych instrumentów kierowania i kontroli (Nowosielski St.)

6 Zarządzanie logistyczne wstęp
Koncepcja zarządzania logistycznego powinna być zorientowana na: - sterowanie przepływami z uwzględnieniem wymiaru czasu, - wielopoziomową i wielokierunkową integrację przepływów, - myślenie kategoriami zależności procesów i powiązań strukturalnych w całej sieci dostaw (Nowosielski St.)

7 Zarządzanie logistyczne wstęp
Zarządzanie logistyczne znaczy tyle, co zarządzanie systemowe, a to z kolei oznacza zarządzanie obiektem (firmą) uwzględniające różne aspekty (przekroje) jego budowy i funkcjonowania. Celem zarządzania logistycznego jest zatem integracja i koordynacja różnego rodzaju procesów (przepływu materiałów, energii, finansów, zasobów ludzkich, danych itp.) związanych z wytworzeniem produktu (świadczeniem usług) i decydującego o efektywności przepływu produkcji (świadczenia usługi), a w efekcie o konkurencyjności przedsiębiorstwa. (Banaszak Zb., Kłos Sł., Mleczko J.)

8 Zarządzanie logistyczne podstawowe definicje
Zarządzanie (produkcją / usługami) ..dyscyplina nauk o zarządzaniu i praktyczna działalność związana z: - planowaniem, - bieżącym sterowaniem i - kontrolą ilości wyrobów gotowych, robót w toku i surowców oraz rozmiaru wykorzystywanych zasobów dla pokrycia zapotrzebowania klientów, minimalizacji kosztów produkcji, opóźnień i zapasów oraz maksymalizacji produktywności i pośrednio maksymalizacji zysku i zwrotu z zaangażowanego kapitału

9 Zarządzanie logistyczne podstawowe definicje
Logistyka (ELA) ..jest pojęciem obejmującym - organizację, - planowanie, - kontrolę, - realizację przepływu towarów od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy, której celem jest zaspokojenie wymagań rynku, przy minimalnych kosztach i przy minimalnym zaangażowaniu kapitału

10 Zarządzanie logistyczne podstawowe definicje
Logistyka (zorientowana na usługi) ..jest procesem koordynacji wszystkich czynności niematerialnych, które muszą zostać przeprowadzone dla wykonania usługi w sposób efektywny pod względem kosztów i zgodny z wymaganiami klienta

11 Zarządzanie logistyczne podstawowe definicje
Systemem logistycznym przedsiębiorstwa określamy „... taki układ kolejnych ogniw, w którym realizują się przepływy rzeczowe w przedsiębiorstwie oraz towarzyszące im przepływy odpowiednich informacji”

12 Zarządzanie logistyczne podstawowe definicje
Informacja ..stanowi przekształcone dane: - umożliwia podejmowanie decyzji operacyjnych - przyspiesza realizację procesów wewnątrz firmy i w jej kontaktach z otoczeniem - decyduje o powodzeniu prowadzonej przez nią działalności

13 Zarządzanie logistyczne podstawowe definicje
Przedsiębiorstwo ..jest systemem techniczno-społecznym ..stanowi celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka w celu wytwarzania określonych produktów wyrobów lub świadczenia usług w celu zaspokajania potrzeb konsumentów

14 Zarządzanie logistyczne podstawowe definicje
Obsługę klienta ..należy traktować jako zespół czynności wykonywanych w trakcie współpracy z klientem od momentu nawiązania z nim kontaktu, poprzez uzgodnienie przedmiotu i zakresu zamówienia, dostawę zamówionego produktu, aż na problematyce utylizacji produktu kończąc

15 Zarządzanie logistyczne podstawowe definicje
Zapasy produkcji ..są to materiały, detale, zespoły lub wyroby gotowe, które znajdują się w kolejnych stopniach (stadiach) zaawansowania procesu produkcyjnego Zapasy produkcji w toku ..obejmują zapasy powstające między komórkami produkcyjnymi wszystkich stopni oraz powstające wewnątrz komórki produkcyjnej

16 Zarządzanie logistyczne podstawowe definicje
Zapasy cykliczne ..obejmują detale znajdujące się aktualnie w cyklu produkcyjnym, tj. podlegające obróbce i procesom technologicznym lub oczekujące na obróbkę (nazywane niekiedy zapasami technologicznymi) Zapasy obrotowe ..powstają w wyniku nierówności (braku synchroniczności) czasów operacji pomiędzy współpracującymi stanowiskami roboczymi (poprzedzającym i następującym); wielkości tych zapasów są zależne od czasów jednostkowych operacji oraz ich wzajemnego usytuowania

17 Zarządzanie logistyczne podstawowe definicje
Gospodarka magazynowa ..jest działalnością obejmującą zespół środków, czynności organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych, związanych z przechowywaniem zapasów magazynowych ..system magazynowania oraz obsługa zapasów jest skoordynowaną w czasie i przestrzeni działalnością gromadzenia zapasów, ich składowania (wraz z czynnościami manipulacyjnymi – zmiany położenia, transportu wewnętrznego), pielęgnacji oraz kontroli

18 Zarządzanie logistyczne podstawowe definicje
Kanał dystrybucji ..to droga, jaką produkt dociera do odbiorcy, nie chodzi tu wyłącznie o drogę w sensie fizycznym – trasę, jaką musi pokonać, ale głównie o sposób organizacji procesu dystrybucji i pojawienie się tzw. ogniw pośrednich pomiędzy producentem a odbiorcą (porównać do logistycznego kanału przepływu informacji i materiału)

19 Zarządzanie logistyczne podstawowe definicje
Program produkcyjny ..obejmuje rodzaje (asortyment) oraz ilość produkowanych wyrobów, zespołów, detali lub świadczonych usług w określonym przedziale czasu; wielkość programu produkcyjnego jest odnoszona do jednego roku i wyrażana przy użyciu mierników naturalnych (szt., kg, tony, metry, litry..)

20 Zarządzanie logistyczne podstawowe definicje
Partia produkcyjna ..to liczba detali wykonywanych na stanowisku produkcyjnym przy jednorazowym nakładzie czasu przygotowawczo-zakończeniowego; wynika ona z podzielenia rocznego programu produkcji na tzw. serie produkcyjne, umożliwiające skrócenie czasu rozliczania produkcji oraz udostępnianie wyrobów na rynku bez konieczności zakończenia wytwarzania całej rocznej wielkości produkcji

21 Zarządzanie logistyczne podstawowe definicje
Planowanie potrzeb materiałowych MRP (PPM, Material Requirements Planning) ..składa się z ciągu logicznie powiązanych ze sobą procedur, reguł decyzyjnych i rejestrów, których celem jest przełożenie głównego harmonogramu produkcji na rozłożone w czasie zapotrzebowanie netto na zapasy i planowane pokrycie tych potrzeb według poszczególnych pozycji produkcyjnych

22 Zarządzanie logistyczne podstawowe definicje
Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII (Manufacturing Ressources Planning) ..jest systemem MRP, rozbudowanym o elementy związane z procesem sprzedaży oraz wspierające podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania produkcją, w systemie MRP II bierze się pod uwagę wszystkie sfery zarządzania przedsiębiorstwem: - przygotowanie produkcji, - planowanie i kontrolę produkcji oraz - sprzedaż i dystrybucję wyrobów gotowych

23 Zarządzanie logistyczne podstawowe definicje
Zintegrowane systemy planowania zasobów zarządzania – MRPIII/ERP (Enterprise Ressources Planning) ..umożliwiają efektywne planowanie oraz korektę działalności przedsiębiorstwa, wykorzystują efekty działania systemów MRP i MRPII, wzbogacając je o moduły finansowo-księgowe oraz rachunkowości zarządczej

24 Otoczenie współczesnego przedsiębiorstwa
- rosnąca konkurencja - niepewność zamówień (co będziemy produkować?) - nowych - realizowanych obecnie - niepewność terminów (kiedy będziemy produkować?) - niepewność ogólna (czy cokolwiek będziemy produkować?) - brak zamówień – niepewność odbiorcy (czy „będzie” klient?) - nadprodukcja - cena minimalna (wymagania - jakość maksymalna Klientów) - sytuacja ekonomiczna ostatecznego odbiorcy - zagrożenie bezrobociem - brak stabilności - zachwiana hierarchia wartości - brak zaufania do rządu - drogie kredyty – spadek konsumpcji - „stały kryzys”?

25 Charakterystyka współczesnego przedsiębiorstwa
- nadmiar (niedobór) mocy produkcyjnych - zobowiązania i kredyty do spłacenia, podatki.. - „niewspółczesna” struktura produkcyjna - „niewydolny” system zarządzania i sterowania - zbyt duże (zbyt małe) zatrudnienie - ogromna bezwładność systemu (+ duża niestabilność otoczenia) - długie czasy realizacji zlecenia produkcyjnego - rozbudowane struktury - przepływ kompletnego zlecenia (zakupy - produkcja – montaż – sprzedaż/dostawa) - rozbudowany system magazynowy (liczne i duże magazyny)

26 Charakterystyka współczesnego Klienta
- „wierny klient” – abstrakcyjne pojecie stosowane w teorii marketingu - ciągłe poszukiwanie „okazji” tanich zakupów - wysokie wymagania jakościowe jako nowy standard - wysokie wymagania terminowe (krótkie cykle dostaw) - dążenie do niezobowiązujących ustaleń (zamiast szczegółowych kontraktów) - ceny – równanie do najniższych - dominująca postawa dużych grup przedsiębiorstw - wymagania rzetelności (często przy własnej ..arogancji) - duża liczba drobnych zleceń zastępuje duże zlecenia

27 Co zrobić, aby …przetrwać?
- restrukturyzacja: - podział na „samodzielne jednostki biznesu” - zintensyfikowanie wysiłków („gospodarność”) - możliwość likwidacji deficytowych obszarów - wprowadzenie „nowych” koncepcji zarządzania/sterowania: - JiT – technika i strategia - MRP II (o ile jest czas, finanse i MRP) - „kan-ban” – odwrócenie tradycyjnej koncepcji (istotna wada: stabilny i powtarzalny asortyment) - ESP/ESM - CIM - przejęcia i fuzje (oraz inne „zrzeszenia”) - wspólne inwestowanie (często konkurentów)

28 Tematy kolejnych zajęć
Zarządzanie strategiczne Strategie logistyczne Służba logistyczna w strukturach zarządzania przedsiębiorstw Controling w logistyce

29 Strategie logistyczne

30 Strategie logistyczne
istota zarządzania strategicznego uniwersalny model zarządzania strategicznego obejmuje trzy poziomy: najwyższy – zarządzanie strategiczne pośredni – zarządzanie taktyczne najniższy – zarządzanie operacyjne (operatywne)

31 Strategie logistyczne
Strategia.. ..działanie lub sposób postępowania, które realizowane w przedsiębiorstwie doprowadzić ma do rozwiązania najważniejszych problemów, osiągnięcia założonych celów długookresowych lub przezwyciężenia poważnego kryzysu w jego funkcjonowaniu. Strategie przedsiębiorstwa powstają i kształtowane są w procesie planowania strategicznego (strategic planning, long-range planning, company game planning). Efektem tego procesu jest opracowanie planu strategicznego przedsiębiorstwa tj. dokumentu zawierającego zapis finansowych i rzeczowych celów do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo w okresie nie krótszym niż trzy lata; horyzont planu strategicznego jest często znacznie dłuższy (zależnie od specyfiki branży)

32 Strategie logistyczne
struktura planowania strategicznego i klasyfikacja strategii (model ogólny) misja przedsiębiorstwa cele stałe przedsiębiorstwa przyjęte strategie względem otoczenia strategie konkurencyjne strategie odniesione do poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa (strategie wykonawcze, strategie odcinkowe)

33 Strategie logistyczne
Zarządzanie strategiczne.. ..w przedsiębiorstwie to działalność kierownicza, której cele dotyczą długiego okresu czasu, a ich powodzenie uzależnione jest od trafnie sformułowanych realizowanych programów działań dotyczących: wizji firmy - określenie przyszłych planów wizerunku przedsiębiorstwa misji przedsiębiorstwa - określenie celów kierunkowych określenia celów strategicznych i operacyjnych analizy strategicznej przedsiębiorstwa stworzenia różnych wariantów strategii wyboru najbardziej optymalnej strategii opracowania planu strategicznego – sposobu wdrażania i funkcjonowania strategii wdrożenia strategii kontroli

34 Strategie logistyczne
Ogólne strategie firmy: KONCENTRACJI – skupienia się na pojedynczym biznesie STABILIZACJI – ochrona przed negatywnymi skutkami otoczenia WZROSTU z zasobów własnych łączenia równorzędnych firm wykupienia innych firm REDUKCJI – odwrotu, wyprzedaży, likwidacji..

35 Strategie logistyczne
misja firmy.. ..to koncepcja biznesu, idea jej rozwoju, jej przesłanie.. ..określa powód istnienia, nadaje kierunek rozwoju i określa dziedziny, którymi firma ma się zajmować najważniejsze opcje sformułowane w ramach misji dotyczą: specjalizacji i dywersyfikacji działań przedsiębiorstwa generalnych wytycznych co do sposobu kształtowania stosunków z dostawcami i odbiorcami obowiązującego w przedsiębiorstwie stylu kierowania sposobu kształtowania relacji przedsiębiorstwo-pracownik misja jest podstawowym punktem odniesienia do oceny pracy najwyższego szczebla zarządzania; jest też podstawowym zbiorem informacji dla inwestorów zewnętrznych i ludzi podejmujących pracę w przedsiębiorstwie

36 Strategie logistyczne
sposoby formułowania misji: PODEJŚCIE KONWENCJONALNE określenie tożsamości firmy poprzez elementy triady: produkt-rynek-technologia PODEJŚCIE ZGODNE Z ZASADAMI DZIAŁANIA, które przedsiębiorstwo deklaruje (najwyższy standard obsługi, szacunek dla jednostki, bezpieczeństwo..) PODEJŚCIE OPARTE NA WRAŻLIWOŚCI SPOŁECZNEJ ukazuje wrażliwość na określone potrzeby poprzez uświadomienie sobie adresatów swoich działań oraz charakteru ich wymagań PODEJŚCIE OPARTE NA TRADYCJI – wiąże się z historycznymi sukcesami samej firmy

37 Strategie logistyczne
dziewięć potencjalnych składników misji (Wiernek B.) klienci produkty i usługi obszary działania technologia pomysł na przetrwanie filozofia działania zalety konkurencyjne publiczny wizerunek firmy troska o pracownika

38 Strategie logistyczne
misja i cele stałe przedsiębiorstwa.. ..mają charakter nadrzędny, jest to trwały element procesu planowania strategicznego, ..są uwzględniane przy formułowaniu strategii konkurencyjnych i wykonawczych strategie konkurencyjne formułowane są w oparciu o wyniki analizy otoczenia przedsiębiorstwa (rynku) i jego potencjału konkurencyjnego (analiza strategiczna) strategie wykonawcze to zadania i sposoby postępowania, które są rozwinięciem misji, celów stałych i strategii konkurencyjnych cele stałe wynikają z istoty przedsiębiorstwa jako organizacji gospodarczej, dwa podstawowe cele stałe to: utrzymanie płynności finansowej wypracowanie zysku

39 Strategie logistyczne
strategie konkurencyjne.. ..określają sposób zachowania się przedsiębiorstwa wobec konkurentów, najbardziej rozpowszechniony podział wg M.Portera zajęcie dominującej pozycji pod względem kosztów (overall cost leadership) koncentracja na wybranym segmencie rynku (differentiation) koncentracja na silnych stronach przedsiębiorstwa (focus)

40 Strategie logistyczne
strategie wykonawcze.. ..to zadania i sposoby postępowania, które są rozwinięciem misji, celów stałych i strategii konkurencyjnych dokonanym w układzie poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa, w takim układzie można je klasyfikować i podzielić strategie sprzedaży strategie w sferze badań i rozwoju strategie produkcyjne strategie inwestycyjne strategie finansowe strategie logistyczne

41 Strategie logistyczne
..należą do kategorii strategii wykonawczych, służą do realizacji misji przedsiębiorstwa i często są z nią blisko powiązane poprzez generalne wytyczne co do kształtowania stosunków z odbiorcami i dostawcami (ten model jest rekomendowany przez zarządzanie logistyczne) ..to sposoby postępowania w zakresie budowy i eksploatacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa; dostarczają modelowych rozwiązań w zakresie planowania przepływu materiałów kształtowania zapasów prowadzenia fizycznej dystrybucji kształtowania stosunków pomiędzy odbiorcami i dostawcami (tak na zewnątrz jak i wewnątrz przedsiębiorstwa)

42 Strategie logistyczne
wybór strategii logistycznej realizowanej w ramach danego przedsiębiorstwa lub jego części oparty jest o: charakter realizowanych w przedsiębiorstwie procesów (produkcja procesowo-aparaturowa lub montażowa, usługi) obszar przedsiębiorstwa w którym stosujemy daną strategię (działalność podstawowa, remonty, zaopatrzenie..) właściwości fizyczne wyrobu lub usługi charakter potrzeb jakie zaspokaja wyrób lub usługa (powszechne czy reprezentowane wyłącznie przez wąską grupę odbiorców) wielkość przedsiębiorstwa i zasięg geograficzny rynku przez nie obsługiwanego lokalizacja tzw. punktu rozdziału

43 Strategie logistyczne
punkt rozdziału.. ..to miejsce w procesie produkcji wyrobu rozgraniczające część, w której wszystkie działania realizowane są zgodnie z zamówieniem klienta od części sterowanej w oparciu o prognozy zapotrzebowania ..lokalizacja punktu rozdziału pokrywa się z miejscem, w którym w strumieniu przepływu materiału zazwyczaj tworzone są zapasy, z których to realizowane jest zamówienie

44 Strategie logistyczne
typowe warianty punktu rozdziału 1: produkcja na magazyn i dostawy z magazynu - zamówienie realizowane jest z magazynu utrzymywanego możliwie blisko klienta 2: produkcja na magazyn wytwórcy – zamówienie realizowane jest z zapasu utrzymywanego w magazynie wytwórcy 3: montaż na zamówienie – montaż finalny odbywa się na zamówienie klienta z zapasu części, podzespołów i zespołów utrzymywanego w magazynie przedmontażowym 4: wykonanie części i montaż na zamówienie klienta – części, podzespoły i zespoły wykonywane są na podstawie zamówienia klienta z utrzymywanego przez wykonawcę zapasu materiałów 5: zakup materiałów, wykonanie części i montaż na zamówienie klienta – nie utrzymuje się żadnych zapasów, każde zamówienie realizowane jest indywidualnie, materiały i elementy gotowe kupuje się w ilości odpowiadającej faktycznemu zapotrzebowaniu 6: projekt na zamówienie – projektuje się ostateczny wyrób na podstawie zamówienia klienta, wykorzystując ustandaryzowane rozwiązania, komponenty i materiały zgodne z dysponowaną technologią i dalej produkuje się i dostarcza zindywidualizowany wyrób 7: wspólne rozwiązanie problemu – potencjalny klient zgłasza potencjalnemu producentowi (usługodawcy) zagadnienie do zazwyczaj wspólnego rozwiązania; w efekcie powstaje nowe, niespotykane wcześniej rozwiązane problemu z wykorzystaniem posiadanej przez producenta (usługodawcę) wiedzy oraz doświadczenia

45 Strategie logistyczne
podstawowe strategie logistyczne strategia tradycyjna (klasyczna) planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP) planowanie zapotrzebowania dystrybucji (DRP) planowanie zasobów produkcyjnych (MRP II) planowanie zasobów dystrybucji (DRP II) Just-in-Time (JiT) zarządzanie łańcuchem dostaw (ZŁD)

46 Strategie logistyczne strategia tradycyjna
podejście tradycyjne, klasyczne istotą tej strategii jest niewyróżnianie punktu rozdziału w przepływie strumienia materiałów każde fizycznie bądź organizacyjnie ogniwo strumienia przepływu materiału działa osobno, niezależnie od innych w każdym takim podsystemie realizowane są wszystkie podstawowe procesy logistyczne (przepływ informacji, transport, magazynowanie, zarządzanie zapasami..), prowadzi to zazwyczaj do rozproszenia zasobów lub częściej do wyodrębnienia zasobów wspólnych co z kolei powoduje konieczność koordynacji ich wykorzystania i może prowadzić do wyodrębnienia jednostek organizacyjnych zarządzających dzielonymi zasobami (np. transport wewnętrzny w zespole magazynów)

47 Strategie logistyczne strategia tradycyjna
podstawowa cecha wyróżniająca tą strategie to sposób zarządzania zapasami w każdym podsystemie utrzymywany jest zapas obrotowy tworzony do pokrycia przewidywanego zapotrzebowania oraz zapas zabezpieczający tworzony dla utrzymania ciągłości dostaw przy losowych zmianach w zapotrzebowaniu „na wyjściu” systemu i dostawach „na wejściu”

48 Strategie logistyczne strategia tradycyjna
stosowana jest w warunkach produkcji procesowej, gdzie najistotniejsze znaczenie ma utrzymanie ciągłości pracy urządzeń (zazwyczaj o ruchu ciągłym lub wysokich kosztach uruchomienia) zalecana w przypadku niewielkich jednopoziomowych systemów dystrybucyjnych, złożonych z jednej lub kilku niezależnie działających i równorzędnych lokalizacji jest jedyną możliwą do zastosowania w przypadku niewielkiego przedsiębiorstwa handlowego (sklep detaliczny, mała hurtownia..) możliwa do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie

49 Strategie logistyczne strategia planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP)
MRP jako strategia logistyczna znajduje zastosowanie jedynie w sferze produkcji jest to sposób planowania i sterowania wielkością zasobów oparty na dwóch krokach logicznych: - symulacji przyszłej wielkości zapasów przeprowadzonej na podstawie bieżącego i prognozowanego popytu lub w oparciu o planowane zmiany stanu zapasów - obliczeniu zapotrzebowania na materiały i wyroby na niższym poziomie w oparciu o strukturę wyrobu

50 Strategie logistyczne strategia planowania zapotrzebowania materiałowego
popyt na sprzedawane wyroby jest podstawową informacją dla określenia całkowitego zapotrzebowania materiałowego „zapotrzebowanie niezależne” „zapotrzebowanie zależne” powiązanie ilościowe i terminowe każdej partii materiału z określonym zamówieniem klienta (ograniczenie nadmiernych i przedwczesnych zakupów) umożliwia wyeliminowanie zapasów w całym strumieniu przepływu materiałów (pomijając miejsce odpowiadające lokalizacji punktu rozdziału)

51 struktura systemu planowania (MRP) harmonogram główny
Strategie logistyczne strategia planowania zapotrzebowania materiałowego struktura systemu planowania (MRP) harmonogram główny zapotrzebowanie niezależne podlega przekształceniu w zapotrzebowanie zależne planowanie zapotrzebowania materiałowego opracowanie harmonogramów zapotrzebowania na poszczególne pozycje materiałowe oraz zakupowe np. normalia, części i podzespoły dostarczane przez podwykonawców planowanie zapotrzebowania potencjału sprawdzenie realności opracowanych wcześniej harmonogramów zapotrzebowania materiałowego ze względu na dostępność środków koniecznych do ich realizacji (tzw. „zamknięta pętla MRP”)

52 Strategie logistyczne strategia planowania zapotrzebowania materiałowego
system sterowania produkcją oraz zaopatrzenie materiałowe muszą współpracować z systemem MRP według określonych procedur postępowania, odmiennych niż w innych warunkach, ich rolą jest egzekwowanie realizacji harmonogramów MRP strategia planowania zapotrzebowania materiałowego stosowana jest w warunkach produkcji o charakterze montażowym i lokalizacji punktu rozdziału odpowiadającym wariantom 2 do 5 (7)

53 Strategie logistyczne strategia planowania zapotrzebowania dystrybucji (DRP)
jest to adaptacja techniki MRP do potrzeb sterowania zapasami w wielopoziomowych systemach dystrybucyjnych punktem wyjścia jest opracowania prognozy rozłożonego w czasie zapotrzebowania dla najniższego poziomu sieci (mającego kontakt z klientem) określenie zapotrzebowania dla magazynów średnich szczebli prowadzone jest techniką podobną do MRP prognoza rozłożonego w czasie zapotrzebowania dla najwyższego szczebla (magazynu fabrycznego) może stanowić informację wejściową do opracowania głównego harmonogramu produkcji

54 Strategie logistyczne strategia planowania zapotrzebowania dystrybucji
jako strategia logistyczna znajduje zastosowanie w wielopoziomowych systemach dystrybucji może być stosowana przez przedsiębiorstwa zarządzające własną siecią dystrybucji wymaga traktowania sieci dystrybucji jako zintegrowanej, pracującej w oparciu o centralnie opracowany plan całości i przewidywania popytu zamiast biernego dostosowywania się do napływających zamówień pozwala na minimalizację zapasów w sieci dystrybucji, ułatwia zorganizowanie dostaw przy optymalnym wykorzystaniu środków transportu oraz usprawnia planowanie finansowe stosowana w warunkach odpowiadających lokalizacji punktu rozdziału w wariancie 1

55 Strategie logistyczne strategia planowania zasobów produkcyjnych (MRP II) i planowania zasobów dystrybucji (DRP II) planowanie zasobów produkcyjnych to model zintegrowanego planowania w przedsiębiorstwie oparty na koncepcji dostosowania wielkości zasobów w przedsiębiorstwie do zmieniającego się popytu obejmuje szereg poziomów / modułów: planowanie działalności, planowanie główne, główny harmonogram produkcji, wstępne planowanie zapotrzebowania potencjału, planowanie zapotrzebowania materiałowego, planowanie zapotrzebowania potencjału oraz bieżące sterowanie produkcją dzięki technikom symulacyjnym system MRP II pozwala na szeroką analizę potencjalnych sytuacji i planowanie wariantowe planowanie w ujęciu rzeczowym zintegrowane jest planowaniem w mierniku wartościowym (umożliwia to przygotowanie planów w jednostkach pieniężnych)

56 Strategie logistyczne strategia planowania zasobów produkcyjnych i planowania zasobów dystrybucji
planowanie zasobów dystrybucji to planowanie zapotrzebowania dystrybucji poszerzone o określanie zapotrzebowania na zasadnicze zasoby systemu dystrybucji przestrzeń magazynową, siłę roboczą, środki transportu, środki finansowe opera się adaptacji logiki planowania zasobów produkcyjnych do potrzeb zarządzania dystrybucją zasadnicza innowacja w odniesieniu do pierwowzorów polega na rozpoczynaniu planowania działania systemu logistycznego od szczebla strategicznego i integracja tego planu z planowaniem kosztów i budżetowaniem działalności oraz planowaniem finansowym możliwości takie uzyskano przez wprowadzenie w systemie planowania etapu tzw. planowania głównego i zastosowanie specjalnych (opartych na rachunku normatywnym) procedur planowania i rozliczania kosztów oraz planowania finansowego

57 Strategie logistyczne strategia planowania zasobów produkcyjnych i planowania zasobów dystrybucji
planowanie główne odbywa się na wysokim poziomie ogólności i obejmuje istotę oraz terminy przyszłych działań przedsiębiorstwa dotyczy głównych sfer działania przedsiębiorstwa efektem są tzw. główne plany finansowy, sprzedaży, produkcji oraz techniczny i zaopatrzenia w produkcji seryjnej i masowej planowanie główne opiera się na założonej wielkości produkcji konkretnych wyrobów w produkcji małoseryjnej i jednostkowej podstawą planowania jest przyjęcie założeń co do asortymentu, ilości i sekwencji produkcji poszczególnych grup wyrobów

58 Strategie logistyczne strategia planowania zasobów produkcyjnych i planowania zasobów dystrybucji
cechą wspólną obu strategii jest konieczność poprzedzenia ich wdrożenia fazą przejściową polega ona na zastosowaniu innej strategii przygotowywującej przedsiębiorstwo do wyższych wymagań zaawansowanych i „rozległych” strategii zarządzania zasobami strategia MRP II może być stosowane w warunkach produkcji procesowej pod warunkiem zorganizowania działalności sfery zaopatrzenia materiałowego wg techniki MRP wdrożenie strategii DRP II możliwe jest w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym działającym w oparciu o strategię DRP

59 Strategie logistyczne strategia Just-in-Time
na strategię just-in-time składają się dwa, istotnie różne pod względem podmiotu którego dotyczą rozwiązania: organizacja fizycznego przepływu materiałów w linii zorganizowanej wg wzorca zwanego Systemem Produkcyjnym Toyoty zbiór zasad funkcjonowania systemu logistycznego i usprawniania jego działania oparty na podstawowych określonych regułach Just-in-Time w znaczeniu wąskim to organizacja przepływu materiału - ograniczone (ze względu na jego specyfikę) tylko do niektórych łańcuchów przepływu materiałów Just-in-Time w znaczeniu szerokim to zbiór zasad funkcjonowania systemu logistycznego – stosowane może być jako efektywne narzędzie usprawniania procesów logistycznych w każdych warunkach, w połączeniu z każdą, z wcześniej prezentowanych strategii

60 Strategie logistyczne strategia Just-in-Time
spodziewane efekty wdrożenia strategii Just-in-Time: redukcja zapasów skrócenie cykli wykonania/dostawy podniesienie jakości w procesach produkcji/dostawy obniżenie pracochłonności i kosztów procesów uproszczenie sterowania procesem przepływu materiałów strategia Just-in-Time jest możliwa do stosowania zarówno w produkcji montażowej, przy dowolnej lokalizacji punktu rozdziału jak i w dystrybucji, jej elementy możliwe są również do wdrożenia w sferze zaopatrzenia w warunkach produkcji aparaturowej

61 Strategie logistyczne strategia zarządzania łańcuchem dostaw (ZŁD)
podstawowa różnica w odniesieniu do wcześniej prezentowanych strategii polega na tym, że strategia ZŁD nie odnosi się do systemu logistycznego pojedynczego przedsiębiorstwa lecz integruje systemy logistyczne wielu przedsiębiorstw współpracujących przy dostarczaniu na rynek określonej grupy towarów wzorcem do tworzenia strategii ZŁD jest system Just-in-Time w znaczeniu wąskim, tzw. linia wykracza w tym rozwiązaniu poza formalno-prawne granice jednego producenta czy też dystrybutora i obejmuje szereg współpracujących ze sobą niezależnych przedsiębiorstw wspólne zasady działania oraz standardy komunikacji, transportu i magazynowania

62 Strategie logistyczne strategia zarządzania łańcuchem dostaw
podstawowe zasady przy organizacji łańcucha dostaw planowanie w łańcuchu opiera się na prognozach przygotowanych dla jego ogniw mających kontakt z rynkiem wszyscy uczestnicy łańcucha ponoszą koszty funkcjonowania łańcucha oraz uczestniczą w zyskach i partycypują w ryzyku związanym z jego funkcjonowaniem (w zakresie określonym drogą wzajemnych porozumień) wszystkich partnerów obowiązuje zasada wzajemnej otwartości i zaufania partnerzy w ramach łańcucha współpracują ze sobą w działaniach podnoszących ich potencjał działania podnoszące potencjał partnerów nakierowane są na podniesienie potencjału całego łańcucha, unikając działań mogących zmienić parytet partnerów w łańcuchu, wprowadzenie zmian przez jednego z partnerów wymaga wcześniejszej akceptacji pozostałych systemy planowania poszczególnych partnerów integrowane są według jednego wspólnego wzorca

63 Strategie logistyczne strategia zarządzania łańcuchem dostaw
efekty zastosowania strategii ZŁD identyczne jak dla Just-in-Time, ale na dużo większą skalę oraz szybsze wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie konstrukcji i technologii oraz organizacji produkcji i dystrybucji szybsze wprowadzenie na rynek nowych wyrobów/usług szybsze zwiększenie sprzedaży, zysku i udziału w rynku łańcuchów dostaw niż pojedynczych przedsiębiorstw (nawet silnych i znaczących producentów / dystrybutorów) klasyczna konkurencja pomiędzy producentami czy dystrybutorami zamienia się w konkurencję pomiędzy łańcuchami dostaw

64

65 Strategie logistyczne strategia zarządzania łańcuchem dostaw

66 Dziękuję za uwagę..


Pobierz ppt "Zarządzanie logistyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google