Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMOC SPOŁECZNA MITY, REALIA, PERESPEKTYWY Pracownicy socjalni wobec projektowanych zmian w systemie pomocy społecznej Legnica, 18 marca 2014 Jerzy Gilewski,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMOC SPOŁECZNA MITY, REALIA, PERESPEKTYWY Pracownicy socjalni wobec projektowanych zmian w systemie pomocy społecznej Legnica, 18 marca 2014 Jerzy Gilewski,"— Zapis prezentacji:

1 POMOC SPOŁECZNA MITY, REALIA, PERESPEKTYWY Pracownicy socjalni wobec projektowanych zmian w systemie pomocy społecznej Legnica, 18 marca 2014 Jerzy Gilewski, Paweł Maczyński, Jacek Szwalgin, Sabina Korbiel

2 Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej powstała w 2012 r. jako efekt konferencji Nowe horyzonty pracy socjalnej i zawodu pracownika socjalnego. Projekt integracji zawodowej pracowników pomocy społecznej w Polsce jest oddolną inicjatywą samych pracowników socjalnych i pomocy społecznej formalnie działa od marca 2013 r., kiedy to została wybrana reprezentacja Federacji

3 Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej - uzwiązkowienie pracy socjalnej Cel profesjonalny Cel pracowniczy

4 Dialog społeczny Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dialog społeczny obejmuje: wszystkie rodzaje negocjacji, konsultacji oraz zwykłą wymianę informacji pomiędzy przedstawicielami rządów, pracodawców i pracowników w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w obszarze polityki gospodarczej i społecznej. Może mieć formę procesu trójstronnego, którego oficjalnym partnerem jest czynnik rządowy, lub też formę relacji dwustronnych jedynie pomiędzy pracownikami i zarządem (lub związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców), przy pośrednim zaangażowaniu rządu lub bez niego. Proces dialogu społecznego może być nieformalny lub zinstytucjonalizowany, przy czym często łączy obydwie formy. Prowadzony jest bądź na szczeblu krajowym, regionalnym lub zakładowym. Może mieć charakter ponadbranżowy lub branżowy lub mieszany. Źródło: MOP

5 Źródła informacji pracowników socjalnych o planowanych zmianach w pomocy społecznej OFICJALNE: prezentacja MPiPS dokument - założenia do zmiany ustawy o pomocy społecznej (publikacja na stronie MPiPS 06.09.2013 r.) dokument - odpowiedź na uwagi wniesione przez PFZPSiPS (06.12.2013 r.) NIEOFICJALNE: przekaz osobisty pracowników prasa – Problemy Społeczne; Gazeta Prawna, Empowerment strony i fora internetowe – OPS.pl pracodawcy szkolenia, konferencje

6 Konsultacje zmian ustawy o pomocy społecznej 06.09.2013 r. – pismo MPiPS skierowane m.in. do pracodawców, związków zawodowych oraz organizacji społecznych.

7 Konsultacje zmian ustawy o pomocy społecznej Uwagi 23 podmiotów m.in. Federacji, Wrzos, Forum OSL, CAL, Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej, pracowników OPS-ów, związków zawodowych pracowników socjalnych. Odpowiedź MPiPS na wniesione uwagi z dnia 06.12.2013 r. 32 pytania Federacji dotyczące założeń z dnia 03.01.2014 r.

8 Negocjacje zmian ustawy o pomocy społecznej? Debata ekspertów, organizacji społecznych, związków zawodowych, pracodawców, przedstawicieli samorządu oraz MPiPS – 31.01.2014 r. Rada Pomocy Społecznej – luty 2014 r.

9 Uwagi Federacji do założeń Nadanie priorytetu dla działań profilaktycznych, aktywizujących oraz usługom socjalnym, w tym interwencyjnym - podporządkowanie pracy socjalnej celom ekonomicznym; -- wymierne choć nie koniecznie trwałe efekty działań; -- utrata jakościowego wymiaru pomocy; -- ograniczenie funkcji pomocowej i osłonowej systemu -

10 Uwagi Federacji do założeń Brak faktycznego rozdzielenia postępowań administracyjnych od pracy socjalnej - pozorne oddzielenie czynności techniczno - administracyjnych od świadczenia pracy socjalnej w projekcie założeń Zdaniem NIK, podniesieniu skuteczności kontraktów socjalnych służyłoby podjęcie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej działań na rzecz: zwiększenia roli kontraktu socjalnego, m.in. przez położenie większego nacisku na prowadzenie przez pracowników socjalnych pracy socjalnej i przekazanie zadań o charakterze administracyjnym innym pracownikom Źródło: NIK, listopad 2013 - Informacja o wynikach kontroli. Realizacja kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej

11 Uwagi Federacji do założeń Niepubliczne podmioty wykonujące na zlecenie usługi socjalne (aktywizujące, interwencyjne, profilaktyczne) - kryterium niskiej ceny - obniżenie standardów usług - zwiększenie dysproporcji w dostępie oraz poziomie świadczenia usług - zaburzenie spójnego i komplementarnego sytemu - zagrożenie dla ciągłości w udzielaniu pomocy - negatywny wpływ na uprawnienia pracownicze -

12 Uwagi Federacji do założeń Zastrzeżenia co do konkretnych rozwiązań proponowanych w założeniach: - terapia jako usługa profilaktyczna? - minimalny dochód socjalny jako podstawa dostępu do świadczeń niepieniężnych? - rozłączność zasiłku socjalnego dla dwóch kategorii podopiecznych? - pomoc w formie rzeczowej obligatoryjna dla osób uzależnionych i korzystających pierwszy raz z pomocy? - zmiana nazewnictwa jednostek? - niejasność kompetencyjna? -

13 List otwarty do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Tekst

14 Kontakt e-e-mail: federacja.socjalnych@hotmail.comfederacja.socjalnych@hotmail.com facebook: www.facebook.com/federacja.socjalnychwww.facebook.com/federacja.socjalnych adres korespondencyjny: ul. Zyblikiewicza 5 m 114; 31-029 Kraków Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "POMOC SPOŁECZNA MITY, REALIA, PERESPEKTYWY Pracownicy socjalni wobec projektowanych zmian w systemie pomocy społecznej Legnica, 18 marca 2014 Jerzy Gilewski,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google